free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Andra Månaden.	Deuixième mois.

Tjugusjette Lektionen.	 Vingt-sixième Leçon.


Lär Ni eder Fransyska språket?	Apprenez-vous le français?
Jag lär mig det.		Je l'apprends.
Jag lär det icke.		Je ne l'apprends pas.
Fransyska.			Le français.
Engelska.			L'anglais.
Tyska.				L'allemand.
Italienska.			L'italien.
Svenska.			Le suédois.
Spanska.			L'espagnol.
Polska.				Le polonais.
Ryska.				Le russe.
Latin.				Le latin.
Grekiska.			Le grec.
Arabiska.			L'arabe.
Syriska.			Le syriaque.
Jag lär mig Italienska.		J'apprends l'italien.
Min broder lär sig Tyska.	Mon frère apprend l'allemand.

Polacken.			Le Polonais.
Romaren.			Le Romain.
Greken.				Le Grec.
Araben.				L'Arabe.
Syriern.			Le Syrien.

Är Ni Engelsman?		Êtes-vous Anglais?

Anm. A. I Fransyskan står ingen artikel framför det substantiv,
hvilket, stående såsom predikativ i satsen, betecknar en persons
nation, egenskap, rang eller yrke.

Nej, min herre,			Non, Monsieur,
   jag är Fransman.		   je suis Français.
Han är Tysk.			Il est Allemand.
Är han skräddare?		Est-il tailleur?
Nej, han är skomakare.		Non, il est cordonnier.
Han är en narr.			Il est fou.

Narren.				Le fou. (Plur. fous. Se 9 Lekt. Not. 1.)
Aftonen.			Le soir.
Morgonen.			Le matin.
Dagen.				Le jour.

Anm. B. I Fransyskan brukas vid helsningar samt i flera andra fall
den bestämda artikeln, der i Svenskan den obestämda eller också ingen
artikel står. T. ex.:

Jag önskar eder en god morgon.	Je vous souhaite le bon jour.
Önskar han mig en god afton?	Me souhaite-t-il le bon soir?
Han önskar eder en god morgon.	Il vous souhaite le bon jour.

Han har en bred panna.		Il a le front large.
Han har blå ögon.		Il a les yeux bleus.

Önska.				Souhaiter 1.

Pannan.				Le front.
Blå.				Bleu.
Svart.				Noir.
Bred.				Large.
Stor.				Grand.
En stor knif.			Un grand couteau.
En stor man.			Un grand homme.

En Fransysk bok.		Un livre français.
En Engelsk bok.			Un livre anglais.
Fransyska penningar.		De l'argent français.
Engelskt papper.		Du papier anglais.

Anm. C. Adjektiver, bildade af namn på städer, länder eller enskilda
personer, stå efter sina substantiver. Ex.

Läser Ni en Tysk bok?		Lisez-vous un livre allemand?
Jag läser en Italiensk bok.	Je lis un livre italien.

Höra på något.			Écouter quelque chose.
Höra på någon.			Écouter quelqu'un.

Hör Ni på hvad			Écoutez-vous ce que
  mannen säger eder?			   l'homme vous dit?
Jag hör derpå.			Je l'écoute.
Han hör på det,			Il écoute ce
  som jag säger honom.	  que je lui dis.
Hör Ni på hvad jag säger eder?	Écoutez-vous ce que je vous dis?
Hör Ni på mig?			M'écoutez-vous?
Jag hör på eder.		Je vous écoute.
Hör Ni på min broder?		Écoutez-vous mon frère?
Jag hör icke på honom.		Je ne l'écoute pas.
Hör Ni på männerna?		Écoutez-vous les hommes?
Jag hör på dem.			Je les écoute.

Rätta.				Corriger 1.
Aftaga, borttaga.		Ôter 1.

Uppgift, skriföfning, thema.	Le thême.

Taga, tagande.			Prendre* 4, prenant. (Se 22 Lekt. Not. 5.)

Aftager Ni eder hatt?		Ôtez-vous votre chapeau?
Jag aftager den.		Je l'ôte.
Rätter eder fader		Votre père corrige-t-il
    edra skriföfningar?			vos thêmes?
Han rättar dem.			Il les corrige.

Tala Fransyska.			Parler français.
Tala Svenska.			Parler suédois.
Tala Engelska.			Parler anglais.
Talar Ni Fransyska?		Parlez-vous français?
Nej, min herre,			Non, Monsieur,
	jag talar Svenska.		je parle suédois.

Dricka kaffe.			Prendre le café. Prendre du café.
Dricka the.			Prendre le thé. Prendre du thé.
Dricker Ni (nu) the?		Prenez-vous du thé?
Jag dricker sådant.		J'en prends.
Dricker Ni the hvar dag?	Prenez-vous le thé tous les jours?
Jag dricker hvar dag.		Je le prends tous les jours.
Min fader dricker kaffe.	Mon père prend du café.
Han dricker alla morgnar kaffe.	Il prend le café tous les matins.
Min broder dricker chokolad.	Mon frère prend du chocolat.
Han dricker alla		Il prend le chocolat tous les matins.
	morgnar chokolad.

Skriföfningar.

80.

Går Ni efter något? Jag går efter något. Hvad går Ni efter? Jag går
efter äppelvin. Sänder eder fader efter något? Han skickar efter
vin. Går eder betjent efter bröd? Han går efter sådant. Hvem låter
eder granne eftersända? Han sänder efter doktorn. Aftager eder betjent
sin rock, för att göra upp elden? Han aftager honom, för att göra upp
den. Afdrager Ni edra handskar, för att gifva mig penningar? Jag
drager af dem, för att gifva eder sådana. Lär Ni eder Fransyskan? Jag
lär mig den. Lär sig eder broder Tyskan? Han lär sig den. Hvem lär sig
Engelskan? Fransmannen lär sig den. Lära vi oss Italienskan? I lären
eder den. Hvad lära sig Engelsmännen? De lära sig Fransyska och
Tyska. Talar Ni Spanska? Nej, min herre, jag talar Italienska. Hvem
talar Polska? Min broder talar Polska. Tala edra grannar Ryska? De
tala icke ryska, utan Arabiska. Talar Ni Arabiska? Nej, jag talar
Grekiska och Latin. Hururdan knif har Ni? Jag har en Engelsk
knif. Hvilka penningar har Ni der? Är det (est-ce) Italienska eller
Spanska penningar? Det är Ryska penningar. Har Ni en Italiensk hatt?
Nej, jag har en Spansk hatt. Är Ni Fransman? Nej, jag är Engelsman. Är
du Grek? Nej, jag är Spanior.

81.

Äro dessa män Tyskar? Nej, de äro Ryssar. Tala Ryssarne Polska? De
tala icke Polska, utan Latin, Grekiska och Arabiska. Är eder fader
köpman? Nej, han är snickare. Äro dessa män handlande? Nej, de äro
timmermän. Är Ni kock? Nej, jag är bagare. Ären I skräddare? Nej, vi
äro skomakare. Är du en narr? Jag är ingen narr. Hvad är denne man?
Han är läkare. Önskar Ni mig något? Jag önskar eder en god afton. Hvad
önskar mig den unge mannen? Han önskar eder en god afton. Komma edra
barn till mig, för att önska mig en god afton? De komma till eder, för
att önska eder en god morgon. Har Tysken svarta ögon? Nej, han har blå
ögon. Har denne man stora fötter? Han har små fötter, bred panna och
stor näsa. Har Ni tid att läsa min bok? Jag har icke tid att läsa den,
men jag har mycket mod för att (pour) studera Fransyskan. Hvad gör du,
i stället för att leka? Jag studerar, i stället för att leka. Lär du,
i stället för att skrifva? Jag skrifver, i stället för att lär. Hvad
gör vår väns son? Han går uti trädgården, i stället för att skrifva
(faire) sitt thema. Läsa vår grannes barn? De skrifva i stället för
att läsa. Hvad gör vår kock? Han gör upp eld, i stället för att gå
till torget. Säljer eder fader sin oxe? Han säljer sin häst, i stället
för att sälja sin oxe.

82.

Studerar målarens son Engelska? Han studerar Grekiska, i stället för
att studera Engelska. Slagtar slagtaren oxar? Han slagtar får, i
stället för att slagta oxar. Hör Ni på mig? Jag hör på eder. Hör eder
broder på mig? Han talar, i stället för att höra på mig. Hör Ni på
hvad jag säger eder? Jag hör på hvad Ni säger mig. Hör du på hvad
brodern säger dig? Jag hör på det. Höra läkarens barn på hvad vi säga
dem? De höra icke på det. Går Ni på spektaklet? Jag går till
magasinet, i stället för att gå på spektaklet. Vill Ni läsa min bok?
Jag vill läsa den, men jag kan icke, jag har ondt i ögonen. Rättar
eder fader mina skriföfningar eller min broders? Han rättar hvarken
edra eller eder broders. Hvilka skriföfningar rättar han? Han rättar
mina. Aftager Ni eder hatt, för att tala med min fader? Jag aftager
den, för att tala med honom. Drager Ni af edra skor? Jag drager icke
af dem. Hvem tager af sig hatten? Min vän aftager den. Drager han af
sig sina handskar? Han afdrager dem icke.

Hvad aftaga dessa gossar? De aftaga sina skor och sina strumpor. Hvem
borttager glasen? Eder betjent borttager dem. Ger Ni mig Engelskt
eller Tyskt papper? Jag ger eder hvarken Engelskt eller Tyskt papper
(upprepa papier framför hvarje adjektiv), jag ger eder Fransyskt
papper. Läser Ni Spanska? Jag läser icke Spanska, utan Tyska. Hvilken
bok läser eder broder? Han läser en Fransysk bok. Dricker Ni the eller
kaffe om morgnarne? Jag dricker the. Dricker Ni alla morgnar the? Jag
dricker hvar morgon sådant. Hvad dricker Ni? Jag dricker kaffe. Hvad
dricker eder broder? Han dricker chokolad. Dricker han det alla dagar?
Han dricker det alla morgnar. Dricker edra barn the? De dricka kaffe,
i stället för att dricka the. Hvad dricka vi? Vi dricka the eller
kaffe.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: