free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tjugusjunde Lektionen.	Vingt-septičme Leįon.

Väta, fukta.			Mouiller 1.
Visa, låta se.			Montrer 1, faire* voir*.

Jag visar.			Je fais voir. Je montre.
Han visar.			Il fait voir. Il montre.
Du visar.			Tu fais voir. Tu montres.

Visa för någon.			Montrer ā quelqu'un. Faire voir ā quelqu'un.
Visar Ni mig eder bössa?	Me faites-vous voir votre fusil?
Jag visar eder den.		Je vous le fais voir.
Hvad visar Ni mannen?		Que montrez-vous ā l'homme?
Jag visar honom			Je lui montre
	mina sköna kläder.		mes beaux habits.

Tobak.				Du tabac.
Röktobak.			Du tabac ā fumer.
Snus (tobak.)			Du tabac en poudre. Du tabac ā priser.

Röka.				Fumer 1.

Trädgårdsmästaren.		Le jardinier.
Betjenten.			Le valet.
Concerten.			Le concert.

Hafva för afsigt, tänka, ämna.	Compter. 1.
	(utan preposition framför den derpå följande infinitiven).

Ämnar Ni gå på balen i afton?	Comptez-vous aller au bal ce soir?
Jag tänker gå dit.		Je compte y aller.

Veta.				Savoir*3.

Vet Ni?				Savez-vous?
Jag vet.			Je sais.
Du vet.				Tu sais.
Han vet.			Il sait.
		(I afseende på de tre personerna i plur.se 24 Lekt.)

Simma.				Nager 1.

Kan Ni simma?			Savez-vous nager?
Kan Ni skrifva?			Savez-vous écrire?
Kan han läsa?			Sait-il lire?
Kan han läsa och skrifva?	Sait-il lire et écrire?
Han kan läsa, men icke skrifva.	Il sait lire, mais il ne sait pas écrire.

Antända.			Allumer 1.

Ofta.				Souvent.

Går Ni ofta på bal?		Allez-vous souvent au bal?
Lika ofta som Ni.		Aussi souvent que vous.
Lika ofta som jag.		Aussi souvent que moi.
Lika ofta som de.		Aussi souvent qu'eux.

Ser Ni ofta min broder?		Voyez-vous souvent mon frčre?

Oftare.				Plus souvent.

Jag ser honom oftare än Ni.	Je le vois plus souvent que vous.

Icke så ofta. Mindre ofta.	Moins souvent.

Icke så ofta som Ni.		Moins souvent que vous.
Icke så ofta som jag.		Moins souvent que moi.
Icke så ofta som de.		Moins souvent qu'eux.

Skriföfningar.

83.

Hvad behöfver eder fader? Han behöfver tobak. Vill Ni gå efter sådan?
Jag vill gå efter sådan. Hurudan tobak behöfver han? Han behöfver
snus. Behöfver Ni röktobak? Jag behöfver ingen, jag röker icke. Visar
Ni mig något? Jag visar eder guldband (des rubans d'or). Visar eder
fader åt min broder sin bössa? Han visar den åt honom. Visar han honom
sina sköna fåglar? Han visar honom dem. Röker Fransmannen? Han röker
icke. Går Ni på balen? Jag går på spektaklet, i stället för att gå på
balen. Går trädgårdsmästaren till trädgården? Han går till torget, i
stället för att gå till trädgården. Skickar Ni eder betjent till
skräddaren? Jag skickar honom till skomakaren, i stället för att
skicka honom till skräddaren. Ämnar eder broder gå på balen i afton?
Han ämnar icke gå på balen, utan på koncerten. När tänker Ni gå på
koncerten? Jag tänker gå dit i afton. Huru dags? En quart på
elfva. Går Ni efter min son? Jag går efter honom. Hvar är han? Han är
på kontoret. Finner Ni den man, som Ni söker? Jag finner honom. Finna
edra söner de vänner, som de söka? De finna dem icke.

84.

Ämna edra vänner gå på spektaklet? De ämna gå dit. När ämna de gå dit?
De ämna gå dit i morgon. Huru dags? Klockan half åtta. Hvad vill
köpmannen sälja eder? Han vill sälja mig näsdukar. Tänker Ni köpa
några? Jag vill icke köpa några. Kan du (sais-tu) något? Jag kan
intet. Hvad kan eder lille broder (que sait votre --)? Han kan läsa
och skrifva. Kan han Fransyskan? Han kan den icke. Kan Ni Tyskan? Jag
kan den. Kunna edra bröder Grekiskan? De kunna den icke, men de ämna
studera den. Kan Ni Engelskan? Jag kan den icke, men jag tänker lära
mig den. Kunna edra barn läsa Italienskan? De kunna läsa, men icke
skrifva den. Kan Ni simma? Jag kan icke simma, men jag kan leka. Kan
eder son göra kläder? Han kan icke göra sådana, han är icke
skräddare. Är han köpman? Han är det icke (ne l'est pas). Hvad är han?
Han är läkare. Tänker Ni studera Arabiska? Jag tänker studera Arabiska
och Syriska. Kan Fransmannen Ryskan? Han kan den icke, men han tänker
lära sig den. Hvart går Ni? Jag går till trädgården, för att tala med
min trädgårdsmästare. Hör han på eder? Han hör på mig.

85.

Vill Ni dricka äppelvin? (du cidre)? Jag vill dricka vin. Har Ni något
sådant? Jag har intet, men jag vill skicka efter. När vill Ni skicka
efter det? Nu. Kan Ni koka the? Jag kan koka sådant. Hvart går eder
fader? Han går ingenstädes, han stadnar hemma. Kan Ni skrifva en
biljett? Jag kan skrifva en sådan. Kan Ni (pouvoir*) skrifva themata?
Jag kan skrifva sådana. Beledsagar du någon? Jag beledsagar
ingen. Hvem beledsagar du? Jag beledsagar min son. Hvart beledsagar du
honom? Jag beledsagar honom till mina vänner, för att önska dem en god
morgon. Beledsagar eder betjent edert barn? Han beledsagar
det. Hvarthän beledsagar han det? Han beledsagar det till
trädgården. Beledsagen I någon? Vi beledsaga våra barn. Hvart
beledsaga våra vänner sina söner? De beledsaga dem hem.

86.

Släcker Ni ut elden? Jag släcker icke ut den. Antänder eder betjent
elden? Han antänder den. Hvar antänder han den? Han antänder den i
edert magasin. Går Ni ofta till Spanioren? Jag går ofta till
honom. Går Ni oftare till honom än jag? Jag går oftare till honom än
Ni. Komma Spaniorerna ofta till eder? De komma ofta till mig. Gå edra
barn oftare på bal än vi? De gå oftare än vi. Gå vi lika ofta ut som
våra grannar? Vi gå ut oftare än vi. Gå vi lika ofta ut som våra
grannar? Vi gå ut oftare än de. Går eder betjent så ofta till torget
som min kock? Han går dit lika ofta som han. Ser Ni min fader lika
ofta som jag? Jag ser honom icke så ofta som Ni. När ser Ni honom? Jag
ser honom hvarje morgon tre quart på fem.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: