free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tjuguåttonde lektionen.	Vingt-huitičme Leįon.

Hvarje frågesats kan börjas med est-ce que, månne, i hvilket fall
subjektet står före verbet, såsom i en vanlig påstående sats. Denna
vändning är för välljudet nödvändig i flera fall, då verbet står uti
första personen singularis af Indikativens Presens: 1:o) uti sådana
verber, som uti 1:a pers. sing. äro enstafviga med näsljud, såsom: je
sens, jag känner; je prends, jag tager; je tends, jag spänner; je
fonds, jag smälter; 2:o uti sådana, hvilkas slutstafvelse ljuder lika
med je, såsom: je mange, jag äter; je venge, jag hämnas; je range, jag
ordnar; je songe, jag drömmer, samt 3:o) uti några andra, såsom:
j'unis, jag förenar; je permets, jag tillåter; j'offre, jag erbjuder,
o. s. v.

Vill jag?			Est-ce que je veux (eller veux-je)?
Kan jag?			Est-ce que je peux
				       (eller puis-je? Se Not. 1 Lekt. 20).
Gör jag?			Est-ce que je fais (eller fais-je)?

Hvad gör jag?			Qu'est-ce que je fais?
Hvad säger jag?			Qu'est-ce que je dis?
Hvart går jag?			Oų est-ce que je vais?
Kommer jag?			Est-ce que je viens?
Ni kommer.			Vous venez.
Säger Ni?			Dites-vous?
Jag säger.			Je dis.
Han säger.			Il dit.
Hvad säger han?			Que dit-il?
Vi säga.			Nous disons.

Anm. A.  Somliga verber kunna, ehuru de uti 1. pers. Sing. Présent
ändas på stumt e, likväl begagnas frågande uti nämnda person; men då
förändras det stumma e till é (med accent aigu), åtföljd af
je. T. ex.:

Talar jag?			Parlé-je? Est-ce que je parle?
Älskar jag?			Aimé-je? Est-ce que j'aime?

Känner Ni denne man? 
Är Ni bekant med denne man?	Connaissez-vous cet homme?
Jag känner honom icke.		Je ne le connais pas.
Är eder broder bekant		Votre frčre le connaît-il?
		med honom?
Han är bekant med honom.	Il le connaît.
	Han känner honom.
Dricker Ni äppelvin?		Buvez-vous du cidre?
Jag dricker äppelvin,		Je bois du cidre,
    men min broder dricker vin.		mais mon frčre boit du vin.
Erhåller Ni i dag en biljett?	Recevez-vous un billet aujourd'hui?
Jag erhåller en sådan.		J'en reįois un.
Hvad erhålla vi?		Que recevons-nous?
Hvad erhålla våra barn?		Nos enfants que reįoivent-ils?
					(Se Lekt. 24, Not. 4.)
De erhålla böcker.		Ils reįoivent des livres.

Börja, börjande.		Commencer 1, commenįant.

Jag börjar tala.		Je commence ā parler.

Innan, förrän.			Avant (med de framför en infinitiv).

Talar Ni, förrän Ni åhör?	Parlez-vous avant d'écouter?
Går han till torget,		Va-t-il au marché
    innan han äter frukost?		avant de déjeûner?
Äta frukost.			Déjeûner 1.

Han går dit,			Il y va avant d'écrire.
	förrän han skrifver.
Tager Ni af edra strumpor,	Ôtez-vous vos bas
  innan Ni aftager edra skor?		avant d'ôter vos souliers?

Resa, afresande.		Partir*2, partant.

När ämnar Ni afresa?		Quand comptez-vous partir?
Jag ämnar resa i morgon.	Je compte partir demain (Se föreg. Lekt.)
Jag afreser,			Je pars,
du afreser,			tu pars,
han afreser.			il part.

Godt, väl, bra.			Bien (adverb).
Dåligt, illa.			Mal (adverb).

Talar jag väl?			Est-ce que je parle bien?

Skriföfningar.

87.

Läser jag väl? Ni läser väl. Talar jag väl? Ni talar icke väl. Talar
min broder väl Fransyskan? Han talar den väl. Talar han väl Tyskan?
Han talar den illa. Tala vi väl? I talen illa. Dricker jag för mycket?
Ni dricker icke nog. Kan jag (pouvoir*) göra hattar? Ni kan icke göra
några; Ni är ingen hattmakare. Kan jag skrifva en biljett? Ni kan
skrifva en. Skrifver (faire*) jag väl mitt thema? Ni skrifver det
väl. Hvad gör jag? Ni skrifver themata. Hvad gör min broder? Han gör
intet. Hvad säger jag? Ni säger intet. Börjar jag att tala? Ni börjar
att tala. Börjar jag att tala väl? Ni börjar icke att tala väl (ā bien
parler), men att läsa väl. Hvart går jag? Ni går till eder vän. Är han
hemma? Vet jag det (est-ce que je le sais)? Kan jag tala så ofta, som
eder grannes son? Han kan tala oftare än Ni. Kan jag arbeta så mycket
som han? Ni kan icke arbeta så mycket som han. Läser jag så ofta som
Ni? Ni läser icke så ofta somjag, men Ni talar oftare än jag. Talar
jag lika väl (aussi bien) som Ni? Ni talar icke så väl som jag. Går
jag till eder, eller kommer Ni till mig? Ni kommer till mig, och jag
går till eder. När kommer Ni till mig? Hvarje morgon klockan half sju.

88.

Känner Ni den Ryss, som jag känner? Jag känner icke den, som Ni
känner, men jag känner en annan. Dricker Ni lika mycket äppelvin som
vin? Jag dricker mindre af det sednare än af det förra. Dricker
Polacken lika mycket som Ryssen? Han dricker fullkomligt lika
mycket. Dricka Tyskarne lika mycket som Ryssarne? De sednare dricka
mer än de förra. Erhåller du något? Jag erhåller penningar. Erhåller
eder vän böcker? Han erhåller sådana. Hvad få vi? Vi få
äppelvin. Erhåller Polackarne tobak? De erhålla sådan. Af hvem (de
qui) erhålla Spaniorerna penningar? De erhålla sådana af (de)
Engelsmännen och Fransmännen. Emottager Ni lika många vänner som
fiender? Jag emottager färre af de sednare än af de förra. Af hvem
erhålla edra barn böcker? De erhålla sådana af mig och af sina
vänner. Erhåller jag lika mycket ost som bröd? Ni erhåller mer af det
sednare än af den förra. Erhålla våra betjenter lika många qvastar som
rockar? De erhålla färre af de sednare än af de förra. Erhåller Ni
ännu en bössa? Jag erhåller ännu en. Huru många böcker till erhåller
vår granne? Han erhåller tre till.

89.

När tänker den främmande afresa? Han tänker afresa i dag. Huru dags?
Klockan tu. Ämnar Ni afresa i afton? Jag ämnar resa i morgon. Reser
Fransmannen i dag? Han reser nu. Hvart far han? Han far till sina
vänner. Far han till Engelsmännen? Han far till dem (y). Reser du i
morgon? Jag reser i afton. När tänker Ni skrifva till edra vänner? Jag
tänker skrifva till dem i dag. Svara edra vänner eder? De svara
mig. Svarar eder fader på eder biljett? Han svarar derpå . Besvarar Ni
mina bröders biljetter? Jag besvarar dem. Börjar eder broder att lära
sig Italienskan? Han börjar att lära sig den. Kan Ni tala Fransyskan?
Jag kan tala den något litet. Börja våra vänner att tala Tyskan? De
börja att tala den. Kunna de skrifva den? De kunna skrifva den. Börjar
handelsmannen att sälja? Han börjar. Talar Ni, innan Ni hör på? Jag
hör på, förrän jag talar. Hör eder broder på eder, innan han talar?
Han talar, innan han hör på mig. Läsa edra barn, förrän de skrifva? De
skrifva, förrän de läsa.

90.

Sopar eder betjent magasinet, innan han går till torget? Han går till
torget, innan han sopar magasinet. Dricker du, förrän du går ut? Jag
går ut, innan jag dricker. Tänker Ni gå ut, innan Ni äter frukost? Jag
tänker gå ut, innan jag äter frukost. Aftager eder son sina skor,
innan han tager af sig sin rock? Han aftager hvarken sina skor eller
sin rock. Afdrager jag mina handskar, innan jag aftager min hatt? Ni
aftager eder hatt, innan Ni afdrager edra handskar. Kan jag afdraga
mina skor, innan jag tager af mig mina handskar? Ni kan icke afdraga
edra skor, innan Ni aftager edra handskar. Huru dags äter Amerikanaren
frukost? Han äter frukost hvarje dag klockan nio. Huru dags äta edra
barn frukost? De äta frukost klockan sju. Går Ni till min fader,
förrän Ni äter frukost? Jag går till honom, innan jag äter frukost.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: