free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Free webhosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tjugunionde Lektionen.	Vingt-neuvičme Leįon.

Komparition af			Comparison des
	Adjektiver och Adverber.	adjectifs et des adverbes.

Uti 16:de och 27:de Lektionerna hafva vi sett, huru den komparativ,
som uttrycker likhet, (Comparatif d'égalité), bildas genom autant och
aussi, och huru den, som uttrycker olikhet, bildas genom tilläggande
af plus och moins framför positiven (i förra fallet Comparatif de
supériorité, i sednare Comparatif d'infériorité). Den högsta graden
(Superlatif) bildas derigenom, att man sätter bestämda artikeln eller
ett possessivt pronomen jemte plus framför adjektivet. T. ex.:

Pos.	Comp.	 Sup.		Pos.	 Comp.	    Sup.

Stor,	större	 störst.	Grand,	 plus grand,  le plus grand.
Liten,	mindre,	 minst.		Petit,	 plus petit,  le plus petit.
Rik,	rikare,	 rikast.	Riche,	 plus riche,  le plus riche.
Arm,	armare,	 armast.	Pauvre,	 plus pauvre, le plus pauvre.
Lärd,	lärdare, lärdast.	Savant,	 plus savant, le plus savant.
Ofta,	oftare,	 oftast.	Souvent, plus souvent, le plus souvent. 

Denna bok är liten;		Ce livre est petit,
den der är mindre, och den här	celui-lā est plus petit et celui-ci
  är den minsta af alla.		est le plus petit de tous.
Denna hatt är stor,		Ce chapeau-ci est grand,
   men den der är större.		mais celui-lā est plus grand.
Är eder hatt			Votre chapeau est-il
	lika stor som min?		aussi grand que le mien?
Han är större än eder.		Il est plus grand que le vôtre.
Han är icke så stor som eder.	Il est moins grand que le vôtre.

Icke så stor, mindre stor.	Moins grand.

Anm. A. Liksom den högsta graden, Superlatif de supériorité, angifves
genom den bestämda artikeln eller ett possessivt pronomen jemte plus,
så bildas den lägsta graden, Superlatif d'infériorité, genom att sätta
bestämda artikeln aller ett possessivt pronomen jemte moins framför
adjektivet. Ex.:

Skön.				Beau.
Icke så (mindre) skön.		Moins beau.
Den minst sköna.		Le moins beau.

Äro vår grannes barn		Les enfants de notre voisin sont-ils
  lika beskedliga som våra?		 aussi sages que les nôtres?
De äro snällare än våra.	Ils sont plus sages que les nôtres.
De äro icke så snälla som våra.	Il sont moins sages que les nôtres.

Anm. B. För att uttrycka den Absoluta Superlativen (Superlatif
absolu), d. v. s. en ganska hög grad af den egenskap, som adjektivet
utmärker, betjenar man sig i Fransyskan, liksom i Svenskan, af
åtskilliga adverber, såsom: trčs, fort, bien, ganska; extrémement,
ytterst; infiniment, oändligt. T. ex.:

En ganska vacker bok.		Un trčs beau livre.
Ganska sköna böcker.		De trčs beaux livres.
En ganska vacker knif.		Un fort joli coueau.
Ganska bra (väl).		Trčs bien, fort bien.
Denne man är ytterst lärd.	Cet homme est extręmement savant.
Denna fågel är ganska vacker.	Cet oiseau est trčs joli.

Anm. C. Följande Adjektiver och Adverber äro oregelbundna uti
bildningen af Komparativen och Superlativen:

Pos.	   Comp.	Sup.		Pos.	 Comp.	  Sup.

God,	   bättre,	bäst.		Bon,	 meilleur, le meilleur.
Dålig,	   sämre,	sämst.		Mauvais, pire,	  le pire.
Liten,	   mindre,	minst.		Petit,	 moindre, le moindre.
Väl (bra),  bättre,	bäst.		Bien,	 mieux,  le mieux.
Illa,	   sämre,	sämst.		Mal,	 pis,	  le pis.
Litet, föga, mindre,	minst.		Peu,	 moins,  le moins.
Mycket,	   mera,	mest.		Beaucoup, plus,	  le plus.

Anm. D. Man kan äfven säga plus mauvais, plus mal, plus petit, men
aldrig *plus bon, *plus bien, *plus peu.

Hvems (åt hvem)?		Ā qui? (Se Lekt. 21.)

Hvems hatt är detta?		Ā qui est ce chapeau?
Hvem tillhör denna hatt?

Det är.				C'est.

Anm. E. Det är öfversättes med c'est framför substantiver och
substantiviska pronominer, samt alltid när det syftar på något
föregående.

Det är min broders hatt.	C'est le chapeau de mon frčre. 
					Ce chapeau est ā mon frčre.
Det är min.			C'est le mien.
Hvem har den vackraste hatten?
Hvems hatt är vackrast?		Qui a le plus beau chapeau?
Min faders är den vackraste.	Celui de mon pčre est le plus beau.
Hvems band är vackrare,		Quel ruban est le plus beau,
	edert eller mitt?		le vôtre ou le mien?

Läser Ni lika ofta som jag?	Lisez-vous aussi souvent que moi?
Jag läser oftare än Ni.		Je lis plus souvent que vous.
Läser han så ofta som jag?	Lit-il aussi souvent que moi?
Han läser och skrifver		Il lit et écrit
	lika ofta som Ni.		aussi souvent que vous.
Skrifva edra barn		Vos enfants écrivent-ils
	lika mycket som vi?		autant que nous?
De skrifva mer än Ni.		Ils écrivent plus que vous.
Vi läsa mer än			Nous lisons plus que
	våra vänners barn.		les enfants de nos amis.
Till hvem skrifver Ni?		Ā qui écrivez-vous?
Vi skrifva till våra vänner.	Nous écrivons ā nos amis.
Vi läsa goda böcker.		Nous lisons de bons livres.

Skriföfningar.

91.

Hvems bok är detta? Det är min. Hvem tillhör denna hatt? Det är min
faders hatt. Är Ni större än jag? Jag är större än Ni. Är eder broder
lika stor som Ni? Han är lika stor som jag. Är din hatt lika dålig som
din faders? Han är bättre, men icke så svart som hans. Äro
Italienarnes kläder lika vackra som Irländarnes? De äro vackrare, men
icke lika goda. Hvem har de skönaste hästar? Mina äro sköna, edra äro
skönare än mina, men våra vänners äro de skönaste af alla. Är eder
häst god? Han är god, men eder är bättre, och Engelsmannens är den
bästa af alla hästar, som vi känna (connaissions, Subjonctif). Har Ni
vackra skor? Jag har ganska vackra, men min broder har vackrare än
jag. Af hvem erhåller han dem? Han erhåller dem af sin bäste vän.

92.

Är edert vin så godt som mitt? Det är bättre. Säljer eder handelsman
goda knifvar? Han säljer de bästa, som jag känner (connaisse,
Subjonctif). Läsa vi flera böcker än Fransmännen? Vi läsa flera än de;
men Engelsmännen läsa de flesta (le plus). Har du en skönare trädgård
än vår läkare (vår läkares)? Jag har en skönare än han. Har
Amerikanaren en skönare käpp än du? Han har en skönare. Hafva vi lika
vackra barn som våra grannar? Vi hafva vackrare. Är eder rock lika
vacker som min? Han är icke så vacker, men bättre än eder. Reser Ni i
dag? Jag reser icke i dag. När reser eder fader? Han reser i afton tre
quart på nio. Hvilket af dessa två barn är det snällaste? Det, som
studerar, är snällare än det, som leker. Sopar eder tjenare lika bra
som min? Han sopar bättre än eder. Läser Engelsmannen lika många
dåliga böcker som goda? Han läser flera goda än dåliga.

93.

Sälja handelsmännen mer socker än kaffe? De sälja mer af det sednare
än af det förra. Gör eder skomakare lika många skor som min? Han gör
flera än eder. Kan Ni simma lika bra (aussi bien) som min son? Jag kan
simma bättre än han, men han kan tala bättre Fransyska än jag. Läser
han lika bra som Ni? Han läser bättre än jag. Går eder grannes son
till torget? Nej, han stadnar, hemma; han har ondt i fötterna. Lär Ni
lika väl, som vår trädgårdsmästares son? Jag lär bättre än han, men
han arbetar bättre än jag. Hvem har den skönaste bössan? Eder är
ganska skön; men kaptenens är ännu skönare, och vår är den skönaste af
alla. Har någon skönare barn än Ni? Ingen har skönare. Läser eder son
lika ofta som jag? Han läser oftare än Ni. Talar min broder lika ofta
Fransyska som Ni? Han talar och läser lika ofta som jag. Skrifver jag
lika mycket som Ni? Ni skrifver mer än jag. Läsa vår grannes barn lika
ofta Tyskan som vi? Vi läsa den icke så ofta som de. Skrifva vi lika
ofta som de? De skrifva oftare än vi. Till hvem skrifva de? De skrifva
till sina vänner. Läser Ni Engelska böcker? Vi läsa Fransyska böcker,
i stället för att läsa Engelska böcker.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: