web space | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettionde Lektionen. 	Trentičme Leįon.

Tro, troende.			Croire*4, croyant.

Jag tror, du tror, han tror.	Je crois, tu crois, il croit.

Påtaga, påkläda, påsätta sig.	Mettre*4, mettant.

Tager Ni på eder?		Mettez-vous?
Jag tager på mig.		Je mets.
Du tager på dig.		Tu mets.

Jag sätter på mig min hatt.	Je mets mon chapeau.
Han tager på sig sina handskar.	Il met ses gants.
Tagen I på eder edra skor?	Mettez-vous vos souliers?
Vi påtaga dem.			Nous les mettons.
Hvad kläda edra bröder på sig?	Vos frčres que mettent-ils?
De kläda på sig sina kläder.	Ils mettent leurs habits.
Hvart för Ni mig?		Oų me conduisez-vous?
Jag för eder till min fader.	Je vous conduis chez mon pčre.
Går Ni ut?			Sortez-vous?
Jag går ut.			Je sors.
Gå vi ut?			Sortons-nous?
Vi gå ut.			Nous sortons.
När går eder fader ut?		Quand votre pčre sort-il?

Tidigt.				De bonne heure.

Lika tidigt som Ni.		D'aussi bonne heure que vous.
Han går lika tidigt ut som Ni.	Il sort d'aussi bonne heure que vous.

Sent.				Tard.
För, alltför.			Trop.

För sent.			Trop tard.
För snart, för tidigt.		Trop tôt, de trop bonne heure.
För stor.			Trop grand.
För litet.			Trop peu.
För liten.			Trop petit.

För mycket.			Trop.

Talar Ni för mycket?		Parlez-vous trop?
Jag talar icke nog.		Je ne parle pas assez.

Sednare än Ni.			Plus tard que vous.

Jag går sednare ut än Ni.	Je sors plus tard que vous.

Går Ni lika tidigt på		Allez-vous au spectacle d'aussi
	spektaklet som jag?		bonne heure que moi?
Jag går tidigare dit än Ni.	J'y vais plus tôt
				  (de meilleure heure) que vous.	

Tidigare.			Plus tôt (de meilleure heure).

Genast, på stunden.		Aussitôt.

Han anlände på stunden		Il est arrivé aussitôt.
	(i samma ögonblick).
Lika tidigt som.		Aussi tôt que.
Han anlände lika		Il est arrivé aussi
	tidigt som jag.			tôt que moi.

Snart.				Bientôt.
Ganska tidigt.			Bien tôt (de fort bonne heure).
Han skall snart resa.		Il partira bientôt.
Ni kommer ganska tidigt.	Vous venez bien tôt.

Går eder fader tidigare		Votre pčre y va-t-il plus tôt que moi
	dit än jag?			(de meilleure heure que moi)?
Han går dit alltför tidigt.	Il y va trop tôt.

Redan.				Déjā.

Talar Ni redan?			Parlez-vous déjā?

Icke ännu.			Ne - pas encore.

Jag talar icke ännu.		Je ne parle pas encore.
Slutar Ni eder biljett?		Finissez-vous votre billet?
Jag slutar den icke ännu.	Je ne le finis pas encore.
Äter Ni redan frukost?		Déjeûnez-vous déjā?

Anm. A. Vi hafva i de föregåendqe Lektionerna sett, att Infinitiven i
Fransyskan stundom har framför sig de (17 Lekt.), stundom ā (25 och 28
Lekt.), stundom pour (20 Lekt.), och att den i andra fall följer helt
och hållet utan preposition efter ett annat verb. Det sista är fallet
efter följande verber, af hvilka några redan förekommit, såsom:
vouloir, vilja (18 Lekt.); pouvoir, kunna (20 Lekt.); aller
(chercher), gå (efter); och envoyer (chercher), skicka efter (22
Lekt.); aller, vara i begrepp att (23 Lekt.); faire (voir), låta (se)
(27 Lekt.); compter, tänka (27 och 28 Lekt.)

Gå (och),			Aller*.
	vara i begrepp (att).
Tänka, ärna.			Compter.
Tro (sig).	Croire*.
Värdigas, nedlåta sig (att).	Daigner.
Förklara (sig).			Déclarer.
Böra.				Devoir*.
Höra (med objekt).		Entendre.
Skicka (och l. för att).	Envoyer*.
Hoppas.				Espérer.
Vara nära att.			Faillir*.
Låta.				Faire*
Vara nödsakad.			Falloir*.
Låta.				Laisser.
Neka (att man).			Nier.
Våga.				Oser.
Synas, visa sig.		Paraître*
Tro (sig); vara nära att.	Penser.
Föregifva, påstå (sig).		Prétendre.
Kunna.				Pouvoir*.
Veta, kunna.			Savoir.
Synas.				Sembler.
Önska (sig).			Souhaiter.
Försäkra, påstå (sig).		Soutenir*.
Komma (och l. för att).		Venir*.
Se (med ackusativ-objekt).	Voir*.
Vilja.				Vouloir*.

Anm. B. Vidare har Infinitiven ingen preposition framför sig, om den
står i början af satsen, såsom subjekt, t. ex.

Att äta för mycket är farligt.	Manger trop est dangereux.
Att tala för mycket		Parler trop
	är oförsigtigt.		   est imprudent.
Att göra dem godt,		Faire du bien ā ceux
  som hafva förolämpat oss,	   qui nous ont offensés,
  är en lofvärd handling.	   est une action louable.

Skriföfningar.

94.

Tager Ni på eder en annan rock, för att gå på spektaklet? Jag tager på
mig en annan. Drager Ni på eder edra handskar, innan Ni påtager edra
skor? Jag påtager mina skor, innan jag pådrager handskarne. Sätter
eder broder på sig sin hatt i stället för att taga på sig sin rock?
Han tager på sig sin rock, innan han sätter på sig sin hatt. Påtaga
edra barn sina skor, för att gå till våra vänner? De påtaga dem, för
att gå till dem. Hvad taga våra söner på sig? De taga på sig sina
kläder och sina handskar. Talar Ni redan Fransyskan? Jag talar den
icke ännu, men jag börjar att lära mig den. Går eder fader redan ut?
Han går icke ännu ut. Huru dags går han ut? Han går ut klockan
tio. Äter han frukost, innan han går ut? Han äter frukost och skrifver
sina biljetter, innan han går ut. Går han tidigare ut än Ni? Jag går
ut tidigare än han. Går Ni lika ofta på spektaklet som jag? Jag går
dit lika ofta som Ni. Börjar Ni känna denne man? Jag börjar känna
honom. Äten I tidigt frukost? Vi äta icke tidigt. Går Engelsmannen
tidigare på koncerten än Ni? Han går dit sednare än jag. Huru dags går
han dit? Han går dit klockan half tolf.

95.

Går Ni icke för tidigt på koncerten? Jag går icke dit för
sent. Skrifver jag för mycket? Ni skrifver icke för mycket, men Ni
talar för mycket. Talar jag mer än Ni? Ni talar mer än jag och min
broder. Är min hatt för stor? Han är hvarken för stor eller för
liten. Talar Ni oftare Fransyska än Engelska? Jag talar oftare
Engelska än Fransyska. Köpa edra vänner mycket säd? De köpa icke
mycket deraf. Har Ni nog bröd? Jag har knappt något, men
tillräckligt. Är det sent? Det är icke sent. Huru mycket är klockan?
Klockan är ett. Är det för sent för att (pour) gå till eder fader? Det
är icke för sent att gå till honom. Beledsagar Ni mig till honom? Jag
beledsagar eder till honom. Hvar är han? Han är på sitt kontor. Köper
Spanioren en häst? Han kan icke köpa någon. Är han fattig? Han är icke
fattig, han är rikare än Ni. Är eder broder lika lärd som Ni? Han är
lärdare än jag, men Ni är lärdare än han och jag.

96.

Känner Ni denne man? Jag känner honom. Är han lärd? Han är den
lärdaste af alla män, som jag känner. Är eder häst sämre än min? Han
är icke så dålig som eder. Är min sämre än Spaniorens? Han är sämre;
han är den sämsta häst, som jag känner. Gifver Ni åt dessa män mindre
bröd än ost? Jag ger dem mindre af den sednare än af det
förra. Erhåller Ni lika mycket penningar som edra grannar? Jag
erhåller mycket mer än de. Hvem emottager mest penningar? Engelsmännen
emottaga mest. Kan (savoir*) eder son skrifva en biljett? Han kan icke
skrifva någon, men han börjar läsa litet. Läsen I lika mycket som
Ryssarne? Vi läsa mer än de, men Fransmännen läsa mest. Skrifva
Amerikanarne mer än vi? De skrifva mindre än vi, men Italienarne
skrifva minst. Äro de lika rika som Amerikanarne? De äro icke så rika
som de. Äro edra fåglar lika sköna om Irländarnes? De äro mindre sköna
än deras, men Spaniorernas äro de minst sköna. Säljer Ni eder fågel?
Jag säljer den icke; jag tycker alltför mycket om honom, för att sälja
den.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: