web space | website hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettioförsta Lektionen.	Trente et unième Leçon.

	      Participe passé.

Emedan Participe passé är ett stamtempus (Se Not. 1. Lekt. 24), så kan
dess bildande icke bestämmas af något annat tempus. Uti regelbundna
verber kan det likväl ofta bildas genom att förändra Infinitivens
ändelse: uti första konjugationen till é (med accent aigu), såsom
parler - parlé; uti andra konjugationen till i, såsom finir - fini;
uti den tredje till u, såsom recevoir - reçu; och uti den fjerde
likaledes till u, såsom vendre - vendu. Ex.

1. Konjugation.

Älska.				Aimer, aimé.
Gråta.				Pleurer, pleuré.
Äta.				Manger, mangé.
Börja.				Commencer, commencé.

2. Konjugation.

Bygga.				Bâtir, bâti.
Sucka.				Gémir, gémi.
Välsigna.			Bénir, béni.
Välja.				Choisir, choisi.

3. Konjugation.	

Bemärka.			Apercevoir, aperçu.
Böra.				Devoir, dû.
Begripa.			Concevoir, conçu.
Emottaga.			Recevoir, reçu.

4. Konjugation.

Sälja.				Vendre, vendu.
Återgifva.			Rendre, rendu.
Höra.				Entendre, entendu.
Försvara.			Défendre, défendu.

Vara, varit.			Être, été.

Har Ni varit på torget?		Avez-vous été au marché?
Jag har varit der.		J'y ai été.
Jag har icke varit der.		Je n'y ai pas été.
Har jag varit der?		Y ai-je été?
Ni har varit der.		Vous y avez été.
Ni har icke varit der.		Vous n'y avez pas été.
Har han varit der?		Y a-t-il été?
Han har varit det.		Il y a été.
Han har icke varit der.		Il n'y a pas été.

Någonsin.			Jamais.
Aldrig.				Ne - jamais.

Har Ni någonsin varit på bal?	Avez-vous été au bal?

På en bal (på baler).		Au bal (aux bals).

Jag har aldrig varit på bal.	Je n'ai jamais été au bal.
Har Ni varit på balen?		Avez-vous été au bal?
Jag har aldrig varit der.	Je n'y ai jamais été.
Du har aldrig varit der.	Tu n'y as jamais été.
Han har aldrig varit der.	Il n'y a jamais été.
Ni har aldrig varit der.	Vous n'y avez jamais été.

Redan; förut.			
	Ännu
	(med verbet i förfluten tid).

Har Ni redan varit		Avez-vous déjà été
	på spektaklet?			au spectacle?
Jag har redan varit der.	J'y ai déjà été.
Ni har redan varit der.		Vous y avez déjà été.

Icke ännu.			Ne - pas encore.

Jag har ännu icke varit der.	Je n'y ai pas encore été.
Du har ännu icke varit der.	Tu n'y as pas encore été.
Han har ännu icke varit der.	Il n'y a pas encore été.
Ni har icke ännu varit der.	Vous n'y avez pas encore été.
Vi hafva icke ännu varit der.	Nous n'y avons pas encore été.

Har Ni redan varit hos min far?	     Avez-vous déjà été chez mon père?
Jag har icke ännu varit hos honom.   Je n'y ai pas encore été.

Hvar har Ni varit denna morgon?	Où avez-vous été ce matin?
Jag har varit i trädgården.	J'ai été au jardin.
Hvar har din broder varit?	Où ton frère a-t-il été?
Han har varit i magasinet.	Il a été au magasin.

Anm.  Été, part. passé af être, vara, brukas ofta för allé,
part. passé af aller, gå. Man säger: j'ai été au spectacle, när man
menar, att man gått på spektaklet och är återkommern; och il est allé
au spectacle, när d. v. s. han har gått på spektaklet och är ej ännu
återkommen. I följd deraf är det vanligen bättre att bruka été för
1:sta och 2:dra pers. Sing. och Plur., så framt ej rörelse särskildt
skall uttryckas.

Har han varit der		Y a-y-il été
	lika tidigt som jag?		d'aussi bonne heure que moi?
Han har varit der		Il y a été
	tidigare än Ni.			de meilleure heure que vous.

Skriföfningar.

97.

Hvar har Ni varit? Jag har varit på torget. Har Ni varit på balen? Jag
har varit der. Har jag varit på spektaklet? Ni har varit der. Har du
varit der? Jag har varit der. Har eder son någonsin varit på
spektaklet? Han har aldrig varit der. Har du ännu varit i mitt
magasin? Jag har aldrig varit der. Tänker Ni gå dit? Jag tänker gå
dit. När vill Ni gå dit? Jag vill gå dit i morgon. Huru dags? Klockan
tolf. Har eder broder redan varit uti min stora trädgård? Han har icke
varit der ännu. Tänker han besöka den? Han tänker besöka den. När vill
han gå dit? Han vill gå dit i dag. Tänker han gå i afton på balen? Han
tänker gå dit. Har Ni redan varit på balen? Jag har icke ännu varit
der. När ämnar Ni gå dit? Jag ämnar gå dit i morgon. Har Ni varit ännu
uti Fransmannens trädgård? Jag har icke ännu varit der. Har Ni varit
uti mitt magasin? Jag har icke varit der. När har Ni varit der? Jag
har varit der i dag på morgonen. Har jag varit på edert eller eder
väns kontor? Ni har varit hvarken på mitt eller min väns, utan på
Engelsmannens.

98.

Har Italienaren varit i våra magasiner eller Holländarnes? Han har
hvarken varit i våra eller Holländarnes, utan i Tyskarnes. Har du
redan varit på torget? Jag har icke ännu varit der, men jag tänker gå
dit (Lekt. 30 Anm. A). Har vår grannes son varit der? Han har varit
der. När har han varit der? Han har varit der i dag. Ämnar vår grannes
son gå till torget? Han ämnar gå dit. Hvad vill han köpa der? Han vill
köpa höns, oxar, säd, ost och äppelvin. Har Ni redan varit hos min
broder? Jag har redan varit hos honom. Har eder vän ännu varit hos
honom? Hafva vi redan varit hos våra vänner? Vi hafva ännu icke varit
hos dem. Hafva våra vänner någonsin varit hos oss? De hafva aldrig
varit hos oss. Har Ni någonsin varit på theatern? Jag har aldrig varit
der. Har Ni lust att skrifva ett thema? Jag har lust att skrifva
ett. Till hvem vill Ni skrifva en biljett? Jag vill skrifva en till
min son. Har eder fader redan varit på koncerten? Han har icke ännu
varit der; men han tänker gå. Tänker han gå dit i dag? Han tänker gå
dit i morgon. Huru dags vill han fara? Han vill fara klockan half
sju. Ämnar han fara (partir) före frukosten? Han ämnar äta frukost,
innan han reser.

99.

Har Ni varit lika tidigt på spektaklet som jag? Jag har varit der
tidigare än Ni. Har Ni ofta varit på koncerten? Jag har ofta varit
der. Har vår granne varit lika ofta på theatern som vi? Han har varit
der oftare än vi. Gå våra vänner för tidigt till sitt kontor? De gå
dit för sent. Gå de dit lika sent som vi? De gå dit sednare än vi. Gå
Engelsmännen för tidigt till sina magasiner? De gå dit för tidigt. Är
eder vän lika ofta på kontoret som Ni? Han är oftare der än jag. Hvad
gör han der? Han skrifver. Skrifver han lika mycket som Ni? Han
skrifver mer än jag. Hvar stadnar eder vän? Han stadnar på sitt
kontor. Går han icke ut? Han går icke ut. Stadnar Ni i trädgården? Jag
stadnar der. Går Ni hvar dag till eder vän? Jag går alla dagar till
honom. När kommer han (va-t-il) till eder? Han kommer (il vient) till
mig hvarje afton. Går Ni någonstädes i afton? Jag går ingenstädes, jag
stadnar hemma. Skickar Ni efter någon? Jag skickar efter min
läkare. Går eder betjent efter något? Han går efter vin. Har Ni varit
någonstädes denna morgon? Jag har icke varit någonstädes. Hvar har
eder fader varit? Han har icke varit någonstädes. När dricker Ni the?
(26 Lekt.). Jag dricker det hvarje morgon. Dricker eder son kaffe? Han
dricker chokolad. Har Ni druckit kaffe? Jag har druckit det. (Se
slutet af 24 Lekt.)

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: