free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettioandra Lektionen.	Trente-deuxième Leçon.

Hafva haft.			Avoir* eu.

A. Personliga pronominer, hvilka stå såsom dativ- eller
ackusativ-objekt i satsen, hafva uti sammansatta tempora sin plats
icke framför participe passé, utan framför hjelpverbet. (Se 24
Lekt. under Anm. B.)

Har Ni haft min bok?		Avez-vous eu mon livre?
Jag har icke haft den.		Je ne l'ai pas eu.
Har jag haft den?		L'ai-je eu?
Ni har haft den.		Vous l'avez eu.
Du har icke haft den.		Tu ne l'as pas eu.
Har han haft den?		L'a-t-il eu?
Han har haft den.		Il l'a eu.
Han har icke haft den.		Il ne l'a pas eu.
Har du haft rocken?		As-tu eu l'habit?
Jag har icke haft den.		Je ne l'ai pas eu.

Har Ni haft böckerna?		Avez-vous eu les livres?

B. Participe passé af de transitiva verberna (jfr om Part. passé och
adjektivet 22 Lekt. Anm.) öfverensstämmer i numerus och genus med
ackusativobjektet, så ofta detta står före verbet; d. v. s om objektet
är pluralis, måste part. passé antaga ett s.

Jag har haft dem.	    Je les ai eus.
Jag har icke haft dem.	    Je ne les ai pas eus.
Ni har haft dem.	    Vous les avez eus.
Ni har icke haft dem.	    Vous ne les avez pas eus.
Har han haft dem?	    Les a-t-il eus?
Han har haft dem.	    Il les a eus.
Han har icke haft dem.	    Il ne les a pas eus.
Har Ni haft bröd?	    Avez-vous eu du pain?
Jag har icke haft något.    Je n'en ai pas eu.
Har jag haft något sådant.   En ai-je eu?
Ni har haft sådant.	    Vous en avez eu.
Ni har icke haft något.	    Vous n'en avez pas eu.
Har han haft något?	    En a-t-il eu?
Han har icke haft något.    Il n'en a pas eu.

Har Ni haft knifvar?	    Avez-vous eu des couteaux?
Jag har haft sådana.	    J'en ai eu.

C. Om relativa partikeln en utgör objektet, förblifver part. passé
oförändradt, äfven om en står i stället för ett substantiv i pluralis.

Jag har icke haft några.   Je n'en ai pas eu.

Hvad har han haft?	   Qu'a-t-il eu?
Han har haft intet.	   Il n'a rien eu.

Har Ni varit hungrig?	   Avez-vous eu faim?
Jag har varit rädd.	   J'ai eu peur.
Han har aldrig haft	   Il n'a jamais eu
  hvarken rätt eller orätt.	ni tort ni raison.

Ega rum.		   Avoir lieu.

Det, detta		   Cela.
   (såsom demonstr.
   pronomen och 
   liktydigt med:
   denna sak).

Eger balen rum i afton?	   Le bal a-t-il lieu ce soir?
Han eger rum.		   Il a lieu.
Han eger rum i afton.	   Il a lieu ce soir.
Han eger icke rum i dag.   Il n'a pas lieu aujourd'hui.

När har balen egt rum?	   Quand le bal a-t-il eu lieu?
Han egde rum i går.	   Il a eu lieu hier.

I går.			   Hier.
I förrgår.		   Avant-hier.

Huru många gånger	   Combien de fois?
	(huru ofta)?
En gång.		   Une fois.
Två gånger.		   Deux fois.
Tre gånger.		   Trois fois.
Flera gånger.		   Plusieurs fois.

Fordom.			   Autrefois.
Någon gång, stundom, ibland. Quelquefois.

Går Ni någon gång på bal?   Allez-vous quelquefois au bal?
Jag går dit ibland.	   J'y vais quelquefois.

Har Ni gått dit någon gång?  Y êtes-vous quelquefois allé?
Jag har ofta gått dit	   J'y suis allé souvent.
	(varit der).
Oftare än Ni.		   Plus souvent que vous.

Hafva männen haft	   Les hommes ont-ils eu
	min koffert?			mon coffre?
De hafva icke haft honom.   Ils ne l'ont pas eu.
Hvem har haft honom?	   Qui l'a eu?
Hafva de haft mina knifvar?  Ont-ils eu mes couteaux?
De hafva icke haft dem.	   Ils ne les ont pas eus.

Hvem har haft dem?	   Qui les a eux?
Har jag gjort orätt	   Ai-je eu tort
	uti att köpa böcker?		d'acheter des livres?
Ni har icke gjort orätt   Vous n'avez pas eu tort
	uti att köpa sådana.		d'en acheter.

Skriföfningar.

100.

Har Ni haft min plånbok? Jag har icke haft henne. Har Ni haft min
handske? Jag har icke haft honom. Har du haft mitt paraply? Jag har
icke haft det. Har jag haft eder knif? Ni har haft den. När har jag
haft den (l'ai-je eu)? Ni hade den i går. Har jag haft edra handskar?
Ni har haft dem. Har eder broder haft min trädhammare (marteau de
bois)? Han har haft den. Har han haft mitt guldband? Han har icke haft
det. Hafva Engelsmännen haft mitt sköna skepp? De hafva haft det. Hvem
har haft mina linnestrumpor? Edra betjenter hafva haft dem. Hafva vi
haft hans sköna pistol? Vi hafva icke haft den. Hafva vi haft
utländingarnes madrasser? Vi hafva icke haft dem. Har Amerikanaren
haft mitt goda arbete? Han har haft det. Har han haft min silfverknif?
Han har icke haft den. Har den unge mannen haft första bandet af mitt
arbete? Han har icke haft det första, utan (mais il a eu) det
andra. Har han haft det? Ja, min herre, han har haft det. När har han
haft det? Han har haft det denna morgon. Har Ni haft socker? Jag har
haft sådant. Har jag haft godt papper? Ni har icke haft sådant. Har
Ryske kaptenens kock haft kycklingar? Han har icke haft sådana. Han
har haft sådana.

101.

Har Fransmannen haft godt vin? Han har haft sådant, och han har ännu
deraf. Har du haft stora kakor? Jag har haft sådana. Har din broder
haft några? Han har icke haft några. Har vår grannes son haft smör?
Han har haft sådant. Hafva Polackarne haft god tobak? De hafva haft
sådan. Hvad för tobak hafva de haft? De hafva haft röktobak och
snus. Hafva Engelsmännen haft lika mycket socker som the? De hafva
haft lika mycket af beggedera. Har läkaren haft rätt? Han har haft
orätt. Har Holländaren haft rätt eller orätt? Han har hvarken haft
rätt eller orätt. Har jag gjort rätt uti att köpa honing? Ni har gjort
rätt uti att köpa sådan. Hvad har målaren haft? Han har haft sköna
taflor. Har han haft sköna trädgårdar? Han har icke haft några
sådana. Har eder betjent haft mina skor? Han har icke haft dem. Hvad
har Spanioren haft? Han har icke haft något. Hvem har haft mod? De
Engelska matroserna hafva haft det. Hafva Tyskarne haft många vänner?
De hafva haft många. Hafva vi haft flera vänner än fiender? Vi hafva
haft flera af de sednare än af de förra. Har eder son haft mer vin än
äppelvin? Han har haft mer af det sednare än af det förra. Har Turken
haft mer peppar än säd? Han har haft mindre af den sednare än af den
förra. Har den Italienske målaren haft någonting? Han har icke haft
något.

102.

Har jag gjort orätt uti att skrifva till min broder? Ni har icke gjort
orätt uti att skrifva till honom. Har Ni haft ondt i ett finger? Jag
har haft ondt i ett öga. Har Ni haft något godt? Jag har icke haft
något dåligt. Egde balen rum i går? Han egde icke rum. Eger han rum i
dag? Han eger rum i afton. Egde han rum i förrgår? Han egde rum. Huru
dags egde han rum? Han egde rum klockan elfva. Har Ni varit hos min
broder? Jag har varit hos honom. Huru många gånger har Ni varit hos
min vän? Jag har varit två gånger hos honom. Går Ni någon gång på
spektaklet? Jag går dit ibland. Har Ni varit någon gång på balen? Jag
har ofta varit der. Har eder fader någon gång varit på bal? Han gick
fordom på baler. Har han varit på baler så ofta som Ni? Han har varit
det oftare än jag. Går du någon gång till trädgården? Jag går dit
ibland. Har du varit der ofta? Jag har ofta varit der. Går eder gamle
kock till torget? Han går dit ofta. Går han lika ofta dit som min
trädgårdsmästare? Han går dit oftare än han. Har detta egt rum? Detta
har egt rum. När har detta egt rum?

103.

Var Ni fordom på baler? Jag var stundom på bal (y). När har du varit
på koncert? Jag var i förrgår på en sådan (y). Träffade du någon der?
Jag träffade der (Je n'y ai trouvé) ingen. Har du oftare varit på bal
än dina bröder? Jag har icke varit så ofta på bal (y) som de. Har eder
vän varit ofta på spektaklet? Han har varit der flera gånger. Har Ni
någon gång varit hungrig? Jag har ofta varit hungrig. Har eder betjent
ofta varit törstig? Han har aldrig varit hvarken hungrig eller
törstig. Gick Ni tidigt på spektaklet? Jag gick dit sent. Har jag
varit lika tidigt på balen som Ni? Ni har varit tidigare der än
jag. Han har varit der tidigare. Hafva edra bröder haft något? De
hafva icke haft något. Hvem har haft mina käppar och (et mes)
handskar? Eder betjent har haft båda delarne. Har du haft min eller
min broders häst? Jag har hvarken haft eder eller eder broders. Har
jag haft eder eller läkarens biljett? Ni har icke haft någondera. Hvad
har läkaren haft? Han har icke haft något. Har någon haft min
guldljusstake? Ingen har haft den. Har någon haft mina silfverknifvar?
Ingen har haft dem.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: