free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettiotredje Lektione. 	Trente-troisičme Leįon.

	Préterit Indéfini.

Préterit Indéfini, motsvarande Perfektum och Imperfektum i Svenskan,
bildas af Présent af Hjelpverbet och Participe Passé. Såsom varande en
sammansättning af den närvarande och förflutna tiden, begagnas detta
tempus för att uttrycka en icke längesedan afslutad handling, antingen
i en helt och hållet förfluten tid (Svenskt Imperfektum) eller i en
icke fullt förfluten tid (Svenskt Perfektum). Man kan derföre säga:
J'ai étudié ce matin, jag har studerat denna morgon; j'ai étudié hier,
jag studerade i går; j'ai étudié le mois passé, jag studerade i förra
månaden; j'ai étudié ce mois-ci, jag har studerat innevarande månad.

Göra, gjort.				Faire* - fait.

Hvad har Ni gjort?			Qu'avez-vous fait?
Jag har intet gjort.			Je n'ai rien fait.

Har skomakaren gjort mina skor?		Le cordonnier a-t-il fait mes souliers?
Han har gjort dem.			Il les a faits.
Han har icke gjort dem.			Il ne les a pas faits.

Ställa, ställt.
Lägga, lagt.
Påkläda, påklädt.
Påsätta, påsatt.			Mettre*, mis.

Har Ni påtagit edra skor?		Avez-vous mis vos souliers?
Jag har påtagit dem.			Je les ai mis.
Har Ni aftagit edra handskar?		Avez-vous ôté vos gants?
Jag har aftagit dem.			Je les ai ôtés.


Säga, sagt.				Dire*, dit.

Har Ni sagt orden?			Avez-vous dit les mots?
Jag har sagt dem.			Je les ai dits.
Har Ni sagt mig ordet?			M'avez-vous dit le mot?
Jag har sagt eder det.			Je vous l'ai dit.
Ordet.					Le mot.

Det der, detta
(i betydelsen af: denna sak).		Cela.
Det här, detta
(i betydelsen af: denna sak).		Ceci.

Har han sagt eder detta?		Vous a-t-il dit cela?
Han har sagt mig detta.			Il m'a dit cela.

Det.					Le.

Har Ni sagt mig det?			Me l'avez-vous dit?
Jag har sagt er det.			Je vous l'ai dit.
Jag har icke sagt eder det.		Je ne vous l'ai pas dit.
Har han sagt det åt eder?		Vous l'a-t-il dit?
Han har sagt det åt mig.		Il me l'a dit.
Han har icke sagt det åt mig.		Il ne me l'a pas dit.
Har Ni sagt honom detta?		Lui avez-vous dit cela?
Jag har sagt det åt honom.		Je le lui ai dit.
Ni har sagt det åt honom.		Vous le lui avez dit.
Han har sagt det åt honom.		Il le lui a dit.

Har Ni talat med männen?		Avez-vous parlé aux hommes?
Jag har talat med dem.			Je leur ai parlé.
Med hvem har Ni talat?			Ā qui avez-vous parlé?

Anm. A Pronomen le det (hvilket i Svenskan stundom utelemnas), afser i
Fransyskan, liksom det i Svenskan, ett Substantiv, ett Adjektiv eller
ock en hel sats. Det förändras hvarken till genus eller numerus, när
det står i stället för ett adjektiv eller en hel sats.

Är Ni min väns broder?			Ętes-vous le frčre de mon ami?
Jag är det.				Je le suis.
Är Ni rik?				Ętes-vous riche?
Jag är det icke.			Je ne le suis pas.
Är han lärd?				Est-il savant?
Han är det.				Il l'est.
Han är det icke.			Il ne l'est pas.

Äro våra grannar lika fattiga,		Nos voisins sont-ils aussi pauvres
		som de säga?					qu'ils le disent?
De äro det.				Ils le sont.
Har eder broder varit			Votre frčre est-il allé
		på balen i förrgår?			au bal avant-hier?
Jag vet icke (det).			Je ne le sais pas.

Efter aussi-que måste le sättas, ehuru intet det finnes i Svenskan utsatt.

Är Ni sjuk?				Ętes-vous malade?
Jag är det.				Je le suis.
Ären I bröder?				Ętes-vous frčres?
Vi äro det.				Nous le sommes.

Anm. C.  Pronomen le, det, måste öfverensstämma med substantivet, som
det afser, i genus och numerus, om detta har före sig den bestämda
artikeln. I sådant fall utbytes det i Svenskan ofta mot densamma,
detsamma, desamma.

Ären I bröderna?			Ętes-vous les frčres?
Vi äro det (desamma).			Nous les sommes.
Är Ni den sjuka?			Ętes-vous la malade?
Jag är det (densamma).			Je la suis.
Är Ni modern?				Ętes-vous la mčre?
Jag är det (densamma).			Je la suis.
Ären I barnen?				Ętes-vous les enfants?
Vi äro det (desamma).			Nous les sommes.

Skrifva, skrifvit.			Écrire*, écrit.

Hvilka biljetter har Ni skrifvit?	Quels billets avez-vous écrits?
Jag har skrifvit dessa.			J'ai écrit ceux-ci.
Hvilka ord har han skrifvit?		Quels mots a-t-il écrits?
Har han skrifvit dem som Ni ser.	Il a écrit ceux que vous voyez.

Dricka, druckit.			Boire* - bu.
Se, sett.				Voir* - vu.
Läsa, läst.				Lire* - lu.
Känna, känt.				Connaître* - connu.

Hvilka män har Ni sett?			Quels hommes avez-vous vus?
Jag har sett de der.			J'ai vu ceux-lā.
Hvilka böcker har Ni läst?		Quels livres avez-vous lus?
Jag har läst dem, som Ni har lånat mig.	J'ai lu ceux que vous m'avez prętés.
Har Ni känt dessa män?			Avez-vous connu ces hommes.
Jag har icke känt dem.			Je ne les ai pas connus.

Har Ni sett matroser?			Avez-vous vu des matelots?
Jag har sett sådana.			J'en ai vu.
Jag har icke sett sådana.		Je n'en ai pas vu.
	(Se 32 Lekt. C.)

Kalla, ropa på.				Appeler 1.
Kasta, kasta bort.			Jeter 1.

Ropar Ni på mig?			M'appelez-vous?
Jag ropar på eder.			Je vous appelle.

Anm. D.  Uti verber, som ändas på eler och eter, såsom appeler, kalla,
jeter, kasta, fördubblas l och h uti alla personer och tempora, då ett
stumt e följer derefter.

Hvem kallar mig?			Qui m'appelle?
Eder fader kallar eder.			Votre pčre vous appelle.
Har Ni ropat på dessa män?		Avez-vous appelé ces hommes?
Jag har ropat dem.			Je les ai appelés.
Kastar Ni bort edra penningar?		Jetez-vous votre argent?
Jag kastar icke bort dem.		Je ne le jette pas.
Hvem kastar bort sina böcker?		Qui jette ses livres?
Har Ni bortkastat något?		Avez-vous jeté quelque chose?
Jag har bortkastat mina handskar.	J'ai jeté mes gants.
Har Ni bortkastat dem?			Les avez-vous jetés?

Skriföfningar.

104.

Har Ni något att göra? Jag har intet att göra. Hvad har du gjort? Jag
har icke gjort något. Har jag gjort något? Ni har gjort något. Hvad
har jag gjort? Ni har sönderrifvit mina böcker. Hvad hafva edra barn
gjort? De hafva sönderrifvit sina kläder. Hvad hafva vi gjort? I
hafven icke gjort något, men edra bröder hafva uppbränt mina sköna
blyertspennor. Har skräddaren redan gjort eder rock? Han har icke
gjort den ännu. Har eder skomakare redan gjort edra skor? Han har
redan gjort dem. Har Ni någon gång gjort en hatt? Jag har aldrig gjort
en sådan. Hafva våra grannar någonsin gjort böcker? De hafva fordom
gjort sådana. Huru många rockar har skräddaren gjort? Han har gjort
tjugu eller trettio. Har han gjort goda eller dåliga rockar? Han har
gjort både goda och dåliga. Har eder fader klädt på sig sin rock? Han
har icke ännu påklädt den, men han är just på vägen att taga den på
sig.

Har eder broder dragit på sig sina skor? Han har dragit dem på
sig. Hafva våra grannar tagit på sig sina skor och strumpor? De hafva
hvarken tagit på sig de sednare eller de förra. Hvad har doktorn klädt
af sig? Han har icke klädt af sig något. Hvad har Ni aftagit? Jag har
aftagit min stora hatt. Hafva edra barn aftagit sina handskar? De
hafva aftagit dem. När har balen egt rum? Han egde rum i förrgår. Hvem
har sagt eder detta? Min betjent har sagt mig det. Hvad har eder
broder sagt eder? Han har icke sagt mig något. Har jag sagt eder
detta? Ni har icke sagt mig det. Har han sagt det åt eder? Han har
sagt det åt mig. Hvem har sagt det åt eder granne? Engelsmännen hafva
sagt det åt honom. Hafva de sagt det åt Fransmännen? De hafva sagt det
åt dem. Hvem har sagt det för eder? Eder son har sagt mig det. Har han
sagt det åt eder? Han har sagt det åt mig. Vill Ni säga detta åt edra
vänner? Jag vill säga dem det.

105.

Är Ni broder till denne unge man? Det är jag. Är denne unge man eder
son? Han är det. Äro edra vänner så rika som de säga? De äro det. Äro
dessa män så lärda som de säga? De äro det icke. Sopar Ni ofta
magasinet? Jag sopar det så ofta jag kan (que je le puis). Har eder
granne nog penningar för att köpa kol? Jag vet icke. Var eder broder
på balen i går? Jag vet icke. Har eder kock gått till torget? Han har
gått dit. Är han sjuk? Han är det. Är jag sjuk? Ni är det icke. Är Ni
lika stor som jag? Det är jag. Är Ni så trött som eder broder? Jag är
mera än han. Har Ni skrifvit en biljett? Jag har icke skrifvit någon
biljett, utan jag har skrifvit ett thema. Hvad hafva edra bröder
skrifvit? De hafva skrifvit sina ämnen. När hafva de skrifvit dem? De
skrefvo dem i går. Har Ni skrifvit edra ämnen? Jag har skrifvit
dem. Har eder vän skrifvit sina? Han har icke skrifvit dem
ännu. Hvilka ämnen har eder lille broder skrifvit? Han har skrifvit
sina. Har Ni talat med min broder? Jag har talat med honom. När har Ni
talat med honom? Jag talade med honom i förrgår. Huru många gånger har
Ni talat med honom? Jag talade med honom i förrgår. Huru många gånger
har Ni talat med kaptenen? Jag har talat flera gånger med honom. Har
Ni talat ofta med hans son? Jag har talat ofta med honom. Med hvilka
män har eder son talat? Han har talat med de här och de der.

106.

Har Ni talat med Ryssarne? Jag har talat med dem. Hafva Engelsmännen
någonsin talat med eder? De hafva ofta talat med mig. Hvad har Tysken
sagt eder? Han har sagt mig ord. Hvilka ord har han sagt eder? Han har
sagt mig dessa ord. Hvad har Ni att säga mig? Jag har några ord att
säga eder. Hvilka ämnen har eder vän skrifvit? Han har skrifvit
dessa. Hvilka menniskor har Ni sett på torget? Jag har sett dessa
här. Hvilka böcker hafva edra barn läst? De hafva läst dem, som Ni
lånat dem. Har Ni sett de här eller de der männen? Jag har icke sett
hvarken de ena eller de andra. Hvilka män har Ni sett? Jag har sett
dem, med hvilka Ni har talat. Har Ni känt dessa män? Jag har känt dem.

Med hvilka gossar har eder broder varit bekant? Han har varit bekant
med vår grannes. Har jag varit bekant med dessa Fransmän? Ni har icke
varit bekant med dem. Hvilket vin har eder betjent druckit? Han har
druckit mitt. Har Ni sett mina bröder? Jag har sett dem. Hvar har Ni
sett dem?  Jag har sett dem hemma hos dem (chez eux). Har Ni någonsin
sett Greker? Jag har aldrig sett sådana (32 Lekt. Anm. C). Har eder
fader sett sådana? Han har stundom sett sådana (32
Lekt. Anm. C). Ropar Ni mig? Jag ropar eder. Hvem ropar på eder
broder? Min broder ropar på honom. Ropar du på någon? Jag ropar
ingen. Har Ni kastat bort eder hatt? Jag har icke bortkastat
honom. Kastar eder fader bort något? Han kastar bort de biljetter,som
han emottager. Har Ni bortkastat eder blyertspenna? Jag har icke
bortkastat den. Kastar du bort din bok? Jag kastar icke bort den; jag
behöfver den (23 Lekt.) för att (pour) lära Fransyska.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: