free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettiofjerde Lektionen.	Trente-quatričme Leįon.

Utsläcka, utsläckt.			Éteindre*, éteint.
Öppna, öppnat.				Ouvrir*, ouvert.
Beledsaga, beledsagat.			Conduire*, conduit.
Taga, tagit.				Prendre*, pris.
Tro, trott.				Croire*,cru.
Kunna, kunnat.				Savoir*, su.
Vilja, velat.				Vouloir*, voulu.

Neutrala (Intransitiva) Verber.	Verbes neutres.

Uti neutrala verber är handlingen intransitiv, d. v. s. har intet
objekt, utan förblifver inom den handlande personen eller
subjektet. De konjugeras likasom de transitiva eller aktiva
verberna. De sednare bilda likväl alltid sina Perfekter med
hjelpverbet avoir*, hafva; af de neutrala verberna deremot hafva några
ętre*, vara, några avoir*, och andra åter stundom avoir*, och stundom
ętre, allteftersom mera en handling eller ett tillstånd skall
uttryckas. Participe passé af dem, som taga hjelpverbet ętre,
öfverensstämmer med subjektet uti genus och numerus. De neutrala
verber, som i Svenskan bilda sitt perfekt med hjelpverbet hafva, men i
Fransyskan med hjelpverbet ętre, vara, skola alltid anmärkas.

Resa, rest.				Partir*, parti.
Utgå, utgången.				Sortir*, sorti.
Komma, kommen.				Venir*, venu.

Har eder fader rest?
		Är eder fader rest?	Votre pčre est-il parti?
Hafva edra vänner rest?			Vos amis son-ils partis?
De hafva icke rest ännu.		Ils ne sont pas encore partis.
När hafva edra bröder gått ut?		Quand vos frčres sont-ils sortis?
De gingo ut klockan tio.		Ils sont sortis ā dix heures.

Äro männen komna till eder fader?	Les hommes sont-ils venus chez votre pčre?
De äro komna till honom.		Ils sont venus chez lui.

Hvilka eldar har Ni utsläckt?		Quels feux avez-vous éteints?
Hvilka magasin har Ni öppnat?		Quels magasins avez-vous ouverts?
Har Ni fört dem till magasinet?		Les avez-vous conduits au magasin?
Jag har fört dem dit.			Je les y ai conduits.
Hvilka böcker har Ni tagit?		Quels livres avez-vous pris?
Huru många biljetter har Ni erhållit?	Combien de billets avez-vous reįus?
Jag har erhållit endast en.		Je n'en ai reįu qu'un.

På.					Sur (preposition).

På bänken.				Sur le banc.
Bänken.					Le banc.
Ofvanpå.				Dessus (adverb).

Under.					Sous (preposition).

Under bänken.				Sous le banc.
Inunder.				Dessous (adverb).

Hvar är min hatt?			Oų est mon chapeau?
Han är (ligger) på bänken.		Il est sur le banc.
Äro (ligga) mina handskar på bänken?	Mes gants sont-ils sur le banc?
De äro (ligga) inunder.			Ils sont dessous.

Lär Ni er läsa?				Apprenez-vous ā lire?
Jag lär mig det.			Je l'apprends.
Jag lär mig skrifva.			J'apprends ā écrire.
Har Ni lärt att tala?			Avez-vous appris ā parler?
Jag har lärt det.			Je l'ai appris.

Uti.					Dans (preposition).
	(Se Lekt. XXI).

Uti magasinet.				Dans le magasin.
Uti kakelugnen.				Dans le poęle.

Inuti, innanför.			Dedans (adverb).

Kakelugnen.				Le poęle.

Tvätta.					Laver 1.

Låta laga; låtit laga.			Faire raccommoder; fait raccommoder.
Låta tvätta; låtit tvätta.		Faire laver; fait laver.
Låta göra; låtit göra.			Faire faire; fait faire.
Låta sopa; låtit sopa.			Faire balayer; fait balayer.
Låta sälja; låtit sälja.		Faire vendre; fait vendre.

Låta laga rocken.			Faire raccommoder l'habit.
Låta laga honom.			Le faire raccommoder.
Låta laga dem.				Les faire raccommoder.
Låta laga sådana.			En faire raccommoder.
Låter Ni göra en rock?			Faites-vous faire un habit?
Jag låter göra en sådan.		J'en fais faire un.
Har Ni låtit laga eder rock?		Avez-vous fait raccommoder votre habit?
Jag har låtit laga den.			Je l'ai fait raccommoder.
Jag har icke låtit laga den.		Je ne l'ai pas fait raccommoder.
Jag har låtit laga mina skor.		J'ai fait raccommoder mes souliers.
Jag har låtit laga dem.			Je les ai fait raccommoder.

Aftorka.				Essuyer. (Se 24 Lekt. Anm. C.).

Har Ni icke sett min bok?		N'avez-vous pas vu mon livre?
Jag har sett den.			Je l'ai vu.

När? Hvar?				Quand? Oų?

När har Ni sett min broder?		Quand avez-vous vu mon frčre?
Jag såg honom i förrgår.		Je l'ai vu avant-hier. 
Hvar såg Ni honom?			Oų l'avez-vous vu?
Jag såg honom på theatern.		Je l'ai vu au théâtre.

Skriföfningar.

107.

Hvart hafva edra bröder gått? De hafva gått på spektaklet. Hafva edra
vänner rest? De hafva icke rest ännu. När resa de? I afton. Huru dags?
Klockan half tio. När hafva de Fransyska gossarne kommit till eder
broder? De kommo till honom i går. Kommo deras vänner äfven (aussi)?
De kommo också. Har någon kommit till oss? De goda Tyskarne hafva
kommit till oss. Hvem har kommit till Engelsmännen? Fransmännen äro
komna till dem. När har Ni druckit vin? Jag drack sådant i går och i
dag. Har betjenten burit bort min biljett? Han har burit bort
den. Hvart har han burit den? Han har burit den till eder vän. Hvilka
biljetter har Ni burit? Jag har burit dem, som Ni gifvit mig att
bära. Till hvem har Ni burit dem? Jag har burit dem till eder
fader. Hvilka böcker har eder betjent tagit? Han har tagit dem, som Ni
icke läser. Hafva edra köpmän öppnat sina magasiner? De hafva öppnat
dem. Hvilka magasiner hafva de öppnat? De hafva öppnat dem, som Ni har
sett. När hafva de öppnat dem? De hafva öppnat dem i dag. Har Ni fört
de främmande till magasinet? Jag har fört dem dit. Hvilka eldar hafva
männen utsläckt? De hafva utsläckt dem, som Ni har varseblifvit
(aperįus). Hafven I fått biljetter? Vi hafva fått sådana. Huru många
biljetter hafven i fått? Jag har fått blott en, men min broder har
fått flera än jag; han har fått sex.

108.

Hvar är min rock? Han ligger på bänken. Ligga mina skor på bänken? De
ligga inunder. Äro kolen under bänken? De äro i kakelugnen. Har Ni
lagt ved i kakelugnen? Jag har lagt in sådan.Fryser Ni? Jag fryser
icke. Är veden, som jag har sett, i kakelugnen? Den är der. Ligga mina
papper uppå kakelugnen? De ligga uti den. Har Ni icke fruktat att
uppbränna mina papper? Jag har icke fruktat att uppbränna dem. Har Ni
skickat eder lille gosse till torget? Jag har skickat honom dit. När
har Ni skickat honom dit? I morse. Har Ni skrifvit till eder fader?
Jag har skrifvit till honom.Har han svarat eder? Han har icke svarat
mig ännu. Låter Ni sopa edert golf? Jag låter sopa det. Har Ni låtit
sopa edert kontor? Jag har icke låtit sopa det ännu, men jag tänker
låta sopa det i dag. Har Ni aftorkat edra fötter? Jag har aftorkat
dem. Hvar har Ni aftorkat edra fötter? Jag har aftorkat dem på (ā)
mattan. Har Ni låtit aftorka edra bänkar? Jag har låtit aftorka
dem. Hvad torkar eder betjent? Han torkar knifvarne. Har Ni någonsin
skrifvit till doktorn? Jag har aldrig skrifvit till honom. Har han
någonsin skrifvit till eder? Han har ofta skrifvit till mig. Hvad har
han skrifvit till eder? Han har skrifvit till mig något. Huru många
gånger hafva edra vänner skrifvit till eder? De hafva skrifvit till
mig mer än tjugu gånger. Har Ni sett mina söner? Jag har aldrig sett
dem.

109.

Har Ni någonsin sett Greker? Jag har aldrig sett sådana (32
Lekt. Anm. C). Har Ni sett förut en Syrier? Jag har redan sett en
sådan. Hvar har Ni sett en sådan? På theatern. Har Ni gifvit boken åt
min broder? Jag har gifvit den åt honom. Har Ni gifvit boken åt min
broder? Jag har gifvit den åt honom. Har Ni gifvit penningar åt
handelsmannen? Jag har gifvit honom sådana. Huru mycket har Ni gifvit
honom? Jag har gifvit honom fjorton riksdaler. Har Ni gifvit guldband
åt våra grannars barn? Jag har gifvit dem sådana. Vill du gifva mig
vin? Jag har redan gifvit eder sådant. När gaf du mig sådant? Jag gaf
eder fordom sådant. Vill du nu gifva mig sådant? Jag kan icke gifva
eder något nu, jag har intet. Har Amerikanaren lånat eder penningar?
Han har lånat mig sådana. Har han ofta lånat eder? Han har lånat mig
sådana ibland. Har Italienaren någonsin lånat eder penningar? Han har
aldrig lånat mig sådana. Är han fattig? Han är icke fattig; han är
rikare än Ni. Vill Ni låna mig en riksdaler? Jag vill låna eder
två. Har eder gosse kommit till min? Han har kommit till honom. När? I
morse. Huru dags? Tidigt. Har han kommit tidigare än jag? Huru dags
har Ni kommit? Jag kom klockan half sex. Han är kommen tidigare än Ni.

110.

Har koncerten egt rum? Han har egt rum. Har han egt rum sent? Han har
egt rum tidigt. Huru dags? Klockan tolf. Huru dags har balen egt rum?
Han har egt rum klockan tolf på natten. Lär eder broder sig skrifva?
Han lär det. Kan (27 Lekt.) han läsa? Han kan det icke ännu. Känner Ni
Fransmannen, som jag känner? Jag känner icke den, som Ni känner, men
jag är bekant med en annan. Känner eder vän samma handelsmän, som jag
känner? Han känner icke desamma, men han känner andra. Har Ni någonsin
låtit laga eder rock? Jag har låtit laga honom ibland. Har du låtit
laga dina skor ännu? Jag har icke låtit laga dem ännu. Har eder broder
någon gång låtit stoppa (ravauder) sina strumpor? Han har låtit stoppa
dem flera gånger. Har du låtit laga din hatt eller din sko? Jag har
icke låtit laga någondera. Har Ni låtit tvätta edra strumpor eller
edra handskar? Jag har icke låtit tvätta någradera. Har eder fader
låtit göra något? Han har icke låtit göra något. Har Ni sökt mina
handskar? Jag har sökt dem. Hvar har Ni sökt dem? Jag har sökt dem på
sängen, och har funnit dem inunder. Har Ni funnit mina biljetter i
kakelugnen? Jag har funnit dem deruti. Har Ni funnit mina strumpor
under sängen? Jag har funnit dem ofvanpå (se slutet af 24 Lekt.).

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: