free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettiofemte Lektionen.	Trente-cinquičme Leįon.

Lofva, lofvat.				Promettre*4, promis
					(har de framför en Infinitiv).

Lära (sig), lärt.			Apprendre*, appris.

Anm. A.  Sammansatta och härledda verber konjugeras såsom deras
primitiver; sålunda böjas promettre* såsom mettre*, ställa, lägga (30
och 33 Lekt.), och apprendre* såsom prendre*, taga (26 och 34 Lekt.).

Lofvar Ni mig att komma?		Me promettez-vous de venir?
Jag lofvar eder det.			Je vous le promets.
Hvad har Ni lofvat mannen?		Qu'avez-vous promis ā l'homme?
Jag har icke lofvat honom något.	Je ne lui ai rien promis.
Har Ni någonsin lärt eder Fransyskan?	Avez-vous jamais appris le franįais?
Jag har lärt den fordom.		Je l'ai appris autrefois.

Nöta, utnöta.				User 1. (med Ackusativ-objekt).
Afslå, vägra.				Refuser 1 ((de före infinitiv).
Stafva.					Épeler 1. (Se Lekt.33 Anm. C.)

Huru?					Comment?

Väl, bra (adverb).			Bien.
Illa, dåligt (adverb).			Mal.

Så, sålunda.				Ainsi.
Så der, bra nog.			Comme cela.
På detta viset (sättet), sålunda.	De cette maničre.

Huru har eder broder			Comment votre frčre a-t-il
		skrifvit sitt thema?			écrit son thčme?
Han har skrifvit det väl.		Il l'a bien écrit.

Torka.					Sécher 1.

Sätter Ni eder rock att torka?		Mettez-vous votre habit ā sécher?
Jag sätter (hänger) honom att torka.	Je le mets ā sécher.

Huru gammal är Ni?			Quel âge avez-vous?
Jag är tolf år gammal.			J'ai douze ans.
Huru gammal är eder broder?		Quel âge a votre frčre? Quel âge votre frčre a-t-il?
Han är tretton år gammal.		Il a treize ans.

Nästan.					Presque.

Han är nästan fjorton år gammal.	Il a presque quatorze ans.

Ungefär, omkring.			Environ.

Han är ungefär femton år gammal.	Il a environ quinze ans.

Nära, inemot.				Prčs de.
Han är inemot femton år gammal.
Han blir snart femton år gammal.	Il a prčs de quinze ans.

Knappt.					Ā peine.

Ni är knappt sjutton år gammal.		Vous avez ā peine dix-sept ans.

Icke fullt, icke alldeles.		Pas tout-ā-fait.

Jag är icke fullt sexton år gammal.	Je n'ai pas tout-ā-fait seize ans.

Är du äldre än din broder?		Es-tu plus âgé que ton frčre?
Jag är yngre än han.			Je suis plus jeune que lui.
Gammal (till åren).			Âgé.

Det finnes, det är.			Il y a.

Anm. B.  Det är öfversättes med il y a, när det angifver tillvaro,
förfluten tid eller afstånd. (Jfr. Anm. E. Lekt. 29.)

Huru många francs är (går)		Combien de francs y a-t-il
		det på en riksdaler?			dans un écu?
Två.					Deux.
Det är fem centimer på en sou.		Il y a cinq centimes dans un sou.
Det är tjugu sous eller			Il y a vingt sous ou
	hundra centimer på en franc.		cent centimes dans un franc.
Hundrade.				Cent.
Hundradelen, centimen.			Le centime.

Förstå, begripa.			Comprendre*4
						(konj. som prendre*. Se 26 och 34 Lekt.).

Höra, förstå.				Entendre 4.
Vänta.					Attendre 4.
Förlora.				Perdre 4.

Förstår ni mig?				Me comprenez-vous? M'entendez-vous?
Jag förstår eder.			Je vous comprends. Je vous entends.
Har Ni förstått denne man?		Avez-vous compris cet homme?
Jag har förstått honom			Je l'ai compris.
Jag hör eder,				Je vous entends,
	men jag förstår eder icke.		mais je ne vous comprends pas.

Larmet, bullret, dånet.			Le bruit.
Vinden.					Le vent.
Vindens dån (tjut).			Le bruit du vent.
Hör Ni vindens dån?			Entendez-vous le bruit du vent?
Jag hör det.				Je l'entends.

Skälla.					Aboyer 1. (Se 24 Lekt. Anm. C.)

Skällandet, skallet.			L'aboiment.
Har Ni hört hundarnes skall?		Avez-vous entendu l'aboiment des chiens?
Jag har hört det.			Je l'ai entendu.

Vänta någon eller något.
	Vänta på någon eller något.	Attendre quelqu'un ou quelque chose.
Väntar Ni på min broder?		Attendez-vous mon frčre?
Jag väntar på honom.			Je l'attends.
Väntar Ni vänner?			Attendez-vous des amis?
Jag väntar några.			J'en attends quelques-uns.

Huru mycket har eder broder förlorat?	Combien votre frčre a-t-il perdu?
Han har förlorat ungefär en riksdaler.	Il a perdu environ un écu.
Jag har förlorat mer än han.		J'ai perdu plus que lui.

Stadna qvar, bo.			Rester 1
					       (har oftare ętre än avoir till hjelpverb).

Adelsmannen.				Le gentilhomme.
Adelsmän.				Des gentilshommes.

Anm. C. Uti ord, som äro sammansatta af ett substantiv och ett
adjektiv, antaga båda delarne af sammansättningen pluralistecknet.

Vacker, behaglig.			Gentil.
Hvar har adelsmannen qvarblifvit?	Oų le gentilhomme est-il resté?
Han har stadnat hemma.			Il est resté ā la maison.
Har Ni stadnat qvar med (hos) honom?	Ętes-vous resté avec lui?

Med, tillsammans med.			Avec.

Skriföfningar.

111.

Lofvar Ni mig att komma på balen? Jag lofvar eder det. Har jag lofvat
eder något? Ni har icke lofvat mig något. Hvad har eder fader lofvat
eder? Han har lofvat mig en skön bok. Har Ni erhållit den? Icke
ännu. Gifver Ni mig hvad (ce que) Ni har lofvat mig? Jag gifver eder
det. Har eder vän fått mycket penningar? Han har icke fått mycket
deraf. Huru mycket har han fått? Han har fått blott en riksdaler. Huru
mycket penningar har Ni gifvit min son? Jag har gifvit honom trettio
francs. Har Ni icke lofvat honom mera? Jag har gifvit honom hvad (ce
que) jag lofvade honom. Har Ni fransyska penningar? Jag har
sådana. Hvilka penningar har Ni? Jag har francs, sous och
centimer. Huru många sous är det på en franc? Det är tjugu sous på en
franc. Har Ni centimer? Jag har några. Huru många centimer är det på
en sou? Fem. Och huru många är det på en franc? Hundra. Vill Ni låna
mig eder rock? Jag vill låna eder den, men han är utnött. Äro edra
skor utnötta? De äro icke utnötta. Vill Ni låna dem åt min broder? Jag
vill låna dem åt honom. Åt hvem har Ni lånat eder hatt? Jag har icke
lånat den; jag har gifvit den åt någon. Åt hvem har Ni gifvit den? Jag
har gifvit den åt en fattig (ā un pauvre).

112.

Kan eder lille broder redan stafva? Han kan det.  Stafvar han väl? Han
stafvar väl. Huru har eder lille gosse stafvat? Han har stafvat bra
nog. Huru hafva edra barn skrifvit sina ämnen? De hafva skrifvit dem
illa. Har min granne lånat eder sina handskar? Han har vägrat att låna
mig dem. Kan Ni Engelskan? Jag kan den. Talar eder son Italienskan?
Han talar den väl. Huru tala edra vänner? De tala icke illa. Höra de
på hvad Ni säger dem? De hör på det. Huru har du lärt dig Engelskan?
Jag har lärt den på detta sätt. Har Ni ropat mig? Jag har icke ropat
eder, utan jag har ropat eder broder. Har han kommit? Icke ännu. Hvar
har Ni vätt edra kläder? Jag har vätt dem i trädgården. Vill Ni hänga
dem att torka? Jag har hängt dem att torka. Vill adelsmannen gifva mig
något att göra? Han vill gifva eder något att göra. Huru gammal är Ni?
Jag är knappt aderton år gammal. Huru gammal är eder broder? Han är
tjugu år gammal. Är Ni lika gammal som han? Jag är icke så
gammal. Hurur gammal är du? Jag är ungefär tolf år gammal. Är jag
yngre än Ni? Jag vet icke. Huru gammal är vår granne? Han är icke
fullt trettio år gammal. Äro våra vänner lika unga som vi? De äro
älder än vi. Huru gamla äro de? Den ena är nitton år gammal, den andre
tjugu. Är eder fader lika gammal som min Han är äldre än eder.

113.

Har Ni läst min bok? Jag har icke läst den ännu fullkomligt. Har eder
vän slutat sina böcker? Han har nästan slutat dem. Förstår Ni mig? Jag
förstår eder. Begriper oss Fransmannen? Han begriper oss. Förstår Ni
hvad (ce que) vi säga eder? Vi förstå det. Förstår du Fransyska? Jag
förstår den icke ännu, men jag lär mig densamma. Förstå vi
Engelsmännen? Vi förstå dem icke. Förstå Engelsmännen oss? De förstå
oss. Begripa vi dem? Vi begripa dem knappt. Hör Ni buller? Jag hör
intet. Har Ni hört vindens dån? Jag har hört det. Hvad hör Ni? Jag hör
hundarnes skällande. Hvems hund är detta? Det är Irländarens hund.

Har Ni förlorat eder käpp? Jag har icke förlorat den. Har eder betjent
förlorat mina biljetter? Han har icke förlorat den. Har eder betjent
förlorat mina biljetter? Han har förlorat dem. Har Ni varit på balen?
Jag har icke varit der. Hvar blef Ni qvar? Jag blef qvar hemma. Hvar
stadnade adelsmännen? De stadnade i trädgården. Har eder fader
förlorat lika mycket penningar som jag? Han har förlorat mer än
Ni. Huru mycket har jag förlorat? Ni har förlorat knappt en
riksdaler. Hafva edra vänner stadnat på balen? De stadnade der. Vet Ni
lika mycket som den Engelske läkaren? Jag vet icke så mycket som
han. Huru många böcker har Ni läst? Jag har knappt läst två. Väntar Ni
någon? Jag väntar ingen. Väntar Ni den man, som Ni har sett i morse?
Jag väntar honom. Väntar du på din bok? Jag väntar på den. Väntar Ni
eder fader i afton? Jag väntar honom. Väntar Ni vänner? Jag väntar
sådana.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: