free web hosting | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettiosjette Lektionen.	Trente-sixičme Leįon.

Slå, slagit.				Battre 4, battu.
Bita, bitit.				Mordre 4, mordu.

Hvarför?				Pourquoi?

Hvarför slår Ni hunden?			Pourquoi battez-vous le chien?

Emedan.					Parce que.

Jag slår honom,				Je le bats,
	emedan han har bitit mig.		parce qu'il m'a mordu.

Vara skyldig, varit skyldig.		Devoir*3, dû.
Huru mycket är Ni mig skyldig?		Combien me devez-vous?
Jag är skyldig eder femtio riksdaler.	Je vous dois cinquante écus.
Huru mycket är denne man skyldig eder?	Combien cet homme vous doit-il?
Han är skyldig mig sextio francs.	Il me doit soixante francs.
Äro våra grannar			Nos voisins doivent-ils
	lika mycket skyldiga som vi?			autant que nous?
Vi äro  mer skyldiga än de.		Nous devons plus qu'eux.
Huru mycket är du skyldig?		Combien dois-tu?
Två hundra francs.			Deux cents francs.
Åttatio francs.				Quatre-vingts francs.
Åttatiotre francs.			Quatre-vingt-trois  francs.
Tvåhundrafemtio francs.			Deux cent cinquante francs.

Anm. A.  Af det ofvanstående synes, att quatre-vingt och cent icke
antaga plural-tecknet s, om ett annat räkneord följer efter dem.

Måste Ni? Bör Ni? Skall Ni? Har Ni att?	Devez-vous...?
Jag måste; jag bör;
	jag skall; jag har att...	Je dois...
Hvarthän skall Ni gå denna morgon?
Hvart skall Ni gå denna morgon?		Oų devez-vous aller ce matin?
Jag måste gå till magasinet.		Je dois aller au magasin.
	Jag skall gå till magasinet.
Skall eder broder komma hit i dag?	Votre frčre doit-il venir ici
							    ajourd'hui?

Snart					Bientôt.

Han skall (efter alla anledningar)	Il doit bientôt venir ici.
		snart komma hit.

Återkomma. Komma tillbaka.		Revenir*
						(konj. som dess primitiv
						venir*, komma, se 24 och
								 34 Lekt.)
Huru dags kommer Ni tillbaka		Ā quelle heure revenez-vous
		från torget?				du marché?
Jag återkommer derifrån klockan tolf.	J'en reviens ā midi.

Derifrån (Jfr. 12 Lekt.).		En.

Kommer betjenten			Le domestique revient-il
	tidigt tillbaka från magasinet?		de bonne heure du magasin?
Han återkommer derifrån			Il en revien
	klockan sex på morgonen.		ā six heures du matin.
Klockan nio på morgonen.		Ā neuf heures du matin.
Klockan fem på morgonen.		Ā cinq heures du soir.
Klockan elfva på qvällen (natten).	Ā onze heures du soir.

Huru länge? Under hur lång tid?		Combien de temps?
Under (om tid).				Pendant.

Huru länge har han qvarstadnat der?	Combien de temps y est-il resté?
En minut (under en minut).		Pendant une minute.
En timme.				Pendant une heure.
En dag.					Pendant un jour.
En månad.				Pendant un mois.
Ett år.					Pendant une année.
Sommaren.				L'été.
Vintern.				L'hiver.

Anm. B.  Namn på årstider, månader och dagar äro maskuliner, med
undantag af automne, höst, som brukas både maskulint och feminint. (Se
Not. 1, 2 i afh. om Genus.)

Bo, förblifva, qvarstadna.		Demeurer1

Hvar bor Ni?				Oų demeurez-vous?
Jag bor på Drottninggatan N:o 25.	Je demeure (dans la) rue de la
					   Reine (au) numéro vingt-cinq.
Hvar har eder broder bott?		Oų votre frčre a-t-il demeuré?
Han har bott på Rivoligatan N:o 49.	Il a demeuré (dans la) rue de
					   Rivoli,(au) numéro quarante-neuf.
Bor du hos din broder?			Demeures-tu chez ton frčre?
Jag bor icke hos honom,			Je ne demeure pas chez lui,
	     utan hos min fader.		mais chez mon pčre.
Bor eder vän ännu,			Votre ami demeure-t-il encore
		der jag har bott?			oų j'ai demeuré?
Han bor icke längre,			Il ne demeure plus
		der Ni har bott.		oų vous avez demeuré.

Icke längre (mera).			Ne - plus (om tid).

Nummern.				Le numéro.

Huru länge har Ni			Combien de temps avez-vous
	talat med denne man?			parlé ā cet homme?
Jag har talat med honom			Je lui ai parlé (pendant)
		två timmar.				deux heures.
Stadnade Ni länge			Ętes-vous resté longtemps
		hos min fader?				chez mon pčre?
Jag stadnade hos honom en timme.	J'y suis resté une heure.
Länge.					Long-temps.

Skriföfningar.

114.

Hvarföre dricker Ni icke? Jag dricker icke, emedan jag icke är
törstig. Hvarför upptager Ni detta band? Jag upptager det, emedan jag
behöfver det. Hvarför lånar Ni denne man penningar? Jag lånar honom
sådana, emedan han har behof deraf. Hvarför studerar eder broder? Han
studerar, emedan han vill lära Fransyskan. Har eder kusin redan
druckit? Han har icke druckit ännu? emedan han icke varit
törstig. Visar betjenten eder det golf, som han sopar? Han visar mig
icke det, som han sopar, utan det, som han sopat i går. Hvarför älskar
Ni denne man? Jag älskar honom, emedan han är god. Hvarför slår eder
granne sin hund? Emedan han bitit hans gosse. Hvarför älska oss våra
vänner? De älska oss, emedan vi äro goda. Hvarför bär Ni till mig vin?
Jag bär till eder sådant, emedan Ni är törstig. Hvarför dricker
matrosen? Han dricker, emedan han är törstig. Ser Ni matrosen, som är
på (sur) skeppet? Jag ser icke den, som är på skeppet, utan den, som
är på (ā) torget. Läser Ni de böcker, som min fader gifvit eder? Jag
läser dem. Förstår Ni dem? Jag förstår dem temligen bra. Kännen I de
Italienare, med hvilka vi äro bekanta? Vi känna icke dem, med hvilka I
ären bekanta, men vi känna andra. Lagar skomakaren de skor, som Ni
skickat till honom? Han lagar dem icke, emedan de äro utnötta.

115.

Är der betjent återkommen från torget? Han är icke ännu återkommen
derifrån. Huru dags har eder broder återkommit från balen? Han är
återkommen klockan 1 på morgonen. Huru dags har du återkommit från din
vän? Jag har återkommit ifrån honom klockan elfva på
förmiddagen. Stadnade du länge hos honom? Jag stadnade hos honom
ungefär en timme. Huru länge tänker Ni blifva qvar på balen? Jag
tänker blifva der några minuter. Huru länge har Fransmannen varit qvar
hos eder? Han var qvar hos mig uti två timmar. Huru länge stadnade
edra bröder i staden (ā la ville)? De stadnade der öfver vintern.

Tänker Ni förblifva länge hos oss? Jag tänker stadna hos eder öfver
sommaren. Huru mycket är jag eder skyldig? Ni är icke skyldig mig
mycket. Huru mycket är Ni skyldig eder skräddare? Jag är skyldig honom
åttatio francs. Huru mycket är du skyldig din skomakare? Jag är redan
skyldig honom åttatiofem francs. Är jag skyldig eder något? Ni är
intet skyldig mig. Huru mycket är Engelsmannen skyldig eder? Han är
mig mera skyldig än Ni. Äro Engelsmännen lika så mycket slyldiga som
Fransmännen? Icke alldeles. Är jag eder lika mycket skyldig, som min
broder? Ni är mig mera skyldig än han. Äro våra vänner eder lika
mycket skyldiga som vi? De äro mindre skyldiga mig än I. Huru mycket
äro de skyldiga eder? De äro skyldiga mig tvåhundrafemtio francs. Huru
mycket äro vi skyldiga eder? I ären skyldiga mig trehundra francs.

116.

Hvarför gifver Ni handelsmannen penningar? Jag gifver honom sådana,
emedan han sålt mig något. Hvart skall Ni gå? Jag måste gå på
torget. Skall eder vän komma hit i dag? Han bör komma hit. När skall
han komma? Han bör komma hit snart. När böra våra söner gå på
spektaklet? De böra gå dit i afton. När böra de återkomma? De måste
komma tillbaka half elfva. När skall Ni gå till läkaren? Jag måste gå
till honom klockan tio på aftonen. När skall eder son komma tillbaka
från (de chez) målaren? Han bör komma tillbaka ifrån honom (en)
klockan fem på aftonen. Hvar bor Ni? Jag bor på Rivoligatan, numero
fyratiosju. Hvar bor eder fader? Han bor hos sin vän. Hvar bo edra
bröder? De bo på Vilhelmsgatan, N:o 120. Bor du hos din broder? Jag
bor hos honom. Bor Ni ännu, der Ni har bott? Jag bor ännu
dersammastädes. Bor eder vän ännu, der han har bott? Han bor icke
längre, der han bott. Hvar bor han nu? Han bor hos sin fader.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: