free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettiosjunde Lektionen.	Trente-septičme Leįon.

Huru länge? (tills när?)	Jusqu'ā quand?
Ända till.			Jusque (tids-adverb).

Ända till klockan tolf.		Jusqu'ā midi
Ända tills i morgon.		Jusqu'ā demain.
Ända tills i öfvermorgon.	Jusqu'aprčs demain.
Ända till Söndagen.		Jusqu'ā dimanche.
Ända till Måndagen.		Jusqu'ā lundi.
Ända tills i afton.		Jusqu'ā ce soir.
Ända till aftonen.		Jusqu'au soir.
Ända till morgonen.		Jusqu'au matin.
Ända till påföljande dagen.	Jusqu'au lendemain.
Ända till innevarande dag.	Jusqu'ā ce jour.
Ända till detta ögonblick.	Jusqu'ā ce moment.
Ända till närvarande		Jusqu'ā présent,
	stund; hittills.		jusqu'ici.
Ända till den tiden; dittills.	Jusqu'alors.
Då, då för tiden.		Alors.

Måndagen.			Lu lundi.
Tisdagen; Onsdagen.		Le mardi; le mercredi.
Thorsdagen; Fredagen.		Le jeudi; le vendredi.
Lördagen; Söndagen.		Le samedi; le dimanche.

Tills jag återkommer;		Jusqu'ā mon retour.
	ända till min återkomst.
Till dess min broder återkommer; 
till min broders återkomst.	Jusqu'au retour de mon frčre.
Ända till klockan		Jusqu'ā quatre
	fyra på morgonen.heures		du matin.
Ända till klockan		Jusqu'ā minuit.
		tolf på natten.
Återkomsten.			Le retour.

Huru länge var Ni		Jusqu'ā quand ętes-vous
	qvar hos min fader?		resté chez mon pčre?
Jag var qvar hos honom		J'y suis resté
	ända till klockan		jusqu'ā onze
	elfva på qvällen.		heures du soir.

Man.				On
				(obestämdt pronomen, alltid i sing.).

Har man burit hit mina skor?	A-t-on apporté mes souliers?
Man har burit hit dem.		On les a apportés.
Man har icke			On ne les a pas
	burit hit dem ännu.		encore apportés.
Hvad har man sagt?		Qu'a-t-on dit?
Man har icke sagt något.	On n'a rien dit.
Hvad har man gjort?		Qu'a-t-on fait?
Man har icke gjort någonting.	On n'a rien fait.

Vilja, velat.			Vouloir*, voulu (18 och 34 Lekt.).
Har man velat laga min rock?	A-t-on voulu raccommoder mon habit?
Man har icke velat laga den.	On n'a pas voulu le raccommoder.

Kunna, kunnat.			Pouvoir*, pu (20 och 34 Lekt.).
Har man kunnat finna böckerna?	A-t-on pu trouver les livres?
Man har icke kunnat finna dem.	On n'a pas pu les trouver.
Kan man nu finna dem?		Peut-on les trouver ā présent?
Man kan icke finna dem.		On ne peut pas les trouver.

Kan man göra hvad man vill?	Peut-on faire ce qu'on veut?
Man gör hvad man kan; men		On fait ce qu'on peut; mais 
    man gör icke hvad man vill.		on ne fait pas ce qu'on veut.

Hvad säger man?			Que dit-on?
Hvad säger man för nytt?	Que dit-on de nouveau?
Man säger intet nytt.		On ne dit rien de nouveau.
Något nytt.			Quelque chose de nouveau.
Intet nytt.			Rien de nouveau.

Ny, nytt.			Neuf, nouveau
				      (nouvel framför en vokal
					      eller ett stumt h).

Min nya rock.			Mon habit neuf.
Min nya häst.			Mon nouveau cheval.
Min sköna häst.			Mon beau cheval.
Min nye vän.			Mon nouvel ami.
Min sköna rock.			Mon bel habit.

Borsta.				Brosser 1.

Denne sköne man.		Ce bel homme.
Dessa sköna män.		Ces beaux hommes.
Detta sköna träd.		Ce bel arbre.
Dessa sköna träd.		Ces beaux arbre.
Mina nya vänner.		Mes nouveax amis.

Tror man det?			Croit-on cela?
Man tror det icke.		On ne le croit pas.
Talar man om detta?		Parle-t-on de cela?
Man talar derom.		On en parle.
Man talar icke derom.		On n'en parle pas.

Skriföfningar.

117.

Huru länge har Ni skrifvit? Jag har skrifvit ända till midnatten. Huru
länge arbetade jag? Ni arbetade ända till klockan fyra på
morgonen. Huru länge blef min broder qvar hos eder? Han blef qvar hos
mig ända till aftonen. Huru länge har du arbetat? Jag har arbetat ända
tills nu. Har du ännu länge (pour longtemps) att skrifva? Jag har att
skrifva ända tills (pour jusqu'-) i öfvermorgon. Har läkaren att ännu
länge (pour longtemps) arbeta? Han har att arbeta ända tills (pour
jusqu'ā) i morgon. Måste jag stadna här länge? Ni skall stadna här
till Söndagen. Skall min broder stadna länge hos eder? Han bör stadna
hos mig till Måndagen.

Huru länge skola vi arbeta? Ni måste arbeta tills i öfvermorgon. Har
Ni ännu länge (pour longtemps) att tala? Jag har ännu en timme att
tala. Talade Ni länge? Jag talade (j'ai parlé) ända till påföljande
dagen. Blef Ni qvar länge på mitt kontor? Jag stadnade der ända tills
nu. Har Ni ännu länge att bo hos Fransmannen? Jag har ännu länge att
bo hos honom. Huru länge har Ni att bo qvar hos honom? Till
Tisdagen. Har betjenten borstat mina kläder? Han har borstat dem. Har
han sopat golfvet? Han har sopat det. Huru länge var han qvar här?
Till klockan tolf (midi). Bor eder vän qvar hos eder? Han bor icke
längre hos mig. Huru länge bodde han hos eder? Han bodde hos mig blott
ett år. Huru länge stadnade Ni på balen? Jag stadnade der tills
midnatten. Huru länge var Ni qvar på skeppet? Jag stadnade der en
timme. Har Ni varit ända tills nu qvar i trädgården? Jag har varit
qvar der tills nu.

118.

Hvad gör Ni om morgonen? Jag läser. Och hvad gör Ni då? Jag äter
frukost och arbetar. Äter Ni frukost, innan Ni läser? Nej, min herre,
jag läser, innan jag äter frukost. Leker du, i stället för att arbeta?
Jag arbetar, i stället för att leka. Går din broder på spektaklet, i
stället för att gå uti trädgården? Han går hvarken på spektaklet eller
uti trädgården. Hvad gör Ni om aftonen? Jag arbetar. Hvad har du gjort
i afton? Jag har borstat edra kläder och varit på theatern. Var du
länge qvar på theatern? Jag stadnade der blott några minuter. Vill Ni
vänta här? Huru länge skall jag vänta? Ni får vänta tills min fader
återkommer. Har någon kommit? Någon har kommit. Hvad har man velat?
Man har velat tala med eder. Har man icke velat vänta? Man har icke
velat vänta. Har Ni väntat på mig länge? Jag har väntat på eder i två
timmar. Har Ni kunnat läsa min biljett? Jag har kunnat läsa den. Har
Ni förstått den? Jag har förstått den. Har Ni visat den för någon? Jag
har icke visat den för någon. Har man burit hit mina sköna kläder? Man
har icke ännu burit hit dem. Har man sopat mitt golf och borstat mina
kläcer? Man har gjort båda delarna. Hvad har man sagt? Man har icke
sagt något. Hvad har man gjort? Man har icke gjort någonting. Har eder
lille broder stafvat? Han har icke velat stafva. Har handelsmannens
gosse velat arbeta? Han har icke velat det. Hvad har han velat göra?
Han har icke velat göra någonting.

119.

Har skomakaren kunnat laga mina skor? Han har icke kunnat laga
dem. Hvarföre har han icke kunnat laga dem? Emedan han icke haft
tid. Har man kunnat finna mina guldknappar? Man har icke kunnat finna
dem. Hvarföre har skräddaren icke lagat min rock? Emedan han icke har
någon god tråd. Hvarföre har Ni slagit hunden? Emedan han bitit
mig. Hvarföre dricker Ni? Emedan jag är törstig. Hvad har man velat
säga? Man har icke velat säga något. Har man sagt något nytt? Man har
icke sagt något nytt. Hvad nytt säger man på torget? Man säger der
intet nytt. Har man velat döda en menniska? Man har velat döda
en. Tror man det? Man tror det icke. Talar man derom? Man talar
derom. Talar man om den menniska, som har blifvit mördad? Man talar
icke om henne (en). Kan man göra hvad man vill? Man gör hvad man kan;
men man gör icke hvad man vill. Hvad har man burit hit? Man har burit
hit eder nya rock. Har min betjent borstat mina nya mattor? Han har
icke borstat dem ännu. Har Ni köpt en ny häst? Jag har köpt två nya
hästar. Huru många sköna träd har Ni sett? Jag har sett blott ett
skönt träd. Har Ni sett en skön man? Jag har sett flera sköna män. Har
Ni en ny vän? Jag har flera. Älskar Ni edra nya vänner? Jag älskar
dem.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: