free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettioåttonde Lektionen.	Trente-huitičme Leįon.

Huru långt?			Jusqu'ou?
Ända till.			Jusque. (Adverb till rummet.)

Ända till min broder.		Jusque chez mon frčre.
Ända hit.			Jusqu'ici.
Ända dit, så långt.		Jusque-lā.
Ända till London.		Jusqu'ā Londres.
Ända till Paris.		Jusqu'ā Paris.

I Paris.			Ā Paris.
I Berlin.			Ā Berlin.

I Frankrike.			En France.
I England.			En Angleterre.

Ända till England.		Jusqu'en Angleterre.
Ända till Spanien.		Jusqu'en Espagne.
Ända till Frankrike.		Jusqu'en France.
Ända till Italien.		Jusqu'en Italie.

Ända till mig (till mitt hus).	Jusque chez moi.
Ända till magasinet.		Jusqu'au magasin.
Ända till hörnet.		Jusqu'au coin.
Ända till slutet af vägen.	Jusqu'au bout du chemin.
Ända till midten af vägen.	Jusqu'au milieu du chemin.

Ofvan eller en trappa upp.	En haut.
Nedan eller en trappa ned.	En bas.
Ända dit upp.			Jusqu'en haut.
Ända dit under.			Jusqu'en bas.
Ända till andra sidan af vägen.	Jusqu'ā l'autre côté du chemin.

På denna sidan.			De ce côté-ci.
På andra sidan.			De ce côté-lā.
På denna sidan om vägen.	En deįā du chemin.
På andra sidan om vägen.	Au delā du chemin.

Tyskland.			L'Allemagne.
Amerika.			L'Amérique.
Holland.			La Hollande.

Anm. A.  Namn på stater, kejsaredömen, konungariken och provinser äro
vanligen femininer, om de ändas på stumt e, och maskuliner, om de
ändas på en konsonant eller a, é (med accent aigu), i, o, u. (Se
pp. 4-6 af den fullständiga af- handlingen om Substantivernas genus.)

Midten.				Le milieu.
Brunnen.			Le puits.
Fatet, tunnan.			Le tonneau.
Slottet.			Le château.

Resa (göra resor).		Voyager 1. (med avoir).
Reser Ni till Paris?		Allez-vous ā Paris?
Jag reser dit.			J'y vais.
Har han rest till England?	Est-il allé en Angleterre?
Han har rest dit.		Il y est allé.
Huru långt har han rest?	Jusqu'oų est-il allé? Jusqu'oų a-t-il voyagé?
Han har rest ända till Amerika.	Il est allé jusqu'en Amérique.

Stjäla.				Voler 1.
Stjäla något från (af) någon.	Voler quelque chose ā quelqu'un.

Har man stulit			Vous a-t-on volé votre chapeau?
	ifrån eder eder hatt?
Man har stulit den ifrån mig.	On me l'a volé.
Har mannen stulit		L'homme t'a-t-il volé les livres?
	böckerna af dig?
Han har stulit dem af mig.	Il me les a volés.
Hvad har man stulit af eder?	Que vous a-t-on volé?

All, alla.			Tout, tous.

Allt vin.			Tout le vin.
Alla böcker.			Tous les livres.
Alla män.			Tous les hommes.

Huru skrifver man detta ord? 
     Huru skrifves detta ord?	Comment écrit-on ce mot?
Man skrifver det sålunda.	On l'écrit ainsi (de cette maničre).

Färga.				Teindre*4. Part passé teint.

Jag färgar,			Je teins,
du färgar,			tu teins,
han färgar.			il teint.
Färgande.			Teignant.
Färga svart.			Teindre en noir.
Färga rödt.			Teindre en rouge.
Färga grönt.			Teindre en vert.
Färga blått.			Teindre en bleu.
Färga gult.			Teindre en jaune.

Min blåa rock.			Mon habit bleu.

Anm. B.  Adjektiver, som beteckna färg och gestalt, stå alltid efter
sina substantiver.

Denna hvita hatt.		Ce chapeau blanc.
Hans runda hatt.		Son chapeau rond.
Färgar ni eder rock blå?	Teignez-vous votre habit en bleu?
Jag färgar honom grön.		Je le teins en vert.
Huru vill Ni färga edert kläde?	Comment voulez-vous teindre votre drap?
Jag vill färga det blått.	Je veux le  teindre en bleu.
Färgaren.			Le teinturier.

Låta färga, låtit färga.	Faire teindre, fait teindre.

Huru har Ni låtit		Comment avez-vous fait
	färga eder hatt?		teindre votre chapeau?
Jag har låtit färga den hvit.	Je l'ai fait teindre en blanc.
Röd.				Rouge.
Brun.				Brun.
Grå.				Gris.

Skriföfningar.

120.

Huru långt har Ni rest? Jag har rest ända till Tyskland. Har han farit
ända till Italien? Han har farit ända till Amerika. Huru långt hafva
Spaniorerna rest? De hafva rest ända till London. Huru långt är denne
arme man kommen? Han är kommen ända hit. Har han kommit ända till
eder? Han är kommen ända till min fader. Har man stulit något ifrån
eder? Man har stulit ifrån mig allt godt vin. Har man stulit något af
eder fader? Man har stulit af honom alla hans goda böcker. Stjäl du
något? Jag har aldrig stulit något. Har man stulit af eder edra goda
kläder? Man har stulit dem ifrån mig. Hvad har man stulit af mig? Man
har stulit af eder alla edra goda böcker. När har man stulit
penningarne af eder? Man stal dem af mig i förrgår. Har man någonsin
stulit något af oss? Man har aldrig stulit något af oss. Huru långt
ville Ni gå? Jag ville gå ända till skogen. Har Ni varit ända dit? Jag
har icke varit så långt. Huru långt vill eder broder gå? Han vill gå
ända till slutet af denna väg. Huru långt går vinet? Det går ända till
botten af tunnan. Hvart går du? Jag går till torget. Huru långt gå vi?
Vi gå ända till theatern. Går Ni ända till brunnen? Jag går ända till
slottet. Har timmermannen druckit upp allt vin? Han har druckit upp
det. Har eder lille gosse sönderrifvit alla sina böcker? Han har
sönderrifvit dem alla. Hvarför har han sönderrifvit dem? Emedan han
icke ville studera.

121.

Huru mycket har Ni förlorat? Jag har förlorat alla mina penningar.Vet
Ni, hvar min fader är? Jag vet icke. Har Ni icke sett min bok? Vet Ni,
huru man skrifver detta ord? Man skrifver det sålunda. Färgar Ni
något? Jag färgar min hatt. Huru färgar Ni den? Jag färgar den
svart. Huru färgar Ni edra kläder? Jag färgar dem gula. Låter Ni färga
eder koffert? Jag låter färga honom. Huru låter Ni färga den? Jag
låter färga den grön. Huru låter du färga dina linnestrumpor? Jag
låter färga dem röda. Låter eder son färga sitt band? Han låter färga
det. Låter han färga det rödt? Han låter färga det grått. Huru hafva
edra vänner låtit färga sina kläder? De hafva låtit färga dem gröna.

Huru hafva Italienarne låtit färga sina hattar? De hafva låtit färga
dem bruna. Har Ni en hvit hatt? Jag har en svart. Hurudan hatt har
adelsmannen? Han har två hattar, en hvit och en svart. Hurudan hatt
har Amerikanaren? Han har en rund hatt. Har jag en hvit hatt? Ni har
flera hvita och svarta hattar. Har eder färgare redan färgat sitt
kläde? Han har färgat det. Huru har han färgat det? Han har färgat det
grönt. Reser Ni någongång? Jag reser ofta. Hvart tänker Ni resa i
sommar (cet été)? Jag tänker resa till Paris. Far Ni icke till
Italien? Jag far dit. Har du rest någon gång? Jag har aldrig
rest. Hafva edra vänner lust att resa till Holland? De hafva lust att
fara dit. När tänka de resa? De tänka resa i öfvermorgon.

122.

Har eder broder redan rest till Spanien? Han har icke ännu rest
dit. Har Ni rest i Spanien? Jag har rest der. När reser Ni? Jag reser
i morgon. Huru dags? Klockan fem f. m. Har Ni utnött alla edra skor?
Jag har icke utnött dem alla. Hvad hafva Spaniorerna gjort? De hafva
uppbrännt alla våra goda skepp. Har Ni slutat alla edra skriföfningar?
Jag har icke slutat dem alla. Huru långt är Fransmannen kommen? Han är
kommen ända till midten af vägen. Hvar bor eder vän? Han bor på denna
sidan om vägen. Hvar är edert magasin? Det är på andra sidan om
vägen. Hvar är vår väns kontor? Det är på andra sidan om theatern. Är
vår väns trädgård på denna eller andra sidan om skogen? Den är på
andra sidan. Är vårt magasin icke på denna sidan om vägen? Det är på
denna sidan.

Hvar har Ni varit denna morgon? Jag har varit på slottet. Huru länge
stadnade Ni qvar på slottet? Jag stadnade der en timme. Är eder broder
här nere eller der uppe? Han är deruppe. Huru långt har eder betjent
burit min koffert? Han har burit den ända till mitt magasin. Har han
kommit ända till mig? Han är kommen ända till eder. Huru långt går den
gröna mattan? Den går ända till hörnet af kontoret. Har Ni varit i
Frankrike? Jag har varit der flera gånger. Hafva edra barn ännu varit
i Tyskland? De hafva icke varit der ännu; men jag tänker skicka dem
dit till våren (au printemps). Vill Ni gå på denna eller andra sidan
om vägen? Jag vill icke gå hvarken på denna eller andra sidan om
vägen, jag vill gå midt på vägen. Huru långt går vägen? Han går ända
till London.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: