free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Trettionionde Lektionen.	Trente-neuvičme Leįon.

Vara nödvändigt, behöfva.	Falloir* (oregelmässigt,
					 opersonligt verb).

	Participe passé:	Fallu (med avoir).

Är det nödvändigt?
Måste jag, han, hon,
vi, måsten I, måste Ni, de?	Faut-il?

Det är nödvändigt.	
Jag, du, han, man,
vi, Ni, de måste, I måsten.	Il faut.

Anm. A.  Alla verber, som uttrycka nödvändighet, skyldighet eller
behof, såsom vara tvungen, böra, behöfva, måste, uttryckas i
Fransyskan vanligen med falloir (il faut).

Är det nödvändigt		Faut-il
	att gå till torget?		aller au marché?
Det är icke			Il ne faut pas
	nödvändigt att gå dit.		y aller.
Hvad måste man göra för		Que faut-il faire
	att lära sig Fransyska?		pour apprendre le franįais?
Man måste studera mycket.	Il faut étudier beaucoup.
Hvad måste jag göra?		Que me faut-il faire?

Anm. B.  Den Svenska nominativen (subjektet) till verbet måste
uttryckes i Fransyskan med régime indirect i Dativen: me, te, lui,
nous, vous, leur (se pers. pron. 20 Lekt.), allt efter numerus och
person.

Ni måste förblifva lugn.	Il vous faut rester tranquille.
Hvart måste han gå?		Oų lui faut-il aller?
Han måste gå efter sin bok.	Il lui faut aller chercher son livre.
Hvad måste de köpa?		Que leur faut-il acheter?
De måste köpa oxkött.		Il leur faut acheter du boeuf.
Hvad måste vi läsa?		Que nous faut-il lire?

Hvad måste Ni hafva? Hvad behöfver Ni? Que vous faut-il?

Anm. C.  Verbet hafva, följande i Svenskan uppå verbet måste,
uttryckes icke i Fransyskan.

Jag måste hafva penningar.	Il me faut de l'argent.
	Jag behöfver penningar.
Behöfver Ni en sou?		Vous faut-il un sou?
	 Måste Ni hafva en sou?
Måste Ni hafva mycket (deraf)?	Vous en faut-il beaucoup?
   Behöfver Ni mycket (deraf)?
Jag måste hafva mycket (deraf).	Il m'en faut beaucoup.
Jag behöfver blott en sou.	Il ne me faut qu'un sou.
Är detta allt,			Est-ce tout
	hvad Ni behöfver?		ce qu'il vous faut?
Behöfver Ni icke mer än det?	Ne vous faut-il que cela?
Det är allt hvad jag behöfver.	C'est tout ce qu'il me faut.
Jag behöfver intet vidare.	Il ne me faut que cela.
Huru mycket behöfver du?	Combien te faut-il?
Jag behöfver blott en franc.	Il ne me faut qu'un franc.
Huru mycket			Combien
	behöfver eder broder?		faut-il ā votre frčre?
Han behöfver blott två francs.	Il ne lui faut que deux francs.

Har Ni hvad Ni behöfver?	Avez-vous ce qu'il vous faut?
Jag har hvad jag behöfver.	J'ai ce qu'il me faut.
Han har hvad han behöfver.	Il a ce qu'il lui faut.
De hafva hvad de behöfva.	Ils on ce qu'il leur faut.
Mera.				Davantage.

Anm. D.  Detta adverb har samma betydelse som plus, med den skilnaden,
att det icke kan stå före ett nomen.

Icke mera.			Ne - pas davantage.

Behöfver Ni icke mera?		Ne vous faut-il pas davantage?
Jag behöfver icke mera.		Il ne me faut pas davantage.
Han behöfver icke mera.		Il ne lui faut pas davantage.

Har Ni måst arbeta mycket,	Vous at-t-il fallu travailler beaucoup
	för att lära Fransyska?		pour apprendre le franįais?
Jag har måst arbeta mycket.	Il m'a fallu travailler beaucoup.
Hvad skall (bör) jag göra?	Que dois-je faire?
Ni skall (bör) arbeta.		Vous devez travailler.
Skall (måste) jag gå dit?	Faut-il y aller?
Ni kan gå dit.			Vous pouvez y aller.

Vara värd, gälla.		Valoir*, valu (med avoir).

Huru mycket kan			Combien ce cheval
	denna häst vara värd?		peut-il valoir?
Han kan vara värd		Il peut valoir
	hundra riksdaler.		cent écus.
Gäller Ni?			Valez-vous?
Jag gäller.			Je vaux.
Du gäller.			Tu vaux.
Han gäller.			Il vaut.
Vi gälla, de gälla.		Nous valons, il valent.

Huru mycket är denna		Combien ce
		bössa värd?		fusil vaut-il?
Hon är värd			Il ne vaut
	blott en riksdaler.		qu'un écu.
Huru mycket är detta värdt?	Combien cela vaut-il?
Detta är icke mycket värdt.	Cela ne vaut pas grand'chose.
Detta är intet värdt.		Cela ne vaut rien.

Den här är mera värd		Celui-ci vaut mieux
	(är bättre) än den der.		que celui-lā.
Den ena är icke (lika god) så
    mycket värd som den andra.	L'un ne vaut pas autant que l'autre.

Vara bättre.			Valoir mieux.

Är jag icke lika god		Est-ce que je ne vaux pas autant
	som min broder?				que mon frčre?
Ni är bättre än han.		Vous valez mieux que lui.
Jag gäller icke			Je ne vaux pas
	så mycket som Ni.		autant que vous.

Återgifva, återlemna.		Rendre 4.

Återlemnar han åt eder		Vous rend-il
		eder bok?		votre livre?
Han återlemnar den åt mig.	Il me le rend.
Har han återlemnat		Vous a-t-il rendu
	edra handskar åt eder?		vos gants?
Han har återlemnat mig dem.	Il me les a rendus.

Har eder broder redan		Votre frčre a-t-il
    börjat sina skriföfningar?		déjā commencé ses thčmes?

Icke ännu.			Pas encore.
Han har icke ännu börjat dem.	Il ne les a pas encore commencés.

Skänken, gåfvan.		Le présent.
Har Ni fått en skänk?		Avez-vous reįu un présent?
Jag har fått flera.		J'en ai reįu plusieurs.
Har Ni erhållit böckerna?	Avez-vous reįu les livres?
Jag har erhållit dem.		Je les ai reįus.

Af hvem?			De qui?

Af hvem har Ni fått skänker?	De qui avez-vous reįu des présents?
Af mina vänner.			De mes amis.

Hvarifrån?			D'oų?

Hvarifrån kommer Ni?		D'oų venez-vous?
Jag kommer ifrån trädgården.	Je viens du jardin.
Hvarifrån har han kommit?	D'oų est-il venu?
Han har kommit från theatern.	Il est venu du théâtre.
Hvarifrån äro de komna?		D'oų sont-ils venus?

Skriföfningar.

123.

Är det nödvändigt att gå till torget? Det är icke nödvändigt att gå
dit. Hvad måste Ni köpa? Jag måste köpa oxkött. Skall jag gå efter
vin? Ni måste gå efter sådant. Skall jag gå på balen? Ni måste gå
dit. När måste jag gå dit? Ni måste gå dit i afton. Skall jag gå efter
timmermannen? Ni måste gå efter honom. Hvad måste jag göra för att
lära mig Ryska? Ni måste studera mycket. Måste man studera mycket, för
att lära sig Tyska? Man måste studera mycket. Hvad skall jag göra? Ni
skall köpa en god bok. Hvad skall han göra? Han måste vara
stilla. Hvad skola vi göra? I måsten arbeta. Måste Ni arbeta mycket,
för att lära er Arabiskan? Jag måste arbeta mycket, för att lära mig
den. Hvarföre måste jag gå på torget? Ni måste gå dit, för att köpa
oxkött och vin. Skall jag gå någonstädes? Du måste gå till
trädgården. Skall jag gå efter någonting? Du måste gå efter vin. Hvad
måste jag göra? Ni måste skrifva ett thema. Till hvem skall jag
skrifva en biljett? Ni skall skrifva en till eder vän.

Hvad behöfver Ni, min herre? Jag behöfver kläde. Hvad är denna hatt
värd?`Han är värd fyra riksdaler. Behöfver Ni strumpor?  Jag behöfver
sådana. Hvad äro dessa strumpor värda? De äro värda två francs. Är
detta allt hvad Ni behöfver? Jag behöfver intet vidare. Behöfver Ni
inga skor? Jag behöfver inga. Behöfver du mycket penningar? Jag
behöfver mycket deraf. Huru mycket måste du hafva? Jag måste hafva fem
riksdaler. Huru mycket behöfver eder broder? Han behöfver mycket
deraf. Huru mycket måste du hafva? Jag måste hafva fem riksdaler. Huru
mycket behöfver eder broder? Han behöfver blott sex sous. Behöfver han
intet mer? Han behöfver intet mer. Behöfver eder vän mera? Han
behöfver icke så mycket som jag. Hvad behöfver Ni? Jag måste hafva
penningar och kläder. Har Ni nu hvad Ni behöfver? Jag har hvad jag
behöfver. Har eder fader hvad han måste hafva? Han har hvad han måste
hafva.

124.

Hafva grannens barn återlemnat edra böcker åt eder? De hafva
återlemnat mig dem. När hafva de återlemnat dem åt eder? De hafva
återlemnat dem åt mig i går. Har eder lille gosse fått en skänk? Han
har fått flera. Af hvem har han erhållit sådana? Han har fått sådana
af min fader och eder fader. Har Ni fått skänker? Jag har fått
sådana. Hurudana skänker har Ni fått? Jag har fått sköna
skänker. Kommer Ni ifrån trädgården? Jag kommer icke ifrån trädgården,
utan utur magasinet. Hvarifrån kommer Irländaren? Han kommer utur
trädgården. Kommer han ur den trädgård, ifrån hvilken (duquel) Ni
kommer? Han kommer icke ifrån densamma (du męme). Ur hvilken (de quel)
trädgård kommer han? Han kommer ur min gamle (vieil, emedan ami börjar
med en vokal) väns. Hvarifrån kommer eder gosse? Han kommer ifrån
spektaklet. Huru mycket kan denna häst vara värd? Han kan vara värd
femhundra riksdaler. Är denna bok lika mycket värd som den der? Hon är
värd mera. Huru mycket är min bössa värd? Hon är värd lika mycket som
eder väns. Äro edra hästar lika mycket värda som Engelsmännens? De äro
icke så mycket värda. Hvad är denna knif värd? Han är värd intet.

125.

Är eder betjent lika bra som min? Han är bättre än min. Är Ni lika god
som eder broder? Han är bättre än jag. Är du lik god som din vän? Jag
är lika god som han. Äro vi lika goda som våra grannar? Vi äro bättre
än de. Är edert paraply lika godt som mitt? Det är lika godt. Hvarföre
är det icke lika godt som mitt? Emedan det icke är lika vackert som
edert. Hvad är denna bössa värd? Hon är icke mycket värd. Vill Ni
sälja eder häst? Jag vill sälja den. Huru mycket är han värd? Han är
värd tvåhundra riksdaler. Vill Ni köpa honom? Jag har redan köpt
en. Ämnar eder fader köpa en häst? Han tänker köpa en, men icke (non
pas) eder. Hafva edra bröder börjat sina skriföfningar? De hafva
börjat dem. Har Ni fått edra biljetter? Jag har icke fått dem
ännu. Hafva vi hvad vi behöfva? Vi hafva icke hvad vi behöfva. Hvad
behöfva vi? Vi behöfva sköna hästar, många betjenter och mycket
penningar. Är detta allt hvad vi behöfva? Vi behöfva intet mera. Hvad
skall jag göra? Ni måste skrifva. Till hvem skall jag skrifva? Ni
skall skrifva till eder vän. Hvar är han? Han är i Amerika. Hvart
skall jag resa? Ni kan resa till Frankrike. Huru långt bör jag fara?
Ni kan fara till Paris. På hvilka (ā quels) biljetter har eder fader
svarat? Han har svarat på sina vänners. Hvilka hundar har eder betjent
slagit? Han har slagit dem, som hafva gjort mycket larm.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: