free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861 Fyrationde Lektionen.		Quarantičme Leįon.

Äta - ätit.			Manger 1 - mangé.
Äta middag - ätit middag.	Dîner 1 - dîné.

Middagen (måltiden).		Le dîner eller dîné.
Frukosten.			Le déjeûner eller déjeûné.

Äta qväll.			Souper 1.

Qvällen (qvällsvarden).		Le souper eller soupé.

Efter.				Aprčs (preposition).

Efter mig.			Aprčs moi.
Efter honom.			Aprčs lui.
Efter eder.			Aprčs vous.
Efter min broder.		Aprčs mon frčre.

Sedan jag, du, han, hon,
vi, de o. s. v. hade talat.	
  Efter att hafva talat.	Aprčs avoir parlé.

Anm. A. Den Svenska bisatsen: sedan jag, du, han, vi, I, de med
verbet i plusqvamperfektum, uttryckes i Fransyskan kortare genom aprčs
med infinitiven af hjelpverbet och Participe passé, så snart subjektet
i hufvudsatsen är detsamma.

Sedan han hade sålt sin häst.	Aprčs avoir vendu son cheval.
Sedan han hade varit der.	Aprčs y avoir été.
Jag bröt af eder knif,		J'ai cassé votre couteau
  sedan jag skurit oxköttet.		aprčs avoir coupé le boeuf.

Jag har ätit tidigare		J'ai diné de meilleure
		middag än Ni.		heure que vous.
Ni har ätit qväll sent.		Vous avez soupé tard.

Betala.				Payer 1.
				   (Se 24 Lekt. Anm. C.)

Betala en man för en häst.	Payer un cheval ā un homme.
Betala skräddaren för rocken.	Payer l'habit au tailleur.
Betalar Ni skomakaren		Payez-vous les souliers
		för skorna?		au cordonnier?
Jag betalar honom derför.	Je les lui paie.
Betalar han eder för knifven?	Vous paie-t-il le couteau?
Han betalar mig derför.		Il me le paie.
Jag betalar hvad jag är skyldig.	Je paie ce que je dois.

Verbet betala har i Svenskan personen, som emottager betalningen, i
ackusativen och prepositionen för framför saken, hvarför betalningen
sker, men payer fordrar i Fransyskan personen i dativen och saken i
ackusativen. Om likväl payer icke har någon sak såsom
ackusativ-objekt, så står personen i denna kasus.

Jag har betalat skräddaren.	J'ai payé le tailleur.
Jag har betalat honom.		Je l'ai payé.
Har Ni betalat skomakaren?	Avez-vous payé le cordonnier?
Jag har betalat honom.		Je l'ai payé.
Bedja om, fråga om.		Demander.
		Begära, fordra.

Verberna bedja, fråga hafva i Svenskan personen, till hvilken bönen,
frågan ställes, i ackusativen och ett om före saken, hvarom bedes
eller frågas; begära och fordra hafva saken i ackusativen och ett af
före personen. I Fransyskan deremot har demander uti alla dessa
betydelser saken i ackusativen och personen i dativen.

Bedja en man om penningar.	Demander de l'argent ā un homme.
Jag beder min fader		Je demande de l'argent ā mon pčre.
		om penningar.
Beder Ni mig om eder hatt?	Me demandez-vous votre chapeau?
Jag beder eder om den.		Je vous le demande.
Begära det af honom.		Les lui demander.
Hvad begär Ni af mig?		Que me demandez-vous?
Jag önskar ingenting af eder.	Je ne vous demande rien.

Försöka.			Essayer
	(se 24 Lekt. Anm. C. med de före den derpå följande Infinitiven).

Vill Ni försöka att göra detta?	Voulez-vous essayer de faire cela?
Jag har försökt att göra det.	J'ai essayé de le faire.
Ni måste försöka att		Il vous faut essayer de le
		göra bättre.			faire mieux.

Hålla - hållit.			Tenir*2 - tenu (Part. présent tenant).

Jag håller,			Je tiens,
du håller,			tu tiens,
han håller.			il tient.
Håller Ni min käpp?		Tenez-vous mon bâton?
Jag håller den.			Je le tiens.
Vi hålla.			Nous tenons.
De hålla.			Ils tiennent.

Söker Ni någon?			Cherchez-vous quelqu'un?
Hvem söker Ni?			Qui cherchez-vous?
Jag söker en af mina bröder.	Je cherche un de mes frčres.
Min onkel, mor- (far-) broder.	Mon oncle.
Min kusin.			Mon cousin.
Min slägting.			Mon parent.
Föräldrarne.			Les parents.

En af mina bröder.		Un de mes frčres.
En af edra kusiner.		Un de vos cousins.
En af hans (hennes) slägtingar.	Un de ses parents.
En af våra vänner.		Un de nos amis.
En af deras grannar.		Un de leurs voisins.
Han försöker att se eder.	Il cherche ā vous voir.
  Han söker att få se eder.
Söker han att få se mig?	Cherche-t-il ā me voir.
Han söker att få se en af	Il cherche ā voir un de ses oncles.
	sina mor- (far-) bröder.

Fråga efter någon.		Demander quelqu'un.

Efter hvem frågar Ni?		Qui demandez-vous?
Jag frågar efter		Je demande un de mes amis.
	en af mina vänner.
Man frågar efter eder.		On vous demande.
Frågar man efter mig?		Me demande-t-on?
Som sig bör, rätt, prydligt.	Comme il faut.

Ni skrifver som sig bör.	Vous écrivez comme il faut.
Dessa män göra sin		Ces hommes font leur devoir
   skyldighet, som sig bör.			comme il faut.

Skyldighet, pligt.		Le devoir.
	Ämne, skol-thema.
Har Ni edert thema färdigt?	Avez-vous fait votre devoir?
Vi hafva det färdigt.		Nous l'avons fait.

Ett glas vin.			Un verre de vin.
Ett stycke bröd.		Un morceau de pain.

Anm. B. Emellan ord, som uttrycka vigt, mått, mängd, öfverflöd eller
brist, och derpå följande substantiv måste partitiva artikeln de
sättas.

Skriföfningar.

126.

Har Ni betalt bössan? Jag har betalt den. Har eder morbroder betalt
böckerna? Han har betalt dem. Har jag betalt skräddaren för kläderna?
Ni har betalt honom derför. Har Ni betalt handelsmannen för hästen?
Jag har icke ännu betalt honom derför. Hafva vi betalt våra handskar?
Vi hafva betalt dem. Har eder kusin redan betalt sina skor? Har har
icke ännu betalt dem. Betalar eder min broder hvad han är skyldig
eder? Han betalar det. Betalar Ni hvad Ni är skyldig? Jag betalar hvad
jag är skyldig. Har Ni betalt bagaren? Jag har betalt honom. Har eder
farbroder betalt slagtaren för oxköttet? Han har betalt honom
derför. Hvem har afbrutit min knif? Jag har brutit af honom, sedan jag
hade skurit brödet. Har eder son brutit af mina blyertspennor? Han har
brutit af dem, efter att hafva skrifvit sina biljetter.

Har Ni betalt handelsmannen för vinet, sedan Ni druckit det? Jag har
betalt honom för detsamma, sedan jag hade druckit det. Hvad gjorde Ni,
sedan Ni hade slutat edra lexor? Jag gick till min kusin, för att föra
honom på spektaklet. Huru talar jag? Ni talar som sig bör. Huru har
min kusin skrifvit sina themata? Han har skrifvit dem skickligt. Huru
hafva mina barn skrifvit (fait) sitt ämne? De hafva skrifvit det såsom
sig bör. Gör denne man sin skyldighet? Han gör den alltid. Göra dessa
män sin skyldighet? Han gör den alltid. Göra dessa män sin skyldighet?
De göra den alltid. Gör Ni eder skyldighet? Jag gör hvad jag
kan. Hvarom beder Ni denne man? Jag beder honom om penningar. Hvad
begär denne gosse af mig? Han begär af eder penningar. Åstundar Ni
något af mig? Jag begär af eder en riksdaler.Beder Ni mig om brödet?
Jag beder eder derom. Hvilken man beder Ni om penningar? Jag beder
derom den, som Ni beder derom. Hos (ā) hvilka köpmän frågar Ni efter
handskar? Jag frågar dem, som bo på Drottninggatan, efter sådana. Hvad
begär Ni af bagaren? Jag begär af honom bröd.

127.

Begär Ni oxkött af slagtarne? Jag begär sådant af dem. Begär du af mig
käppen? Jag begär den af dig. Beder han dig om boken? Han beder mig
derom. Hvad har Ni begärt af Engelsmannen? Jag har begärt af honom min
läderkoffert. Har han gifvit den åt eder? Han har gifvit den åt
mig. Af hvem har Ni begärt socker? Jag har begärt sådant af
handelsmannen. Hvem betalar eder fader för sina skor? Han betalar
skomakarne för dem. Hvem hafva vi betalt för brödet? Vi hafva betalt
våra bagare derför. Huru gammal är du? Jag är icke fullt tio år
gammal. Lär du dig redan Fransyskan? Jag lär den redan. Kan din broder
Tyskan? Han kan den icke. Hvarföre kan han den icke? Emedan han icke
haft tid att lära den. Är eder fader hemma? Nej, han är bortrest
(partir*) ; men min broder är hemma. Hvart har eder broder rest? Han
har rest till England. Har Ni någon gång varit der? Jag har aldrig
varit der. Tänker Ni resa i sommar till Frankrike? Jag tänker resa
dit. Tänker Ni stadna der länge? Jag tänker stadna der öfver
sommaren. Huru länge stadnar eder broder hemma? Ända till klockan
tolf.

Har Ni låtit färga edra handskar? Jag har låtit färga dem. Huru har Ni
låtit färga dem? Jag har låtit färga dem gula. Har Ni redan ätit
middag? Icke ännu. Huru dags äter Ni middag? Jag äter middag hos en af
mina vänner. Hos hvem har Ni ätit middag i går? Jag har ätit middag
hos en af mina slägtingar. Hvad hafven I ätit? Vi hafva ätit godt
bröd, oxkött och kakor. Hvad hafven I druckit? Vi hafva druckit godt
vin och förträffligt äppelvin. Hvar äter eder farbroder middag i dag?
Han äter middag hos oss. Huru dags äter eder fader qväll? Han äter
qväll klockan nio. Äter Ni qväll tidigare än han? Jag äter qväll
sednare än han.

128.

Hvart går Ni? Jag går till en af mina slägtingar, för att äta
frukost. Vil du hålla mina handskar? Jag vill hålla dem. Hvem håller
min hatt? Eder son håller honom. Håller du min käpp? Jag håller
den. Håller Ni något? Jag håller eder bössa. Hvem har hållit min bok?
Eder betjent har hållit den. Vill Ni försöka att tala? Jag vill
försöka det. Har eder lille broder någonsin försökt att skrifva
themata? Han har försökt det. Har Ni någonsin försökt att göra en
hatt? Jag har aldrig försökt att göra en sådan. Hvem söker Ni? Jag
söker den man, som har sålt en häst åt mig. Söker eder slägtinge
någon? Han söker en af sina vänner. Söka vi någon? Vi söka en af våra
grannar. Hvem söker du? Jag söker en af våra vänner. Söker Ni en af
mina betjenter? Nej, jag söker en af mina.

Har Ni försökt att tala med eder farbroder? Jag har försökt att tala
med honom. Har Ni försökt att få se min fader? Jag har försökt att få
se honom. Har han mottagit eder? Han har icke mottagit mig. Har han
mottagit edra bröder? Han har mottagit dem. Har Ni kunnat besöka eder
slägtinge? Jag har icke kunnat besöka honom. Hvad gjorde Ni, sedan Ni
skrifvit edra themata? Jag skref min biljett, sedan jag skrifvit
dem. Efter hvem frågar Ni? Jag frågar efter skräddaren. Frågar denne
man efter någon? Han frågare efter eder. Frågar man efter eder? Man
frågar efter mig. Man frågar icke efter mig, utan man frågar efter en
af edra vänner. Frågar Ni efter läkaren? Jag frågar efter honom. Hvad
begär eder lille broder? Han begär ett litet stycke bröd. Har han icke
ännu ätit frukost? Han har ätit frukost, men han är ännu hungrig. Hvad
begär eder farbroder? Han begär ett glas vin. Har han icke ännu
druckit? Han har redan druckit, men han är ännu törstig.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: