free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting


Free Web Hosting - Watch Free Movies Online - Watch Free TV Online - Free Web Pages

Find the cheapest Local Gas Prices and Gas Stations in your neighborhood and surrounding area.

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Fyratioförsta Lektionen.	Quarante-et-uničme Leįon.

Honom, den som.			Celui qui.

Varseblifver Ni den man,	Apercevez-vous l'homme
		som kommer?			qui vient?
Jag varseblifver honom,		J'aperįois celui
		som kommer.			qui vient.
Ser Ni de män,			Apercevez-vous les hommes
	som gå till magasinet?		qui vont au magasin?
Jag ser dem, som gå dit.	J'aperįois ceux qui y vont.

Hurudant väder är det?		Quel temps fait-il?
	 Hvad är det för väder?
Det är vackert väder nu.	Il fait beau temps ā présent.
Hurudant var vädret i går?	Quel temps a-t-il fait hier?
Var det vackert väder i går?	A-t-il fait beau temps hier?
Det var fult väder i går.	Il a fait mauvais temps hier.
Det är vackert väder		Il fait beau temps
	i dag på morgonen.			ce matin.

Är det varmt?			Fait-il chaud?

Det är varmt.			Il fait chaud.

Mycket, ganska.			Trčs.

Det är ganska varmt.		Il fait trčs chaud.
Det är kallt.			Il fait froid.
Det är ganska kallt.		Il fait trčs froid.
Det är hvarken varmt		Il ne fait ni chaud
		eller kallt.			ni froid.

Mörkt, dunkelt.			Obscur.
Skumt, dunkelt.			Sombre.
Klart.				Clair.

Det är skumt i edert magasin.	Il fait sombre dans votre magasin.
Är det skumt			Fait-il sombre
	i hans vindskammare?		dans son grenier?
Det är skumt derstädes.		Il y fait sombre.

Fuktigt.			Humide.
Torrt.				Sec.

Är det fuktigt väder?		Fait-il humide?
Det är icke fuktigt väder.	Il ne fait pas humide.
Det är torrt väder (torr luft).	Il fait sec.
Vädret är för torrt.		Il fait trop sec.
Månskenet.			Le clair de lune.
Solen.				Le soleil.
Det är månsken.			Il fait clair de lune.
Vi hafva för mycket solsken. 
  Det är för starkt solsken.	Il fait trop de soleil.

Smaka, (genom smaken) försöka.	Goûter 1.

Har Ni smakat detta vin?	Avez-vous goûté ce vin?
Jag har smakat det.		Je l'ai goûté.
Hvad tycker Ni om det?		Comment le trouvez-vous?
   Hurudant finner Ni det?
Jag tycker att det är godt.	Je le trouve bon.
	Jag finner det godt.
Jag tycker icke att det är godt. 
Jag finner det icke godt.	Je ne le trouve pas bon.

Tycka om.
Gerna göra något		Aimer.
   (med ā och infinitiv).

Jag tycker om fisk.		J'aime le poisson.
Han tycker om höns.		Il aime le poulet.
Tycker Ni om äppelvin?		Aimez-vous le cidre?
Nej, jag tycker om vin.		Non, j'aime le vin.

Ser Ni gerna min broder?	Aimez-vous ā voir mon frčre?
Jag ser honom gerna.		J'aime ā le voir.
Jag gör det gerna.		J'aime ā le faire.
Han studerar gerna.		Il aime ā étudier.

Lära sig utantill,		Apprendre par coeur.
	öfverläsa utantill.

Skolgossen.			L'écolier.
Lärjungen.			L'élčve.
Läraren.			Le maître.
Lära edra skolgossar		Vos écoliers aiment-ils
		gerna utantill?		ā apprendre par coeur?
De lära icke gerna utantill.	Ils n'aiment pas ā apprendre par coeur.
Hafven I lärt			Avez-vous appris
	edra themata utantill?		vos thčmes par coeur?
Vi hafva lärt dem.		Nous les avons appris.

En gång om dagen.		Une fois par jour.
Tre gånger i månaden.		Trois fois par mois.
Så mycket (för) på året.	Tant par an.
Så mycket på hvar och en.	Tant par tęte (la tęte, hufvud, är femininum).
Så mycket på hvar soldat.	Tant par soldat.
Sex gånger på året.		Six fois par an.

Tidigt på morgonen.		Le matin de bonne heure.

Vi gå ut tidigt om morgnarne.	Nous sortons le matin de bonne heure.
När har eder fader gått ut?	Quand votre pčre est-il sorti?

Tala om någon eller något.	Parler de quelqu'un ou de quelque chose.

Om hvem talen I?		De qui parlez-vous?
Vi tala om den man,		Nous parlons de l'homme
		som I kännen.		qui vous connaissez.
Hvarom tala de?			De quoi parlent-ils?
De tala om väderleken.		Ils parlent du temps.
Väderleken, vädret.		Le temps.
Soldaten.			Le soldat.
Äfven, ock.			Aussi.

Vara nöjd			Ętre content
	med någon eller något.	   de quelqu'un ou de quelque chose.

Är Ni nöjd med denne man?	Ętes-vous content de cet homme?
Jag är nöjd med honom.		J'en suis content.
Är Ni nöjd med eder nya rock?	Ętes-vous content de votre habit neuf?
Jag är nöjd med den.		J'en suis content.
Hvarmed är Ni nöjd?		De quoi ętes-vous content?
Missnöjd.			Mécontent.
Jag är missnöjd			J'en suis mécontent.
  med honom eller med den.

Man talar om eder vän.		On parle de votre ami.
Man talar om honom.		On en parle.
Man talar om eder bok.		On parle de votre livre.
Man talar derom.		On en parle.

Om (konjunktion).		Si.

Jag tänker betala eder,		Je compte vous payer,
  om jag får mina penningar.	  si je reįois mon argent.
Tänker Ni köpa ved?		Comptez-vous acheter du bois?
Jag tänker köpa sådan,		Je compte en acheter,
  om man betalar mig			si l'on me paie
  hvad man är mig skyldig.		ce qu'on me doit.

Hurudant väder var det i går?	Quel temps a-t-il fait hier?
Var det vackert väder i går?	A-t-il fait beau temps hier?
Det var fult väder.		Il a fait mauvais temps.

Skriföfningar.

129.

Varseblir Ni den man, som kommer? Jag blir honom icke
varse. Varseblifver Ni soldatens barn? Jag blir dem varse. Blir Ni
varse de män, som gå i trädgården? Jag blir icke varse dem, som gå uti
trädgården, men dem, som gå uppå torget. Blir eder broder varse den
man, som har lånat honom penningar? Han blir icke varse den, som har
lånat honom penningar, men den, åt hvilken han lånat sådana. Ser du
barnen, som studera? Jag ser icke dem, som studera, utan dem, som
leka.

Märker du något? Jag märker intet. Har Ni blifvit varse mina
slägtingars magasiner? Jag har blifvit dem varse. Hvar har Ni förmärkt
dem? Jag har förmärkt dem på andra sidan om vägen. Tycker Ni om en
stor hatt? Jag tycker icke om en stor hatt, men jag tycker om ett
stort paraply. Hvad tycker Ni om att göra? Jag tycker om att
skrifva. Ser Ni gerna dessa små gossar? Jag ser dem gerna. Tycker Ni
om vin? Jag tycker om vin. Hvad tycka soldaterna om att dricka? De
dricka gerna vin. Tycker du om the eller kaffe? Jag tycker om
bådadera. Tycka dessa barn om att studera? De tycka om att studera och
leka. Tycker du om att läsa och skrifva? Jag läser och skrifver
gerna. Huru många gånger om dagen dricka edra barn? De dricka flera
gånger om dagen. Dricker Ni lika ofta som de? Jag dricker oftare. Går
Ni ofta på spektaklet? Jag går dit ibland. Huru många gånger i månaden
går Ni dit? Jag går dit blott en gång i månaden. Huru många gånger på
året går eder kusin på bal? Han går på bal (y) två gånger om året. Går
Ni lika ofta dit som han? Jag går aldrig dit. Går eder kock ofta till
torget? Han går dit alla morgnar.

130.

Går Ni ofta til min farbroder? Jag går till honom sex gånger på
året. Tycker Ni om höns? Jag tycker om höns, men jag tycker icke om
fisk. Hvad tycker Ni om? Jag tycker om ett stycke bröd och ett glas
vin. Lär Ni gerna utantill? Jag lär icke gerna utantill. Lära edra
lärjungar gerna utantill? De studera gerna, men lära icke gerna
utantill. Huru många themata skrifva de om dagen? De skrifva blott
två, men de skrifva dem ganska bra. Har Ni kunnat läsa den biljett,
som jag har skrifvit til eder? Jag har kunnat läsa den. Har Ni
förstått den? Jag har förstått den. Förstår Ni den man, som talar med
eder? Jag förstår honom icke. Hvarföre förstår Ni honom icke? Emedan
han talar illa. Kan denne man Fransyskan? Han kan den, men jag kan den
icke. Hvarföre lär Ni den icke? Jag har icke tid att lära mig
den. Tänker Ni gå i afton på spektaklet? Jag tänker gå dit, om Ni
går. Tänker eder fader köpa denna häst? Han tänker köpa den, om han
får sina penningar. Tänker eder vän resa till England? Han tänker resa
dit, om man betalar honom hvad man är skyldig honom. Tänker Ni gå på
koncerten? Jag tänker gå dit, om min vän går dit (y). Ämnar eder
broder studera Fransyskan? Han ämnar studera den, om han finner en god
lärare.

131.

Hurudant är vädret i dag? Det är vackert väder. Var det vackert väder
i går? I går var det fult väder. Hurudant väder var det i morse? Det
var fult väder, men nu är det vackert väder. Är det varmt? Det är
ganska varmt. Är det icke kallt? Det är icke kallt. Är det varmt eller
kallt? Det är hvarken varmt eller kallt. Var Ni i förrgår uti
trädgården? Jag var icke der. Hvarföre var Ni icke der? Jag var icke
der, emedan det var fult väder. Tänker Ni gå dit i morgon? Jag tänker
gå dit i morgon, om det är vackert väder. Är det ljust på edert
kontor? Det är icke ljust der. Vill Ni arbeta på mitt? Jag vill arbeta
der. Är det ljust der? Det är ganska ljust der. Hvarföre kan eder
broder icke arbeta uti sitt magasin? Han kan icke arbeta der, emedan
det är för mörkt der. Hvar är det för mörkt? Uti hans magasin. Är det
ljust i detta hål (trou)? Det är mörkt der. Är det torrt? Det är
ganska torrt. Är det fuktigt? Det är icke fuktigt. Är det månsken? Det
är intet månsken, det är ganska fuktigt väder. Hvarom talar eder
farbroder? Han talar om vackert väder. Hvarom tala dessa män? De tala
om vackert och fult väder. Tala de icke om vinden? De tala icke om
den. Talar du om min morbroder? Jag talar icke om honom. Om hvem talar
du? Jag talar om dig och dina slägtingar. Frågar Ni efter någon? Jag
frågar efter eder morbroder. Är han hemma? Nej, han är hos sin bäste
vän.

132.

Har Ni smakat på detta vin? Jag har smakat derpå. Hvad tycker Ni om
det? Jag finner det godt. Hvad tycker eder kusin om detta äppelvin?
Han finner det icke godt. Hvilket vin vill Ni smaka? Jag vill smaka
det, som Ni smakat. Vill Ni försöka denna tobak? Jag har redan försökt
den. Hvad tycker Ni om den? Jag tycker att den är god. Hvarföre smakar
Ni icke detta äppelvin? Emedan jag icke är törstig. Hvarföre smakar
eder vän icke detta oxkött? Emedan han icke är hungrig. Om hvem har
man talat? Man har talat om eder vän. Har man icke talat om läkarne?
Man har icke talat om dem. Talar man icke om den man, om hvilken vi
hafva talat? Man talar icke om honom. Har man talat om adelsmännen?
Man har talat om dem.

Har man talat om dem, om hvilka vi tala? Man har icke talat om dem, om
hvilka vi tala, utan man har talat om andra. Har man talat om våra
eller våra grannars barn? Man har icke talat hvarken om våra eller
våra grannars barn. Om hvilka barn har man talat? Man har talat om vår
lärares. Talar man om min bok? Man talar om henne. Är Ni nöjd med edra
lärjungar? Jag är nöjd med dem. Huru studerar min broder? Han studerar
bra. Huru många lexor har han öfverläst? Han har redan öfverläst
fyratioen. Är eder lärare nöjd med sin lärjunge? Han är nöjd med
honom. Är eder lärare nöjd med de skänker, som han fått? Han är nöjd
dermed. Har Ni mottagit en biljett? Jag har mottagit en. Vill Ni svara
derpå? Jag skall straxt (je vais) svara derpå. När har Ni fått den?
Jag fick den tidigt i morse. Är Ni nöjd med den? Jag är icke nöjd
dermed. Begär eder vän penningar af eder? Han begär af mig sådana.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: