web space | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Fyratiotredje Lektionen.	Quarant-troisičme Leįon.

Om de Reflexiva Verberna.	Des verbes réfléchis.

Om handlingen faller tillbaka uppå den handlande personen, och
följaktligen samma person är både Subjekt och Objekt i satsen, så
kallas verbet reflexivt, verbe réfléchi. I Fransyskan kunna nästan
alla aktiva verber, eller sådana, som hafva ett föremål, på hvilket
handlingen öfvergår, äfven brukas såsom reflexiva - Vid de reflexiva
verberna står det objektiva pronomen i samma person som det
subjektiva. Hvarje person konjugeras derföre med ett dubbelt
personligt pronomen, sålunda:

Jag, mig.			Je, me.
Du, dig.			Tu te.
Han, Hon, Det, sig.		Il, Elle, Il, se.
Vi, oss.			Nous, nous.
I, Ni , eder.			Vous, vous.
De, sig.			Ils, Elles, se.

Anm. A.  Den tredje personens reflexiva pronomen är i Fransyskan
alltid se, liksom i Svenskan sig, af hvad genus och numerus det än må
vara.

Skära eder.			Vous couper.
Skära mig.			Me couper.
Skära oss.			Nous couper.
Skära sig.			Se couper.

Bränner Ni eder?		Vous brûlez-vous?
Jag bränner mig icke.		Je ne me brûle pas.
Ni bränner eder icke.		Vous ne vous brûlez pas.
Jag ser mig.			Je me vois.
Ser jag mig?			Est-ce que je me vois?
Han ser sig.			Il se voit.
Vi se oss.			Nous nous voyons.
De se sig.			Ils se voient.

Vill Ni värma eder?		Voulez-vous vous chauffer?
Jag vill värma mig.		Je veux me chauffer.
Vill han värma sig?		Veut-il se chauffer?

Roa sig, hafva roligt.		S'amuser 
			(med ā före den påföljande infinitiven).

Hvarmed roar Ni eder?		Ā quoi vous amusez-vous?
Jag roar mig med att läsa.	Je m'amuse ā lire.
Han förströr sig med att spela.	Il s'amuse ā jouer.

Hvarje (adjekt.).		Chaque.
En hvar, hvar och en (subst.).	Chacun, tout le monde.

Hvarje man.			Chaque homme.
Hvar och en roar sig,		Chacun s'amuse
		som han vill.		comme il veut.
Hvar och en roar sig		Chacun s'amuse
	så godt han kan			de son mieux.
	(på bästa vis).
Smaken.				Le goût.
Hvar och en har sin smak.	Chacun a son goût.
Hvar och en af eder.		Chacun de vous.
Verlden, menniskorna, folket.	Le monde.
Alla (hela verlden) tala derom.	Tout le monde en parle.
Hvarje menniska			Tout homme (eller chaque homme)
	kan misstaga sig.		est sujet ā se tromper.

Misstaga sig.			Se tromper 1.

Ni misstager eder.		Vous vous trompez.
Han misstager sig.		Il se trompe.

Bedraga, narra.			Tromper 1.

Han har narrat mig.		Il m'a trompé.
Han har bedragit mig		Il m'a trompé
	på 100 riksdaler.		de cent écus.

Ni skär eder i fingret.		Vous vous coupez le doigt.
Jag skär mina naglar.		Je me coupe les ongles.
Ett hår.			Un cheveau (plur. cheveux).

Bortrycka, bortslita.		Arracher 1.

Han bortrycker sitt hår.	Il s'arrache les cheveux.
Han klipper sitt hår.		Il se coupe les cheveux.

Anm. B.  Så ofta objektet i satsen utgör en af naturen danad del hos
en lefvande varelse, kan possessift pronomen icke sättas framför
detsamma såsom i Svenskan, utan egaren uttryckes i stället uti
Fransyskan genom motsvarande personliga pronomen i dativen.

Stycket.			Le morceau.
Ett stycke bröd.		Un morceau de pain.

Gå bort; fara bort.		S'en aller*1.

Går Ni bort?			Vous en allez vous?
Jag går bort.			Je m'en vais.
Går han bort?			S'en va-t-il?
Han går bort.			Il s'en va.
Gå vi bort?			Nous en allons-nous?
Vi gå bort.			Nous nous en allons.
Gå dessa män bort?		Ces hommes s'en vont-ils?
De gå icke bort.		Ils ne s'en vont pas.

Känna sig sömnig,		Avoir envie de dormir.
	blifva sömnig.
Känner Ni er sömnig?		Avez-vous envie de dormir?
Jag känner mig sömnig.		J'ai envie de dormir.

Smutsa, nedsöla.		Salir 2.
Frukta.				Craindre*4.
					Part. Passé craint;
					Part. prés. craignant
					(med de före den derpå
					 följande infinitiven).

Jag fruktar,			Je crains,
du fruktar,			tu crains,
han fruktar.			il craint.
Han fruktar att			Il craint de
	smutsa sina finger.		se salir les doigt.
Fruktar Ni att gå ut?		Craignez-vous de sortir?
Jag fruktar att gå ut.		Je crains de sortir.
Han fruktar att gå dit.		Il craint d'y aller.

Frukta (för) någon.		Craindre* quelqu'un.

Fruktar Ni denne man?		Craignez-vous cet homme?
Jag fruktar honom icke.		Je ne le crains pas.
Hvad fruktar Ni?		Que craignez-vous?
Hvem fruktar Ni?		Qui craignez-vous?
Jag fruktar ingen.		Je ne crains personne.

Skriföfningar.

136.

Ser Ni eder uti denna lilla spegel? Jag ser mig deruti. Kunna edra
vänner se sig i denna stora spegel? De kunna se sig deri. Hvarföre gör
icke eder vän upp elden? Han gör icke upp den, emedan han fruktar att
bränna sig. Hvarföre skär Ni icke edert bröd? Jag skär det icke,
emedan jag fruktar att skära mig i fingret. Har Ni ondt i ett finger?
Jag har ondt i ett finger och uti en fot. Vill Ni värma eder? Jag vill
värma mig, emedan jag fryser mycket (grand). Hvarföre värmer sig icke
denne man? Emedan han icke fryser. Värma edra vänner sig? De värma
sig, emedan de frysa. Klipper Ni edert hår? Jag klipper mitt hår. Skär
eder vän sina naglar? Han skär sina naglar och klipper sitt hår. Hvad
gör denne man? Han bortsliter sitt hår. Hvarmed roar Ni eder? Jag roar
mig så godt jag kan. Hvarmed roa sig edra barn? De roa sig med att
studera, skrifva och leka. Hvarmed roar sig eder kusin? Han roar sig
med att läsa goda böcker och att skrifva till sina vänner. Hvarmed
roar Ni eder, när Ni har intet att göra hemma? Jag går på spektakel
och koncerter. Jag säger ofta: "Hvar och en roar sig såsom han vill."
Hvar och en har sin smak; hvad är eder? Min är att studera, att läsa
en god bok, att gå på spektakel, på baler och koncerter, och att rida.

137.

Hvarföre borstar icke eder vän sin rock? Han borstar den icke, emedan
han fruktar att smutsa sina finger. Hvad säger eder min granne? Han
säger mig, att Ni vill köpa hans häst; men jag vet att han misstager
sig, emedan Ni icke har penningar att köpa den för. Hvad säger man på
torget? Man säger, att fienden är slagen. Tror Ni det? Jag tror det,
emedan alla säga det. Hvarföre har Ni köpt denna bok? Jag har köpt
den, emedan jag behöfver densamma för att lära mig Fransyskan, och
emedan alla menniskor tala derom. Fara edra vänner bort? De fara
bort. När fara de bort? De fara bort i morgon. När går Ni bort? Jag
går bort i dag. Går jag bort? Ni går bort, när Ni vill. Hvad säga våra
grannar? De gå bort, utan att säga något.

Hvad tycker Ni om detta vin? Jag finner det godt. Hvad fattas eder?
Jag känner mig sömnig. Är eder vän sömnig? Han är icke sömnig, men han
fryser. Hvarföre värmer han sig icke? Han har ingen ved att göra upp
eld med. Hvarföre köper han icke ved? Han har icke penningar att köpa
för. Vill Ni låna honom sådana? Om han icke har några, så vill jag
låna honom sådana. Är Ni törstig? Jag är icke törstig, men mycket
hungrig (grand' faim). Är eder betjent sömnig? Han är icke sömnig. Är
han hungrig? Han är hungrig. Hvarföre äter han icke? Emedan han icke
har något att äta. Äro edra barn hungriga? De äro hungriga, men de
hafva intet att äta. Hafva de något att dricka? De hafva intet att
dricka. Hvarföre äter Ni icke? Jag äter icke, emedan jag icke är
hungrig. Hvarföre dricker Ryssen icke? Han dricker icke, emedan han
icke är törstig. Åt eder broder något i går afton? Han åt ett stycke
oxkött, ett stycke höns och ett stycke bröd. Drack han icke? Han drack
äfven. Hvad drack han? Han drack ett glas vin.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: