free web hosting | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Free webhosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Fyratiofemte Lektionen.	Quarante-cinquičme Leįon.

Om Opersonliga Verber.		Des Verbes impersonnels.

Vi hafva redan (41 och 42 Lektionerna) sett flera språkegendomliga
uttryck med faire, hvilka alla tillhöra de opersonliga verberna.
Dessa verber hafva intet bestämdt subjekt, utan konjugeras blott uti
tredje personen med det personliga pronomen il, det. T. ex.

Regna, det regnar.		Pleuvoir*3, il pleut. Part. p. plu.
Snöga, det snögar.		Neiger 1, il neige.
Hagla, det haglar.		Gręler 1, il gręle.

De från dessa tre verber härledda substantiver äro femininer; hvarom
vidare, då vi komma till sådana nomina.

Blixtra.			Faire des éclairs.
Blixtrar det?			Fait-il des éclairs?
Det blixtrar.			Il fait des éclairs.
Blixten.			L'éclair.
Solskärmen, parasollet.		Le parasol.
Det hällregnar.			Il pleut ā verse.
Det blixtrar starkt.		Il fait beaucoup d'éclairs.
Snögar det?			Neige-t-il?
Det snögar mycket.		Il neige fort.
Det haglar häftigt.		Il gręle beaucoup;
					il fait beaucoup de gręle.
Det är intet solsken.		Il ne fait point de soleil.
Solen skiner mig i ögonen.	Le soleil me donne dans la vue.
Åska, -- det åskar, åskan går.	Tonner 1. -- il tonne.
Lysa; glänsa; skimra.		Luire*4 (Part. prés. luisant;
					part. passé. lui).

Stänga; tillsluta.		Fermer 1.

Har Ni slutat?			Avez-vous fini?	
Är det godt (angenämt) att gå?	Fait-il bon marcher?
Uti detta land.			Dans ce pays.
Landet.				Le pays.
Han har förvärfvat sig många	Il s'est fait beaucoup
	vänner i detta land.		d'amis dans ce pays.
	
Hvars, hvilkas.	
    Om hvilken, hvilka.	Dont (konnektivt pronomen).
	Hvarom.

Jag ser den man,		Je vois l'homme dont vous parlez.
	om hvilken Ni talar.
Jag har köpt den häst,		J'ai acheté le cheval
  hvarom Ni talade med mig.		dont vous m'avez parlé.
Jag ser den man, hvars broder	Je vois l'homme, dont le frčre
	har dödat min hund.		a tué mon chien.
Jag ser den man, hvilkens hund	Je vois l'homme dont vous
		Ni har dödat.		avez tué le chien.

Anm. A. Substantiv, som är objekt i satsen, följer efter verbet äfven
när det bestämmes af det konnektiva pronomen dont, såsom
genitiv-attribut.

Ser Ni det barn,		Voyez-vous l'enfant
  hvars fader afreste i går?		dont le pčre est parti hier?
Jag ser det.			Je le vois.
Hvem har Ni sett?		Qui avez-vous vu?
Jag har sett den köpman,	J'ai vu le marchand
	hvilkens bod ni tagit.	   dont vous avez pris le magasin.
Jag har talat med den man,	J'ai parlé ā l'homme
  hvars bod har brunnit.dont.		le magasin a été brûlé.

Det (allt det), hvaraf.		Ce dont.
Den, af hvilken.		Celui dont.
De, af hvilka.			Ceux dont.

Jag har hvad jag behöfver.	J'ai ce dont j'ai besoin.
Han har hvad han behöfver.	Il a ce dont il a besoin.
Har Ni den bok,			Avez-vous le livre
	som Ni behöfver?		dont vous avez besoin?
Jag har den, som jag behöfver.	J'ai celui dont j'ai besoin.

Har mannen de spikar,		L'homme a-t-il les clous
	som han behöfver?			dont il a besoin?
Han har dem, som han behöfver.	Il a ceux dont il a besoin.
Behöfva.			Avoir besoin de.
Hvilka män ser Ni?		Quels hommes voyez-vous?
Jag ser dem, om hvilka		Je vois ceux dont
	Ni har talat med mig.		vous m'avez parlé.
Ser Ni de lärjungar, om hvilka	Voyez-vous les élčves dont
jag har talat med eder?			je vous ai parlé?
Jag ser dem.			Je les vois.
Ser ni till de lärjungar,	Aperceves-vous les élčves
  hvilkas skriföfningar		dont vous avez vu
  Ni har sett?			les thčmes?

Åt (till) hvilken, hvilka.	Ā qui. (Masc. & fem. ; sing. & plur.)
Åt hvilka.			Auxquels. (Masc. plur.)

Jag ser de barn,åt hvilka	Je vois les enfants ā qui
	Ni har gifvit kakor.		vous avez donné des gâteaux.
Med hvilka män talar Ni?	Ā quels hommes parlez-vous?
Jag talar med dem,till hvilka	Je parle ā ceux auxquels (ā qui)
	Ni har vändt eder.		vous vous ętes adressé.

Anm. B. Ā qui begagnas mera om personer än auxquels (dat. plur. af
lequel); om ting måste auxquels alltid brukas.

Vända sig till.			S'adresser ā.
Möta, träffa.			Rencontrer (styr ackusativen).

Jag har mött de män, till	J'ai rencontré les hommes ā qui
	hvilka Ni vändt eder.	(auxquels) vous vous ętes adressé.
Om hvilka män talar Ni?		De quels hommes parlez-vous?
Jag talar om dem, hvilkas	Je parle de ceux dont
	barn hafva varit		les enfants ont été
	flitiga och lydiga.		studieux et obéissants.
Lydig; hörsam.			Obéissant.
Olydig; ohörsam.		Désobéisant.

Så att.				De sorte que (konjunktion).

Jag har förlorat mina		J'ai perdu mon argent,
	penningar, så att jag		de sorte que je
	icke kan betala eder.		ne puis vous payer.
Jag är sjuk, så att jag		Je suis malade, de sorte que je
		icke kan gå ut.			ne puis sortir.
Sjuk.				Malade.
Han har hvarken papper eller	Il n'a ni papier,
	penna eller bläck,		ni plume, ni encre,
	så att han icke kan		de sorte qu'il ne peut pas
	skrifva sitt bref.		écrire sa lettre.

Anm. C. Partitiva artikeln utelemnas ofta, för korthets skull, efter
ni -- ni, hvarken -- eller.

Skriföfningar.

141.

Har Ni ändtligen lärt eder Fransyskan? Jag har varit sjuk, så att jag
icke kunnat lära den. Har eder broder lärt den? Han har icke lärt
den, emedan han icke ännu kunnat finna någon god lärare. Går Ni på
balen i afton? Jag har ondt i fötterna, så att jag icke kan gå dit.
Har Ni förstått denne Tysk? Jag kan icke Tyska, så att jag icke kunde
förstå honom. Har Ni köpt hästen, om hvilken Ni talat med mig? Jag
har inga penningar, så att jag icke kunnat köpa honom. Har Ni sett
den man, af hvilken jag fått en skänk? Jag har icke sett honom. Har
Ni sett den sköna bössa, om hvilken jag talat med eder? Jag har sett
den. Har eder farbroder sett de böcker, hvarom Ni talat med honom?
Han har sett dem. Har du sett den man, hvars barn blifvit straffade?
Jag har icke sett honom. Med hvem har Ni talat på theatern? Jag har
talat med den man, hvars broder dödat min vackra hund. Har Ni sett
den lilla gossen, hvars fader blifvit advokat? Jag har sett honom.
Hvem har Ni sett på balen? Jag har sett der de män, af hvilka Ni köpt
hästarne, och dem, af hvilka Ni köpt vagnen. Hvem ser Ni nu? Jag ser
den man, hvars betjent har sönderslagit min spegel. Har Ni hör den
man, hvars vän lånat mig penningar? Jatg har icke hört honom. Hvem
har Ni hört? Jag har hört den Fransyske kaptenen, hvars son är min
vän. Har du borstat den rock, hvarom jag talade med dig? Jag har
icke borstat honom. Har Ni erhållit de penningar, som Ni behöft? Jag
har erhållit dem. Har jag det papper, som jag behöfver? Ni har det.
Har eder broder de böcker, som han behöfver? Han har dem. Hafven I
talat med de köpmän, hvilkas magasin vi hafva tagit? Vi hafva talat
med dem. Har Ni talat med den läkare, hvars son studerat Tyska? Jag
har talat med honom. Har du sett de arma män, hvilkas magasin
brunnit? Jag har sett dem. Hafven I läst de böcker, som vi lånat
eder? Vi hafva läst dem. Hvad sägen I derom (en)? Vi säga, att de
äro ganska vackra. Hava edra barn hvad de behöfva? De hafva hvad de
behöfva.

142.

Om hvilken man talar Ni? Jag talar om den, hvars son har blifvit
soldat. Om hvilka barn har Ni talat? Jag har talat om dem, hvilkas
föräldrar äro lärda. Hvilken bok har Ni läst? Jag har läst den,
hvarom jag talade i går med eder. Hvilket papper har eder kusin? Han
har det, som han behöfver. Hvilka fiskar har han ätit? Han har ätit
dem, som Ni icke tycker om. Hvilka böcker behöfver Ni? Jg behöfver
dem, om hvilka Ni talat med mig. Behöfver Ni icke dem, dom jag läser?
Jag behöfver dem icke. Ser Ni de barn, åt hvilka jag gifvit kakor?
Jag ser icke dem, åt hvilka Ni gifvit kakor, utan dem, som Ni har
straffat. Åt hvem har Ni gifvit penningar? Jag har gifvit sådana åt
dem, som varit skickliga. Hvilka barn skall man gifva böcker? Man
skall gifva sådana åt dem, som äro beskedliga och lydiga. Åt hvem
gifver Ni att äta och dricka? Åt dem, som äro hungriga och törstiga.
Gifver Ni något åt de barn, som äro lata? Jag gifver intet åt dem.
Snögade det i går? Det snögade, haglade och blixtrade. Regnade det?
Det regnade. Gick Ni ut? Jag går aldrig ut, då det är fult väder.
Hafva kaptenerna ändtligen hört på denna man? De vägrade att höra på
honom; alla (tous ceux), till hvilka han vändt sig, hafva vägrat att
höra honom. Hvem har Ni mött denna morgon? Jag har mött den man, af
hvilken jag aktas. Har Ni gifvit kakor åt edra skolgossar? De hafva
icke studerat bra, så att jag icke gifvit dem något.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: