free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Fyratiosjette Lektionen.	Quarante-sixičme Leįon.

Om Futurum.			Futur.

Regel. Futur simple, eller det enkla Futurum, bildas, uti alla
Fransyska verber, af Infinitiven genom att i de tre första
konjugationerna förändra slutbokstafven r *), och uti den fjerde
Infinitivens ändelse re till rai, för att erhålla 1:sta person
Singularis.

Älska.				Aimer.
Jag skall älska.		J'aimerai
Sluta.				Finir.
Jag skall sluta.		Je finirai.
Förutse.			Prévoir.
Jag skall förutse.		Je prévoirai.
Återgifva.			Rendre.
Jag skall återgifva.		Je rendrai.

Anm. A. Då man sålunda känner första personen af Futurum, bildas lätt
de öfriga personerna deraf, på det sättet att rai förändras i: 2
pers. Sing. till ras, 3 pers. Sing till ra; 1 pers. Plur. till rons; 2
pers. Plur. till rez; 3 pers. Plur. till ront.

Du skall älska;			Tu aimeras;
	du skall sluta.			tu finiras.
Han skall älska;		Il aimera;
	han skall sluta.		il finira.
Vi skola älska;			Nous aimerons;
	vi skola sluta.			nous finirons.
I skolen älska;			Vous aimerez;
	 I skolen sluta.		vous finirez.
De skola älska;			Ils aimeront;
	 de skola sluta.		ils finiront.
Du skall förutse;		Tu prévoiras;
	 du skall återgifva.		tu rendras.
Han skall förutse;		Il prévoira;
	 han skall återgifva.		il rendra.
Vi skola förutse;		Nous prévoirons;
	 vi skola återgifva.		nous rendrons.
I skolen förutse;		Vous prévoirez;
	 I skolen återgifva.		vous rendrez.
De skola förutse;		Ils prévoiront;
	 de skola återgifva.		ils rendront.

Undantag.

Anm. B. Följande 14 verber, förutan hjelpverberna avoir och ętre samt
tio andra, hvilkas Futurum skall vid slutet af denna Lektion angifvas,
afvika från ofvan uppgifna regel. Men äfven vid dessa undantag
behöfver man blott veta första person Sing. för att deraf bilda alla
andra; ty uti bildandet af desamma äro alla verber lika.

Hafva.				Avoir.
Jag skall hafva.		J'aurai.
Vara.				Ętre.
Jag skall vara.			Je serai.
Gå.				Aller.
Jag skall gå.			J'irai.
Skicka.				Envoyer.
Jag skall skicka.		J'enverrai.
Hålla.				Tenir.
Jag skall hålla.		Je tiendrai.
Komma.				Venir
Jag skall komma.		Je viendrai.
Sätta sig.			S'asseoir.
Jag skall sätta mig.		Je m'assierai, je m'assiérai.
Böra.				Devoir.
Jag skall böra.			Je devrai.
Vara nödig.			Falloir.
Det skall vara nödigt.		Il faudra.
Kunna.				Pouvoir.
Jag skall kunna.		Je pourrai.
Emottaga.			Recevoir.
Jag skall emottaga.		Je recevrai.
Veta.				Savoir.
Jag skall veta.			Je saurai.
Gälla.				Valoir.
Jag skall gälla.		Je vaudrai.
Se.				Voir.
Jag skall se.			Je verrai.
Vilja.				Vouloir.
Jag skall vilja.		Je voudrai.
Göra.				Faire.
Jag skall göra.			Je ferai.

Skall han hafva penningar?	Aura-t-il de l'argent?
Han skall hava sådana.		Il en aura.
Han skall icke hava några.	Il n'en aura pas.
Skall Ni snart hafva		Aurez-vous bientôt
	skrifvit färdigt?		fini d'écrire?
Jag skall snart havfa slutat.	J'aurai bientôt fini.
Han har snart slutat		Il aura bientôt fini
		sitt thema.		son thčme.

När skall Ni skrifva		Quand ferez-vous
		edra themata?		vos thčmes?
Jag skall skrifva dem idag.	Je les ferai aujourd'hui.
Min broder skall skrifva	Mon frčre fera
	sina i morgon.			les siens demain.
Nästa Måndag.			Lundi prochain.
Förliden Måndag.		Lundi passé eller lundi dernier.
Nästa Månad.			Le mois prochain.
Denna (innevarande) månad.	Ce mois-ci.
Detta land.			Ce pays-ci.

När skall eder kusin gå		Quand votre cousin ira-t-il
		på koncerten?			au concert?
Han skall gå dit nästa Tisdag.	Il y ira mardi prochain.
Skolen I gå någonstädes?	Irez-vous quelque-part?
Vi skola icke gå någonstädes.	Nous n'irons nulle part.
Skall han skicka mig boken?	M'enverra-t-il le livre?
Han skall skicka eder den,	Il vous l'enverra, 
	om han slutat densamma.		s'il l'a fini.
Skall ni vara hemma		Serez-vous chez vous (ā la maison)
		i afton?				ce soir? 
Jag skall vara hemma.		Jũ serai.
Skall eder fader vara hemma?	Il y sera.
Skola edra kusiner vara hemma?	Vos cousins y seront-ils?
De skola vara hemma.		Ils y seront.
Skall han skicka mig böckerna?	M'enverra-t-il les livres? 
Han skall skicka eder dem.	Il vous les enverra.
Skall han skicka papper		Enverra-t-il du papier
	till mitt kontor?		ā mon comptoir?
Han skall skicka dit sådant.	Il y en enverra

Anm. C. Presens nyttjas ofta i Svenskan i stället för Futurum,
isynnerhet när uti satsen förekommer ett adverb, som genom sin
betydelse uttrycker att handlingen försiggår icke i den närvarande,
utan i den tillkommande tiden; men man akte sig noga att sålunda
omvexla tidsformerna i Fransyskan. T. ex.

Har Ni snart slutat?		Aurez-vous bientôt fini? 
Jag har snart slutat.		J'aurai bientôt fini. 
Är ni hemma i afton?		Serez-vous chez vous ce soir?
Jag skall vara hemma,		J'y serai
  om jag slutat mitt arbete.		si j'ai fini mon travail.
Skall ni kunna betala		Pourrez-vous payer
		eder skomakare?		votre cordonnier?¨
Jag har förlorat mina		J'ai perdu mon
  penningar, så att jag icke	   argent, de sorte que je ne
  skall kunna betala honom.	   pourra pas le payer.
Min vän har förlorat sin	Mon ami a perdu son portefeuille,
  plånbok, så att han icke	de sorte qu'il ne
  skall kunna betala		pourra pas payer
  sina skor.			ses souliers.
Skall ni hålla något?		Tiendrez-vous quelque chose?
Jag skall hålla edert paraply.	Je tiendrai votre parapluie.
Skall eder vän komma på		Votre ami viendra-t-il ā
		min koncert?			mon concert?
Han skall komma.		Skall ni komma?
Jag skall komma.		Je viendrai.
Blir det nödigt att gå		Faudra-t-il aller
		till torget?			au marché?
Det skall vara (det blir)	Il faudra y aller demain matin.
	nödvändigt att gå dit
	i morgon bittida.	
Det blir icke nödvändigt	Il ne faudra pas
		att gå dit.		y aller.
Skall Ni (kommer Ni att)	Verrez-vous mon pčre aujourd'hui? 
	besöka min fader i dag?
Vi skola besöka honom.		Nous le verrons.

Anm. D. Följande 10 verber äro de öfriga undantagen från regeln för
bildandet af Futurum:

Stödja.				Appuyer.
Jag skall stödja.		J'appuierai.
Använda.			Employer.
Jag skall använda.		J'emploierai.
Försöka.			Essayer.
Jag skall försöka.		J'essaierai.
Förvärfva.			Acquérir.
Jag skall förvärfva.		J'acquerrai.
Löpa.				Courir.
Jag skall löpa.			Je courrai.
Plocka.				Cueillir.
Jag skall plocka.		Je cueillerai.
Dö.				Mourir.
Jag skall dö.			Je mourrai.
Förfalla.			Échoir.
Jag skall förfalla.		J'écherrai.
Röra.				Mouvoir.
Jag skall röra.			Je mouvrai.
Regna.				Pleuvoir.
Det skall regna.		Il pleuvra.

Skriföfningar.

143.

Skall Ni hafva böcker? Jag skall hafva sådana. Hvem skall gifva eder
sådana? Min farbroder skall gifva mig sådana. När skall eder kusin
hafva penningar? Nästa månad skall han hafva sådana. Huru mycket
penningar skall Ni hafva? Jag skall hafva trettiofem francs. Hvem
skall hafva goda vänner? Engelsmännen skola hafva sådana. Skall eder
fader vara hemma i afton? Han skall vara hemma. Skall ni vara hemma?
Jag skall ockå vara hemma. Skall eder morbroder gå ut i dag? Han
skall gå ut, om det icke regnar. Skall Ni tycka om min son? Jag
skall tycka om honom, om han är beskedlig. Skall Ni betala eder
skomakare? Jag skall betala honom, om jag erhåller mina penningar.
Skall Ni tycka om mina barn? Om de äro beskedliga och flitiga, skall
jag tycka om dem; men om de äro lata och obeskedliga, skall jag
förakta och straffa dem. Har jag rätt att tala så? Ni har icke
orätt. Skrifver eder vän ännu? Han skrifver ännu. Har Ni icke
slutat att tala? Jag har snart slutat. Hafva våra vänner slutat
läsa? De hafva snart slutat. Har skräddaren gjort min rock? Han har
icke gjort den ännu, men han skall snart göra den. När skall han göra
den? När han får (aura) tid. När skall Ni skrifva edra themata? Jag
skall skrifva dem, då jag får tid. När skall eder broder skrifva
sina? Han skall skrifva dem nästa Lördag. Skall du komma till mig?
Jag skall komma. När skall du komma? Jag skall komma nästa Fredag.
När har Ni sett min farbroder? Jag har sett honom förliden Söndag.
Skola edra kusiner gå på balen nästa Tisdag? De skola gå dit. Skall
Ni komma på min koncert? Jag skall komma dit, om jag icke är sjuk.

144.

När skall Ni skicka mig de penningar, som Ni är skyldig mig? Jag
skall snart skicka dem till eder. Skola edra bröder skicka mig de
böcker, som jag lånat dem? De skola skicka dem till eder. När skola
de skicka mig dem? De skola skicka dem till eder i nästa månad.
Skall Ni kunna betala mig hwad Ni är mig skyldig? Jag skall icke
kunna betala eder det, ty jag har förlorat alla mina penningar. Skall
Amerikanaren kunna betala sina skor? Han har förlorat sin plånbok, så
att han icke kan betala dem. Skall det vara nödvändigt att skicka
efter läkaren? Ingen är sjuk, så att det icke är nödvändigt att
skicka efter honom. Blir det nödvändigt att gå på torget i morgon?
Det blir nödvändigt att gå dit, ty vi måste hafva oxkött, bröd och
vin. Skall Ni besöka vår fader i dag? Jag skall besöka honom. Hvar
skall han vara? Han skall vara på sitt kontor. Går Ni på balen i
afton? Jag går icke dit, ty jag är för sjuk att gå dit. Skall eder
vän gå? Han går dit, om Ni går. Hvart skola våra vänner gå? De
skola icke gå någonstädes; de skola stadna hemma, ty de hafwa så
mycket att göra.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: