free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Fyratiosjunde lektionen.	Quarante-septičme Leįon.

Tillhöra.			Appartenir.
Tillhören I?			Appartenez-vous?
Jag tillhör.			J'appartiens.
Tillhör denna häst eder broder?	Ce cheval appartient-il ā votre frčre?
Han tillhör honom.		Il lui appartient.
Hvem tillhöra dessa handskar?	Ā qui appartiennent ces gants? 
De tillhöra kaptenerna.		Ils appartiennent aux capitaines.
Tillhöra dessa hästar		Ces chevaux appartiennent-ils
		kaptenerna?			aux capitaines?
De tillhöra kaptenerna.		Ils leur appartiennent.
Passa, behaga, vara lägligt.	Convenir.
Passar detta kläde åt		Ce drap convient-il ā
		eder broder?		votre frčre?
Det passar åt honom.		Il lui convient.
Passa dessa skor åt		Ces souliers conviennent-ils ā
		edra bröder.			vos frčres?
De passa åt dem.		Ils leur conviennent. 
Har Ni lägligt att göra detta?	Vous convient-il de faire cela?
Jag har lägligt att göra det.	Il me convient de le faire.
Behagar eder kusin att komma	Convient-il ā votre cousin de venir
		med oss?				avec nous?
Han behagar icke att gå ut.	Il ne lui convient pas de sortir.
Lyckas (genom arbete).		Parvenir.
Lyckas Ni att lära eder		Parvenez-vous ā apprendre
		Fransyska?			le franįais?
Jag lyckas göra det.		J'y parviens.
Jag lyckas att lära mig den.	Je parviens ā l'apprendre.
Lyckas dessa män sälja		Ces hommes parviennent-ils ā vendre
		sina hästar?			leurs cheveaux?
De lyckas göra det.		Ils y parviennent.
Lyckas (i ett arbete).		Réussir.
Lyckas Ni uti att göra detta?	Réussissez-vous ā faire cela?
Jag lyckas deruti.		J'y réussis. 
Förgäta, glömma.		Oublier.
Tvätta, rensa.			Nettoyer.
Bläckhornet.			L'encrier.
Genast.				Tout de suite.
På ögonblicket.			Ā l'instant, sur-le-champ.
Straxt.				Tout-ā-l'heure.
Jag skall just göra det.	Je vais le faire tout de suite.
Jag är just på vägen		Je vais
		att arbeta.	  travailler.
Är det, Gifves det? Finnes det?	Y a-t-il?
Det gifves icke.		Il n'y a pas.
Skall det finnas?		Y aura-t-il?
Det skall finnas.		Il y aura.
Har det funnits?		Y a-t-il eu?
Det har funnits.		Il y a eu.
Finnes det vin?			Y a-t-il du vin?
Det finnes sådant.		Il y en a.
Det finnes intet (sådant).	Il n'y en a pas.
Gifves det menniskor,		Y a-t-il des hommes
    som icke vilja studera?	 qui ne veulent pas étudier?
Finnes det någon?		Y a-t-il quelqu'un?
Det finns ingen.		Il n'y a personne.
Skall det komma mycket		Doit-il y avoir beaucoup
		folk på balen?			de monde au bal?
Det skall komma dit		Il doit y en avoir
		mycket folk.			beaucoup.

På kredit.			Ā crédit.
Sälja på kredit.		Vendre ā crédit.
Krediten.			Le crédit.
Kontanta (reda) penningar.	De l'argent comptant.
Köpa för kontanta penningar.	Acheter comptant.
Sälja för kontanta penningar.	Vendre comptant.
Betala kontant.	Payer comptant.
Vill Ni köpa för		Voulez-vous acheter
	kontanta penningar?		argent comptant?
Behagar Ni sälja mig		Vous convient-il de me vendre
		på kredit?				ā credit?

Passa, sitta, kläda.		Aller bien.
    (om kläder).
Sitter denna rock väl på mig?	Cet habit me va-t-il bien?
Han sitter väl på eder.		Il vous va bien.
Denna hatt kläder icke		Ce chapeau ne va pas bien
		eder broder.			ā votre frčre.
Han kläder honom icke väl.	Il ne lui va pas bien.
Passa dessa skor åt eder?	Ces souliers vous vont-ils bien?
De passa mig.			Ils me vont bien.
Detta kläder eder ganska väl.	Cela vous va fort bien.
Behålla.			Garder.
Det vore bättre att Ni		Vous feriez miux de.
      Ni skulle hellre
Det vore bättre, att jag	Je ferais mieux de.
     Jag skulle hellre
Det vore bättre, att han	Il ferait mieux de.
     Han skulle hellre
I stället för att behålla	Au lieu de garder
		 eder häst,			votre cheval,
	vore det bättre			vous feriez mieux
	att Ni sålde honom.		de le vendre.
I stället för att sälja		Au lieu de vendre
		sin häst,			son cheval,
	vore det bättre att		il ferait mieux de
	han behölle honom.		le garder.
Skall ni behålla hästen?	Garderez-vous le cheval?`
Jag skall behålla honom.	Je le garderai.
Ni får icke behålla		Il ne vous faut pas garder
		mina penningar.			mon argent.
Behaga.				Plaire.
Jag behagar,			Je plais,
du behagar,			tu plais,
han behagar.			il plaît.
Behagar eder denna bok?		Ce livre vous plaît-il? 
Hon behagar mig mycket.		Il me plaît beaucoup.
Jag skall göra hvad Ni behagar.	Je ferai ce qu'il vous plaira.
Ni behagar säga så;		Cela vous plaît ā dire
	Ni säger så bara.	   (ett förtroligt talesätt).
Hvad behagar, befaller Ni?	Que vous plaît-il?
Hvad befalles? Hvad säger Ni?	Plaît-il?
Trifvas.			Se plaire.
Huru trifves Ni här?		Comment vous plaisez-vous ici?
Jag trifves här ganska bra.	Je m'y plais trčs bien.

Anm. A. Det opersonliga det är återgifves med c'est framför en
singularis, och med ce sont framför en pluralis.

Hvems bok är detta?		Ā qui est ce livre?
Det är hans.			C'est le sien.
Hvems äro dessa skor?		Ce sont les nôtres.
Det är de, som hafva sett honom.	Ce sont eux qui l'ont vu.
Det är edra vänner, som hafva rätt.	Ce sont vos amis qui ont raison.

Anm. B. Framför de personliga pronominerna för första och andra person
Pluralis står likväl c'est, och icke ce sont.

Det är vi.			C'est nous.
Det är Ni.			C'est vous.

Skriföfningar.

145.

Hvem tillhör denna häst? Han tillhör den Engelska kaptenen, hvars son
skrifvit en biljett till eder. Tillhöra dessa penningar eder? De
tillhöra mig. Af hvem har Ni erhållit dem? Jag har erhållit dem af
de män, hvilkas barn Ni sett. Hvem tillhöra dessa hästar? Det är
våra. Har Ni sagt eder broder, att jag väntar honom här? Jag har
glömt att säga det åt honom. Är det eder eller min fader, som har
rest till Berlin? Det är min. Är det eder eller vår väns bagare, som
sålt eder bröd på kredit? Det är vår. Är detta (est-ce lā) eder son?
Det är icke min, det är min väns. Hvar är eder? Han är i Paris. Har
Ni burit till mig boken, som Ni lofvat mig? Jag har glömt det. Har
eder onkel burit till eder plånböckerna, som han lofvat eder? Han har
glömt att bära dem till oss. Har Ni ännu skrifvit till eder vän? Jag
har icke haft tid att skrifva till honom. Har Ni glömt att skrifva
till edra slägtingar? Jag har icke glömt att skrifva till dem.
Passar eder detta kläde? Det passar mig icke; har Ni icke något
annat? Jag har annat, men det är dyrare än detta. Vill Ni visa mig
det? Jag vill visa er det. Passa dessa skor åt eder onkel? De passa
(honom) icke, emedan de äro för dyra. Är detta (sont-ce) de skor, om
hvilka Ni talat med oss? Det är desamma. Hvem tillhöra dessa skor?
De tillhöra den adelsman, som Ni sett i dag på morgonen i mitt
magasin. Har Ni lägligt att komma med oss? Jag har icke lägligt.
Behagar Ni gå till torget? Det behagar mig icke att gå dit. Har Ni
rest till Tyskland till fots? Det passar mig icke att resa till fots,
så att jag farit dit i vagn.
 
146.

Hvad befaller Ni, min herre? Jag frågar efter eder fader. Är han
hemma? Nej, min herre, han är utgången. Hvad befalls? Jag säger
eder, att han är utgången. Vill Ni vänta, tills han återkommer (36
Lekt.)? Jag har icke tid att vänta. Säljer denna handelsman på
kredit? Han säljer icke på kredit. Behagar Ni att köpa för kontanta
penningar? Det är olägligt för mig. Hvar har Ni köpt dessa sköna
knifvar? Jag har köpt dem hos den handelsman, hvars magasin Ni såg i
går. Har han sålt dem åt eder på kredit? Han har sålt mig dem för
kontanta penningar. Köper Ni ofta mot kontant betalning? Icke så
ofta som Ni. Har Ni glömt något här? Jag har icke glömt något. Har
Ni lägligt att lära detta utantill? Jag har icke mycket tid att
studera, så att det är mig olägligt att lära det utantill. Har denna
man försökt att tala med eder fader? Han har försökt att tala med
honom, men det har icke lyckats honom. Har Ni lyckats skrifva ett
thema? Jag har lyckats göra det. Har det lyckats dessa köpmän att få
sälja sina hästar? Det har icke lyckats dem. Har Ni försökt att
tvätta mitt bläckhorn? Jag har försökt det, men jag har icke
lyckats. Lyckas edra barn att lära sig Engelska? De lyckas deruti.
Är det vin i denna tunna? Det är sådant deruti. Är det ättika i
detta glas? Det är ingen sådan deri. Är det vin eller äppelvin
deruti (dedans)? Det är hvarken vin eller äppelvin deri. Hvad är
deruti? Det är ättika.

147.

Är det några män i edert magasin? Der äro några. Är någon uti
magasinet? Det är ingen der. Har det varit mycket folk på theatern?
Det har varit många der. Finnes det många barn, som icke vilja leka?
Det gifves många, osm icke vilja studera, men alla vilja leka. Har du
gjort ren min koffert? Jag har försökt att göra det, men jag har icke
lyckats. Tänker Ni köpa ett paraply? Jag tänker köpa ett, men
handelsmannen säljer det icke på kredit. Ämnar Ni behålla mitt? Jag
ämnar återlemna eder det, om jag köper ett. Har Ni återlemnat
böckerna åt min broder? Jag har icke återlemnat dem ännu åt honom.
Huru länge tänker Ni behålla dem? Jag tänker behålla dem till nästa
Lördag. Huru länge tänker Ni behålla min häst? Jag tänker behålla
den, tills min fader återkommer. Har Ni tvättat min knif? Jag har
icke haft tid ännu, men jag vill göra det på ögonblicket. Har Ni
gjort upp elden? Icke ännu, men jag vill straxt göra upp den.
Hvarföre har Ni icke arbetat? Jag har icke kunnat ännu. Hvar har Ni
haft att göra? Jag har haft att göra ren eder matta och laga edra
linnestrumpor. Tänker Ni sälja eder rock? Jag tänker behålla den, ty
jag behöfver den. Ni skulle hellre sälja den, i stället för att
behålla honom. Säljer Ni edra hästar? Jag säljer dem icke. Det vore
bättre att Ni sålde dem, i stället för att behålla dem. Behåller vår
vän sitt paraply? Han behåller det; men i stället för att behålla
det, vore det bättre att han sålde det, ty det är redan utnött.
Sönderrifver eder son sin bok? Han sönderrifver den; men han har
orätt uti att göra det, ty det vore bättre att han läste den, i
stället för att rifva sönder den.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: