free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Fyratioåttonde Lektionen.	Quarante-huitičme Leįon.

Fara sin väg, gå sin väg, bort	S'en aller.
	(ifrån en annan, hem).
När skall ni gå er väg?		Quand vous en irez-vous?
Jag skall snart gå.		Je m'en irai bientôt.
Genast, straxt.			Tout de suite.
Han skall straxt gå sin väg.	Il s'en ira tout de suite.
Vi skola fara vår väg		Nous nous en irons demain.
		(hem) i morgon.
De skola fara sin väg i morgon.	Ils s'en iront demain.
Du skall gå din väg på stunden!	Tu t'en iras sur-le-champ!
Då (konjunktion).		Lorsque.
Blifva.				Devenir.
Hvad skall det blifva af eder,	Que deviendrez-vous, si
		om Ni förlorar		vous perdez votre argent?
		edra penningar?
Jag vet icke hvad		Je ne sais pas ce que
	det blir af mig.		je deviendrai.
Hvad skall det			Que deviendra-t-il?
	blifva af honom?
Hvad skall det			Que deviendrons-nous?
	blifva af oss?
Hvad skall det blifva af dem?	Que deviendront-ils?
Jag vet icke hvad det		Je ne sais pas ce
	skall blifva af dem.		qu'ils deviendront.
Ordningen, turen.		Le tour.
Min ordning (tur).		Mon tour.
I min ordning.			Ā mon tour.
I sin ordning.			Ā son tour.
När ordningen kommer		Au tour de mon frčre.
	till min broder.
Hvar och en i sin ordning.	Chacun ā son tour.
När ordningen kommer till eder.	Quand votre tour viendra.
Ordningen skall ock		Nous aurons notre tour.
		komma till oss.
Taga en liten promenad		Faire un tour.
	(spatsertur).			Faire un tour de promenade.
Han har gått ut på en stund.	Il est allé faire un tour.
					Il est allé faire un tour
							de promenade.
Göra en tur omkring trädgården.	Faire un tour de jardin.
Löpa, springa.			Courir.
Jag springer,			Je cours,
du springer,			tu cours,
han springer.			il court.
Springer Ni?			Courez-vous?
Jag springer.			Je cours.
Skall Ni springa?		Courrez-vous?
Jag skall springa.		Je courrai.
Bakom.				Derričre.
Bakom honom.			Derričre lui.
Stöt, spark, slag,		Un coup.
	styng, hugg, skott.
Har Ni gifvit			Avez-vous donné
	denne man ett slag?		un coup ā cet homme?
Jag har gifvit honom		Je lui en ai
		ett sådant.		donné un.
Ett slag med käppen;		Un coup de bâton.
		ett käppslag.
En spark.			Un coup de pied.
Ett slag med knytnäfven,	Un coup de poing.
		en örfil.
Ett knifstyng.			Un coup de couteau.
Ett bößskott.			Un coup de fusil.
Ett pistolskott.		Un coup de pistolet.
Ett ögonkast.			Un coup d'oeil.
En åskknall.			Un coup de tonnčre.
Gifva ett knifstyng.		Donner un coup de couteau.
Gifva en man ett käppslag.	Donner un coup de bâton ā un homme.
Gifva en man en örfil.		Donner un coup de poing ā un homme.
Draga, skjuta.			Tirer.
Skjuta ett bößskott,		Tirer un coup de fusil.
	skjuta af en bössa.
Skjuta ett pistolskott,		Tirer un coup de pistolet.
	skjuta af en pistol.
Skjuta på någon. Aflossa ett	Tirer un coup de fusil sur quelqu'un.
	 bößskott mot någon.
Jag har skjutit på denna fågel.	J'ai tiré un coup de fusil ā cet oiseau.
Jag har skjutit två skott.	J'ai tiré deux coups de fusil.
Jag har skjutit tre skott.	J'ai tiré trois coups de fusil.
Jag har skjutit flera skott.	J'ai tiré plusieurs coups de fusil.
Huru många skott		Combien de coups de fusil
		har Ni skjutit?			avez-vous tirés?
Huru många gånger har Ni	Combien de fois avez-vous
	skjutit på denna fågel?			tiré sur cet oiseau?
Jag har skjutit flera		J'ai tiré plusieurs
		gånger på honom.		fois sur lui.
Jag har hört ett bößskott.	J'ai entendu un coup de fusil.
Jag har hört ett pistolskott.	J'ai entendu un coup de pistolet.
Vi hafva hört en åskknall.	Nous avons entendu un coup de tonnčre.
Knytnäfven.			Le poing.
Kasta en blick på någon		Jeter un coup d'oeil sur quelqu'un
		eller något.			ou quelque chose.
Har Ni kastat en blick		Avez-vous jeté un coup d'oeil
		på denna bok?			sur ce livre?
Jag har kastat en blick derpå.	J'y ai jeté un coup d'oeil.
Har denne man gått sin väg?	Cet homme s'en est-il allé?
Han har gått.			Il s'en est allé.
Hafva edra bröder gått sin väg?	Vos frčres s'en sont-ils allés?
De hafva gått sin väg.		Ils s'en sont allés.
De hafva icke gått.		Ils ne s'en sont pas allés.
Hafva de gått bort?		S'en sont-ils allés?
De hafva icke velat gå sin väg.	Ils n' ont pas voulu s'en aller.

Skriföfningar.

148.

Går Ni bort redan? Jag går icke bort ännu. När skall denna man
begifva sig åstad? Han far genast. Far Ni snart bort? Jag far bort
nästa Thorsdag. När skola edra vänner fara sin väg? De fara i nästa
månad. När skall du gå bort? Jag går på ögonblicket. Hvarföre har
eder fader gått sin väg så tidigt? (sė tôt)? Han lofwade sin vän att
vara hemma tre qvart till nio, så att han har gått bort tidigt, för
att hålla hvad han lofvat. När skola vi fara bort? Vi fara i morgon.
Resa vi tidigt? Vi begifva oss åstad klockan fem på morgonen. När
skall Ni gå bort? jag går, så snart jag slutat att skrifva. När
skola edra barn gå bort? De gå, så snart de slutat sina lexor. Skall
Ni gå bort, då jag går? Jag skall gå bort, då Ni går. Fara våra
grannar snart bort? De fara sin väg, när de slutat tala. Hvad skall
det blifva af eder son, om han icke studerar? Om han icke studerar,
skall han lära intet. Hvad skall det blifva af eder, om Ni förlorar
edra penningar? Jag vet icke hvad det blir af mig. Hvad skall det
blifva af eder vän, om han förlorar sin plånbok? Jag vet icke hvad
det blir af honom, om han förlorar den. Hvad har det blifvit af eder
son? Jag vet icke hvad det blifvit af honom. Har han blifvit soldat?
Han har icke blifvit soldat. Hvad skall det blifva af oss, om våra
vänner gå bort? Jag vet icke hvad det blir af oss, om våra vänner gå
bort. Hvart hafva edra slägtingar tagit vägen? De hafva farit sin
väg.

149.

Tänker Ni köpa en häst? Jag kan icke köpa någon, ty jag har icke ännu
erhållit mina penningar. Skall jag gå på theatern? Ni bör icke gå
dit, ty det är mycket fult väder. Hvarföre går Ni icke till min
broder? Det behagar mig icke att gå till honom, ty jag kan icke
betala honom hvad jag är skyldig. Hvarföre gifver eder betjent denna
man ett knifstyng? Han gifver honom ett knifstyng, emedan mannen
gifvit honom en örfil. Hvilken af dessa två lärjungar börjar att
tala? Den, som är flitig, börjar att tala. Hvad gör den andra, som
icke är det? Han börjar äfven att tala, men han kan hvarken skrifva
eller läsa. Hör han icke på det, som Ni säger honom? Han hör icke
derpå, om jag icke slår honom. Hvarföre arbeta icke dessa barn?
Deras lärare har gifvit dem örfilar, så att de icke vilja arbeta.
Hvarföre har han slagit dem? Emedan de hafva varit olydiga. Har ni
skjutit ett bößskott? Jag har skjutit tre skott. På hvad har Ni
skjutit? Jag har skjutit på en fågel. Har Ni skjutit med bössa på
denna man? Jag har skjutit på honom med pistol. Hvarföre har Ni
skjutit på honom med pistol? Emedan han gifvit mig ett knifstyng.
Huru många gånger har Ni skjutit på denna fågel? Jag har skjutit på
honom två gånger. Har Ni dödat honom? Jag har dödat honom med andra
skottet (du second coup). Har Ni dödat denna fågel vid första skottet
(du premier coup)? Jag har dödat honom vid det fjerde. Skjuter Ni på
de fåglar, som Ni ser på träden, eller på dem, som Ni ser i
trädgårdarne? Jag skjuter hvarken på dem, som jag ser på träden,
eller på dem, som jag ser i trädgårdarne, utan på dem, som jag ser
uppå slottet bakom skogen.

150.

Huru många gånger hafva fienderna skjutit på oss? De hafva skjutit på
oss flera gånger. Hafva de dödat någon? De hafva icke dödat någon.
Har Ni lust att skjuta på denna fågel? Jag har lust att skjuta på
honom. Hvarföre skjuter Ni icke på dessa fåglar? Jag kan icke, ty
jag har ondt i fingret. När har kaptenen skjutit? Han sköt, då
soldaterna sköto. På huru många fåglar har Ni skjutit? Jag har
skjutit på alla dem, som jag varseblifvit; men jag har icke dödat
någon, emedan min bössa duger till intet. Har Ni kastat en blick på
denna man? Jag har kastat en blick på honom. Har han sett er? Han
har icke sett mig, ty han har ondt i ögonen. Har Ni druckit af detta
vin? Jag har druckit deraf, och det har bekommit mig väl. Hvad har
Ni gjort af min bok? Jag har lagt den på eder koffert. Skall jag
svara eder? Ni skall svara mig, när eder tur kommer. Är det nu min
broders tur? Jag skall fråga honom, när hans tur kommer; ty hvar och
en i sin ordning. Har Ni tagit en spatsertur i dag på morgonen? Jag
har tagit en spatsertur. Hvart har eder onkel gått? Han har gått att
promenera. Hvarföre springer Ni? Jag springer, emedan jag ser min
bästa vän. Hvem springer bakom oss? Vår hund springer bakom oss.
Varseblifver Ni denna fågel? Jag ser honom bakom trädet. Hvarföre
hafva edra bröder gått sin väg? De hafva gått bort, emedan de icke
ville blifva sedda af den man, hvilkens hund de hafva dödat.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: