free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Fyrationionde Lektionen.	Quarante-neuvičme Leįon.

Höra talas om, höra af.		Entendre parler de.
Har Ni hört af eder broder?	Avez-vous entendu parler de votre frčre?
Jag har hört talas om honom	J'en ai entendu parler. 
Är det länge,			Y a t-il longtemps
	sedan Ni åt frukost?		que vous avez déjeûné?
Huru länge är det,		Combien de temps y a-t-il
	sedan Ni åt frukost?		que vous avez déjeûné?
Det är icke länge,		Il n'y a pas longtemps
	sedan jag åt frukost.			que j'ai déjeûné.
Det är ganska länge, sedan...	Il y a trčs longtemps que...
Det är icke länge sedan...	Il y a peu de temps que...
Huru länge är det, sedan Ni	Combien de temps y a-t-il que vous
	hörde af eder broder?		avez entendu parler de votre frčre?
Det är ett år, sedan jag	Il y a un an que j'ai
		hörde af honom.		entendu parler de lui.
Jag hörde af honom		Il y a un an que j'en
	för ett år sedan.		ai entendu parler.
Det är blott ett år, sedan...	Il n'y a qu'un an que...
Det är mer än (öfver)		Il y a plus d'un an que...
	ett år, sedan...

Anm. A. Än framför ett räkneord återgifves i Fransyskan med de.

Mer än nio.			Plus de neuf.
Mer än tjugu gånger.		Plus de vingt fois.
Det är knappt sex		Il ya ā peine six
	månader, sedan...		mois que...
För några timmar sedan.		Il y a quelques heures.
För en half timme sedan.	Il y a une demi-heure.
För två år sedan.		Il y a deux ans.
För två och			Il y a deux heures et
	en half timme sedan.			demie.
För fjorton dagar sedan.	Il y a quinze jours.
Har Ni varit länge		Y a-t-il longtemps que vous ętes
		i Frankrike?				en France?

Anm. B. För att uttrycka en handling eller ett tillstånd, som sedan
någon tid ännu fortsättes eller fortvarar, begagnas i Svenskan
perfektum, men deremot i Fransyskan présent.

Han har varit (sedan)		Il y a deux ans
	tre månader i Paris.		qu'il est ā Paris.
Jag har bott här i två år	Il y a deux ans que je demeure ici.
	(och bor här ännu).

Anm. C. De temps uttryckes ofta icke, utan underförstås, t. ex.:

Huru länge har ni		Combien y a-t-il que vous
	  haft denna häst?			 avez ce cheval?
Jag har haft den i fem år.	Il y a cinq ans que je l'ai.
Huru länge?			Depuis quand?
	(sedan huru lång tid)?
Huru länge har han varit här?	Depuis quand est-il ici?
I tre dagar.			Depuis trois jours.
I en månad.			Depuis un mois.
Jag har sett honom		Je l'ai vu
	mer än tjugu gånger.		plus de vingt fois.
Jag har icke talat med honom	Il y a six mois que
	på mer än 6 månader.		je ne lui ai parlé.
	(Det är sex månader, sedan
	jag sist talade med honom).

Anm. D. Que, efter il y a står i stället för depuis que, har
negationen ne efter sig, när man vill uttrycka, att något under så och
så lång tid icke egt rum; men har icke ne efter sig, när man vill
bestämdt utsäga den tidpunkt, då någonting skett.

Sedan jag såg eder sist, har	 Depuis que je ne vous ai vu,
   det regnat ganska ofta.		il a plu trčs souvent.
Jag har på mer än ett år	Il y a plus d'un an que je
  icke hört af honom.			n'en ai entendu parler.
  (Det är mer än ett år,
  sedan jag sist hörde af honom).

Hafva nyß.			Venir de.
Jag har nyß sett eder broder.	Je viens de voir votre frčre.

Anm. E. För att uttrycka en nyß förfluten handling eller händelse
begagnas verbet venir med prepositionen de och en omedelbart
påföljande infinitiv.

Han har just nyß skrifvit.	Il vient d'écrire.
Männen hafva nyß ankommit.	Les hommes viennent d'arriver.
Har denne man väntat länge?	Y a-t-il longtemps que cet homme attend?
Han har alldeles nyß kommit.	Il ne fait que d'arriver.

Anm. F. Ne faire que med de och en infinitiv uttrycker det samma som
venir de.

Göra sitt bästa.		Faire de son mieux.
Jag skall göra mitt bästa.	Je ferai de mon mieux.
Han skall göra sitt bästa.	Il fera de son mieux.
Utgifva, använda, göra af med	Dépenser.
	 (penningar).
Huru mycket penningar har Ni	Combien avez-vous
	utgifvit i dag?			dépensé aujourd'hui?
Han har femtio riksdaler i	Il a cinquante écus par
	månaden att utgifva.		mois ā dépenser.
Hafva hästarne blifvit funna?	Les chevaux ont-ils été trouvés?

Participe passé måste i Passivum öfverensstämma med subjektet i genus
och numerus; derföre, om subjektet är pluralis, antager participet ett
s.

De hafva blifvit funna.		Ils ont été trouvés.
Hvarest? När?			Oų? Quand?
Männen hafva blifvit sedda.	Les hommes sont été vus.
Våra barn hafva blifvit		Nos enfants ont été
	berömda och belönade,		loués et récompensés,
	emedan de varit			parce qu'ils ont été
	beskedliga och flitiga.		sages et assidus.
Af hvem hafva de		Par qui ont-ils été
	blifvit belönade?			récompensés?
Af hvem hafva vi		De qui avons-nous
	blifvit tadlade?		été blamés?

Gå förbi.			Passer.
Framför.			Devant.

Anm. F. Framför öfversättes med avant, då det uttrycker framför i
ordning eller rang, med devant, då det uttrycker framför i rummet,
inför.

Gå förbi någon.			Passer devant quelqu'un.
Gå förbi en ort.		Passer devant un endroit.
En ort, ett ställe.		Un endroit.
Jag har gått förbi theatern.	J'ai passé devant le théâtre.
Han har gått förbi mig.		Il a passé devant moi.
Fördrifva tiden med något.	Passer le temps ā quelque chose.
Hvarmed fördrifver Ni tiden?	Ā quoi passez-vous le temps?
Jag fördrifver tiden		Je passe le temps
	med att studera.		ā étudier.
Hvarmed har han			Ā quoi a-t-il
	fördrifvit tiden?		passé le temps?
Hvarmed skola vi		Ā quoi passerons-nous le temps?
	fördrifva tiden?

Underlåta, försumma, förfela.	Manquer, négliger (de).

Köpmannen har försummat att	Le marchand a négligé 
	 medtaga penningarne.		d'apporter l'argent.
Ni har förfelat eder tur.	Vous avez manqué votre tour.
Ni har underlåtit att komma	Vous avez manqué de venir
    till mig denna morgon.		 chez moi ce matin.

Duga, tjena till någonting.	Ętre bon ā quelque chose.
Hvartill tjenar detta?		Ā quoi cela est-il bon?
Det tjenar till intet.		Cela n'est bon ā rien.
Odågan, oduglingen.		Le vaurien.
Är bössan, som Ni köpt, god?	Le fusil que vous avez acheté,
						est-il bon?
Nej, hon duger till ingenting.	Non, il ne vaut rien.

Bortkasta.			Jeter (rejeter).

Har Ni bortkastat någonting?	Avez-vous jeté quelque chose?
Jag har icke bortkastat något.	Je n'ai rien jeté.

Skriföfningar.

151.

Har Ni hört talas om någon? Jag har icke hört talas om någon, ty jag
har icke varit utgången denna morgon. Har Ni icke hört talas om den
man, som har dödat en soldat? Jag har icke hört talas om honom. Har
Ni hört talas om mina bröder? Jag har icke hört talas om dem. Om
hvem har eder kusin hört talas? Han har hört talas om sin vän, som
rest till Amerika. Är det länge, sedan han hörde af honom? Det är
icke länge, sedan han hörde af honom. Huru länge sedan är det? Det
är blott för en månad sedan. Har Ni varit länge i Paris? I tre år.
Har eder broder varit länge i London? Han har varit der i tio år.
Huru länge är det, sedan Ni åt middag? Det är länge, sedan jag åt
middag; men det är icke länge, sedan jag åt qväll. Huru länge är det,
sedan Ni åt qväll? Det är en half timme. Huru länge har Ni haft
dessa böcker? Jag har haft dem i tre månader. Huru länge är det,
sedan eder kusin afreste? Det är mer än ett år, sedan han reste.
Hvart har den mannen tagit vägen, hvilken lånat eder penningar? Jag
vet icke hvart han tagit vägen; ty jag har icke sett honom på mycket
länge. Är det länge, sedan Ni sist hörde af den soldat, som gaf eder
vän ett knifstyng? Det är mer än ett år, som jag icke (que je ne)
hört af honom. Huru länge har Ni studerat Fransyskan? Jag har
studerat den blott i två månader. Kan Ni ännu tala den? Ni hör, att
jag börjar tala. Hafva de Engelska adelsmännens barn länge studerat
den? De hafva studerat den redan i tre år, och de hafva icke ännu
börjat att tala den. Hvarföre kunna de icke tala den? De kunna icke
tala den, emedan de studera den illa. Hvarföre studera de den icke
rätt? De hafva ingen god lärare, så att de icke lära den väl.

152.

Är det länge, sedan Ni sist såg den unge man, som lärt sig Tyskan hos
samma lärare, hos hvilken vi lärt den? Det är nästan ett år, sedan jag
sist såg honom. Huru länge är det, sedan detta barn åt? Det har ätit
för några minuter sedan. Huru länge är det, sedan dessa barn drucko?
De hafva druckit för en minut sedan. Huru länge har eder vän varit i
Spanien? Han har varit der en månad redan. Huru många gånger har Ni
sett konungen (le roi)? Jag såg honom mer än tio gånger, då jag var i
Paris. När har Ni mött min broder? Jag mötte honom för fjorton dagar
sedan. Hvar mötte Ni honom? Jag mötte honom framför theatern. Har han
gjort eder något ondt? Han har icke gjort mig något ondt, ty han är en
ganska god gosse.

Hvar äro mina handskar? Man har kastat bort dem. Äro hästarne
försvunna? De hafva blifvit funna. Hvar har man funnit dem? Man har
funnit dem bakom skogen, på denna sidan om vägen. Har Ni blifvit sedd
af någon? Jag har icke blifvit sedd af någon. Väntar Ni någon? Jag
väntar min kusin, kaptenen. Har Ni icke sett honom? Jag har sett honom
idag på morgonen; han har gått förbi mitt magasin. Hvarpå väntar denne
unge man? Han väntar på penningar. Väntar du på något? Jag väntar på
min bok. Väntar denne unge man på sina penningar? Han väntar på
dem. Har konungen gått här förbi (par ici)? Han har icke gått här
förbi, utan förbi theatern. Har han icke gått förbi slottet? Han har
gått der förbi (y), men jag har icke sett honom.
 	
153.

Hvarmed fördrifver Ni tiden? Jag fördrifver tiden med att
studera. Hvarmed fördrifver eder broder sin tid? Han fördrifver sin
tid med att läsa och leka. Fördrifver denne man sin tid med att
arbeta? Han är en odåga; han fördrifver tiden med att dricka och
spela. På hvad sätt fördrifva edra barn sin tid? De fördrifva tiden
med studier (apprendre). Kan Ni betala mig hvad Ni är skyldig mig? Jag
kan icke betala eder det; ty köpmannen har försummat att bära till mig
mina penningar. Hvarföre har Ni ätit frukost utan mig? Ni försummade
att komma klockan nio, så att vi ätit frukost utan eder. Har
handelsmannen burit hit de handskar, som Ni köpt hos honom? Han har
försummat att bära hit dem. Har han sålt dem åt eder på kredit? Han
har tvärtom sålt dem åt mig mot kontanta penningar. Känner Ni desse
män? Jag känner dem icke, men jag tror att det är oduglingar; ty de
fördrifva sin tid med att leka.

Hvarföre har Ni underlåtit att komma idag på morgonen till min fader?
Skräddaren hade icke burit till mig den rock, som han lofvat mig, så
att jag icke kunde gå till honom. Hvem är den mannen, som just nyss
talade med eder? Det är en köpman. Hvad bar skomakaren hit nyss? Han
bar nyss hit de skor, som han gjort åt oss. Hvilka äro de män, som
nyss äro anlända? Det är Ryssar. Hvar åt eder onkel middag i går? Han
åt middag hemma. Huru mycket penningar gjorde han af med? Han gjorde
af med 15 francs. Huru mycket penningar har han i månaden att använda?
Han har tvåhundra francs i månaden att använda. Kastar ni bort eder
hatt? Jag kastar icke bort den, ty han passar mig ganska bra. Huru
mycket penningar har Ni gifvit ut i dag? Jag har icke gifvit ut
mycket; ty jag har gjort af med endast två francs. Gifver Ni ut alla
dagar lika mycket? Jag gifver ut mången gång mer än det. Har denne man
väntat länge? Han har alldeles nyss kommit. Hvad vill han? Han vill
tala med eder. Vill Ni göra detta? Jag vill göra det. Skall Ni kunna
göra det väl? Jag skall göra mitt bästa. Skall denne man kunna göra
detta? Han skall kunna göra det, ty han skall göra sitt bästa.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: