free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Femtionde Lektionen.	Cinquantičme Leįon.

Långt (bort).			Loin.
Huru långt (hvilket afstånd)?	Quelle distance?
Huru långt är det		Quelle distance y a-t-il
	härifrån till Paris?		d'ici ā Paris?
Är det långt härifrån		Y a-t-il loin d'ici
		till Paris?		ā Paris? 
Det är långt.			Il y a loin.
Det är icke långt.		Il n'y a pas loin. 
Huru många mil är det?		Combien de milles y a-t-il?
En mil.				Un mille.
Det är nära tvåhundra mil	Il y a prčs de deux cent milles
	härifrån till Paris.			d'ici ā Paris.
Det ungefär hundra mil		Il y a environ cent milles
	från Berlin till Wien.		de Berlin ā Vienne.
Från.				De.
Från Venedig.			De Venise.
Från London.			De Londres.
Jag är ifrån Paris.		Je suis de Paris.
Hvad är Ni för landsman?	De quel pays ętes-vous?
Är Ni från Frankrike?		Ętes-vous de France?
Jag är derifrån.		J'en suis. 
Parisaren.			Le Parisien.
Han är en Parisare.		Il est Parisien (de Paris).
Konungen.			Le roi.
Filosofen.			Le philosophe.
Informatorn.			Le précepteur.
Värdshusvärden.			L'aubergiste.

Är Ni Engelsman?		Ętes-vous Anglais? 
Hvarifrån kommer Ni?		D'oų venez-vous?
Jag kommer från Paris.		Je viens de Paris.

Undanfly: springa undan.	S'enfuir; s'enfuyant; enfui.
Jag, du, han undanflyr.		Je m'enfuis, tu t'enfuis, il s'enfuit.
Hvarföre springer Ni bort?	Pourquoi vous enfuyez-vous? 
Jag springer undan,		Je m'enfuis,
	emedan jag är rädd.		parce que j'ai peur.

Försäkra.			Assurer.

Jag försäkrar eder,		Je vous assure
	att han är ankommen.		qu'il est arrivé.

Höra, erfara.			Apprendre.
Har Ni icke hört något nytt?	N'avez-vous rien appris de nouveau?
Jag har icke hört något nytt.	Je n'ai rien appris de nouveau.

Hända, vederfaras.		Arriver.

Lyckan, sällheten.		Le bonheur.
Olyckan.			Le malheur.
Det har händt en stor olycka.	Il est arrivé un grand malheur.
Det har händt honom		Il lui est arrivé
		en stor olycka.		un grand malheur.
Hvad har händt eder?		Que vous est-il arrivé?
Det har icke händt		Il ne m'est
		mig någonting.		rien arrivé.
Jag har träffat eder broder.	J'ai rencontré votre frčre.

Den arme mannen.		Le pauvre homme.

Jag har skurit honom i fingret.	Je lui ai coupé le doigt.
Ni har brutit halsen af mannen.	Vous avez cassé le cou ā l'homme.

Beklaga.			Plaindre.

Jag beklagar,			Je plains,
du beklagar,			tu plains,
han beklagar.			il plaint.
Beklagar Ni denne man?		Plaignez-vous cet homme?
Jag beklagar honom af		Je le plains de
	hela mitt hjerta.		tout mon coeur.
Af hela mitt hjerta.		De tout mon coeur.

Klaga öfver, beklaga sig öfver.	Se plaindre de.

Beklagar Ni eder?		Vous plaignez-vous? 
Jag beklagar mig icke.		Je ne me plains pas.
Beklagar ni er öfver min vän?	Vous plaignez-vous de mon ami?
Jag beklagar mig		Je ne m'en
	icke öfver honom.		plains pas.

Våga, töras.			Oser.
Förderfva, bortskämma.		Gâter.
Betjena, uppassa, tjena hos.	Servir, servant, servi.
Passar du upp (tjenar)?		Sers-tu?
Jag uppassar (tjenar).		Je sers.
Passar Ni upp (tjenar)?		Servez-vous?
Uppassa någon; tjena hos någon.	Servir quelqu'un.
Har han tjenat hos eder?	Vous a-t-il servi?
Har han varit i eder tjenst?	A-t-il été ā votre service?
Huru länge har han		Combien y a-t-il qu'il
	tjenat hos eder?			vous sert?
Huru länge har han		Combien y a-t-il qu'il
	varit i eder tjenst?		est ā votre service?
Tjensten.			Le service.
Bjuda, erbjuda.			Offrir, offrant, offert.

Erbjuder Ni?			Offrez-vous?
Jag erbjuder.			J'offre.
Du erbjuder.			Tu offres.
Han erbjuder.			Il offre.

Förtro, anförtro.		Confier.
Anförtror Ni mig		Me confiez-vous
	edra penningar?			votre argent?
Jag anförtror dem åt eder.		Je vous le confie.
Jag har anförtrott		J'ai confié
	denne man en hemlighet.		un secret ā cet homme.
Hemligheten.			Le secret.
Hålla något hemligt.		Garder le secret de quelque chose.
Jag har hållit det hemligt.	J'en ai gardé le secret.

Akta, vara rädd om något;	Avoir soin de,
	draga försorg om något.		prendre soin de quelque chose.
Aktar Ni edra kläder?		Avez-vous soin de vos habits?
Jag är rädd om dem.		J'en ai soin.
Vill ni draga försorg		Voulez-vous prendre soin
		om min häst?			de mon cheval? 
Jag vill draga			Je veux en prendre soin.
	försorg om honom.
Lemna.				Laisser.
Förslösa, förskingra.		Dissiper.
Han har förslösat		Il a dissipé
	hela sin förmögenhet.		tout son bien.
Hindra, afhålla (från).		Empęcher (de).
Ni hindrar mig från att sofva.	Vous m'empęchez de dormir.
Upphandla, handla.		Faire emplette de,
					faire des emplettes.
Hvad har Ni handlat i dag?	De quoi avez-vous fait
					emplette aujourd'hui?
Jag har köpt två näsdukar.	J'ai fait emplette de
					deux mouchouirs.
Har Ni handlat något i dag?	Avez-vous fait des emplettes
						aujourd'hui?
Förtjusande;			Charmant;
	ganska väl,utmärkt väl.		trčs bien, extręmement bien.
Utomordentligt,			Ā merveille.
	förunderligt väl.
Denna hatt kläder er		Ce chapeau vous va
	utomordentligt väl.		ā merveille.
Denna rock kläder		Cet habit
	honom utmärkt väl.		lui va trčs bien.
Det är förtjusande.		C'est charmant.

Skriföfningar.

154.

Huru långt är det från Paris till London? Det är nära tvåhundra mil
från Paris till London. Är det långt härifrån till Berlin? Det är
långt. Är det långt härifrån till Wien? Det är nära 250 mil härifrån
till Wien. Är det längre ifrån Paris till Blois, än ifrån Paris till
Orleans? Det är längre från Blois till Paris, än från Paris till
Orleans. Huru långt är det från Paris till Berlin? Det är nära 130 mil
från Paris till Berlin. Tänker Ni snart resa till Paris? Jag tänker
snart resa dit. Hvarföre vill Ni fara dit denna gång? För att der köpa
goda böcker och goda handskar, och för att se mina goda vänner. Är det
länge, sedan Ni var der sist? Det är nästan ett år, sedan jag sist var
der.

Reser Ni icke i år till Italien? Jag reser icke dit, ty det är för
långt härifrån till Italien. Hvad är det för folk, som nyss ankommo?
Det är filosofer. Hvarifrån äro de? De äro ifrån London. Hvilken var
den man, som nyss afreste? Det är en Engelsman, som har förskingrat
all sin förmögenhet i Frankrike. Hvad är Ni för landsman? Jag är
Spanior, och min vän är Italienare. Är Ni från Tours? Nej, jag är
Parisare. Huru mycket penningar hafva edra barn gjort af med i dag? De
hafva icke gjort af med mycket; de hafva utgifvit en riksdaler. Hvar
åt Ni middag i går? Jag åt hos värdshusvärden. Gaf Ni ut mycket
penningar? Jag betalte blott en och en half riksdaler. Har konungen
gått här förbi (par ici)? Han har icke gått här förbi, utan förbi
theatern. Har Ni sett honom? Jag har sett honom. Är det första gången,
som Ni sett honom? Det är icke första gången, ty jag har sett honom
mer än tjugu gånger.

155.

Hvarföre flyr denne man undan? Han flyr undan, emedan han är
rädd. Hvarföre flyr Ni undan? Jag flyr undan, emedan jag är rädd. För
hvem är Ni rädd? Jag är rädd för den man, som icke älskar mig. Är han
eder fiende? Jag vet icke, om han är min fiende; men jag fruktar alla,
som icke göra mig något godt. Är Ni rädd för min kusin? Jag är icke
rädd för honom, ty han har aldrig gjort något ondt. Ni har orätt uti
att fly undan för (devant) denne man, ty jag försäkrar eder, att det
är en dugtig man (brave homme), som aldrig gjort någon något ondt. Om
hvem har eder broder hört talas? Han har hört talas om en man, hvilken
en stor olycka händt. Hvarföre hafva edra skolgossar icke skrifvit
sina themata? Jag försäkrar eder, att de skrifvit dem, och Ni
misstager eder, om Ni tror att de icke skrifvit dem. Hvad har Ni gjort
af min bok? Jag försäkrar eder, att jag aldrig sett henne. Har eder
kusin haft mina knifvar? Han försäkrar mig, att han icke haft dem. Har
eder onkel redan ankommit? Han har icke ännu ankommit. Vill Ni vänta
tilldess han återkommer? Jag kan icke vänta, ty jag har mycket att
göra.

Har Ni icke hört något nytt? Jag har icke hört något nytt. Är konungen
anländ? Man säger, att han är anländ. Hvad har händt eder? Det har
händt mig en stor olycka. Hvilken? Jag har mött min störste ovän, som
gifvit mig ett slag med käppen. Då beklagar jag eder af allt mitt
hjerta. Hvarföre beklagar Ni denne man? Jag beklagar honom, emedan Ni
brutit halsen af honom. Hvarföre klagar Ni öfver min vän? Jag klagar
öfver honom, emedan han skurit mig i fingret. Betjenar eder denne man
väl? Han betjenar mig väl, men han gör af med för mycket
penningar. Vill Ni taga denne betjent? Jag vill taga honom, om han
vill tjena hos mig. Kan jag taga denne betjent? Ni kan taga honom, ty
han har gjort sin tjenst hos mig ganska väl. Huru länge är det, sedan
han lemnade (qu'il est hors de) eder tjenst? Det är blott två
månader. Har han tjenat länge hos eder? Han har tjenat hos mig i sex
månader.

156.

Bjuder Ni mig något? Jag har intet att (ā) bjuda eder. Hvad erbjuder
eder min vän? Han erbjuder mig en bok. Hafva Parisarne bjudit eder
något? De hafva bjudit mig vin, bröd och godt kött. Hvarföre beklagar
Ni vår granne? Jag beklagar honom, emedan han anförtrott sina
penningar åt en Parisisk handelsman, och (et que) denne icke vill
återlemna dem åt honom. Anförtror Ni denne man något? Jag anförtror
honom ingenting. Har han redan bevarat något åt eder? Jag har aldrig
anförtrott honom något, så att han icke bevarat något åt mig. Vill Ni
anförtro edra penningar åt min fader? Jag vill anförtro dem åt
honom. Hvilken hemlighet har min son aförtrott eder? Jag kan icke
anförtro åt eder hvad han anförtrott mig; ty han har bedt mig att
hålla det hemligt. Åt hvem förtror Ni edra hemligheter? Jag förtror
dem åt ingen, så att ingen vet dem.

Har eder broder blifvit belönad? Han har tvärtom blifvit straffad; men
jag beder eder att hålla det hemligt, ty ingen vet det. Hvad har händt
honom? Jag skall säga eder hvad som händt honom, om Ni lofvar mig att
hålla det hemligt. Lofvar Ni mig att hålla det hemligt? Jag lofvar
eder det, ty jag beklagar honom af allt mitt hjerta. Vill Ni akta mina
kläder? Jag vill akta dem. Aktar Ni den bok, som jag lånat eder? Jag
aktar henne. Hvem skall draga försorg om min betjent? Värden skall
draga försorg om honom. Kastar Ni bort eder hatt? Jag kastar icke bort
honom, ty han passar mig förunderligt väl. Säljer eder vän sin rock?
Han säljer den icke, ty den passar honom utmärkt väl. Hvem har skadat
min bok? Ingen har skadat den, ty ingen har vågat röra henne (le
toucher).

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: