free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Tredje Månaden.	Troisičme mois.

Femtioförsta Lektionen.	 Cinquante et uničme Leįon.

Skola de främmande		Le monde viendra-t-il bientôt? 
   (gästerna) snart komma?
Snart.				Bientôt.
En fiol.			Un violon.
Spela fiol. Spela på fiol.	Jouer du violon.

Anm. I fråga om ett musikaliskt instrument sättes jouer med genitiven,
men i fråga om ett sällskaps-spel sättes det med dativen. T. ex. spela
kort jouer aux cartes; spela schack, jouer aux échecs.

Klaveret.			Le clavecin.
Spela klaver,			Jouer du clavecin.
	eller spela på klaver.
Hvilket instrument spelar Ni?	De quel instrument jouez-vous?
Jag spelar piano.		Je joue du piano.
Röra, beröra.			Toucher.
Bredvid, nära (till).		Prčs de.
Nära mig.			Prčs de moi.
Nära dem.			Prčs d'eux.
Nära elden.			Prčs du feu.
Nära träden.			Prčs des arbres.
Nära (på vägen) att gå.		Prčs d'aller.
Hvar bor Ni?			Oų demeurez-vous?
Jag bor nära slottet.		Je demeure prčs du chateau.
Hvad gör Ni bredvid elden?	Que faites-vous prčs du feu?
Dansa.				Danser.
Låta falla, tappa, fälla ned.	Laisser tomber.
Har han fällt ned någonting?	A-t-il laissé tomber quelque chose?
Han har icke fällt		Il n'a rien laissé tomber.
		ned någonting.
Qwarhålla, behålla, bibehålla.	Retenir.
Närma sig.			S'approcher.
Närmar Ni eder till elden?	Vous approchez-vous du feu?
Jag närmar mig densamma.	Je m'en approche.
Närma sig någon, hafva		Approcher quelqu'un.
	tillträde till någon.
Det är en man, som man		C'est un homme qu'on
	icke kan närma sig.		ne peut pas approcher.
	(en otillgänglig man)
Jag aflägsnar mig från elden.	Je m'éloigne du feu.
Aflägsna sig; gå bort från.	S'éloigner.
Jag aflägsnar mig derifrån.	Je m'en éloigne.
Hvarföre aflägsnar sig		Pourquoi cet homme
	denne man från elden?		s'éloigne-t-il du feu?
Han aflägsnar sig derifrån,	Il s'en éloigne, parce qu'il
	emedan han icke fryser.		n'a pas froid.
Ihågkomma, påminna sig.		Se rappeler.
Kommer Ni ihåg detta?		Vous rappelez-vous cela?
Jag påminner mig det.		Je me le rappelle.
Kommer eder broder ihåg detta?	Votre frčre se rappelle-t-il cela?
Han kommer ihåg det.		Il se le rappelle.
Har Ni kommit ihåg orden?	Vous ętes-vous rappelé les mots?
Jag har kommit ihåg dem.	Je me les suis rappelés.
Har Ni kommit ihåg dem?		Vous les ętes-vous rappelés?
Har han påmint sig dem?		Se les est-il rappelés?
Han har påmint sig dem.		Il se les est rappelés.
De hafva påmint sig dem.	Ils se les sont rappelés.
Erinra sig, minnas.		Se souvenir, se ressouvenir.
Minnes Ni denne man?		Vous souvenez-vous de cet homme?
Jag minnes honom.		Je m'en souviens (je me souviens de lui).
Minnes Ni det?			Vous souvenez-vous de cela?
Jag minnes det.			Je m'en souviens.
Hvad erinrar Ni eder?		De quoi vous souvenez-vous?
Jag erinrar mig ingenting.	Je ne me souviens de rien.
Sätta sig.			S'asseoir, s'asseyant, assis.
Sätter Ni eder?			Vous asseyez-vous?
Jag sätter mig.			Je m'assiérai eller je m'asseierai.
Han sitter bredvid elden.	Il est assis prčs du feu.
Tycka mer om, vilja hellre,	Aimer mieux.
		föredraga.
Vill Ni hellre stadna		Aimez-vous mieux rester
		här än gå ut?		ici que de sortir?
Jag vill hellre stadna		J'aime mieux rester
		här än gå ut.		ici que de sortir.
Han tycker mer om		Il aime mieux
  att leka än att studera.		jouer que d'čtudier.
Tycker Ni mer om att skrifva	Aimez-vous mieux écrire
		än att tala?		  que de parler?
Jag föredrager att tala		J'aime mieux parler
	framför att skrifva.		que d'écrire.
Hellre - än; mera - än.		Mieux - que de.
Han gör gerna båda delarne.	Il aime ā faire l'un et l'autre.
Jag tycker mer om		J'aime mieux
	oxkött än om hammel.		le boeuf que le mouton.
Tycker Ni mer om bröd än ost?	Aimez-vous mieux le pain que le fromage?
Jag tycker om ingendera.	Je n'aime ni l'un ni l'autre.
Jag tycker lika mycket		J'aime tout autant
	om the som om kaffe.		le thé que le café.
	Jag dricker lika
	gerna the som kaffe.
Lika mycket; lika gerna.	Tout autant.
Kalfkött.			Du veau.
En kalf, kalfvar.		Un veau, des veaux.
Hastigt, fort.			Vite.
Sakta, långsamt.		Lentement.
Högt, med hög röst.		Haut eller ā haute voix.
Talar eder lärare högt?		Votre maître parle-t-il haut?
Han talar högt.			Il parle haut.
För att lära Fransyska,		Pour apprendre le franįais,
	måste man tala högt.		il faut parler haut.
Hastigare, fortare.		Plus vite.
Icke så hastigt,		Pas si vite, moins vite.
	mindre hastigt.
Lika hastigt som jag.		Aussi vite que moi.
Han äter fortare än jag.	Il mange plus vite que moi.
Lär Ni lika fort som jag?	Apprenez-vous aussi vite que moi?
Jag lär fortare än Ni.		J'apprends plus vite que vous.
Jag förstår er icke,		Je ne vous comprends pas,
  emedan Ni talar för fort.	  parce que vous parlez trop vite.
Sälja för godt pris.		Vendre ā bon marché.
Sälja dyrt, vara dyr på.	Vendre cher.
Säljer han för godt pris?	Vend-il ā bon marché?
Han är icke dyr på		Il ne vend pas cher.
  hvad han säljer,
  han säljer icke dyrt.
Han har varit ganska dyr	Il m'a vendu fort cher.
	på hvad han sålt åt mig.
Så.				Si.
Denne man är så dyr		Cet homme vend tout si cher, qu'on
   på allting, att man icke	  ne peut rien acheter chez lui.
   kan köpa något hos honom.
Ni talar så fort, att jag	Vous parlez si vite que je
  icke kan förstå eder.	   ne puis vous comprendre.
Köpa något af någon.		Acheter quelque chose ā quelqu'un.
Jag har köpt det af honom.	Je le lui ai acheté. 

Så mycket, så många.		Tant.
Jag har skrifvit		J'ai écrit
	så många biljetter,		tant de billets
	att jag icke kan		que je ne puis
	skrifva flera.			plus en écrire.
Fruktar Ni att gå ut?		Craignez-vous de sortir?
Jag fruktar att gå ut.		Je crains de sortir.
Fly bort, draga sig undan.	Se sauver; s'enfuir.
Har Ni dragit eder undan?	Vous ętes-vous sauvé?
Jag har icke dragit mig undan.	Je ne me suis pas sauvé.
Hvarföre har denne man		Pourquoi cet homme
		flytt bort?		s'est-il sauvé?
Han har dragit sig undan,	Il s'est sauvé,
	emedan han var rädd.		parce qu'il a eu peur.
Hvem har dragit sig undan?	Qui s'est enfui? Qui s'est sauvé?
Han har dragit sig undan.	Il s'est enfui. Il s'est sauvé.

Skriföfningar.

157.

Spelar Ni fiol? Jag spelar icke fiol, men klaver. Skola vi hafva (få
vi) en bal i afton? Vi skola hafva en bal i afton. Huru dags? Tre
qvart till elfva. Huru mycket är klockan nu? Hon är nära elfva, och
gästerna skola snart komma. Hvilket instrument skall Ni spela? Jag
skall spela fiol. Om Ni spelar fiol, skall jag spela på klaver. Blir
det (y aura-t-il) mycket folk på vår bal? Det blir mycket folk. Skall
Ni dansa? Jag skall dansa. Skola edra barn dansa? De skola dansa, om
de behaga (si cela leur convient l. si cela leur plaît). Hvarmed
fördrifver Ni tiden i detta land? Jag fördrifver tiden med att spela
klaver och leka. Hvarmed roar sig eder kusin? Han roar sig med att
spela fiol. Dansar någon, då Ni spelar? Mycket folk dansar, då jag
spelar. Hvilka? Först och främst (d'abord) våra barn, sedan våra
kusiner, och slutligen våra grannar.

Har Ni roligt? Jag försäkrar eder att jag har ganska roligt. Hvem
beklagar Ni? Jag beklagar eder vän. Hvarföre beklagar Ni honom? Jag
beklagar honom, emedan han är sjuk. Har någon beklagat eder? Ingen har
beklagat mig, emedan jag icke varit sjuk. Bjuder Ni mig något? Jag
erbjuder eder en vacker bössa. Hvad har min fader erbjudit eder? Han
har erbjudit mig en skön bok. Åt hvem har Ni bjudit edra vackra
hästar? Jag har bjudit dem åt den Engelske kaptenen. Erbjuder du din
lilla vackra hund åt dessa barn? Jag erbjuder honom åt dem, ty jag
älskar dem af hela mitt hjerta. Hvarföre har Ni gifvit dennne gosse en
örfil? Emedan han hindrat mig från att sofva. Har någon hindrat eder
från att skrifva? Ingen har hindrat mig från att skrifva; men jag har
hindrat någon från att göra eder fader ondt.

158.

Har Ni fällt ned någonting? Jag har icke fällt ned något; men min
kusin har tappat penningar. Hvem har upptagit dem? Några karlar hafva
upptagit dem. Har man återställt dem åt honom? (le lui a-t-on rendu)?
Man har återlemnat dem åt honom; ty de, som upptagit dem, hafva icke
velat behålla dem. Det är ganska kallt i dag. Vill Ni närma eder till
elden? Jag kan icke närma mig till densamma, ty jag fruktar att bränna
mig. Hvarföre aflägsnar sig eder vän ifrån elden? Han aflägsnar sig
derifrån, emedan han fruktar att bränna sig. Närmar du dig elden? Jag
närmar mig till densamma, emedan jag fryser. Aflägsnar Ni eder från
elden? Jag aflägsnar mig derifrån. Hvarföre aflägsnar Ni eder
derifrån? Emedan jag icke fryser. Fryser Ni, eller är Ni varm? Jag
fryser icke och är ej heller varm. Hvarföre närma sig edra barn till
elden? De närma sig densamma, emedan de frysa. Fryser någon? Någon
fryser. Hvem fryser? Den lille gossen, hvars fader har lånat eder en
häst, fryser. Hvarföre värmer han sig icke? Emedan hans fader har inga
penningar att köpa ved för. Vill Ni säga honom att han kommer till mig
och värmer sig? Jag vill säga honom det.

Erinrar Ni eder någonting? Jag vill säga honom det. Jag erinrar mig
intet. Hvad kommer eder onkel ihåg? Han ihågkommer hvad Ni lofvat
honom. Hvad har jag lofvat honom? Ni har lofvat honom att resa till
Frankrike med honom nästa vinter. Jag tänker göra det, om det icke är
för kallt. Hvarföre aflägsnar Ni eder från elden? Jag har suttit redan
en och en half timme vid elden, så att jag icke fryser längre. Tycker
eder vän icke om att sitta bredvid elden? Han sitter tvärtom mycket
gerna vid elden, men blott när han fryser. Kan man få tillträde till
eder onkel? Man kan få tillträde till honom, ty han mottager
alla. Vill Ni sätta eder? Jag vill sätta mig. Hvar sätter sig eder
onkel? Han sätter sig bredvid mig. Hvar skall jag sätta mig? Ni kan
sätta eder bredvid mig. Sätter Ni eder nära elden? Jag sätter mig icke
nära elden, ty jag fruktar att blifva för varm. Kommer Ni ihåg min
broder? Jag kommer ihåg honom.

159.
	
Komma edra föräldrar ihåg sina gamla vänner? De komma ihåg dem. Har Ni
påmint eder det? Jag har påmint mig det. Har eder onkel kommit ihåg
dessa ord? Han har ihågkommit dem. Har jag kommit ihåg mitt thema? Ni
har kommit ihåg det. Har Ni påmint eder edra themata? Jag har påmint
mig dem, ty jag har lärt dem utantill; och mina bröder hafva påmint
sig sina, ty de hafva äfven lärt dem utantill. Är det länge, sedan Ni
sist såg eder vän från Paris? Jag såg honom för fjorton dagar
sedan. Lära edra lärjungar gerna utantill? De lära icke gerna
utantill; de tycka mer om att skrifva och läsa, än att lära
utantill. Tycker Ni mer om äppelvin än vin? Jag dricker hellre vin än
äppelvin. Tycker eder broder om att spela? Han studerar hellre än
spelar. Tycker Ni mer om kalf- än om fårkött? Jag tycker mer om det
sednare än det förra. Tycker Ni mer om att dricka än att äta? Jag
tycker mer om att äta än att dricka; men min onkel dricker hellre än
han äter. Tycker Fransmannen mer om höns än fisk? Han tycker mer om
fisk än höns. Tycker Ni mera om att skrifva än att tala? Jag tycker om
att göra båda delarne. Tycker Ni mer om honing än om socker? Jag
tycker icke om någondera. Kan Ni förstå mig? Nej, min herre, ty Ni
talar för fort. Vill Ni hafva den godheten (la bonté) att icke tala så
fort? Jag skall icke tala så fort, om Ni vill höra på mig.

160.

Kan Ni förstå hvad min broder säger? Han talar så fort, att jag icke
kan förstå honom. Kunna edra lärjungar förstå eder? De förstå mig, om
jag talar långsamt, ty, för att blifva förstådd, måste man tala
långsamt. Måste man tala högt, för att lära Fransyskan? Man måste tala
högt. Talar eder lärare högt? Han talar högt och långsamt. Hvarföre
köper Ni intet hos denne köpman? Han är så dyr, att jag icke kan köpa
någonting hos honom. Vill Ni föra mig till en annan? Jag vill föra
eder till dens son, af hvilken Ni köpte förra året (l'anné passé). Är
han lika dyr på hvad han säljer, som denne? Han är mindre dyr.
 
Lära edra barn hellre Italienska än Spanska? De lära ingendera gerna;
de tycka blott om Fransyska. Tycker Ni om fårkött? Jag tycker mer om
oxkött än fårkött. Tycka edra barn mer om kakor än bröd? De tycka om
båda delarne. Har han läst alla böcker, som han köpt? Han har köpt så
många, att han icke kan läsa dem alla. Vill Ni skrifva themata? Jag
har skrifvit så många, att jag icke kan skrifva flera. Hvarföre flyr
denne man bort? Han flyr undan, emedan han är rädd. Vill någon göra
honom något ondt? Ingen vill göra honom något ondt; men han törs icke
stadna qvar, emedan han icke öfverläst sin lexa och är rädd att blifva
straffad. Vill någon röra honom? Ingen vill röra honom; men han skall
blifva straffad af sin lärare för det att han icke (pour n'avoir pas)
läst öfver sin lexa.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: