free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Femtioandra Lektionen.	Cinquante-deuxičme Leįon.

Förbi.				Ā côté de.
Gå förbi någon.			Passer ā côté de quelqu'un.
Jag har gått förbi eder.	J'ai passé ā côté de vous.
Har Ni gått förbi min broder?	Avez-vous passé ā côté de mon frčre?
Jag har gått förbi honom.	J'ai passé ā côté de lui.

Anm. A. Prepositioner, som äro sammansatta af ā, au eller aux och ett
substantiv, fordra genitiven; nästan alla andra fordra ackusativen.

Gå förbi en ort.		Passer auprčs d'un endroit. 
Jag har gått förbi theatern.	J'ai passé auprčs du théâtre. 
Han har gått förbi slottet.	Il a passé auprčs du chateau.
Ni har gått förbi mitt magasin.	Vous avez passé devant mon magasin.
Våga, töras.			Oser.
Jag törs icke gå dit.		Je n'ose pas y aller.
Han törs icke göra det.		Il n'ose pas le faire.
Jag vågade icke säga honom det.	Je n'ai pas osé le lui dire.
Begagna, betjena sig af.	Se servir de.
Begagnar Ni min häst?		Vous servez-vous de mon cheval?
Jag begagnar honom.		Je m'en sers.
Begagnar eder fader honom?	Votre pčre s'en sert-il?
Han begagnar honom.		Il s'en sert.
Har Ni begagnat min bössa?	Vous ętes-vous servi de mon fusil?
Jag har begagnat henne.		Je m'en suis servi.
De hafva begagnat edra böcker.	Ils se sont servis de vos livres.
De hafva begagnat dem.		Ils s'en sont servis.

Underrätta, undervisa.		Instruire, instruisant, instruit.
Jag, du, han undervisar.	J'instruis, tu instruis, il instruit.
Lära.				Enseigner, apprendre.
Lära någon något.		Enseigner quelque chose ā quelqu'un.
Han lär mig räkna		Il m'enseigne le calcul.
		(arithmetiken).
Jag lär eder Fransyska.		Je vous enseigne le franįais.
Jag har lärt honom Fransyskan.	Je lui ai enseigné le franįais.
Lära någon göra något.		Apprendre ā quelqu'un ā faire quelque chose.
Han lär mig läsa.		Il m'apprends ā lire.
Jag lär honom skrifva.		Je lui apprends ā écrire.
Läraren i Fransyskan.		Le maître de franįais.
Den Fransyske läraren.		Le maître franįais.
Raka.				Raser.
Låta raka sig.			Se faire raser.
Kläda, påkläda.			Habiller.
Afkläda.			Déshabiller.
Påkläda sig.			S'habiller.
Afkläda sig.			Se déshabiller.
Har Ni klädt på eder?		Vous ętes-vous habillé?
Jag har icke ännu påklädt mig.	Je ne me suis pas encore habillé.
Har Ni påklädt barnet?		Avez-vous habillé l'enfant?
Jag har påklädt det.		Je l'ai habillé.
Omintetgöra, förstöra.		Défaire.
Göra sig af med,		Se défaire de.
	göra sig qvitt.
Gör Ni er af med edert		Vous défaites-vous de votre
		skadade socker?			sucre avarié?
Jag gör mig af dermed.		Je m'en défais.
Har Ni gjort er af med		Vous ętes-vous défait de
	edert gamla skepp?		votre vieux vaisseau?
Jag har gjort mig af med det.	Je m'en suis défait.
Afskeda, afyttra.		Se défaire de.
Afsigten.			Le dessein, l'intention.
Hafva för afsigt.		Avoir dessein de.
Jag har för afsigt att gå dit.	J'ai dessein d'y aller.
Vi hafva för afsigt		Nous avons dessein
		att göra det.			de le faire.
Har Ni för afsigt att		Avez-vous dessein de
	afyttra edra hästar?		vous défaire de vos chevaux?
Jag har redan afyttrat dem.	Je m'en suis déjā défait.
Han har afyttrat sin bössa.	Il s'est défait de son fusil.
Har Ni afskedat eder betjent?	Vous ętes-vous défait
					de votre domestique?
Jag har afskedat honom.		Je m'en suis défait.
Göra sig fri,			Se débarrasser de quelqu'un.
	befria sig från någon.
Jag har befriat mig från honom.	Je me suis débarrassé de lui.
Har eder fader gjort sig fri	Votre pčre s'est-il débarrassé
		från denne man?			de cet homme?
Han har gjort sig fri		Il s'en est débarrassé.
		från honom.

Väcka, uppväcka.		Éveiller, Réveiller.
Vakna, uppvakna.		S'éveiller, Se réveiller.

Anm. B. Éveiller betyder väcka någon vid vanlig timme, för att han
icke må sofva längre; réveiller uppväcka någon vid ovanlig tid, störa
någon i hans sömn. Samma skilnad gäller äfven om de reflexiva verberna
s'éveiller och se réveiller. T. ex.:

Jag vaknar vanligen		Je m'éveille ordinairement
  klockan sex om morgonen.	  ā six heures du matin.
Min betjent väcker mig vanligen	Mon domestique m'éveille ordinairement
  klockan sex på morgonen.		    ā six heures du matin.
Ett ringa buller uppväcker mig.	Un bruit léger me réveille.
En dröm har uppväckt mig.	Un songe m'a réveillé.
Jag gör intet buller, för att 	Je ne fais pas de bruit pour
  icke uppväcka honom.		ne pas le réveiller.

En dröm.			Un songe, un rčve.
Vanligen.			Ordinairement.
Gå/komma/stiga ned.		Descendre.
Stiga ned från hästen,		Descendre de cheval.
		sitta af.

Uppföra sig, bete sig.		Se conduire.
Uppföra sig, skicka sig.	Se comporter.

Jag uppför mig väl.		Je me conduis bien.
Huru uppför han sig?		Comment se conduit-il?

Emot.				Envers.
Han uppför sig illa		Il se comporte mal
	emot denne man.			envers cet homme.
Han har uppfört sig illa	Il s'est mal comporté
		emot mig.			envers moi.
Vara mödan värdt, löna mödan.	Valoir la peine.
Lönar det mödan?		Cela vaut-il la peine?
Det lönar mödan.		Cela vaut la peine.
Lönar det icke mödan?		Cela ne vaut-il pas la peine?
Är det mödan värdt		Cela vaut-il la peine
		att göra det?		de le faire?
Lönar det mödan			Cela vaut-il la peine
	att skrifva till honom?			de lui écrire?
				q	Est-ce lai peine
						de lui écrire?
Det tjenar till intet.		Cela ne vaut rien.
Är det bättre?			Vaut-il mieux?
Det är bättre.			Il vaut mieux.
Skall det vara bättre?		Vaudra-t-il mieux?
Det skall icke vara bättre.	Il ne vaudra pas mieux.
Det är bättre att stadna här,	Il vaut mieux rester ici
	än att gå ut och gå.		que de se promener.

Skriföfningar.

161.

Har man funnit edra böcker? Man har funnit dem. Hvar? Under
sängen. Ligger (ętre) min rock på sängen? Han ligger derunder. Ligga
eder broders strumpor under sängen? De ligga ofvanpå. Har jag blifvit
sedd af någon? Ni har icke blifvit sedd af någon. Har Ni gått förbi
någon? Jag har gått förbi eder, och Ni har icke sett mig. Har någon
gått förbi eder? Ingen har gått förbi mig. Hvar har eder son gått
förbi? Han har gått förbi theatern. Skall Ni gå förbi slottet? Jag
skall gå der förbi. Hvarföre har Ni icke gjort ren min koffert? Jag
har fruktat att smutsa mina finger. Hat min broders betjent putsat
(nettoyer) sin herres bössor? Han har putsat dem. Har han icke fruktat
att smutsa sina finger? Han har icke fruktat att smutsa dem, emedan
hans finger icke äro rena.

Begagnar Ni de böcker, som jag lånat er? Jag begagnar dem. Kan jag
begagna eder knif? Du kan begagna den, men du för icke (il ne faut
pas) skära dig. Kunna edra bröder betjena sig af edra böcker? De kunna
betjena sig af dem. Kunna vi begagna eder bössa? Ni kan begagna henne,
men Ni får icke förderfva henne. Hvad har Ni gjort med min ved? Jag
har betjenat mig deraf, för att värma mig. Har eder fader begagnat min
häst? Han har begagnat honom. Hafva våra grannar begagnat våra kläder?
De hafva icke begagnat dem, emedan de icke behöft dem. Hvem har
begagnat min hatt? Ingen har begagnat den. Har Ni sagt eder broder,
att han skall komma ned? Jag har icke vågat säga honom det. Hvarföre
har Ni icke vågat säga det åt honom? Emedan jag icke velat uppväcka
honom. Har han sagt eder, att Ni icke skulle uppväcka honom? Han har
sagt mig, att jag icke skulle uppväcka honom, då han sofver.

Skriföfning 162.

Har Ni rakat eder i dag? Jag har rakat mig. Har eder broder rakat sig?
Han har icke rakat sig, utan han har låtit raka sig. Rakar Ni er ofta?
Jag rakar mig hvar morgon, och mången gång äfven om aftnarne. När
rakar Ni er om aftonen? Då jag icke äter middag hemma. Huru många
gånger om dagen rakar sig eder fader? Han rakar sig blott en gång om
dagen, men min onkel rakar sig två gånger om dagen. Rakar eder kusin
sig ofta? Han rakar sig endast hvarannan dag (de deux jours
l'un). Huru dags kläder Ni er om morgonen? Jag kläder mig, så snart
jag ätit frukost, och jag äter frukost hvarje morgon klockan åtta
eller en qvart till nio. Kläder eder vän sig, förrän han äter frukost?
Han äter frukost, innan han kläder sig. Huru dags kläder du af dig om
aftonen? Jag kläder af mig, så snart jag återkommit från theatern.

Går du alla aftnar på theatern? Jag går icke dit alla aftnar, ty det
är bättre att studera, än att gå på theatern. Huru dags kläder du af
dig, då du icke går på spektaklet? Då kläder jag af mig, så snart jag
ätit qväll, och lägger mig klockan tio. Har Ni redan påklädt bartnet?
Jag har icke påklädt det ännu, ty det sofver ännu. Huru dags stiger
det upp? Det stiger upp, så snart som man väcker detsamma. Stiger Ni
upp lika tidigt som jag? Jag vet icke, huru dags Ni stiger upp; men
jag stiger upp, så snart jag vaknar. Vill Ni säga min betjent, att han
väcker mig i morgon bittida klockan fyra? Jag vill säga honom
det. Hvarföre har Ni stigit upp så tidigt? Mina barn hafva gjort så
mycket buller, att de uppväckt mig. Har Ni sofvit godt? Jag har icke
sofvit godt, ty Ni har gjort för mycket buller. Huru dags vaknade den
gode kaptenen? Han vaknade en qvart till sex på morgonen.

Skriföfning 163.

Huru har mitt barn skickat sig? Det har skickat sig ganska väl. Huru
har min broder uppfört sig emot eder? Han har uppfört sig ganska väl
emot mig, ty han uppför sig väl emot alla. Lönar det mödan att skrifva
till denne man? Det lönar icke mödan att skrifva till honom. Lönar det
mödan att stiga af hästen för att köpa en kaka? Det lönar icke mödan,
ty det är icke länge, sedan Ni åt. Lönar det mödan att stiga af , för
att gifva något åt denne fattige? Ja, ty han synes behöfva det; men Ni
kan gifva honom något, utan att stiga af hästen. Är det bättre att gå
på theatern, än att studera? Det är bättre att göra det sednare, än
det förra. Är det bättre att lära läsa Fransyskan, än att lära tala
den? Det lönar icke mödan att lära läsa den, utan att lära tala
den. Är det bättre att gå till sängs, än att gå ut och gå? Det är
bättre att göra det sednare än det förra. Är det bättre att resa till
Frankrike än till Tyskland? Det lönar icke mödan att resa till
Frankrike eller till Tyskland, om man icke har lust att resa.

Har Ni ändtligen gjort er fri från denna menniska? Jag har gjort mig
fri från henne. Hvarföre har eder fader afyttrat sina hästar? Emedan
han icke mer behöfde dem. Har eder köpman ändtligen lyckats göra sig
af med sitt skadade socker? Han har lyckats göra sig af dermed. Har
han sålt det på kredit? Hvem har lärt eder läsa? Jag har lärt det af
en Fransysk lärare. Har han lärt eder skrifva? Han har lärt mig läsa
och skrifva. Hvem har lärt eder broder räkna? En Svensk lärare har
lärt honom det. Ropar Ni mig? Jag ropar eder. Hvad behagas det?
Hvarföre stiger Ni icke upp? Vet Ni icke, att det redan är långt lidet
(tard)? Hvad önskar Ni af mig? Jag har förlorat alla mina penningar,
och jag beder er att låna mig sådana. Hvad är klockan? Hon är redan en
qvart på sju, och Ni har sofvit nog. Är det länge, sedan Ni steg upp?
Jag uppsteg för en och en half timme sedan. Vill Ni taga en spatsertur
med mig? Jag kan icke gå ut och gå, ty jag väntar min lärare i
Fransyskan.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: