free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Femtiotredje Lektionen.	Cinquante-troisičme Leįon.

Hoppas.				Espérer 1.

Anm. A Uti verber, som hafva uti näst den sista stafvelsen (penultima)
af infinitiven e med accent aigu (´), antager detta e accent grave
(`), så snart det åtföljes af en konsonant med stumt e efter sig;
t. ex.: céder vika; je cčde, jag viker; tu cčdes, du viker; il cčde,
han viker.

Jag, du han hoppas.		J'espčre, tu espčres, il espčre.
Hoppas Ni?			Espérez-vous?
Vi hoppas.			Nous espérons.
Hoppas Ni finna honom der?	Espérez-vous l'y trouver?
Jag hoppas det.			Je l'espčre.
Byta, utbyta.			Changer.
Utbyta en sak mot en annan.	Changer quelque chose contre quelque chose.
Jag utbyter min hatt mot hans.	Je change mon chapeau contre le sien.
  Jag byter hatt med honom.
Ombyta, ömsa (kläder).		Changer de.
Ombyter Ni hatt?		Changez-vous de chapeau?
Jag byter om.			J'en change.
Han ömsar linne.		Il change de linge.
De ömsa kläder.			Ils changent d'habits.

Blanda sig.			Se męler.
Jag blandar mig ibland folket.	Je me męle parmi les gens.
Han blandar sig			Il se męle
	bland soldaterna.		parmi les soldats.
Ibland.				Parmi.

Igenkänna, erkänna.		Reconnaître.

Känner Ni igen denne man?	Reconnaissez-vous cet homme?
Det är så länge,		Je ne l'ai pas vu
  sedan jag såg honom,	  depuis si longtemps,
  att jag icke mer		  que je ne le
  känner igen honom.		  reconnais plus.
Jag har mer bröd,		J'ai plus de pain
	än jag kan äta.			que je n'en puis manger.

Anm. B. Om en jemförelse eger rum mellan två satser, så måste verbet,
som följer på plus eller moins, hafva framför sig negationen ne.

Denne man har mer penningar,	Cet homme a plus d'argent
	än han kan gifva ut.			qu'il n'en dépensera.
Det finns mer vin,		Il y a plus de vin
	än nödigt är.			qu'il n'en faut.
Ni har mer penningar,		Vous avez plus d'argent
		än Ni behöfver.			qu'il ne vous en faut.
Vi hafva fler skor,		Nous avons plus de souliers
		än vi behöfva.		qu'il ne nous en faut.
Denne man har färre vänner,	Cet homme a moins d'amis
		än han tror.		qu'il ne pense.

Inbilla sig.			S'imaginer.
Tänka, tro.			Penser.
Vinna, förtjena.		Gagner.
Har eder fader redan rest?	Votre pčre est-il déjā parti?
Han är färdig att resa.		Il est pręt ā partir.
Färdig, beredd.			Pręt ā.
Bereda, tillrusta.		Préparer.
Rusta sig, förbereda sig.	Se préparer.
Hålla sig beredd.		Se tenir pręt.
Klyfva.				Fendre.
Sönderslita (förkrossa)		Fendre le coeur
		ens hjerta.		ā quelqu'un.
Ni söndersliter			Vous fendez
  denne mannens hjerta.	   le coeur ā cet homme.
Hvems hjerta söndersliter jag?	Ā qui est-ce que je fends le coeur?
Utgjuta, utspilla, utsprida.	Répandre.
Utbreda, utsträcka.		Étendre.
Utbreda sig öfver,		S'étendre sur.
	utsträcka sig på.

Denne man utbreder sig alltid	Cet homme s'étend toujours
	öfver detta ämne.			sur ce sujet.
Ämnet.				Le sujet.
Alltid.	Toujours.
Utsträcka sig på golvet.	S'étendre sur le plancher.
Hänga på.			Pendre ā.
Muren, väggen.			Le mur.
Jag hänger min rock på muren.	Je pends mon habit au mur.
Han hänger sin hatt på trädet.	Il pend son chapeau ā l'arbre.
Vi hänga våra skor på spikarne.	Nous pendons nos souliers aux clous.
Tjufven har blifvit hängd.	Le voleur a été pendu.
Hvem har hängt			Qui a pendu
	korgen på trädet?		le panier ā l'arbre?
Tjufven.			Le voleur.
Röfvaren.			Le brigand.
Stråtröfvaren.			Le voleur de grand chemin.

Ni är alltid flitig och skall alltid vara det. Vous ętes toujours
studieux et vous le serez toujours.

Anm. C. Uti sammandragna satser, hvaruti ett och samma personliga
pronomen, såsom subjekt eller objekt, hör till flera verber, upprepas
detta pronomen, om det är nominativus, nästan alltid och, om det står
i någon annan kasus, alltid i Fransyskan. Ex.:

Eder broder är beskedlig och  Votre frčre est sage et
  skall alltid vara det.     il le sera toujours.
En väl uppfostrad son      Un fils bien élevé
  gör sin fader ingen sorg;    ne fait jamais de chagrin ā son pčre;
  han älskar, ärar och      il l'aime, l'honore et
  aktar honom.          le respecte.

Skriföfningar.

164.

Hoppas Ni erhålla en biljett i dag? Jag hoppas erhålla en. Från hvem?
Från en af mina vänner. Hvad hoppas du? Jag hoppas att få se mina
slägtingar i dag, ty min lärare har lofvat mig att föra mig till
dem. Hoppas eder vän erhålla något? Han hoppas erhålla något, ty han
har arbetat ganska mycket. Hoppas ni anlända tidigt till Paris? Vi
hoppas anlända dit en qvart på nio, ty vår fader väntar oss i
afton. Hoppas Ni finna honom hemma? Vi hoppas det. Mot hvad har Ni
utbytt eder vagn, om hvilken Ni talat? Jag har utbytt den emot en skön
Arabisk häst.

Vill Ni utbyta eder bok mot min? Jag kan icke, ty jag behöfver den,
för att studera Fransyskan. Hvarföre aftager Ni eder hatt? Jag aftager
honom, emedan jag ser min gamle lärare komma. Ombyter Ni hatt, för att
gå till torget? Jag ombyter icke hatt, för att gå till torget, utan
för att gå på koncerten. När eger koncerten rum? Han eger rum i
öfvermorgon. Hvarföre går Ni bort? Har Ni icke roligt här? Ni
misstager eder, om Ni säger att jag icke har roligt här, ty jag
försäkrar eder, att jag finner mycket nöje uti att språka med eder;
men jag går bort, emedan man väntar mig på min slägtings bal. Har Ni
ombytt hatt, för att gå till den Engelske kaptenen? Jag har ombytt
hatt, men jag har hvarken ömsat rock eller skor. Huru många gånger om
dagen ömsar du kläder? Jag ömsar kläder till middagen och för att gå
på theatern.

165.

Hvarföre blandar Ni eder bland dessa menniskor? Jag blandar mig ibland
dem, för att erfara (savoir) hvad de säga om mig. Hvad skall blifva af
eder, om Ni alltid blandar eder ibland soldater? Jag vet icke hvad det
skall blifva af mig; men jag försäkrar eder att de göra mig intet
ondt, ty de göra ingen något ondt. Har Ni igenkändt eder fader? Det är
så länge, sedan jag såg honom, att jag icke kände igen honom. Kände
han igen eder? Han kände igen mig på ögonblicket. Huru länge har Ni
haft denna rock? Det är länge, som jag haft honom. Huru länge har eder
broder haft denna bössa? Han har haft den länge. Talar Ni alltid
Fransyskan? Jag har på så länge icke talat den, att jag nästan
alldeles glömt den.

Huru länge är det som eder kusin studerat Fransyskan? Det är blott tre
månader. Kan han lika mycket som Ni? Han kan mer än jag, ty han har
läst den längre. Vet Ni, hvarföre denne man icke äter? Jag tror att
han icke är hungrig, ty han har mer bröd, än han kan äta. Har Ni
gifvit penningar åt eder vän? Jag har gifvit honom mer, än han kan
utgifva. Vill Ni gifva mig ett glas äppelvin? Ni behöfver icke dricka
äppelvin, ty det finnes mer vin, än som behöfves. Skall jag sälja min
bössa, för att köpa en hatt? Ni behöfver icke sälja henne, ty Ni har
mer penningar, än Ni behöfver. Vill Ni tala med skomakaren? Jag vill
icke tala med honom, ty vi hafva mer skor, än vi behöfva. Hvarföre
glädja sig Fransmännen? De glädja sig, emedan de smickra sig med att
hafva många goda vänner. Hafva de icke rätt uti att glädja sig? De
hafva orätt, ty de hafva mindre vänner, än de tro.

166.

Är Ni färdig att resa med mig? Jag är det. Reser eder farbror med oss?
Han reser med oss, om han vill. Vill Ni säga honom, att han skall vara
färdig att resa i morgon afton klockan sex? Jag vill säga det åt
honom. Är denne unge man färdig att resa? Icke ännu, men han skall
snart vara det. Hvarföre har man hängt denne man? Man har hängt honom,
emedan han dödat någon. Har man hängt den man, som stulit en häst af
eder broder? Man har straffat honom, men man har icke hängt honom; man
hänger blott stråtröfvare i vårt land. Hvad har Ni gjort af min rock?
Jag har hängt honom på muren. Vill Ni hänga min hatt på trädet? Jag
vill hänga honom på det. Har Ni icke sett mina skor? Jag har funnit
dem under eder säng och hängt dem på spikarne. Har tjufven, som stulit
eder bössa, blifvit hängd? Han har blifvit straffad, men icke
hängd. Hvarföre utbreder Ni eder så vidlyftigt (tant) öfver detta
ämne? Emedan man måste tala öfver alla ämnen. Om jag måste åhöra och
svara eder, medan Ni utbreder eder öfver detta ämne, så skall jag
hänga min hatt på spiken, utsträcka mig på golfvet, höra på och svara
eder, så godt jag kan (de mon mieux). Ni skall göra väl deri.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: