free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Femtiofjerde Lektionen.	Cinquante-quatričme Leįon.

Må väl (till helsan).		Se porter bien.
Huru mår Ni?			Comment vous portez-vous?
Jag mår väl.			Je me porte bien.

Anm. A, Må, då man talar om eller frågar efter en persons helsa,
uttryckes i Fransyskan med det reflexiva verbet se porter. Frågan till
en person: huru mår Ni? Huru står det till? uttryckes ofta i dagligt
tal med: Comment va la santé? Comment cela va-t-il?

Huru mår eder fader?		Comment se porte Monsieur votre pčre?

Anm. B. I Fransyskan sättas vanligen Monsieur, herr; Madame, fru;
Mademoiselle, fröken, mamsell, framför det possessiva pronominet, då
man talar med någon om hans föräldrar, anförvandter eller vänner och
vill uttrycka sig på ett artigt sätt.

Han mår icke väl.		Il ne se porte pas bien.
Eder (herr) broder.		Monsieur votre frčre.
Eder (herr) kusin.		Monsieur votre cousin.
Edra (herrar) bröder.		Messieurs vos frčres.

Anm. C. Utaf mes, pluralis af mon, och sieurs, pluralis af sieur,
uppstår Messieurs, pluralis af Monsieur.

Edra (herrar) far- eller	Messieurs vos oncles.
		morbröder.

Betvifla något,			Douter de quelque chose.
	tvifla på något.

Tviflar Ni derpå?		Doutez-vous de cela?
Jag tviflar derpå.		J'en doute.
Jag tviflar icke derpå.		Je n'en doute pas.
Hvarpå tviflar Ni?		De quoi doutez-vous?
Jag tviflar på det,		Je doute de ce
    som denne man sagt mig.	   que cet homme m'a dit.
Tviflet.			Le doute.
Utan tvifvel.			Sans doute.
Medgifva (hvad någon sagt),
	öfverenskomma om något.	Convenir de quelque chose. (med ętre).

Medgifver Ni detta?		Convenez-vous de cela?
Jag medgifver det.		J'en conviens.
Huru mycket har Ni betalt	Combien avez-vous payé
	för denna hatt?			ce chapeau?
Jag har betalt för honom	Je l'ai payé
		tre riksdaler.		trois écus.

Anm. D. Prepositionen för, som i Svenskan står framför priset på en
sak, uttryckes icke i Fransyskan.

Jag har köpt denna häst		J'ai acheté ce cheval
		för 500 francs.		cinq cents francs.
Priset, värdet.			Le prix.
Hafven I  öfverenskommit	Ętes-vous convenus
		om priset?			du prix? 
Vi hafva öfverenskommit derom.	Nous en sommes convenus.
Hvarom hafven I			De quoi ętes-vous
	kommit öfverens?			convenus?
Om priset.			Du prix.
Komma öfverens,			S'accorder sur quelque chose.
	vara ense om något.
Känna.				Sentir, sentant, senti.
Jag, du, han känner.		Je sens, tu sens, il sent.¨
Medgifva (att göra något).	Consentir.
Jag samtycker att gå dit.	Je consens ā y (d'y) aller.
Likväl, emellertid.		Cependant.
Bära, hafva (om kläder).	Porter.
Hurudana kläder har han?	Quels vętements porte-t-il?
Han har vackra kläder.		Il porte de beaux vętements. 
Kläderna, klädedrägten.		Le vętement.
Mot min vana.			Contre mon ordinaire.
Såsom vanligt.			Comme ā l'ordinaire.
Min bolagsman.			Mon associé.

Inse, märka något.		S'apercevoir de quelque chose.

Märker Ni detta?		Vous apercevez-vous de cela?
Jag märker det.			Je m'en aperįois.
Har Ni märkt det?		Vous ętes-vous aperįu de cela?
Har Ni märkt			Vous ętes-vous aperįu de
	hvad han gjort?			ce qu'il a fait?
Jag har märkt det.		Je m'en suis aperįu.

Vänta (hoppas), vänta sig.	S'attendre ā.

Väntar Ni er att få en biljett	Vous attendez-vous ā recevoir un 
	från eder farbroder?		billet de votre oncle?
Jag väntar mig det.		Je m'y attends.
Han väntar sig det.		Il s'y attend.
Vi vänta oss det.		Nous nous y attendons.
Hafva vi väntat oss det?	Nous y sommes-nous attendus?
Vi hafva väntat oss det.	Nous nous y sommes attendus.
Förskaffa sig (få sig).		Se procurer.
Jag kan icke förskaffa		Je ne peux pas me procurer
	mig några penningar.				d'argent.
					Je ne puis me procurer
							de l'argent.
Han kan icke skaffa sig		Il ne peut se procurer
		något att äta.			de quoi manger.
Göra narr af,			Se moquer de quelqu'un ou
     skratta åt någon, något.			de quelque chose.
Han gör narr af alla menniskor.	Il se moque de tout le monde.
Gör Ni narr af denne man?	Vous moquez-vous de cet homme?
Jag gör icke narr af honom.	Je ne m'en moque pas.
Stadna, uppehålla sig.		S'arręter.
Har Ni uppehållit er		Vous ętes-vous arręté
	länge i Berlin?			longtemps ā Berlin?
Jag har uppehållit mig der	Je ne m'y suis arręté
	endast tre dagar.		que trois jours.
Vistas, uppehålla sig.		Séjourner.
Hvar vistas eder		Oų Monsieur votre frčre
	(herr) broder nu?		séjourne-t-il actuellement?
Nu, för närvarande.		Actuellement.
Vistelseorten.	Le séjour.
Paris är en skön vistelseort.	C'est un beau séjour que Paris.

Anm. E.  När subjektet, såsom i ofvanstående sats, står för
eftertrycks skull efter predikatet, sättes framför detsamma i
Fransyskan ett que.

Sedan jag skurit mig.		Aprčs m'ętre coupé.
Sedan Ni klädt eder...		Aprčs vous ętre habillé.
Sedan han klädt sig...		Aprčs s'ętre habillé.
Sedan vi rakat oss...		Aprčs nous ętre rasés.
Sedan de värmt sig...		Aprčs s'ętre chauffés.
Jag gaf boken tillbaka,		J'ai rendu le livre
	sedan jag läst henne.		aprčs l'avoir lu.
Jag bortkastade knifven,	J'ai jeté le couteau
	sedan jag skurit mig.		aprčs m'ętre coupé.
Ni gick på koncerten,		Vous ętes allé au concert
	sedan Ni klädt eder.		aprčs vous ętre habillé.
Vi åto frukost,			Nous avons déjeûné
	sedan vi rakat oss.		aprčs nous ętre rasés.
De gingo ut,			Ils sont sortis
	sedan de värmt sig.		aprčs s'ętre chauffés.
Den sjuke.			Le malade.
Temligen bra, bra nog.		Assez bien, passablement.
Det är ganska sent.		Il est bien tard.
Det är ganska långt.		Il est bien loin.

Skriföfningar.

167.

Huru mår eder (herr) fader? Han mår temligen bra. Huru mår eder sjuke?
Han är i dag något bättre än i går. Är det länge sedan Ni sist såg
edra bröder? Jag har icke sett dem på två dagar. Huru mår du? Jag mår
temligen väl. Huru länge har eder kusin hållit på att lära sig
Fransyskan? Han har hållit på att lära sig den blott uti tre
månader. Talar han den redan? Han talar, läser och skrifver den bättre
än eder broder, som hållit på att lära den i två år. Är det länge,
sedan Ni hörde talas om min farbror? Det är knappt fjorton dagar,
sedan jag sist hörde talas om honom. Hvar uppehåller han sig nu? Han
uppehåller sig i Berlin, men min broder är i London.

Uppehöll Ni eder länge i Wien? Jag uppehöll mig der i fjorton
dagar. Huru länge uppehöll sig eder kusin i Paris? Han uppehöll sig
der blott i en månad. Talar Ni gerna med min farbroder? Jag talar
ganska gerna med honom, men jag tycker icke om att han gör narr af
mig. Hvarföre skrattar han åt eder? Han skrattar åt mig, derför att
jag talar illa. Hvarföre har eder broder inga vänner? Han har inga,
emedan han gör narr af alla menniskor. Hvarföre gör Ni narr af denna
menniska? Jag har icke för afsigt att göra narr af henne. Jag beder
eder att icke göra det, ty Ni söndersliter hennes hjerta, om Ni gör
narr af henne. Tviflar Ni på det, som denne man säger eder? Jag
tviflar derpå, ty han har ofta sagt osanning. Har Ni ändtligen köpt
den häst, som Ni ville köpa i förliden månad? Jag har icke köpt honom,
ty jag har icke kunnat förskaffa mig några penningar.

168.

Har eder onkel ändtligen köpt trädgården? Han har icke köpt den, ty
han kunde icke komma öfverens om priset. Har Ni ändtligen
öfverenskommit om priset på denna tafla? Vi hafva öfverenskommit
derom. Huru mycket har Ni betalt för den? Jag har betalt 500 francs
för densamma. Hvad har du köpt i dag. Jag har köpt två vackra hästar,
tre vackra taflor och en vacker bössa. Huru mycket har du betalt för
taflorna? Jag har köpt dem för 700 francs. Tycker Ni att de äro dyra?
Jag tycker icke att de äro dyra. Har Ni kommit öfverens med eder
bolagsman? Jag har kommit öfverens med honom. Samtycker han att betala
eder skeppets värde? Han samtycker att betala mig det. Samtycker Ni
att resa till Frankrige? Jag samtycker att resa dit.

Har Ni återsett (revoir) eder gamle vän? Jag har återsett
honom. Igenkände Ni honom? Jag igenkände honom knappt mera (je ne l'ai
presque plus...), ty han har mot sin vana en stor hatt. Huru mår han?
Han mår väl. Hurudana kläder har han? Han har vackra, nya kläder. Har
Ni märkt hvad eder gosse gjort? Jag har märkt det. Har Ni straffat
honom derför (l'en)? Jag har straffat honom derför. Har eder fader
ännu skrifvit till eder? Icke ännu; men jag väntar mig att i dag få en
biljett från honom. Hvaröfver beklagar Ni eder? Jag beklagar mig
deröfver, att jag icke kan förskaffa mig några penningar. Hvaröfver
beklaga sig dessa arma menniskor? De beklaga sig deröfver, att de icke
kunna förskaffa sig någonting att äta. Huru må edra föräldrar? De må,
såsom vanligt, ganska väl. Mår eder (herr) farbror väl? Han mår bättre
än vanligt. Har Ni ännu hört af eder vän, som är i Tyskland? Jag har
skrifvit till honom flera gånger redan; han har likväl icke ännu
svarat mig.

169.

Hvad har Ni gjort af de böcker, som Engelske kaptenen lånat eder? Jag
har återlemnat dem åt honom, sedan jag läst dem. Hvarföre har Ni
bortkastat eder knif? Jag har bortkastat den, sedan jag skurit
mig. När har jag varit på koncerten? Ni har varit der, sedan Ni klädt
eder. När har eder broder gått på balen? Han gick dit, sedan han klädt
sig. När har Ni ätit frukost? Vi åto frukost, sedan vi rakat oss. När
gingo våra grannar ut? De gingo ut, sedan de värmt sig. Hvarföre har
Ni straffat eder gosse? Jag har straffat honom, emedan han
sönderslagit mitt vackraste glas. Jag gaf honom vin, och i stället för
att dricka det, slog han ut det på den nya mattan, och (et il) slog
sönder glaset. Hvad har Ni gjort denna morgon? Jag rakade mig, sedan
jag uppstigit, och gick ut, sedan jag ätit frukost. Hvad gjorde eder
fader i går afton (hier soir)? Han åt qväll, sedan han varit på
spektaklet, och gick till sängs, sedan han ätit qväll. Har han stigit
upp tidigt? Han har stigit upp vid soluppgången.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: