free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Femtiosjette Lektionen.	Cinquante-sixičme Leįon.

Gå (fara) till landet.		Aller ā la campagne.
Vara på landet.			Ętre ā la campagne.
Gå till banken.			Aller ā la banque.
Vara uti banken.		Ętre ā la banque.
Till eller i börsen.		Ā la bourse.
Till eller i köket.		Ā la cuisine.
Till eller i källaren.		Ā la cave.
Till eller i kyrkan.		Ā l'église.
Till eller i skolan.		Ā l'école.
Till eller i Fransyska skolan.	Ā l'école de franįais.
Till eller i dansskolan.	Ā l'école de danse.
Lustspelet, komedien.		La comédie.
Operan.				L'opéra. (masc.)
Gå på jagt.			Aller ā la chasse.
Vara på jagt (ute och jaga).	Ętre ā la chasse.
Jaga.				Chasser.
Hela dagen.			Toute la journée.
Hela morgonen.			Toute la matinée.
Hela aftonen.			Toute la nuit.
Hela året.			Toute l'année.
Hela veckan.			Toute la semaine.
Hela sällskapet.		Toute la société.

Alla substantiver, utan undantag, hvilka ändas på a , äro maskuliner.

Orden dag, morgon, afton uttryckas i Fransyskan med jour, matin, soir
då fråga är om en del af den tid, som dermed uttryckes, men med
journée, matinée, soirée, då man vill beteckna tidens hela
längd. T. ex. Il vient me voir tous les jours, han besöker mig alla
dagar. Je suis resté chez moi toute la journée, jag har varit hemma
hela dagen. Je me promčne tous les matins pendant une heure, jag
promenerar en timme hvar morgon. Il a plu toute la matinée, det har
regnat hela morgonen. J'irai vous voir demain au soir, jag skall
besöka er i morgon afton. Oų passerez-vous la soirée? Hvar skall Ni
tillbringa aftonen?

År uttryckes med an, då man vill beteckna en eller flera summor af de
tolf månader, hvaraf året består (årtal), utan afseende å delarne, men
med année, då man vill beteckna de tolf månaderna uti hela deras
omfattning. T. ex. Il y a six ans que mon frčre ne m' a écrit, min
broder har på sex år icke skrifvit mig till. Une année heureuse est
celle que l'on passe sans ennui et sans infirmité, det är ett lyckligt
år, som man tillryggalägger utan ledsnad och sjukdom.

Vidare må anmärkas, att an aldrig kan bestämmas af ett adjektiv såsom
attribut, utom då an står i pluralis uti betydelsen af âge, ålder,
t. ex. dans mes jeunes ans, i mina unga år (= i min ungdomsålder),
samt i några få talesätt, såsom bon an! godt nytt år! o. s. v.

På en gång, med ens.		Tout d'un coup, tout ā la fois.
Plötsligt, hastigt.		Tout ā coup, soudainement.

Denna vecka, i veckan.		Cette semaine.
Detta år, i år.			Cette année.
Förra veckan.			La semaine passée.
Nästa vecka.			La semaine prochaine.
Alla qvinnor, hvar qvinna.	Toutes les femmes.
Alla gånger, hvarje gång.	Toutes les fois.
Alla veckor, hvarje vecka.	Toutes les semaines.
Eder moder.			Madame votre mčre.
Eder syster.			Mademoiselle votre soeur.
En person.			Une personne.
Öronsjukdomen, örsprånget.	Le mal d'oreille.
Qväljningarne.			Le mal de coeur.
Koliken.			Le mal de ventre.
Magsjukdomen, magplågorna.	Le mal d'estomac.
Hon har magplågor.		Elle a une douleur dans l'estomac. 
Hans syster har en		Sa soeur a un
	häftig hufvudvärk.		violent mal de tęte.
Jag har magplågor.		J'ai des maux d'estomac.


De allenastående (sjelfständiga) Possessiva Pronominerna i femininum.

Singularis.			Singulier.
Min, din, hans eller		La mienne, la tienne, la sienne.
	 hennes (sin).
Vår, eder, deras (sin)		La nôtre, la vôtre, la leur.

Pluralis.			Pluriel.
Mina, dina, hans eller		Les miennes, les tiennes, les siennes.
	  hennes (sina).
Våra, edra, deras (sina).	Les nôtre, les vôtres, les leurs.

Anm. A. Nôtre och vôtre, såsom sjelfständiga possessiva pronominer,
hafva en accent circonflexe (^) öfver o.

Har Ni min penna eller hennes?	Avez-vous ma plume ou la sienne?
Jag har hennes.			J'ai la sienne.
Hvad vill Ni skicka		Que voulez-vous envoyer
		eder moster?			ā votre tante?
Jag vill skicka henne en tårta.	Je veux lui envoyer une tourte.
Vill Ni äfven skicka till henne	Voulez-vous lui envoyer aussi
			frukt?			des fruits?
Jag vill skicka henne sådan.	Je veux lui en envoyer.
Har Ni skickat böckerna		Avez-vous envoyé les livres
	till mina systrar?			ā mes soeurs?
Jag har skickat dem till dem.	Je les leur ai envoyés.

Smärtan.			La doueleur.
Tårtan.				La tourte.
Persikan.			La pęche.
Smultronet.			La fraise.
Körsbäret.			La cérise.
Tidningen.			La gazette.
Handelsvaran.			La marchandise.
Fastern eller mostern.		La tante.
Kusinen.			La cousine.
Brors- eller systerdottern.	La ničce.
Tjenstflickan.			La servante.
Slägtingen (f.).		La parente.
Grannqvinnan.			La voisine.
Kokerskan.			La cuisiničre.
Svågern.			Le beau-frčre.
Svägerskan.			La belle-soeur.

Följande Substantiver hafva en egen form för individer af det qvinliga
könet:

En abbot.			un abbé, une abbesse.
En skådespelare,		un acteur,
		skådespelerska.		une actrice.
En anklagare.			un accusateur, une accusatrice.
En ambasadör.			un ambassadeur, une ambassadrice.
En lärling.			un apprenti, une apprentie.
En baron, baronessa.		un baron, une baronne.
En herde, herdinna.		un berger, une bergčre.
En välgörare, välgörarinna.	un bienfaiteur, une bienfaitrice.
En kanik (domherre).		un chanoine, une chanoinesse.
En sångare, sångerska.		un chanteur, une chanteuse.
En jägare.			un chasseur, une chasseuse.
En jägare (i poësi).		un chasseur, une chasseresse.
En grefve.			un comte, une comtesse.
En dansare, danserska.		un danseur, une danseuse.
En gud, gudinna.		un dieu, une déesse.
En hertig, hertiginna.		un duc, une duchesse.
En kurfurste, kurfurstinna.	un électeur, une électrice.
En kejsare, kejsarinna.		un empereur, une impératrice.
En grundläggare,		un fondateur,
		grundläggerska.		une fondatrice.
En yngling.			un jouvenceau, une jouvencelle.
Ett lejon, en lejoninna.	un lion, une lionne.
En hedning.			un paīen, une paīenne.
En påfågel.			un paon, une paonne.
En bonde, bondmora.		un paysan, une paysanne.
En prior.			un prieur, une prieure.
En furste, furstinna.		un prince, une princesse.
En beskyddare, beskyddarinna.	un protecteur, une protectrice.
En konung, drottning.		un roi, une reine.

Anm. C. De tre substantiverna auteur, författare; počte, skald;
peintre, målare, finnas blott i maskulinum och begagnas i samma form
för båda könen.

Hon är skaldinna.		Elle est počte.
Är hon målarinna?		Est-elle peintre?
Hon är författarinna.		Elle est auteur.

Hyra, uthyra.			Louer.
Har Ni redan hyrt ett rum?	Avez-vous déjā loué une chambre?

Tillstå, medgifva.		Convenir de quelque chose.
Medgifver Ni detta?		Convenez-vous de cela?
Jag medgifver det.		J'en conviens.
Tillstår Ni edert fel.		Convenez-vous de votre faute?
Jag tillstår det.		J'en conviens.
Jag medgifver att		Je conviens que
		det är ett fel.		c'est une faute.
Erkänna (hvad man velat dölja).	Avouer.
Bekänna				Confesser.
	(något orätt, som man gjort).
Så mycket.			Tant.
Hon har så många ljus,		Elle a tant de chandelles
  att hon icke kan		   qu'elle ne peut pas 
  uppbränna dem alla.		   les brûler toutes.
Få snufva;			S'enrhumer;
  förkyla sig, blifva kall.		se refroidir.
Göra sjuk.			Rendre malade.
Om Ni äter så mycket,		Si vous mangez tant,
  skall det göra eder sjuk.	  cela vous rendra malade.

Anm. D. Om det Svenska pronomen det afser en föregående sats eller en
föregående omständighet, uttryckes det med cela; har det åter afseende
på en efterföljande omständighet, återgifves det med il.

Är det lägligt för eder		Vous convient-il
  att låna mig eder bössa?	   de me pręter votre fusil?
Det är icke lägligt för mig	Il ne me convient pas
	att utlåna henne.		de le pręter.
Det är mig icke lägligt.	Cela ne me convient pas.
Hvar har Ni blifvit kall?	Oų vous ętes-vous enrhumé?
Jag blef kall,			Je me suis enrhumé,
  då jag gick ifrån operan.	   en sortant de l'opera.
Hafva snufna.			Ętre enrhumé.
Snufvan.			Le rhume.
Hostan.				La toux.
Jag har snufva (fluss).		J'ai un rhume de cerveau.
Ni har hosta.			Vous avez un rhume de poitrine.
Hjernan.			Le cerveau.
Bröstet.			La poitrine.

Skriföfningar.

173.

Hvar är eder kusin? Han är i köket. Har eder kokerska redan tillagat
(fait) soppan? Hon har tillagat den, ty den står redan på bordet. Hvar
är eder moder? Hon är i kyrkan. Har eder syster gått i skolan? Hon har
gått dit. Går eder moder ofta i kyrkan? Hon går dit hvarje morgon och
afton. Huru dags går hon i kyrkan om morgonen? Hon går dit, så snart
hon uppstiger. Huru dags stiger hon upp? Hon stiger upp vid
soluppgången. Går du i skolan i dag? Jag går dit. Hvad lär du dig i
skolan? Jag lär mig läsa, skrifva och tala. Hvar är eder faster? Hon
har gått med min lilla syster på spektaklet. Gå edra systrar på operan
i afton? Nej, madame, de gå uti dansskolan. Gå de icke i Fransyska
skolan? De gå dit på morgonen, men icke (mais non) på aftonen. Har
eder fader gått ut på jagt? Han har icke kunnat gå på jagt, ty han har
fått snufva. Går Ni gerna på jagt? Jag går hellre på fiske än på
jagt. Är eder fader ännu på landet? Ja, madame, han är där ännu. Hvad
gör han der? Han jagar och fiskar. Har Ni jagat på landet? Jag jagade
hela dagen. Huru länge blef Ni qvar hos min moder? Jag blef qvar hos
henne hela aftonen. Är det länge, sedan Ni sist var uppe på slottet?
Jag var der i förra veckan. Träffade Ni der mycket folk? Jag träffade
der blott tre personer; grefven, grefvinnan och deras dotter.

174.

Äro dessa flickor lika snälla (sage) som deras bröder? De äro snällare
än de. Kunna edra döttrar tala Tyskan? De kunna icke ännu, men de lära
den. Har Ni medfört något åt eder moder? Jag har medfört god frukt och
en skön tårta. Hvad har eder brorsdotter medfört åt eder? Hon har
medfört åt oss goda körsbär, goda smultron och goda persikor. Tycker
Ni om persikor? Jag tycker mycket om dem. Huru många persikor har eder
grannqvinna gifvit eder? Hon har gifvit mig mer än tjugu. Har Ni ätit
mycket körsbär i år? Jag har ätit mycket deraf. Har Ni gifvit några åt
eder lilla syster? Jag har gifvit henne så många, att hon icke kan äta
upp dem alla. Hvarföre har Ni icke gifvit några åt eder goda granne
(fem.)? Jag har velat gifva henne; men hon har icke velat taga några,
emedan hon icke tycker om körsbär. Fanns de mycket päron (la poire)
sistlidet år? Det fanns mycket af dem. Har eder kusin (fem.) smultron?
Hon har så mycket, att hon icke kan äta upp dem alla.

175.

Hvarföre gå icke edra systrar på spektaklet? De kunna icke gå dit,
emedan de hafva snufva, och detta gör dem ganska sjuka. Hvar hafva de
förkylt sig? De förkylde sig, då de i går afton gingo från
operan. Behagar (convient-il ā) eder syster äta persikor? Hon behagar
icke äta sådana; ty hon har redan ätit mycket deraf, och om hon äter
för mycket, så skall det göra henne sjuk. Sof Ni godt förra natten?
Jag sof icke godt, ty mina barn gjorde för mycket buller i min
kammare. Hvar var Ni i går afton? Jag var hos min svåger. Såg Ni eder
svägerska? Jag såg henne. Huru mår hon? Hon mår bättre än
vanligt. Speladen I ? Vi spelade icke, utan vi läste några goda
böcker; ty min svägerska tycker mer om att läsa än att spela. Har Ni
läst tidningen i dag? Jag har läst den. Är det något nytt i den? Jag
har icke läst der något nytt.

Hvar har Ni varit, sedan jag sist såg eder? Jag har varit i Paris,
Wien och Berlin. Har Ni talat med min moster? Jag har talat med
henne. Hvad säger hon? Hon säger, att hon vill se eder. Hvar har Ni
lagt min penna? Jag har lagt den på bänken. Ämnar Ni besöka eder
systerdotter i dag? Jag ämnar besöka henne, ty hon har lofvat mig att
äta middag med oss. Jag beundrar (admirer) denna familj (la famille),
ty fadren är dess konung och modren dess drottning. Barnen och
tjenstfolket äro undersåtarne (le sujet) uti staten. Barnens lärare
äro ministrarne (le ministre), som dela (partager) med konungen och
drottningen regeringens (le gouvernement) omsorg (le soin). Den goda
uppfostran (éducation, fem), som gifves åt barnen (se
anm. A. lekt. 44), är monarkernas (le monarque) krona (la couronne).

176.

Har Ni redan hyrt ett rum? Jag har redan hyrt ett. Hvar har Ni hyrt
det. Jag har hyrt det på Wilhelmsgatan (dans la rue eller rue
Guillaume) No. 152. Hos hvem har Ni hyrt det? Hos den man, hvars son
sålt åt eder en häst. För hvem har eder fader hyrt ett rum? Han har
hyrt ett för sin son, som nyss ankommit från Frankrike. Hvarföre har
Ni icke hållit edert löfte (la promesse) ? Jag minns icke hvad jag
lofvat eder. Lofvade Ni icke oss, att föra oss förliden Thorsdag på
koncerten? Jag bekänner, att jag gjort orätt uti att lofva eder der;
koncerten har i alla fall (cependent) icke egt rum. Tillstår eder
broder sitt fel? Han tillstår det. Hvad säger eder morbroder om denna
biljett? Han säger att det är väl skrifven; men han tillstår att han
gjort orätt, då han skickade den till kaptenen. Tillstår Ni nu edert
fel? Jag tillstår att det är ett fel. Hvar har Ni funnit min rock? Jag
har funnit den i den blåa kammaren. Vill Ni hänga min hatt på trädet?
Jag vill hänga den deruppå. Huru mår Ni i dag? Jag mår icke riktigt
väl. Hvad fattas eder? Jag har en häftig hufvudvärk och snufva. Hvar
har Ni förkylt eder? Jag blef kall i går afton, då jag gick ifrån
theatern.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: