free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Femtioåttonde Lektionen. Cinquante-huitičme Leįon.

Om det sammansatta Futurum.	Futur composé.

Futur composé bildas af futur simple utaf hjelpverbet och participe
passé af hufvudverbet.

Jag skall hafva älskat.		J'aurai aimé.
Du skall hafva älskat.		Tu auras aimé.
Han skall hafva älskat.		Il aura aimé.
Vi skola hafva älskat.		Nous aurons aimé.
I skolen hafva älskat.		Vous aurez aimé.
De skola hafva älskat.		Ils auront aimé.

Jag skall hafva kommit.		Je serai venu, venue.
Du skall hafva kommit.		Tu seras venu, venue.
Han skall hafva kommit.		Il sera venu.
Hon skall hafva kommit.		Elle sera venue.
Vi skola hafva kommit.		Nous serons venus, venues.
I skolen hafva kommit.		Vous serez venus, venues.
De skola hafva kommit.		Ils seront venus/Elles seront venues.

Jag skall hafva blifvit berömd.	J'aurai été loué, louée.
Du skall hafva blifvit berömd.	Tu auras été loué, louée.
Han skall hafva blifvit berömd.	Il aura été loué.
Hon skall hafva blifvit berömd.	Elle aura été louée.
Vi skola hafva blifvit berömda.	Nous aurons été loués, louées.
I skolen hafva blifvit berömda.	Vous aurez été loués, louées.
De skola hafva blifvit berömda.	Ils auront été loués.
				  Elles auront été louées.

Vara öfver, återstå.		Rester.
När jag betalt hästen,		Quand j'aurai payé le cheval,
	skall jag blott hafva		il ne me restera
	tio riksdaler qvar.		que dix écus.
Huru mycket penningar skall Ni	Combien d'argent vous
		hafva qvar?			restera-t-il?
Jag har qvar en franc.		Il me reste un franc.
Han har blott en franc qvar.	Il ne lui reste qu'un franc.
Han har en riksdaler qvar.	Il lui reste un écu.
Huru mycket			Combien
	har eder syster qvar?		reste-t-il ā votre soeur?
Hon har blott tre sous qvar.	Il ne lui reste que trois sous.
Huru mycket			Combien
	hafva edra bröder qvar?		reste-t-il ā vos frčres? 
De hafva qvar en louisd'or.	Il leur reste un louis.
Då de betalt skräddaren, skola	Quand ils auront payé le tailleur.
  de hafva qvar 100 francs.		il leur restera cent francs.

Anm. A. I Svenskan brukas presens eller perfektum efter
konjunktionerna när, då, så snart, sedan, äfven med afseende på
tillkommande tid; men i Fransyskan måste i sådant fall alltid användas
Futur. Ex.:

Skall Ni besöka mig, då jag	Quand je serai chez ma tante,
   kommer till min tant?		viendrez-vous me voir?
Vill (skall) Ni taga en		Quand vous aurez fini d'écrire,
   spatsertur med mig, sedan		  viendres-vous faire
   Ni slutat skrifva?			  un tour avec moi?
Du skall leka, när du har	Vous jouerez, quand vous aurez
	slutat ditt thema.			fini votre thčme.
Hvad skall Ni göra,		Que ferez-vous,
	sedan Ni ätit middag?		quand vous aurez dîné?

Det torde icke behöfa anmärkas, att, om man tilltalar blott en person
och begagnar vous i stället för tu , participe passé icke antager
något s.

När jag talat med eder broder, 	Quand j'aurai parlé ā votre frčre
	skall jag veta			je saurai 
	hvad jag har att göra.		ce que j'ai ā faire.

Idiotismer (språkegendomliga uttryck) med faire.

Snögar det?			Fait-il de la neige?
Regnar det?			Fait-il de la pluie?
Är det smutsigt?		Fait-il de la boue?
Det är smutsigt.		Il fait de la boue.
Är det smutsigt ute?		Fait-il sale dehors?
Det är mycket smutsigt.		Il fait trčs sale.
Dammar det?			Fait-il de la poussičre?
Det dammar mycket.		Il fait beacoup de poussičre.
Röker det in?			Fait-il de la fumée?
Det röker in alltför mycket.	Il fait trop de fumée.
Ute.				Dehors.

Inträda, gå in, komma in, i.	Entrer dans.
Vill Ni gå in i min kammare?	Voulez-vous entrer dans ma chambre?
Jag vill gå dit in.		Je veux y entrer.
Skall Ni gå dit in?		Y entrez-vous?
Jag skall gå dit in.		J'y entrerai.

Sätta sig.			S'asseoir.
Sitta.				Ętre assis, assise.
Han sitter på den stora stolen.	Il est assis sur la grande chaise.
Hon sitter på bänken.		Elle est assise sur le banc.

Fylla, uppfylla med.		Remplir de.
Fylla en flaska med vin.	Remplir de vin une bouteille.
Fyller Ni denna flaska		Remplissez-vous d'eau
		med vatten?			cette bouteille?
Jag fyller min börs		Je remplis d'argent
		med penningar.			ma bourse.
Han fullproppar			Il se remplit de viande le ventre
	sin mage (med mat).			(ett pöbel-uttryck).
Fickan.				La poche.
Har Ni kommit alldeles ensam?	Ętes-vous venu tout seul?
Nej, jag har med mig		Non, j'ai amené
		allt mitt folk.		tout mon monde.

Medföra, hafva med sig.	Amener.

Anm. B. Amener må icke förvexlas med apporter. Det förra brukas, när
objektet sjelft kan gå; det sednare, när det icke kan det.

Han har medtagit		Il a amené
		allt sitt folk.		tout son monde.
Har Ni medtagit eder broder?	Avez-vous amené votre frčre?
Jag har honom med mig.		Je l'ai amené.
Har Ni tillsagt stallknekten,	Avez-vous dit au palefrenier
  att föra till mig hästen?		de m'amener le cheval?
Stallknekten.			Le palefrenier.
Har Ni med er åt mig		M'apportez-vous
		mina böcker?		mes livres?
Jag har med mig dem åt eder.	Je vous les apporte.

Föra, leda.			Mener.

Anm. C. Amener betyder: föra till den talande, mener, föra ifrån
honom. Samma skilnad gäller om apporter och porter, bära.

Vill Ni föra		    Voulez-vous mener
	denna hund i stallet?		ce chien ā l'écurie?
Jag vill föra honom dit.	Je veux l'y mener.
Bär Ni denna bössa		Portez-vous ce fusil
		till min far?		ā mon pčre?
Jag bär den till honom.		Je le lui porte.
Röret, käppen.			La canne.
Stallet.			L'écurie.

Komma, stiga, gå ned.		Descendre.
    Komma, fara, gå före.
Stiga ned i brunnen.		Descendre dans le puits.
Gå utföre berget.		Descendre la montagne.
Fara utföre floden.		Descendre la rivičre.
Stiga af hästen.		Descendre de cheval.
Stiga ur vagnen.		Descendre de voiture.

Descendre har avoir till hjelpverb, om det, såsom i ofvanstående
exempel, styr ackusativen; i annat fall har det ętre. T. ex. Il a
descendu la montagne, han har gått utföre berget; elle est descendue
d'une famille honorable, hon härstämmar (har nedstigit) från en aktad
familj.

Uppstiga, uppkomma.		Monter.
	Gå, fara, uppföre.
Gå uppföre berget.		Monter la montagne.
Hvart har eder broder gått?	Oų votre frčre est-il allé?
Han har gått uppföre kullen.	Il a monté la colline.
Stiga till häst (äfven rida).	Monter ā cheval.
Stiga upp i vagnen.		Monter en voiture.
Stiga ombord på ett skepp.	Monter sur un vaisseau.

Monter har likaledes avoir, om det, såsom här ofvan, styr Ackusativen,
i annat fall ętre. T. ex. Il est monté par degrés aux plus hautes
charges militaires, han har småningom uppstigit till de högsta
militära beställningar.

Bedja.				Prier de.
Vill Ni bedja eder broder	Voulez-vous prier votre frčre
		att komma ned?			de descendre?
Skägget.			La barbe.
Floden.				La rivičre.
Strömmen, elfven.		Le torrent, le fleuve.
Fara, komma uppföre strömmen.	Remonter le fleuve.

Skriföfningar.

179.

Skola edra föräldrar i morgon fara åt landet? De fara icke, ty det
dammar för mycket. Skola vi gå ut och gå i dag? Vi gå icke ut och gå,
ty det är för smutsigt ute. Ser Ni min slägtinges slott bakom
(derričre) det der berget? Jag ser det. Skola vi gå dit in? Vi skola
gå in, om det behagar eder. Vill Ni gå in i denna kammare? Jag vill
(skall) icke gå dit in, ty det röker in der. Jag önskar eder en god
morgon, madame. Vill Ni icke komma in? Vill Ni icke sätta er? Jag
skall sätta mig på denna stora stol. Vill Ni säga mig, hvart eder
broder tagit vägen? Jag vill säga eder det. Hvar är eder syster? Ser
Ni henne icke? Hon sitter uppå bänken. Sitter eder fader på bänken?
Nej, han sitter på stolen.

Har du gjort af med alla dina penningar? Jag har icke gjort af med
alla. Huru mycket har du qvar? Jag har icke mycket qvar; jag har icke
qvar mer än fem francs. Huru mycket penningar hafva dina systrar qvar?
De hafva qvar blott tre riksdaler. Har Ni qvar tillräckligt penningar,
för att betala eder skräddare? Jag har tillräckligt qvar för att
betala honom; men om jag betalar honom, så får jag knappast några
qvar. Huru mycket penningar skola edra bröder hafva qvar? De skola
hafva hundrade riksdaler qvar. När skall Ni resa till Italien? Jag
skall resa dit, så snart (aussitôt que) jag lärt mig Italienskan. När
skola edra bröder resa till Frankrike? De skola resa dit, så snart de
kunna Fransyskan. När skola de lära den? De skola lära den, när de
funnit en god lärare. Huru mycket penningar skola vi hafva qvar, då vi
betalt våra hästar? Då vi betalt dem, skola vi icke hafva mer än
hundra riksdaler qvar.

180.

Vinner Ni (gagner, 53 Lekt.) något på (ā) denna affär? Jag vinner icke
mycket derpå (y); men min broder förtjenar mycket derpå. Han fyller
sin börs med penningar. Huru mycket penningar har Ni vunnit derpå? Jag
har vunnit mycket derpå. Han har fyllt sin ficka med
penningar. Hvarföre arbetar denne man icke? Han är en odåga, ty han
gör hela dagen ingenting annat än äter. Han fullproppar beständigt
(toujours) sin mage, så att han skall göra sig (se rendre) sjuk, om
han fortfar att äta så mycket. Hvarmed har Ni fyllt denna flaska? Jag
har fyllt den med vin. Vill denne man draga försorg om min häst? Han
vill draga försorg om honom. Hvem skall sörja för min betjent? Värden
skall sörja för honom. Drager eder betjent försorg om edra hästar? Han
drager försorg om dem. Drager han försorg om edra kläder? Han drager
försorg om dem, ty han borstar dem alla morgnar. Har Ni någonsin
druckit Franskt vin? Jag har aldrig druckit sådant. Är det länge,
sedan Ni ätit Franskt bröd? Jag har på nära tre år icke ätit
sådant. Har Ni gjort illa min svåger? Jag har icke gjort honom illa;
men han har skurit mig i fingret. Hvarmed har han skurit eder i
fingret? Med knifven, som Ni lånat honom.

181.

Har eder fader ändtligen ankommit? Alla säga, att han har ankommit;
men jag har icke sett honom ännu. Har läkaren gjort eder son illa? Han
har gjort honom illa, ty han har skurit honom i fingret. Har man
afskurit benet på (ā) denne man? Man har afskurit det på honom. Är Ni
nöjd med (content de) eder betjent? Jag är ganska nöjd med honom, ty
han är användbar till allting (propre ā tout). Hvad kan han? Han kan
allt (tout). Kan han rida? Han kan det. Har eder broder ändtligen
återkommit från England? Han är återkommen derifrån, och har medfört
åt eder en skön häst. Har han sagt sin stallknekt, att han skall föra
den till mig? Han har tillsagt honom att föra den till eder. Hvad
säger Ni om (de) denna häst? Jag säger, att den är vacker och god, och
beder eder att föra honom i stallet.

Hvarmed fördref Ni tiden i går? Jag var på koncerten och sedan
(ensuite) på spektaklet. När har denne man gått ned i brunnen? Han har
gått dit ned (y) i dag på morgonen. Har han redan kommit upp igen
(remonter)? Han har kommit upp igen för en timma sedan. Hvar är eder
broder? Han är på sin kammare. Vill Ni säga honom, att han kommer ned?
Jag vill säga honom det, men han är icke ännu klädd (52 Lekt.). Är
eder vän ännu (toujours) uppe på berget? Han är redan nedkommen
derifrån. For Ni upp- eller utföre floden? Vi foro utföre
densamma. Talade min kusin med eder, innan han reste? Han talade med
mig, innan han steg upp i vagnen. Har Ni sett min broder? Jag såg
honom, innan han gick ombord på skeppet. Är det bättre att stiga upp i
en vagn, än att stiga om bord på ett skepp? Det lönar icke mödan
hvarken att stiga upp i vagnen eller om bord på ett skepp, om man icke
har lust att resa.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: