free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya Method



Utarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861



Femtionionde Lektionen.	Cinquante-neuvičme Leįon.

Om Imperfektum.		Imparfait, eller Prétérit Imparfait.

Imparfait de l'Indicatif (Indikativens Imperfekt) bildas af Participe
présent derigenom att man förvandlar ändelsen ant:

			1:sta Pers. 2:dra Pers. 3:dje Pers.

För Singularis till	ais,	   ais,	 ait.

För Pluralis till:	ions,	   iez,	 aient.


Talande - jag talade	Parlant.
				Je parlais,
				tu parlais,
				il (elle) parlait.
				Nous parlions,
				vous parliez,
				ils (elles) parlaient.

Slutande - jag slutade.	Finissant.
				Je finissais,
				tu finissais,
				il (elle) finissait.
				Nous finissions,
				vous finissiez,
				ils (elles) finissaient.

Märkande - jag märkte.	Apercevant.
				J'apercevais,
				tu apercevais,
				il apercevait.
				Nous apercevons,
				vous aperceviez,
				ils apercevaient.

Återlemnande -		Rendant.
	jag återlemnade.	Je rendais,
				tu rendais,
				il (elle) rendait.
				Nous rendions,
				vous rendiez,
				ils (elles) rendaient.

Anm. A. Ifrån denna regel finnas blott två undantag, nemligen:

Hafvande, jag hade.	Ayant.
				J'avais,
				tu avais,
				il (elle) avait.
				Nous avions,
				vous aviez,
				ils (elles) avaient.

Vetande - jag visste.	Sachant.
				Je savais,
				tu savais,
				il (elle) savait.
				Nous savions,
				vous saviez,
				ils (elles) savaient.

Anm. B. Imparfait brukas för att utmärka en handling eller
tilldragelse i den förflutna tiden, hvilken var ännu närvarande vid
den tidpunkt, hvarom talas. Det brukas derföre, att angifva något, som
höll på att ske, när något annat skedde, eller något, som plägade
ske. Ex.

Då jag var i Berlin, besökte	Quand j'étais ā Berlin, j'allais
	jag ofta mina vänner.		souvent voir mes amis.
Gick Ni ofta till		Alliez-vous souvent aux
	Champs-Elysées,			Champs-Élysées,
	då Ni var i Paris?		quand vous étiez ā Paris?
Rom regerades i början		Rome était d'abord gouverné
		af konungar.			par des rois.
Cesar var en stor man.		César était un grand homme.
Cicero var en stor talare.	Cicéron était un grand orateur.
Våra förfäder gingo alla	Nos ancętres allaient tous
		dagar på jagt.		les jours ā la chasse.
Romarne odlade konster och	Les romains cultivaient les arts et
	vetenskaper och			les sciences et
	belönade förtjensten.		récompensaient le mérite.
Var Ni ute och gick?		Vous promeniez-vous?
Jag var icke ute och gick.	Je ne me promenais pas.
Var Ni i Paris,			Étiez-vous ā Paris
	då konungen var der?		lorsque le roi y était?
Jag var der, då han var der.	J'y étais lorsqu'il y était.
Hvar var Ni,			Oų étiez-vous
	då jag var i London.		lorsque j'étais ā Londres?
Huru dags åt Ni frukost,	Quand déjeûniez-vous
	då Ni var i Tyskland?	   lorsque vous étiez en Allemagne?
Jag åt frukost,			Je déjeûnais
  då min fader åt frukost.	  lorsque mon pčre déjeûnait.
Arbetade Ni, då han arbetade?	Travailliez-vous lorsqu'il travaillait?
Jag studerade, då han arbetade.	J'étudiais lorsqu'il travaillait.
Fisk.				Du poisson.
Vildbråd.			Du gibier.
Då jag bodde hos min fader,	Quand je demeurais chez mon pčre,
	stod jag upp tidigare	   je me levais de meilleure heure
	än jag gör nu.		   que je ne le fais ā présent.

Då vi bodde i detta land	Quand nous demeurions dans ce pays-lā,
  foro vi ofta ut på fiske.	   nous allions souvent ā la pęche.
Då jag var sjuk, låg jag hela	Quand j'étais malade, je gardais
	dagen till sängs.		le lit toute la journée.
Förra sommaren, då jag var	L'été passé, pendant que j'étais
	på landet, var det		ā la campagne, il y avait
		mycken frukt.			beaucoup de fruit.

En sak.				Une chose.

Samma sak, enahanda.		La męme chose.
Samme man.			Le męme homme.
Det är detsamma, lika mycket.	C'est egal.

En sådan.			Un tel; une telle.

En sådan man.			Un tel homme.
Sådane män.			De tels hommes.
En sådan qvinna.		Une telle femme.
Sådana saker.			De telles choses.
Dylik, sådan.			Pareil; pareille.
Dylike män förtjena aktning.	De pareils hommes méritent de l'éstime.

Utom (i rummet).		Hors de.
Utom staden.			Hors de la ville.
Utanför, ute (adverb).		Dehors.
Kyrkan står utom staden.	L'église est hors de la ville.
Jag skall vänta på eder		Je vous attendrai devant
	utanför stadsporten.		la porte de la ville.
Stadsporten.			La porte de la ville.
Slagbommen, tullen.		La barričre.

Sällan (adverb).		Rarement.
Bränvin.			De l'eau de vie.
Lifvet.				La vie.
Förtjena sitt lifsuppehälle,	Gagner sa vie ā...
	uppehålla sig med.
Jag uppehåller mig med arbete.	Je gagne ma vie ā travailler.
Han uppehåller sig		Il gagne sa vie ā écrire.
		med skrifvande.
Jag förtjenar mina		Je gagne mon argent ā travailler.
	penningar med arbete.
Hvarmed förtjenar denne		Ā quoi cet homme gagne-t-il sa vie?
	man sitt uppehälle?

Fortsätta, fortfara med.	Continuer de, ā.

Han fortsätter sitt tal.	Il continue son discours.
En god matlust, appetit.	Un bon appétit.
Berättelsen, sägen.		Le conte, la narration.
Kanten, randen, stranden.	Le bord.
Bäckens strand.			Le bord du ruisseau.
Hafsstranden.			Le bord de la mer.
På hafsstranden.		Au bord de la mer.
Hafskusten, kustlandet.		Le rivage.
Folk, menniskor.		Des gens.
De äro goda menniskor.		Ce sont de bonnes gens.

Anm. C. Gens är maskulinum, om det föregår, och femininum, om det
efterföljer sitt adjektiv.

De äro elaka menniskor.		Ce sont de méchantes gens.

Skriföfningar.

182.

Var Ni omtyckt, när Ni var i Dresden (Dresde)? Jag var icke hatad. Var
eder broder aktad, när han var i London (Londres)? Han var älskad och
aktad. När var Ni i Spanien? Jag var der, då Ni var der. Hvem älskades
och hvem hatades? De, som voro beskedlige, flitiga och lydiga,
älskades, och de, som voro obeskedliga, tröga och olydiga, straffades,
hatades och föraktades. Var Ni i Berlin, då konungen var derstädes?
Jag var der, då han var derstädes. Var eder onkel i London, då jag var
der? Han var der, då Ni var der. Hvar var Ni, då jag var i Dresden?
Jag var i Paris. Hvar var eder fader, då Ni var i Wien? Han var i
England. Vid hvad tid (quand) åt Ni frukost, då Ni var i Frankrike?
Jag åt frukost, då min onkel åt den. Arbetade Ni, när han arbetade?
Jag studerade, när han arbetade. Arbetade eder broder, då Ni arbetade?
Han lekte, då jag arbetade. Hvaraf (de quoi) lefde våra förfäder? De
lefde blott af fisk och vildbråd; ty de gingo hvarje dag på jagt och
fiske. Hurudant folk voro Romarne? De voro ett ganska godt folk, ty de
odlade konster och vetenskaper och belönade förtjensten. Besökte Ni
ofta edra vänner, då Ni var i Berlin? Jag besökte dem ofta. Gick Ni
någon gång till Champs Élysées, då Ni var i Paris? Jag gick ofta dit.

Skriföfning 183.

Hvad gjorde Ni, då Ni bodde i detta land? Då vi bodde der, foro vi
ofta ut och fiskade. Gick Ni icke ut och gick? Jag gick ut och gick
ibland. Stiger Ni upp tidigt? Icke så tidigt som Ni; men då jag bodde
hos min onkel, steg jag upp tidigare än jag nu gör. Låg Ni någon gång
till sängs, då Ni bodde hos eder onkel? Då jag var sjuk, låg jag till
sängs hela dagen. Är det mycket frukt i år? Jag vet icke; men förliden
sommar, då jag var på landet, var det ganska mycket frukt. Hvarmed
förtjenar Ni ert uppehälle? Jag förtjenar mitt uppehälle med
arbete. Uppehåller eder vän sig med skrifvande? Han uppehåller sig med
talande och skrifvande. Uppehålla dessa herrar sig med arbete? De
uppehålla sig med att göra ingenting; ty de äro för lata att arbeta.

På hvad har eder vän förtjenat dessa penningar? Han har förtjenat dem
med arbete. Hvarmed förtjenade Ni edert uppehälle, då Ni var i
England? Jag förtjenade det med skrifvande. Uppehöll sig eder vän med
skrifvande? Han uppehöll sig med arbete. Har Ni någonsin sett en sådan
person? Jag har aldrig sett en dylik. Har Ni sett vår kyrka? Jag har
icke sett henne ännu. Hvar är hon? Hon är utanför staden. Om Ni vill
se henne, så skall jag gå med edet och visa eder henne. Hvaraf lefver
folket, som bor på hafsstranden? De lefva blott af fiske. Hvarföre
vill Ni icke mer gå på jagt? Jag jagade hela dagen i går och sköt
intet annat än en ful fågel, så att jag går aldrig mera på
jagt. Hvarföre äter Ni ej? Emedan jag icke har god matlust. Hvarföre
äter eder broder så mycket? Emedan han har god matlust.

184.

Hvem söker Ni? Jag söker min lille broder. Om Ni vill träffa honom, så
måste Ni gå (il faut aller) i trädgården, ty han är der. Trädgården är
stor, och jag skall icke finna honom, om Ni icke säger mig, uti
hvilken del (dans quelle partie) af trädgården han är. Han sitter
under det stora trädet, der vi sutto i går. Nu skall jag finna
honom. Hvarföre har Ni icke burit till mig mina kläder? De voro icke
färdiga (faits), så att jag icke kunde medtaga dem; men jag har dem
med mig nu. Ni har läst öfver eder lexa; hvarföre har eder syster icke
öfverläst sin? Hon har varit ute och gått med min moder, så att hon
icke kunnat läsa öfver den; men hon skall lära sig densamma i
morgon. När skall Ni rätta mina themata? Jag skall rätta dem, då Ni
bär till mig eder systers. Tror Ni att Ni gjort många fel deri? Jag
vet icke. Om Ni gjort några fel, så har Ni icke väl studerat
lektionerna; ty lektionerna måste man väl lära sig (il faut bien
apprendre), för att icke göra fel i skriföfningarne. Det är detsamma;
om Ni icke rättar dem åt mig i dag, skall jag icke läsa öfver dem förr
än i morgon ( je ne les apprendrai que demain). Ni får icke (il ne
faut pas) göra några fel i edra skriföfningar; ty Ni har allt hvad Ni
behöfver, för att icke göra sådana.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: