free web hosting | website hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sextionde lektionen.	Soixantičme Leįon.

Om Imparfait.	

Jag glömde,			J'oubliais,
  du, han, hon glömde.		tu oubliais,
					il (elle) oubliait.
Vi glömde,			Nous oubliions,
  I glömden, de glömde.		vous oubliiez,
					ils (elles) oubliaient.

Anm. A. Alla verber, hvilkas participe présent ändas på iant, såsom
oublier, oubliant; rire skratta, riant; prier, bedja, priant o. s. v.,
bibehålla detta i uti 1. och 2. pers. plur. af Imparfait de
l'Indicatif (och äfven i Présent Subjonctif, hvarom sedan).

Då vi gingo i skolan, glömde	Quand nous allions ā l'école, nous
	vi ofta våra böcker.	    oubliions souvent nos livres.
Bad Ni ofta Herren för edra	Priiez-vous souvent le Seigneur
  barn, då Ni gick i kyrkan?		pour vos enfants, quand vous
					alliez ā l'église?

Jag, du, han (hon) betalade.	Je payais,
				tu payais,
				il (elle) payait.
Vi betalade,			Nous payions,
I betaladen,			vous payiez,
de betalade.			ils payaient.

Anm. B. Alla verber, hvilkas Participe présent ändas på yant, såsom
payer, betala, payant; appuyer, stödja, appuyant; croire, tro,
croyant; s'asseoir, sätta sig, s'asseyant; employer, använda,
employant; envoyer, skicka, envoyant; essayer, försöka, essayant;
fuir, fly, fuyant; voir, se, voyant, o. s. v., bibehålla denna
ändelses y framför i uti 1. och 2. pers. plur. af Imparfait de
l'Indicatif (och Présent Subjonctif, hvarom vidare nedanför).

Då vi erhöllo penningar,	Quand nous recevions de l'argent,
	använde vi dem att		nous l'employions ā
	köpa goda böcker.		acheter de bons livres.
Då Ni handlade hos denne	Quand vous achetiez chez ce
	köpman, betalade Ni		marchand, vous ne payiez pas
	icke alltid kontant.		toujours comptant.
Har eder syster lyckats		Votre soeur est-elle parvenue ā
	laga eder halsduk?	   raccommoder votre cravatte?
Hon har lyckats göra det.	Elle y est parvenue.
Är qvinnan återkommen		La femme est-elle revenue
		från torget?			du marché?
Hon är ännu icke återkommen.	Elle n'en est pas encore revenue.
Hafva qvinnorna			Les femmes sont-elles
	tillstått detta?		convenues de cela?
De hafva tillstått det.		Elles en sont convenues.
Hvart har eder syster gått?	Oų votre soeur est-elle allée?
Hon har gått till kyrkan.	Elle est allée ā l'église.

Om Konditionalis.		Conditionnel présent.

Detta bildas af Futur genom förändring af dess ändelser, rai - rais,
ras - rais, ra - rait, rons - rions, rez - riez, ront - raient.

Anm. C. Conditionnel öfverensstämmer alltså i alla bokstäfver till
och med r med Futur, och med afseende på det öfriga af ändelserna med
Imparfait. T. ex.:

Jag,				J'aurais,
du, han (hon) skulle hafva.	tu aurais, il (elle) aurait.
Vi skulle -,			Nous aurions,
I skullen -,			vous auriez,
de skulle hafva			ils (elles) auraient.
Jag,				Je serais,
du, han (hon) skulle vara.	tu serais, il (elle) serait. 
Vi skulle -,			Nous serions,
I skullen -,			vous seriez,
de skulle vara.			ils (elles) seraient.
Jag,				Je parlerais,
du, han (hon) skulle tala.	tu parlerais, il (elle) parlerait.
Vi skulle -,			Nous parlerions,
I skullen -,			vous parleriez,
de skulle tala.			ils (elles) parleraient.

Anm. D. Conditionnel, som uttrycker att verbets handling skulle ske,
såvida en annan handling såsom vilkor förut inträffade, förutsätter
alltid en med om, si, inledd bisats. Denna vilkor-sats kan vara
antingen utsatt eller underförstådd. I förra fallet måste verbet, som
följer på si, stå i Imparfait.

Om jag hade penningar, så	Si j'avais de l'argent,
  skulle jag hafva en ny rock.	  j'aurais un habit neuf.
Kunde du göra det sednare, så	Si tu savais faire ceci,
   skulle du göra det förra.	  tu voudrais faire cela.
Han skulle vilja, om han kunde.	S'il pouvait, il voudrait.
Jag skulle gå, om jag hade tid.	J'irais, si j'avais le temps.
Om han visste vad Ni har gjort,	S'il savait ce que vous avez fait, 
	skulle han banna eder.			il vous gronderait.
	
Banna, gräla.			Gronder.

Om det funnes ved, så skulle	S'il y avait du bois,
	han göra upp eld.		il ferait du feu.
Om männen komme, så skulle	Si les hommes venaient,
	man vara nödsakad att		il faudrait
	gifva dem något			leur donner quelque chose
		att dricka.				ā boire.
Om vi erhölle våra bref,	Si nous recevions nos lettres,
	så skulle vi icke läsa		nous ne les lirions pas
	dem förrän i morgon.		avant demain.

Icke förrän.			Pas avant.

				Conditionnel passé.

Detta bildas af conditionel présent utaf hjelpverbet och Participe
passé af det verb, man konjugerar. T. ex.:

Jag,				J'aurais,
du,				tu aurais,
han (hon) skulle hafva talat.	il (elle) aurait parlé.
Vi skulle,			Nous aurions,
I skullen,			vous auriez,
de skulle hafva talat.		ils (elles) auraient parlé.

Jag, du, han (hon)		Je serais, tu serais, il (elle)
	skulle hafva rest.		serait parti (partie).
Vi skulle,			Nous serions,
I skullen,			vous seriez,
de skulle hafva rest.		ils (elles) seraient parti(e)s.
				
Om jag hade erhållit mina	Si j'avais reįu mon argent, 
	penningar, så skulle		j'aurais acheté des
	jag hafva köpt nya skor.	souliers neufs.
Om han hade haft en penna, så	S'il avait eu une plume,
	skulle han hafva		il se serait
	påmint sig ordet.		rappelé le mot.
Om Ni hade uppstigit tidigt,	Si vous vous étiez levé de bonne heure, 
	så skulle Ni icke hafva			vous ne vous seriez
	ådragit eder snufva.			pas enrhumé.
Om han hade tvagit sina händer,	S'il s'était lavé les mains, 
  skulle han hafva torkat dem.	il se les serait essuyées.
Om de hade blifvit af med	S'ils s'étaient défaits de
	sin gamla häst,			leur vieux cheval,
	skulle de hafva			ils s'en seraient
	skaffat sig en bättre.		procuré un meilleur.
Om jag visste detta,		Si je savais cela,
	så skulle jag bete		je me comporterais
	mig annorlunda.			différemment.
Hade jag vetat det,		Si j'avais su cela,
	skulle jag hafva		je me serais comporté
	betett mig annorlunda.		différemment.
Om du hade märkt detta,		Si tu t'étais aperįu de cela, 
	så skulle du icke		tu ne te serais pas
	hafva misstagit dig.		trompé.

Skulle Ni lära Fransyskan,	Apprendriez-vous le franįais, 
	om jag lärde mig		si je l'apprenais?
		densamma?
Jag skulle lära den,		Je l'apprendrais,
	om Ni lärde er den.		si vous l'appreniez.
Skulle Ni resa till Frankrike,	Iriez-vous en France,
	om jag reste med?		si j'y allais avec vous?
Jag skulle resa dit,			J'y irais,
	om Ni fore med mig.		si vous y alliez avec moi.
Skulle Ni hafva rest		Seriez-vous allé
	till Tyskland,			en Allemagne,
	om jag rest med eder?		si j'y étais allé avec vous?
Jag skulle hafva rest dit,	J'y serais allé,
	om Ni rest med mig.		si vous y étiez allé avec moi.
Skulle Ni gå ut,		Sortiriez-vous,
	om jag stadnade hemma?		si je restais ā la maison?
Jag skulle stadna hemma,	Je resterais ā la maison,
		om Ni ginge ut.		si vous sortiez.
Skulle Ni hafva skrifvit ett	Auriez-vous écrit une
	bref, om jag hade		lettre, si j'avais
	skrifvit en biljett?		écrit un billet?

Der är min bok. Se der min bok.	Voilā mon livre.
Här är min bok.			Voici mon livre.
Der är han; der är hon.		Le voilā; la voilā.
Här är jag.			Me voici.
Der äro de.			Les voilā.
Derföre; det är orsaken,	Voilā pourquoi.
		hvarföre.
Derföre säger jag det.		Voilā pourquoi je le dis.

Jag fryser om fötterna.		J'ai froid aux pieds.
Han fryser om fötterna.		Il a froid aux pieds.
Hon fryser om händerna.		Elle a froid aux mains.
Jag fryser om hela kroppen.	J'ai froid par tout le corps.
Mitt hufvud värker.		La tęte me fait mal.
Hans ben värker.		La jambe lui fait mal.
Han har ondt i sidan.		Il a mal au côté.
Hon har ganska ondt i sin tunga.
Hennes tunga värker mycket.	La langue lui fait trčs mal.

En tallrik.			Une assiette.
Mågen.				Le beau-fils, le gendre.
Stjufsonen.			Le beau-fils.
Sonhustrun.			La belle-fille, le bru.
Stjufdottren.			La belle-fille.
Framsteget.			Le progrčs.
Göra framsteg.			Faire des progrčs.
Göra framsteg i studierna,	Faire des progrčs dans les études,
	i vetenskaperna.			dans les sciences.
En sjukdoms tilltagande.	Le progrčs eller les progrčs d'une maladie.
Svärfadren, stjuffadren.	Le beau-pčre.
Svärmodren, stjufmodren.	La belle-mčre.

Skriföfningar.

185.

Glömden I någonting, då I gingen i skolan? Vi glömde ofta våra
böcker. Hvar glömden I dem? Vi glömde dem i skolan. Glömde vi något? I
glömden intet. Bad eder moder för någon, då hon gick i kyrkan? Hon bad
för sina barn. För hvem bådo vi? I båden för edra föräldrar. För hvem
bådo våra föräldrar? De bådo för sina barn. Då I erhöllen edra
penningar, hvad gjorden I dermed (qu'en faisiez-vous)? Vi använde dem
till att köpa goda böcker. Använden I äfven edra till att köpa böcker?
Nej, vi använde dem till att hjelpa de fattiga (ā secourir les
pauvres). Betalten I icke eder skräddare? Vi betalte honom. Betalten I
alltid kontant, då I handladen hos denne handelsman? Vi betalte alltid
kontant, ty vi köpa aldrig på kredit. Har eder syster lyckats laga
edra strumpor? Hon har lyckats göra det. Har eder moder återkommit
ifrån kyrkan? Hon har icke ännu återkommit derifrån. Hvart har eder
faster gått? Hon har gått till kyrkan. Hvart hafva våra kusiner gått?
De hafva gått på koncerten. Hafva de icke ännu återkommit derifrån? De
hafva icke ännu återkommit.

186.

Hvem är der? Det är jag (c'est moi). Hvilka äro dessa män? Det är
främlingar, som vilja tala med eder. Hvilka landsmän äro de? De äro
Amerikanare. Hvar är min bok? Der är den. Och min penna? Den är
här. Hvar är eder syster? Hon är der. Hvar äro våra kusiner? Der äro
de. Hvar är du, Johan (Jean)? Här är jag. Hvarföre bo edra barn i
Frankrike? De vilja lära sig Fransyskan; det är orsaken, hvarföre de
bo i Frankrike. Hvarföre sitter Ni bredvid elden? Jag fryser om händer
och fötter; derföre sitter jag vid elden. Fryser eder syster om
händerna? Nej, men hon är kall om fötterna. Hvad felas eder moster?
Hon har ondt i benet. Hvad fattas denna fru? Hon har ondt i sin tunga.

Hvarföre äter Ni icke? Jag skall icke äta, förrän jag får (avant
d'avoir) matlust. Har eder syster god matlust? Hon har god matlust;
derföre äter hon så mycket. Om Ni har läst de böcker, som jag lånat
eder, hvarföre återlemnar Ni mig dem icke? Jag ämnar läsa dem ännu en
gång; derföre har jag icke återlemnat dem åt eder; men jag skall
återlemna dem, så snart jag läst dem för andra gången (pour la seconde
fois). Hvarföre har Ni icke burit till mig mina skor? De voro icke
färdiga (faits); derföre har jag icke burit dem till eder; men jag har
dem med mig nu: här äro de. Hvarföre har eder dotter icke läst öfver
sina themata? Hon har varit ute och gått med sin lekkamrat, derföre
har hon icke läst öfver dem; men hon lofvar att lära sig dem i morgon,
om Ni ej bannar henne.

187.

Skulle Ni hafva (få) penningar, om eder fader vore här? Jag skulle
hafva sådana, om han vore här. Skulle Ni hafva varit nöjd, om jag hade
haft böcker? Jag skulle hafva varit nöjd, om Ni hade haft
sådana. Skulle Ni hafva berömt min lille broder, om han hade varit
beskedlig? Om han hade varit beskedlig, skulle jag visserligen
(certainement) icke allenast (non seulement) berömt. utan äfven
älskat, ärat (honorer) och belönat honom. Skulle vi berömmas, om vi
skrefve våra themata? Om I skrefven dem utan fel (sans faute) skullen
I berömmas och belönas. Skulle min broder icke hafva blifvit straffad,
om han skrifvit sina themata? Han skulle icke hafva blifvit straffad,
om han skrifvit dem.

Skulle min syster hafva blifvit berömd, om hon icke varit skicklig?
Hon skulle visserligen icke hafva blifvit berömd, om hon icke varit
ganska skicklig, och om hon icke hade arbetat från morgon (depuis le
matin) till qväll. Skulle Ni gifva mig något, om jag vore mycket
beskedlig? Om Ni vore mycket beskedlig, och om Ni arbetade bra, så
skulle jag gifva eder en vacker bok. Skulle Ni hafva skrifvit till
eder syster, om jag hade rest till Paris? Jag skulle hafva skrifvit
till henne och skickat henne något vackert, om Ni hade rest
dit. Skulle Ni tala, om jag hörde på eder? Jag skulle tala, om Ni
hörde på mig, och om Ni svarade mig. Skulle Ni hafva talat med min
moder, om Ni hade sett henne? Om jag hade sett henne, så skulle jag
hafva talat med henne och bett (prier quelqu'un) henne skicka eder ett
vackert guldur (la montre en or).

Skriföfning 188.

En af Ludvig den Fjortondes kammartjenare (le valet de chambre) bad
denne furste, då han gick till sängs (lorsqu'il se mettait au lit),
att låta förorda (faire recommander) hos herr Öfverpresidenten (ā
Monsieur le premier président) en proceß (un procčs), som han hade
emot (contre) sin svärfader, och sade, under det han enträget sökte
öfvertala honom (en le pressant): "Ack (hélas)! Eders Majestät (Sire)
behöfver blott (vous n'avez qu'ā) säga ett ord." "Ja (Eh)!" sade
Ludvig den Fjortonde, "det är icke det, som bekymrar mig, (ce n'est
pas de quoi je suis en peine); men säg mig (dis-moi), om du vore i din
svärfaders ställe, och din svärfaders uti ditt, skulle du vara belåten
(bien aise) , om jag sade detta ord?"

Om männen skulle komma, så måste man gifva dem något att dricka. Om
han kunde göra det sednare, så skulle han vilja göra det förra, Jag
har alltid smickrat mig, min kära broder, dermed att du älskade mig
lika mycket som jag älskar dig; men jag ser nu, att jag bedragit
mig. Jag skulle vilja veta, hvarföre du har gått ut och gått utan
mig. Jag har hört (j'ai appris), min kära syster, att du var ond på
mig (ętre fâché contre quelqu'un); men jag underrättade mig
(s'informer) hos din läkare om din helsa (de votre santé), och han
sade mig, att du varit sängliggande (que vous gardiez le lit) de sista
åtta dagarne (depuis huit jours).

Skriföfning 189.

Då en Fransysk officer hade ankommit (étant arrivé) till hofvet i (la
cour de) Wien, frågade honom kejsarinnan Theresia, om han trodde att
furstinnan von N., som han hade sett dagen förut (la veille),
verkligen var den skönaste qvinna i verlden (du), såsom man
sade. "Madame," svarade (répliqua) officeren, "jag trodde det (se
Lekt. 44. Anm. A.) i går." Hvad tycker Ni om detta kött? Jag tycker
att det är ganska godt. Skulle jag töras bedja eder (oserais-je vous
demander) ome ett stycke af denna fisk? Om Ni vill hafva den godheten
(la bonté) att räcka mig (passer) mig eder tallrik, så skall jag gifva
eder deraf. Skulle Ni vilja hafva godheten att slå uti (verser) åt mig
något att dricka (ā boire)? Med mycket nöje. Då Cicero såg sin
stjufson, som var ganska liten, komma med en lång värja (une longue
épée) vid sidan (au côté), sade han: "Hvem har fäst (qui est-ce qui a
attaché) min stjufson vid detta svärd?" (Se slutet af 24 Lekt.).

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: