free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sextioandra Lektionen.	Soixante-deuxieme Leįon.

Hvad - angår.			Quant ā -.
Hvad mig angår.			Quant ā moi.
Hvad det angår,			Quant ā cela, 
så vet jag icke hvad		je ne sais que dire.
	jag skall säga.

I Fransyskan förkortas sålunda ofta en Objekts-sats, der hufvudsatsens
Subjekt i Svenskan upprepas och skola tillägges framför Infinitiven.

Anm. A.  Uti satser, der detta eger rum, uttryckes hvad med que och om
satsen är nekande, icke med bara ne (utan pas).

Jag vet icke hvad		Je ne sais que faire.
		jag skall göra.
Jag vet icke hvart		Je ne sais oų aller.
		jag skall gå.
Han vet icke hvad		Il ne sait que répondre.
		han skall svara.
Vi veta icke hvad		Nous ne savons q'acheter.
		vi skola köpa.

Dö af (i) en sjukdom.		Mourir d'une maladie.
Hon har dött i kopporna.	Elle est morte de la petite vérole.
Hon har dött af sorg.		Elle est morte de chagrin.
Kopporna.			La petite vérole.
Febern.				La fičvre.
(Intermittenta) Vexelfebern.	La fičvre intermittente.
Slag; slaganfall.		L'attaque d'apoplexie; l'apoplexie.
Han hade ett feberanfall	Il avait un accčs de fičvre.
	(en feberattack).
Han har fått feber.		La fičvre l'a pris.
Han har fått igen febern.	La fičvre l'a repris.
    Hans feber har återkommit.
Han har fått slag.		Il a été frappé d'apoplexie.

Slå, bulta, klappa.		Frapper.

Säker, viss.			Sûr, sûre.
Vara säker, viss på en sak.	Ętre sûr de quelque chose.
Jag är säker derpå.		J'en suis sûr. Je suis sûr de cela.
Jag är säker (derpå),		Je suis sûr qu'elle est arrivée.
	att hon har ankommit.
Det har händt någonting.	Il est arrivé quelque chose.
Det har icke händt någonting.	Il n'est rien arrivé.
Hvad har händt?			Qu'est-il arrivé?
Hvad har händt henne?		Que lui est-il arrivé?
Det har händt henne en olycka.	Il lui est arrivé un accident.

Utgjuta, slå i.			Verser.

En tår.				Une larme.
Utgjuta, fälla tårar.		Verser des larmes.
Slå i att dricka.		Verser ā boire. 
Jag slår i att dricka (slår i	Je verse ā boire ā cet homme.
	glaset) åt denne man.
Med tårar i mina,		Les larmes aux yeux.
	våra, sina ögon.

Söt, mild, ljuf.		Doux; douce.
Göra, (med ett adjektiv),	Rendre.
	komma (någon, något)
		att blifva.
Ingenting gör lifvet så		Rien ne rend la vie si
	  ljuft, som sällskapet		afdouce que la société
	  och umgänget med våra 	et le commerce de nos
	  vänner.			amis.

Begifva sig till...		Se rendre ā...

Begifva sig till arméen,	Se rendre ā l'armée,
	till sitt regimente.		ā son régiment.
En armée, ett regimente.	Une armée, un regiment.

Skrika, ropa.			Crier.

Hjelpa, bistå.			Aider.
				(Styr Ackus. och har ā före Infin.).

Jag hjelper honom att göra det.	Je l'aide ā le faire.
Jag hjelper eder att skrifva.	Je vous aide ā écrire.
Jag vill hjelpa eder		Je veux vous aider
		att arbeta.		ā travailler.
Ropa på hjelp.			Crier ā l'aide.
					Appeler au secours.
Hjelpen.			L'aide, le secours. 

Höra efter någon.		S'informer de quelqu'un.

Vill Ni hafva den godheten att	Voulez-vous avoir la bonté de
		räcka (skicka)		me passer ce plat?
		mig detta fat?
Vill Ni vara god och		Voulez-vous me passer ce plat,
	räcka mig detta fat?			s'il vous plaît?
Var god och...			S'il vous plaît.
Som Ni vill; som Ni behagar.	Comme il vous plaira.

Klappa, bulta på dörren.	Frapper ā la porte.

Tro någon, sätta förtroende	Se fier ā quelqu'un.
		till någon.

Misstro någon.			Se défier de quelqu'un.

Tror Ni denne man?		Vous fiez-vous ā cet homme?
Jag tror honom.			Je me fie ā lui.
Han tror mig.			Il se fie ā moi.
Man får icke tro alla.		Il ne faut pas se fier
					ā tout le monde.

Skratta åt något.		Rire de quelque chose.

Jag, du, han, (hon) skrattar.	Je ris, tu ris, il (elle) rit.
Skrattar Ni åt det?		Riez-vous de cela?
Jag skrattar deråt.		J'en ris.
Hvad skratta de åt?		De quoi rient-ils? (elles).

Skratta någon midt i synen.	Rire au nez de quelqu'un.

Vi skrattade honom		Nous lui avons ri
	midt i synen.				au nez.

Skratta åt någon.		Se rire, se moquer de quelqu'un.

Jag skrattar åt eder.		Je me ris (me moque) de vous.
Skratten I åt oss?		Vous riez-vous de nous?
					(Se 60 Lekt. Anm. A.)
Vi skrattade icke åt eder.	Nous ne riions pas de vous.

Full.				Plein, pleine.
En bok full af fel.		Un livre plein de fautes.

Hafva råd (medel).		Avoir les moyens (med de före en Infinitiv).

Har Ni råd att köpa denna häst?	Avez-vous les moyens d'acheter ce cheval?
Jag har råd dertill.		J'en ai les moyens.
Hvem är der?			Qui est lā?
Det är jag.			C'est moi.
Det är icke jag.		Ce n'est pas moi.
Är det han?			Est-ce lui?
Det är icke han.		Ce n'est pas lui.
Är det edra bröder?		Sont-ce vos frčres?
					Est-ce que ce sont vos frčres?
Det är de.			Ce sont eux.
Det är icke de.			Ce ne sont pas eux.
Är det hon?			C'est elle.
Det är icke hon.		Ce n'est pas elle.
Är det edra systrar?		Sont-ce vos soeurs?
					Est-ce que ce sont vos soeurs?
Det är de.			Ce sont elles.
Det är icke de.			Ce ne sont pas elles.
Det är jag, som talar.		C'est moi qui parle.
Är det de, som skratta.		Sont-ce eux (elles) qui rient?
					Est-ce que ce sont eux (elles)
							qui rient?
Det är Ni, som skrattar.	C'est vous qui riez.
Det är du, som har gjort det.	C'est toi qui l'as fait.

Verbet efter pron. rel. qui såsom subjekt öfverensstämmer i numer och
person med det ord, som pronomen afser.

Det är I, mina herrar,		 C'est vous, messieurs,
	som hafven sagt detta.		qui avez dit cela.
Vi lära oss Fransyskan,		Mon frčre et moi,
	min broder och jag.		nous apprenons le franįais. 

Anm. B.  Om två eller flera subjekter af olika personer höra till
samma verb, så sättes i Fransyskan ett sammanfattande pronomen af 1
eller 2 pers. plur. framför verbet såsom ett förmedlande subjekt.

I och jag skola fara åt landet.	Vous et moi, nous irons ā la campagne.
I och han skolen blifva hemma.	Vous et lui, vous resterez ā la maison.
Ni skall fara åt landet, och	Vous irez ā la campagne, 
	jag skall återkomma		et moi, je reviendrai
	till staden.			ā la ville. (se p. 78 Anm. 1)

En dam.				Une dame.
Hvad gjorde Ni, då eder		Que faisiez-vous, quand votre
	skollärare var här?			instituteur était ici?
Jag gjorde ingenting.		Je ne faisais rien.
Hvad sade Ni?			Que disiez-vous?
Jag sade intet.			Je ne disais rien.

Skriföfningar.

194.

I hvilken sjukdom har eder syster dött? Hon har dött i feber. Huru mår
eder broder? Min broder lefver icke mer; han dog för tre månader
sedan. Det förvånar mig (j'en suis étonné), ty han mådde ganska väl
förliden sommar, då jag var på landet. Hvaraf har han dött? Han dog af
slag. Huru mår eder väns moder? Hon mår icke väl; hon fick i förrgår
feber, och i dag på morgonen har hon fått den igen. Har hon
vexelfeber? Jag vet icke men hon har ofta feberanfall. Hvad har det
blifvit av den qvinnan, som jag såg hos eder moder? Hon har dött i dag
på morgonen af slag. Lära edra lärjungar sina skriföfningar utantill?
De rifva sönder dem hellre än att lära dem utantill.

Hvad åstundar denne man af mig? Han begär af eder de penningar, som Ni
är honom skyldig. Om han vill begifva sig hem till mig i morgon
bittida (demain matin), så skall jag betala honom hvad jag är honom
skyldig. Han skall förlora sina penningar hellre, än att han begifver
sig till eder. Hvaröfver fäller vår gamle betjents moder tårar? Hvad
har händt henne? Hon fäller tårar, derföre att den gamle prestmannen
(le vieil ecclésiastique), hennes vän, som gjort henne så mycket godt,
har dött för några dagar sedan. Af hvilken sjukdom dog han? Han fick
slag. Har Ni hjelpt eder fader skrifva sina bref? Jag har hjelpt
honom. Skall Ni hjelpa mig arbeta, då vi fara till staden? Jag skall
hjelpa eder arbeta, om Ni hjelper mig att vinna mitt uppehälle.

195.

Har Ni hört efter köpmannen, som säljer för så godt pris? Jag har hört
efter honom, men ingen har kunnat säga mig, hvart han tagit
vägen. Hvar bodde han, då Ni var här för tre år sedan? Han bodde då på
Carlsgatan (rue Charles) N:o 57. Hvad tycker Ni om ( Lekt. 41) detta
vin? Jag finner det ganska godt; men det är en smula surt. Hvad tycker
eder syster om äpplena (la pomme)? Hon tycker att de äro ganska goda;
men hon säger, att de äro litet för söta. Vill Ni vara god och räcka
mig detta fat? Med mycket nöje. Skall jag (faut-il) skicka eder denna
fiskrätt (ces poissons)? Jag ber eder skicka mig den. Skall jag skicka
eder syster bröd?  Ni skall göra henne ett nöje, om (vous lui ferez
plaisir de) Ni skickar henne det. Hvad tycket eder fru moder om våra
rätter? Hon tycker att de äro ganska goda; men hon säger, att hon
redan har ätit nog.

Hvad åstundar du af mig? Jag ber eder gifva mig ett litet stycke (un
petit morceau) af detta fårkött. Vill Ni vara god och räcka mig
flaskan? Har Ni icke druckit nog? Icke ännu; ty jag är ännu
törstig. Skall jag slå i vin åt eder? Nej; ty jag tycker mera om
äppelvin. Hvarföre äter Ni icke? Jag vet icke hvad jag skall äta. Hvem
klappar på dörren? Det är en främmande. Hvarföre skriker han? Han
skriker, emedan det händt honom en stor olycka. Hvad har händt eder?
Det har icke händt mig någonting. Hvart skall Ni gå i afton? Jag vet
icke hvart jag går. Hvart skola edra bröder gå? Jag vet icke hvart de
gå; hvad mig beträffar, så går jag på theatern. Hvarföre far Ni till
staden? Jag far dit för att köpa böcker. Vill Ni fara med mig? Jag
skall fara med eder dit, men jag vet icke hvad jag skall göra der.

196.

Skall jag (faut-il) sälja åt denne man på kredit? Ni kan sälja åt
honom, men icke på kredit; Ni bör icke sätta förtroende till honom, ty
han skall icke betala eder. Har han redan bedragit någon? Han har
redan bedragit flera handelsmän, somt haft förtroende till honom. Får
jag (faut-il) tro dessa damer? Ni kan icke tro dem; men hvad mig
angår, så skall jag icke sätta något förtroende till dem, ty jag har
förut ofta blifvit bedragen af fruntimmer. Det är derföre också som
jag säger: man får icke tro alla menniskor. Hafva dessa handelsmän
förtroende för eder? De hafva förtroende för mig och jag för dem Åt
hvem skratta dessa herrar? De skratta åt oss, emedan vi tala så
illa. Bör man (faut-il) skratta åt folk, som talar illa? Man bör icke
skratta åt dem; man bör tvärtom höra på dem, och om de göra fel, bör
man rätta dem.

Åt hvem skratta dessa menniskor? De skratta åt dessa damer, som hafva
röda klädningar med gula band. Åt hvad skrattar Ni? Jag skrattar åt
eder hatt; huru länge (depuis quand) har Ni haft en så stor hatt? Allt
sedan (depuis que) jag kom tillbaka från Tyskland. Har Ni råd att köpa
en häst och vagn? Jag har råd dertill. Har eder broder råd att köpa
detta stora hus? Han har icke råd dertill. Skall eder kusin köpa denna
häst? Han skall köpa den, om den behagar honom. Har Ni erhållit mitt
bref? Jag har med mycken förnöjelse erhållit det; jag har visat det åt
min Fransyske lärare, hvilken blef förundrad, ty det fanns intet enda
fel deruti. Har Ni ännu bekommit Corneille's och Boilau's arbeten? Jag
har bekommit Boilau's; hvad Corneille angår, så hoppas jag erhålla dem
i nästa vecka.

197.

Är det du, Carl, som har smutsat min bok? Det är icke jag, det är eder
lilla syster, som har smutsat den. Hvem har sönderslagit mitt vackra
bläckhorn? Det är jag, som har sönderslagit det. Är det I, som hafven
talat om mig? Det är vi, som hafva talat om eder; men vi hafva icke
sagt om eder någonting annat än godt. Hvem klappar på dörren? Det är
jag; vill Ni öppna? Hvad vill Ni (désirer)? Jag kommer för att bedja
eder om penningarne, som Ni är mig skyldig, och om de böcker, som jag
lånat eder. Om Ni vill hafva godheten att komma tillbaka i morgon, så
skall jag återlemna eder båda delarne. Är det eder syster, som spelar
klaver? Det är icke hon. Hvem är det? Det är min kusin (femin.). Är
det edra systrar, som komma? Det är de. Är det edra grannar (fem.),
som hafva skrattat åt eder? Det är icke våra grannar. Hvem är det? Det
är döttrarne till den grefvinna, hvars broder har köpt edert hus. Är
detta de damer, om hvilka Ni talat med mig? Det är dessa.

Skall Ni lära eder Tyskan? Min broder och jag skola lära den. Fara vi
i morgon åt landet? Jag far åt landet, och Ni stadnar i staden. Skola
mina systrar och jag gå på spektaklet? De och jag skola blifva hemma,
men eder broder skall gå på operan. Hvad sade Ni, då eder lärare
bannade eder? Jag sade intet, emedan jag hade ingenting att säga; ty
jag hade icke färdigt mitt thema, och han hade skäl att banna
mig. Hvad gjorde Ni, under det han (pendant qu'il) var ute? Jag
spelade fiol, i stället för att göra hvad han hade gifvit mig att
göra. Hvad har min brodet sagt eder? Han har sagt mig, att han skulle
vara den lyckligaste menniska i (du) verlden, om han kunde Fransyskan,
det nyttigaste af alla språk.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: