free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sextiotredje Lektionen.	Soixante-troisičme Leįon.

Ådraga sig ledsamheter.		S'attirer (se faire)
Komma i förlägenhet.			 de mauvaises affaires.
Råka (illa ut) i en klämma.	

Reda sig (ur en ledsam		Se tirer d'affaire.
		ställning)
Hjälpa sig ur sin förlägenhet.
Komma utur klämman.

Jag har kommit ut ur klämman.	Je me suis tiré d'affaire.
Denna menniska ådrager sig	Cet homme s'attire toujours
   alltid ledsamheter, men		 de mauvaises affaires, 
   reder sig alltid derutur.		 mais il s'en tire toujours. 

Emellan.			Entre.
Ibland.				Parmi.

Lära känna någon.
Göra någons bekantskap.		Faire la connaissance de quelqu'un.
Blifva bekant med någon.	

Jag har gjort hans -		J'ai fait sa connaissance.
	hennes - bekantskap.
Jag har lärt känna		Je le (la) connais.
	honom, henne.
Känner Ni honom, henne?		Le (la) connaissez-vous?
	Är Ni med honom
		(henne) bekant?
Han är en af mina bekanta.	Il est de ma connaissance.
Hon är en af mina bekanta.	Elle est de ma connaissance.
Det är ingen vän,		Ce n'est pas un ami, ce n'est
	det är blott en bekant.		qu'une connaissance.
Njuta.				Jouir de.
Njuter Ni en god helsa?		Jouissez-vous de bonne santé?
Vara vid god helsa. Må väl.	Ętre bien portant, portante.
					Ętre en bonne santé.
Hon mår väl.			Elle se porte bien.
					Elle est en bonne santé.
Inbilla sig.			S'imaginer.
Våra likar, våra medmänniskor.	Nos semblables.
Han har icke sin like.		Il n'a pas son semblable (son pareil).

Likna, vara lik någon.		Ressembler ā quelqu'un.

Denne man liknar min broder.	Cet homme ressemble ā mon frčre.
Detta öl liknar vatten.		Cette bičre ressemble ā de l'eau. 
Hvarandra.			L'un l'autre, l'une l'autre.
Vi likna hvarandra.		Nous nous ressemblons.
De likna icke hvarandra.	Ils (elles) ne se ressemblent pas.
Brodren och systern		Le frčre et la soeur
	älska hvarandra.		 s'aiment l'un l'autre.
Ären I nöjda med hvarandra?	Ętes-vous contents l'un de l'autre?
Vi äro det.			Nous le sommes.
Äfvensom, såsom.		Ainsi que.

Utseendet, minen.		La mine.
Tyckas vilja, låtsa,		Faire mine de.
	göra min af...
Denne man, som Ni ser,		Cette homme que vous voyez,
	tyckes vilja närma	   fait mine de s'approcher
	sig till oss.		   de nous.

Vänligt emottaga någon.		Faire bonne mine ā quelqu'un.
Visa någon ett
	vänligt ansigte.
Se ut som om man
	gerna såge någon.

Ovänlig emottaga någon.		Faire mauvaise mine ā quelqu'un.
Visa någon en tvär uppsyn.
Se ut som om man
	vore ond på någon.

Då jag besöker denne man,	Quand je vais voir cet homme,
	ser han ut som om han	   au lieu de me faire bonne mine,
	vore ond på mig, i      il me fait mauvaise mine.
	stället för att visa
	mig ett vänligt
    ansikte.

En man af godt utseende.	Un homme de bonne mine.
En man af elakt utseende.	Un homme de mauvaise mine.
Folk af elakt utseende.		Des gens de mauvaise mine.
Besöka någon.			Aller voir quelqu'un.
Göra någon ett besök.		Faire une visite
				   (Rendre visite) ā quelqu'un.
Besöka ett ställe.		Fréquenter un lieu.
Besöka sällskaper.		Fréquenter des sociétés. 
Umgås med någon.		Fréquenter quelqu'un.

Se ut (synas).			Avoir l'air.

Hurudant utseende har han?	Quelle mine a-t-il? 
Han ser glädtig,		Il a l'air enjoué,
	sorgsen, nöjd ut.		triste, content.
Ni ser ut som om Ni mådde väl.	Vous avez l'air de vous bien porter.
Ni ser ut som en läkare.	Vous avez l'air d'un médecin. 
Hon ser ond (förtretad) ut.	Elle a l'air fâché.
De se nöjda ut.			Ils ont l'air content.
Se god , godt, goda ut.		Avoir l'air bon.

Anm. I frågan om personer står adjektivet, som efterföljer avoir
l'air, alltid i maskulinum singularis och bestämmer air, såsom
föregående exempel visa. I fråga åter om saker förändrar berörda
adjektiv genus och numerus, öfverensstämmande deri med subjektet i
satsen.

Äpplet ser godt ut.		La pomme a l'air bonne.

Dricka någon till.		Boire ā quelqu'un.
Dricka någons skål.		Boire ā la santé de quelqu'un.
Jag dricker eder skål.		Je bois ā votre santé. 

Det är ute (förbi) med mig.	C'est fait de moi.
Det är förbi dermed.		C'en est fait.

Såra någon, förnärma någon.	Faire de la peine ā quelqu'un.
Ni har sårat denne man.		Vous avez fait de la
				   peine ā cet homme.

En ort, plats.			Un endroit.
Jag känner en god sim-plats.	Je connais un bon endroit pour nager. 
Erfara, genomgå.		Éprouver. 
Jag har genomgått		J'ai éprouvé
		många olyckor.		beaucoup de malheurs.

Lida.				Souffrir, souffrant, souffert.

Lider du?			Souffres-tu?
Jag lider.			Je souffre.
Han lider.			Il souffre.
Lida af hufvudvärk,		Souffrir de la tęte,
	hafva ondt i foten.			du pied.

Jag har haft ondt i mitt öga.	J'ai souffert de l'oeil.
	
Försumma.			Négliger de

Vika för, gifva efter för,	Céder ā. 
		foga sig i.

Man måste gifva efter		Il faut céder
	för nödvändigheten.		ā la nécessité.

Störta, framrusa, svinga sig.	S'élancer.

Katten störtar sig på råttan.	Le chat s'élance sur le rat.
Svinga sig upp på hästen.	S'élancer sur le cheval.

Ett förökande, en tillväxt.	Un surcroît.
Till råga på olyckan.		Pour surcroît de malheur.
Till råga på lyckan.		Pour surcroît de bonheur.
Till råga på min olycka		Pour surcroît de malheur,
   har jag förlorat min börs.		   j'ai perdu ma bourse.

Förlora förståndet.		Perdre la tęte.
	Förlora besinningen.
Denna menniska har blifvit	Cet homme a perdu la tęte
   hufvudyr och vet icke		  et il ne sait que faire.
   hvad hon skall göra.

Med all magt, nödvändigt.	Ā toute force.

Denne man vill nödvändigt	Cet homme veut ā toute force
   låna mig sina penningar.	  me pręter son argent.

Följa.				Suivre, suivant, suivi.

Jag, du, han (hon) följer.	Je suis, tu suis, il (elle) suit.

Förfölja			Poursuivre.
Bevara, bibehålla.		Conserver.


Skriföfning 198.

Hvarföre umgås Ni med dessa menniskor? Jag umgås med dem, emedan de
äro mig nyttiga. Om Ni fortfar att umgås med dem, skall Ni ådraga eder
ledsamheter, ty de hafva många ovänner. Huru väl uppför sig eder
broder? Han uppför sig icke särdeles väl, ty han råkar alltid uti
ledsamheter. Råkar Ni icke stundom uti ledsamheter? Det är sant
(vrai), att jag understundom råkar uti sådana (que je m'en fais); men
jag reder mig alltid derutur. Ser Ni dessa personer (gens), som
tyckas vilja närma sig till oss? Jag ser dem, men jag fruktar dem
icke; ty de göra ingen något ondt. Vi måste aflägsna oss (il faut nous
éloigner), ty jag blandar mig icke gerna ibland folk, som jag icke
känner. Jag beder eder att icke vara rädd för dem (en), ty jag
varseblifver min onkel ibland dem.

Känner Ni till en god simplats? Jag känner en sådan. Hvar är den? På
andra sidan om floden, bakom skogen, nära till stråtvägen (le grand
chemin). När skola vi gå och simma? I afton, om Ni behagar. Vill Ni
vänta mig framför stadsporten? Jag skall vänta eder der; men jag beder
eder att icke glömma bort det. Ni vet, att jag aldrig glömmer mitt
löfte. Hvar har Ni gjort bekantskap med denna dam? Jag har lärt känna
henne hos en af mina slägtingar. Hvarföre begär eder kusin af mig
penningar och böcker? Emedan han är en narr; ty af mig (car ā moi),
som är hans närmaste slägtinge (son plus proche parent) och bäste vän,
begär han ingenting. Hvarföre har Ni icke kommit till middagen (venir
dîner)? Jag blef förhindrad; men Ni har kunnat äta utan mig. Tror Ni,
att vi icke skola äta middag, om Ni icke kan komma? Huru länge
(jusqu'ā quand) väntaden I på mig? Vi väntade på eder till en qvart på
åtta, och , som Ni icke kom, åto vi middag eder förutan. Har Ni
druckit min skål? Vi hafva druckit eder och edra föräldrars skål.

Skriföfning 199.

Huru ser eder onkel ut (quelle mine a--)? Han ser ganska upprymd
(enjoué) ut; ty han är mycket nöjd med sina barn. Se hans vänner lika
glada ut som han? Se se, tvärtom, sorgsna ut, emedan de äro
missnöjda. Min onkel har inga penningar och är alltid nöjd, och hans
vänner, som hafva mycket deraf, äro det nästan aldrig. Älskar Ni eder
syster? Jag älskar henne mycket, och som (comme) hon är ganska vänlig
(complaisante) emot (envers) mig, så är jag det också emot henne; men
hvarföre älsken I hvarandra? Vi älska hvarandra, emedan vi alltid äro
nöjda med hvarandra. En viss (certain) man tyckte mycket om vin; men
han fann deruti (lui) två dåliga egenskaper (qualités). "Om jag slår
vatten deruti (y)," sade han, "förderfvar jag det, och om jag deruti
slår intet sådant (n'y en mets pas), förderfvar det mig. " Liknar eder
kusin eder? Han liknar mig. Likna edra systrar hvarandra? De likna
icke hvarandra; ty den äldsta (l'ainée) är lat och elak, och den
yngsta (la cadette) är flitig och vänlig mot alla. Huru mår eder
moster? Hon mår ganska väl. Har eder moder en god helsa? Hon inbillar
sig att hava (s'imagine jouir) en god helsa; men jag tror att hon
misstager sig, ty hon har nu i sex månader haft en elak hosta, som
(dont) hon icke kan blifva fri. Är denne man ond på eder? Jag tror att
han är ond på mig, derföre att jag icke besöker honom; men jag vill
icke gerna gå till honom, emedan han visar mig en tvär uppsyn, i
stället för att vänligt emottaga mig, om jag kommer till honom. Ni får
icke tro det; han är icke ond på eder, ty han är icke så elak, som han
ser ut (qu'il en a l'air). Han är den bäste man i verlden; men man
måste känna honom, för att kunna uppskatta honom (pour pouvoir
l'apprécier). Det är en stor skilnad emellan eder och honom; Ni
emottager dem, som besöka eder, vänligt, och han ser ut som om han
vore ond på dem.

Skriföfning 200.

Är det rätt att sålunda göra narr af alla? Om jag skrattar åt eder
rock, så skrattar jag derföre icke åt alla. Liknar eder son någon? Han
liknar ingen. Hvarföre dricker Ni icke? Jag vet icke hvad jag skall
dricka; ty jag tycker om godt vin, och edert liknar ättika. Om Ni vill
hafva annat, så skall jag gå ned i källaren och hemta åt eder
sådant. Ni är för artig, min herre; jag dricker intet mera i dag. Har
Ni länge varit bekant med min fader? Jag har känt honom länge; ty jag
gjorde hans bekantskap, då jag ännu var i skolan. Vi arbetade ofta åt
hvarandra och älskade hvarandra som bröder. Jag tror det, ty I liknen
hvarandra. När jag icke hade skrifvit mina themata, skref han dem åt
mig, och då han icke hade skrifvit sina, skref jag dem åt
honom. Hvarföre skickar eder fader efter läkaren? Han är sjuk, och som
(et comme) läkaren icke kommer, sänder han efter honom. Ack (ah), det
är förbi med mig! Men, min Gud! hvarföre skriker Ni så (comme cela)?
Man har stulit af mig mina guldringar (la bague d'or) mina bästa
kläder och alla mina penningar; derföre skriker jag. Gör icke så
mycket larm (tant de bruit); ty det är vi, som tagit allt detta, för
att lära eder hafva bättre vård (avoir plus de soin, 50 lekt.) om edra
saker (affaires), och stänga eder kammardörr, då Ni går ut. Hvarföre
ser Ni så sorgsen ut? Jag har lidit stora olyckor; sedan jag förlorat
alla mina penningar, blef jag slagen utaf folk af dåligt utseende, och
till råga på min olycka hör jag, att min goda onkel, som jag så mycket
älskar, har fått slag. Ni skall icke bedröfva eder (s'affliger) så
mycket; ty Ni vet, att man måste foga sig uti nödvändigheten.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: