web space | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sextiofemte Lektionen. Soixante-cinquičme Leįon.

Hafva föresatt sig,		Se proposer de.
   hafva för afsigt.
Jag har föresatt mig		Je me propose
  att göra denna resa.	  de faire ce voyage. 
Han har för afsigt		Il se propose
  att gå på ett jagtparti.	  d'aller ā une partie de chasse.
Ett parti schack.		Une parti d'échecs.
Ett parti biljard.		Une partie de billard.
Ett spelparti.			Une parti de cartes.

Lyckas.				Réussir ā.

Lyckas det eder			Réussissez-vous
    att göra detta?			ā faire cela?
Det lyckas mig.			J'y réussis.

Bemöda sig, försöka.		Tâcher de.

Jag försöker att göra det.	Je tâche de le faire.
Jag bemödar mig			Je tâche
  att lyckas deruti.		  d`y réussir.
Försök att göra det bättre!	Tâchez de faire mieux!

Emedan, eftersom.		Puisque.

Eftersom Ni är lycklig,		Puisque vous ętes heureux,
  hvarföre beklagar Ni eder?		pourquoi vous plaignez-vous?

Noga känna en sak.
   Vara hemma i,		Ętre au fait de quelque chose.
   väl underrättad om något.
Noga underrätta sig om något.	Se mettre au fait de quelque chose.
   Sätta sig in uti en sak.

Denne man känner noga		Cet homme est au fait
		denna sak.		  de cette affaire.
Jag förstår det väl		Je suis au fait de cela.
  --- känner det noga.
Sedan, alltifrån.		Depuis.

Ifrån detta ögonblick.		Depuis ce moment.
Allt ifrån min ungdom.		Depuis ma jeunesse.
Ifrån morgonen			Depuis le matin
   allt intill aftonen.	    jusqu'au soir.
Från början ända till slutet.	Depuis le commencement jusqu'ā la fin.
Härifrån ända dit.		Depuis ici jusque lā.
Jag har nu i			J'ai ce livre
  två år haft denna bok.	   depuis deux ans.
Jag har nu i			Je demeure ā Paris
  tre år bott i Paris.		  depuis trois ans.

Blåsa, blåsa ut.		Souffler.
Inskränka, nedsätta.		Réduire, réduisant, réduit.

Inskränker du?			Réduis-tu?
Jag inskränker.			Je réduis.
Han inskränker.			Il réduit.

Öfversätta.			Traduire.
Frambringa.			Produire.
Förstöra.			Détruire.
Uppbygga.			Construire.
Skaffa inträde, införa.		Introduire.

Nedsätta priset.		Réduire le prix.
Nedsätta priset			Réduire le prix
	 med en riksdaler.		  d'un écu.
Öfversätta på Fransyska.	Traduire en franįais.
Öfversätta från			Traduire du
	  Fransyska på Tyska.		 franįais en Allemand.
Öfversätta från ett		Traduire d'une
	  språk på ett annat.		 langue ā une autre.
Jag inför/presenterar		Je l'introduis chez vous /
	honom i edert hus.		    je vous le présente.

Sjelf, sjelfva.			Męme, męmes.

Jag sjelf.			Moi-męme.
Du sjelf.			Toi-męme.
Han sjelf.			Lui-męme.
Vi sjelfva.			Nous-męmes.
De sjelfva.			Eux-męmes, elles-męmes.
Man sjelf.			Soi-męme.
Han har sagt mig det sjelf.	Il me l'a dit lui-męme.
Han har sagt det åt mig sjelf	Il me l'a dit ā moi-męme.
  (och icke åt någon annan).
Man smickrar ej			On n'aime pas ā se
  gerna sig sjelf.		  flatter soi-męme.

Till och med, äfven.		Męme (adverb).

Han har till och med		Il n'a pas męme
  icke nog penningar		  assez d'argent 
  för att köpa bröd.		  pour acheter du pain.
Man måste älska alla,		Il faut aimer tout le monde,
  äfven sina ovänner.		  męme ses ennemis.

Åter, ånyo.			De nouveau.
Han talar åter.			Il parle de nouveau.
Falla (om pris).		Baisser (tomber Lekt. 51).
Varan faller i priset.		La marchandise baisse de prix.
Slå af (i pris), afpruta.	Rabattre.
Begära för mycket, preja.	Surfaire.
Som jag icke begärt för mycket	Ne vous ayant pas surfait,
	af eder, kan jag icke		je ne saurais
		 slå af något.		  rien rabattre.
En aln.				Une aune.
En meter (= 6 qvarter 1 tum).	Un mętre.

Inbringa.			Rapporter 1.

Huru mycket inbringar eder	Combien cet emploi (cette charge)
   denna tjenst årligen?	  vous rapporte-t-il (elle) par an?

En tjenst, beställning.		Un emploi, une charge.
Gripa till flykten /		Prendre la fuite.
   Fly, sätta till fötterna.
Rymma ifrån, öfvergifva.	Déserter 1.
Han har rymt ifrån slagtningen.	Il a déserté la bataille.
Rymma, afvika.			S'évader.
Tjufven har rymt.		Le voleur s'est évadé.
Rymma, undkomma.		S'échapper.

Ingalunda.			Pas du tout.
Alldeles icke.			Point du tout.

Skriföfning 204.

Nå väl (eh bien)! gör eder syster några framsteg? Hon skulle göra
sådana, om hon vore så flitig som Ni. Ni smickrar mig. Alldeles icke;
jag försäkrar eder, att jag skulle vara ganska nöjd, om alla mina
lärjungar arbetade såsom Ni. Hvarföre går Ni icke ut i dag? Jag skulle
gå ut, om det vore vackert väder. Får jag det nöjet att se eder i
morgon? Om Ni önskar det, skall jag komma. Skall jag vara här ännu, då
Ni ankommer (á votre arrivée)? Skall Ni hafva något tillfälle
(occasion) i afton att fara till staden? Jag vet icke; men jag skulle
fara nu, om jag finge ett godt tillfälle. Ni skulle icke hafva så
mycket nöje och vara så lycklig, om Ni icke hade vänner och
böcker. Menniskan skulle icke erfara så mycket elände (la misčre) på
sin lefnadsbana (la carričre),och hon skulle icke vara så olycklig, om
hon icke vore så blind (aveugle). Ni skulle icke hafva denna
känslolöshet (cette insensibilité) för de arma (pour les pauvres) och
skulle icke vara så döf (sourd) för deras böner (la pričre),om Ni
sjelf hade någon tid (quelque temps) varit uti elände. Ni skulle icke
säga detta; om Ni kände mig rätt. Hvarföre har eder syster icke
skrifvit sina themata? Hon skulle hafva skrifvit dem, om hon icke
blifvit förhindrad. Om Ni arbetade mer och talade oftare, så skulle Ni
uttrycka eder (s'exprimer) bättre. Jag försäkrar eder, att jag skulle
lära bättre, om jag hade mera tid. Jag klagar icke öfver eder, utan
öfver eder syster. Ni skulle icke hafva skäl (vous n'auriez pas lieu)
att klaga öfver henne, om hon hade haft tid att göra hvad Ni gaf henne
att göra. Vet Ni redan hvad som händt? Jag har intet hört. Vår grannes
hus har brunnit. Har man icke kunnat rädda något? Man var nog (bien)
lycklig att kunna rädda menniskorna, som voro inne; men af sakerna,
som der funnos (se trouver), kunde man ingenting rädda. Hvem har sagt
er det? Vår granne sjelf har sagt mig det.

Skriföfning 205.

Hvarföre är Ni utan ljus (sans lumičre)? Vinden blåste ut det, då Ni
kom in. Hvad är priset på detta kläde? Jag säljer det för tre och en
half riksdaler alnen (54 Lekt. Anm. D). Jag finner det ganska
dyrt. Har icke priset på kläde fallit? Det har icke fallit; priset på
alla varor (la marchandise) har fallit, utom på kläde (excepté celui
du drap). Jag skall gifva eder tre riksdaler för detsamma (en). Jag
kan icke lemna (donner ā) det för det priset, ty det kostar mig (il me
coûte) sjelf mer. Vill Ni hafva den godheten att visa mig några
stycken (la pičce) Engelskt kläde? Med mycket nöje. Behagar Ni av
detta kläde? Det passar mig icke. Hvarföre passar det eder icke?
Emedan det är för dyrt. Om Ni slår af något på priset (rabattre
quelque chose), skall jag köpa tjugu alnar deraf. Som jag icke har
begärt af eder för mycket, så kan jag icke pruta någonting. Ni lär
eder Fransyska; låter eder lärare eder öfversätta? Han låter mig läsa,
skrifva och öfversätta. Är det nyttigt att öfversätta, då man lär (en
apprenant) ett främmande språk? Det är nyttigt, när man nästan kan det
språk, som man lär sig; men om man ännu icke kan något deraf, är det
helt och hållet onyttigt. Hvad låter eder lärare i Fransyskan eder
göra? Han låter mig läsa en lektion; sedan låter han mig på Fransyska
öfversätta Svenska skriföfningar öfver (sur) den lektion, som han
låtit mig läsa, och från början till slutet af timmen talar han med
mig Fransyska, och jag måste svara honom på samma (dans la męme)
språk. Har Ni redan lärt eder mycket på detta sätt? Ni märker, att jag
redan lärt något, ty jag har knappt i tre månader studerat Fransyskan
och förstår eder redan, då Ni talar till mig, samt kan svara eder. Kan
Ni läsa lika bra? Jag kan läsa och skrifva lika väl som tala. Lär eder
lärare äfven Tyskan? Han lär den äfven. Som jag önskar att göra hans
bekantskap, så får jag bedja eder (je vous prierai) presentera mig i
hans hus.

Skriföfning 206.

Huru många skriföfningar öfversätter Ni dagligen? Om skriföfningarne
icke äro svåra, öfversätter jag dagligen tre till fyra, ovh när de äro
det. öfversätter jag blott en. Huru många har Ni skrifvit i dag? Detta
är den tredje, som jag öfversätter; men i morgon hoppas jag kunna
skrifva en mera (un de plus), ty jag blir då allena (seul). Har Ni
gjort besök hoc mi faster? Jag besökte henne för två månader sedan,
men (et), som hom emottog mig ovänligt, så har jag icke varit till
henne mera sedan den tiden. Huru måt Ni i dag? Jag mår ganska
illa. Hvad tycker Ni om denna soppa? Jag finner den rätt dålig; ty
sedan jag förlorat min matlust, förefaller mig intet godt (rien ne me
semble bon). Huru mycket inbringar denna tjenst åt eder fader? Den
inbringar honom mer än fyra tusen (mille har intet s i plur.)
riksdaler. Hvad nytt omtalas (dire)? Man omtalar intet nytt. Hvad
tänker Ni göra i morgon? Jag har föresatt mig att gå på ett
jagtparti. Har eder broder för afsigt att spela (de faire) ett parti
biljard? Han har för afsigt att spela ett parti schack. Hvarföre
finnas menniskor, som skratta, då jag talar? Det är ohöfliga
menniskor; Ni behöfver blott skratta med (aussi), och de skola icke
mera skratta åt eder. Om Ni gjorde som jag, skulle Ni tala väl. Ni
skall (il vous faut) studera något litet för hvar dag, och Ni skall
snart icke längre frukta att tala. Jag skall försöka att följa edert
råd, ty jag har föresatt mig att uppstiga hvarje morgon klockan sex,
studera till klockan tio och gå tidigt till sängs. Hvarföre beklagar
sig eder syster? Jag vet icke; eftersom allt lyckas henne, och hon (et
qu'elle) är lycklig, till och med lyckligare än både Ni och jag,
hvarföre beklagar hon sig? Kanhända klagar hon (se plaint-elle),
emedan hon icke noga känner denna sak. Det kan hända (cela se peut).

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: