free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sextiosjette Lektionen.	Soixante-sixičme Leįon.

Ett slag, en sort.		Une espčce.
Hvilken sort frukt är detta?	Quelle espčce de fruit est cela
				    (est-ce lā)?

Anm. A. Genitiv-märket står i Svenskan vid slag, sort men i
Fransyskan vid det ord, hvaraf ett slag eller en sort är i fråga.

En sten (af en frukt).		Un noyeau.
En persiko-, aprikos-,		Un noyeau de pęche, d'abricot,
		plommonsten.				de prune.
Stenfrukter.			Des fruits ā noyeau.
Man måste knäcka stenen, innan	Il faut casser le noyeau pour
	man kommer till kärnan.	  en avoir l'amande (ordspråk).
En kärna.			Une amande, un pepin.
En mandel.			Une amande.
Kärnfrukter.			Des fruits ā pepin.
Det är en kärnfrukt.		C'est un fruit ā pepin.

Samla, plocka.			Cueillir, cueillant, cuielli.

Jag, du, han (hon) plockar.	Je cueille, tu cueilles, il (elle) cueille.
Plocka frukt.			Cueillir du fruit.
Servera (framsätta) soppan.	Servir la soupe.
Servera (framsätta) deserten.	Servir le dessert.
Frukten.			Le fruit.
En aprikos.			Un abricot.
En persika.			Une pęche.
Ett plommon.			Une prune.
En anekdot.			Une anecdote.
Stek.				Du rôti.
Den siste (a).			Le dernier, la derničre.
Förlidna veckan.		La semaine derničre.

Upphöra att...			Cesser de...

Jag upphör att läsa.		Je cesse de lire.
Hon upphör att tala.		Elle cesse de parler.

Undvika.			Éviter de.

Undgå, undfalla.		Échapper
					(har både avoir och ętre till
							  hjelpverb).

Anm. B. Verbet échapper har till hjelpverb avoir, när det utsäges om
personer eller djur, som undgå förföljelse, olycka, fara; om saker,
som undgå någons uppmärksamhet eller af glömska icke göras; échapper
har ętre till hjelpverb, då det utsäges om saker, som göras, eller om
ord, som yttras af oförsigtighet, oaktsamhet eller misstag; eller om
personer och djur, som genom en eller annan omständighet rädda sig
undan förföljare, af hvilka de nästan upphunnits.

Undgå en olycka.		Échapper ā un malheur.
Han tog till flykten,		Il a pris la fuite
  för att undgå döden.	  pour échapper ā la mort.
Hjorten har undgått		Le cerf a échappé
	hundarnes uppmärksamhet.	 aux chiens.
Hjorten har undkommit		Le cerf est échappé
	de förföljande hundarne.	 aux chiens.
Hvad jag ville säga eder
   har undfallit mig.		Ce que je voulais vous dire  
Jag har glömt hvad				 m'a échappé.
  jag ville säga eder.	
Hans hemlighet har
   undfallit honom.
Han har av oaktsamhet		Son secret lui est échappé.
  yppat sin hemlighet.
Intet enda ord af talet har	Il ne m'a pas échappé
   undfallit min uppmärksamhet.  un seul mot du discours.
Jag har hört vartenda ord af talet.
Intet enda ord har undfallit mig.
Jag har ej sagt ett enda ord.	Il ne m'est pas échappé un seul mot.

Umbära, undvara något.
Hjelpa sig något förutan.	Se passer de quelque chose.
Kan Ni hjelpa er utan bröd?	Pouvez-vous vous passer de pain?
Jag kan undvara det.	
Jag kan hjelpa mig		Je puis (je peux) m'en passer.
	    sådant förutan.
Det finnes mycket,		Il y a bien des choses
  som man måste umbära.	  dont il faut se passer.

Verkställa, utföra ett uppdrag.	S'acquitter d'une commission.
Jag har verkställt		Je me suis acquitté
		edert uppdrag.	   de votre commission.
Har Ni utfört mitt uppdrag?	Vous ętes-vous acquitté de ma
							commission?
				Avez-vous fait ma commission?
Jag har verkställt det.		Je m'en suis acquitté.

Göra sin skyldighet.		Faire son devoir.

Uppfylla sin pligt.		Remplir son devoir.

Denne man gör alltid		Cet homme fait toujours
	 sin skyldighet.		    son devoir.
Denne man uppfyller alltid	Cet homme s'acquitte toujours
		  sin pligt.			   de son devoir.

Räkna på något, lita på något.	Compter sur quelque chose.
Han räknar derpå.		Il y compte.
Jag räknar på eder.		Je compte sur vous.
	  Jag litar på eder.		 Je me fie ā vous.
Ni kan lita på honom.		Vous pouvez vous fier ā lui. 
	Vous pouvez vous y fier.
	Vous pouvez compter sur lui.

Förstå, vara tillräcklig.	Suffire, suffisant, suffi.

Är detta bröd			Ce pain
  tillräckligt åt eder?	  vous suffit-il?
Det är tillräckligt för mig.	Il me suffit.
Jag, du medhinner		Je suffis,
   (jag, du står ut med).		tu suffis.
Skola dessa penningar förslå	Cet argent suffira-t-il
	  för denne man?		  ā cet homme?
De skola förslå åt honom.	Il lui suffira.
Den vise är nöjd med litet.	Peu de bien suffit au sage.
Var denna summa tillräcklig	Cette somme a-t-elle suffit
		åt denne man?			   ā cet homme.
Har denne man nöjt sig		Cet homme s'est-il contenté
	 med denna summa?			  de cette somme?
Den har varit			Elle lui
  tillräcklig åt honom.	   a suffi.
Han har nöjt sig dermed.	Il s'en est contenté.
Åtnöja sig (vara nöjd)		Se contenter
		 med något.		de quelque chose.
Summan skulle vara		La somme
    tillräcklig för honom,	  lui suffirait,
    om Ni blott ville	  si vous vouliez seulement
    tillägga några riksdaler.  y ajouter quelques écus.
Han skulle vara nöjd,		  Il se contenterait,
  om Ni blott ville tillägga	   si vous vouliez seulement y ajouter
		några riksdaler.			quelques écus.

Tillägga.			Ajouter.

Bygga.				Bâtir.

Inskeppa sig, gå om bord.	S'embarquer.

Ett segel.			Une voile
Gå till segels, afsegla.	Mettre ā la voile.
Segla till...			Faire voile pour...
Segla till Amerika.		Faire voile pour l'Amérique
				   (aller en Amérique).
Segla (vara under segels).	Marcher; aller ā la voile.
Med fulla segel.		Ā pleine voiles (ā toutes voiles). 
Han steg ombord den 16:e	Il s'est embarqué le seize
	 i förliden månad.			 du mois dernier.
Han gick till segels		Il a mis ā la voile
  den 3:dje dennes.		  le trois (du mois) courant.
Innevarande månad.		Le mois courant, le courant.
Den fjerde eller femte dennes.	Le quatre ou le cinq du courant.
Brefvet är af (dateradt)	La lettre est du
	den sjette dennes.	  six du courant.

Det vill säga; nemligen.	C'est-ā-dire; savoir.

Och så vidare (etc.)		Et le reste (etc.)

Min penna är bättre än eder.	Ma plume est meilleure que la vôtre.
Jag skrifver bättre än Ni.	J'écris mieux que vous.
Man skall låta värma soppan.	On fera réchauffer la soupe.
Det är serveradt		On a servi.
  (middagen eller
  qvällen är färdig).
Får jag servera eder soppa?	Vous servirai-je de la soupe?
  Får jag gifva eder soppa?
Jag skall bedja eder om		Je vous en demanderai
		litet deraf.			un peu.
Servera, sätta fram,
	 lägga för (om rätter).	Servir.
Betjena, passa upp.

Skriföfning 207.

Jag skulle gerna vilja (je voudrais bien) veta, hvarföre jag icke kan
tala lika bra som Ni. Jag skall straxt (je vais) säga er det: Ni
skulle tala fullkomligt lika bra (tout aussi bien) som jag, om Ni icke
vore så blyg (timide). Men om Ni hade öfverläst edra lektioner, så
skulle Ni icke frukta att tala; ty, för att tala väl, måste man ega
kunskaper (savoir), och det är ganska naturligt (trčs-naturel), att
den, som icke riktigt kan hvad han lärt, är blyg (soit timide,
prés. subj., varom sednare). Ni skulle icke vara så blyg, som Ni är,
om Ni vore viss derpå, att Ni icke gjorde några fel. Jag kommer för
att önska eder en god morgon. Ni är ganska artig (aimable). Skulle Ni
vilja göra mig en tjenst? Säg mig hvad Ni önskar (ce qu'il vous faut);
jag skall göra allt, för att tjena eder (pour vous obliger). Jag
behöfver 500 riksdaler och beder eder att låna mig dem; jag skall
återlemna er dem, så snarrt jag har erhållit mina penningar. jag
skulle blifva eder myckset förbunden, om Ni ville göra (rendre) mig
denna tjenst. Jag skulle göra det hjertligt gerna (de tout mon coeur),
om jag kunde; men, som jag förlorat alla mina penningar, så är det mig
omöjligt (il m'est impossible) att göra eder denna tjenst. vill Ni
fråga eder broder, om han (s'il) är jöjd med de pennigar, som jag
skickat honom? Hvad min broder angpr, så är han nöjd dermed, men jag
är det icke; ty som jag har lidit skeppsbrott (faire naufrage), så
behöfver jag de penningar, som Ni är skuldig mig.

Skriföfning 208.

Har man satt fram soppan? Man har framsatt den för några minuter
sedan. Då (alors) måste hon vara kall, och jag tycker blott om varm
soppa (la soupe chaude). Man skall låta värma den åt eder. Ni kall
visa mig en stor artighet (obliger beaucoup). Får jag lägga för eder
af denna stek? Jag skall bedja eder om litet deraf. Vill Ni äta af
detta fårkött? Nej, jag tackar, jag tycker mera om höns. Får jag bjuda
eder (vous offrirai-je) vin? Jag skall bedja eder om litet deraf. Har
man redan framsatt deserten? Man har satt fram densamma. Tycker Ni om
frukt? Jag äter gerna frukt, men jag har ingen appetit mer. Vill Ni
äte litet ost? Jag skall äta deraf. Får jag gifva eder Engelsk eller
Holländsk ost? Jag skall ä¨ta litet holländsk ost. Hvad är detta för
frukt? Det är stwnfrukt. Hvad kallas den? Den kallas så. vill Ni
tvätta eder om händerna? Jag skall låta gifva eder en handduk, tvål
och vatten. Jag skall blifva eder mycket förbunde (fort obligé). Törs
jag bedja eder om litet vatten? Här är sådant. Kan Ni hjelpa eder utan
tvål? Hvad tvålen angår, så kan jag undvara densamma; men jag måste
hafva en handduk att aftorka mina händer. Hjelper Ni er odta utan
tvål? Det är många saker, man kan umbära. Hvarföre har denne man
gripit till flykten? Emedan han icke hade annt medel att undgå det
straff (la punition), som han förtjenat. Hvarföre hafva edra bröder
icke förskaffat sig en bättre häst? Om de hade blifvit af med sin
gamla häst, skulle de hafva skaffat sig en bättre. Är eder fader ännu
ankommen? Icke ännu, men vi hoppas, att han skall komma just i dag
(aujourd'hui męme). Har eder vän rest i tid (ā temps)? Jag vet icke,
men jag hoppas, att han har (qu'il sera, 58 Lekt. Anm. A.) afrest i
tid.

Skriföfning 209.

Har Ni utfört mitt uppdrag? Jag har utfört detsamma. Har eder beoder
verkställt det uppdrag, som jag hade gifvit honom? Han har verkställt
det. Skulle Ni vilja utföra ett ärende åt mig? Jag står i så många
förbindelser till eder, att jag alltid skall verkställa edra uppdrag,
när Ni behagar (il vous plaira) gifva mig sådana. Vill Ni fråga
köpmannen, om (si) han kan lemna mig hästen för det pris (au prix),
som jag bjudit honom? Jag är säker derom, att han skulle vara nöjd, om
Ni ville tillägga ännu några riksdaler. Om jag vore viss derom, skulle
jag tillägga ännu några riksdaler. God morgon, mina barn! Hafven I
läst öfver eder lexa? Ni vet väl, att vi alltid göra det, så framt vi
icke äro (ā moins que nous ne soyons) sjuka. Hvad gifver Ni oss att
göra i dag? Jag gifver eder att öfverläsa sextiosjette lektionen och
öfversätta öfningarne, som höra dertill (que en dépendent); det vill
säga, den 207:de, 208:de och 209:de. Viljen I försöka att icke göra
några fel? Vi skola försöka att icke göra några. Är detta bröd
tillräckligt åt eder? Det skulle var tillräckligt för mig, om jag icke
vore mycket hungrig. När har eder broder inskeppat sig till Amerika?
Han har gått till segels den 30:de i förliden månad. Lofvar Ni mig att
tala med eder broder? Jag lofvar eder det, Ni kan lita derpå. Jag
litar på eder. Skall Ni arbeta bättre för nästa lektion, än Ni arbetat
(se Lekt. 53. Anm. B.) för denna? Jag skall arbeta bättre. Kan jag
räkna derpå? Ni kan det.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: