free web hosting | website hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sextiosjunde Lektionen.	Soixante-septičme Leįon.

Förstå sig på
    (att bedöma) något.   Se connaître en quelque chose.

Förstår Ni eder på kläde?    Vous connaissez-vous en drap?
Jag förstår mig derpå.     Je m'y connais.
Jag förstår mig icke derpå.   Je ne m'y connais pas.
Jag förstår mig         Je m'y connais trčs-bien.
    ganska väl derpå.
Jag förstår mig         Je ne m'y connais pas beaucoup.
    icke mycket derpå.

Förstå sig på (att göra) något. S'entendre (se connaître)
                  ā quelque chose.

Han förstår sig på målarekonst. Il s'entend ā la peinture.
       Han är god målare.

Rita, afteckna.         Dessiner.

Kalkera, efterteckna.      Calquer

Afteckna ett landskap.     Dessiner un paysage.
Teckna efter naturen.      Dessiner d'aprčs nature. 
Teckningen.           Le dessin.
Tecknaren.           Le dessinateur.
Naturen.            La nature.

Bära sig åt, gå till väga.   S'y prendre.

Huru bär Ni er åt, för att   Comment vous y prenez-vous 
  göra upp eld utan eldtång?	 pour faire du feu sans pincettes?
Jag går till väga       Je m'y prends comme cela.
  på detta sätt.
Ni går orätt tillväga.     Ni bär er illa åt.
                 Vous vous y prenez mal.
Jag går riktigt tillväga.   Je m'y prends bien.
Huru bär sig eder broder åt,  Comment votre frčre s'y prend-il
  för att göra detta?      pour faire cela?
Skickligt, händigt.      Adroitement.
Oskickligt, ohändigt.     Maladroitement.

Förbjuda.           Défendre.

Jag förbjuder eder       Je vous défends de faire cela.
  att göra detta.

Sänka, nedfälla.        Baisser.
  Falla, aftaga.

Slå ned ögonen.        Baisser les yeux.
Förhänget, ridån.       La toile, le rideau.
Förhänget (ridån)       La toile (le rideau)
  uppgår, faller.        se lčve, se baisse.
Kursen har fallit.       Le change a baissé.
Dagen aftager.         Le jour baisse.
Det blir natt;         Il se fait nuit.
  det börjar blifva mörkt.
Det blir sent.         Il se fait tard.

Buga sig, bocka.        Se baisser.
Lukta, lukta på, smaka af.   Sentir.
Han luktar lök.        Il sent l'ail.
Känna någon på pulsen.     Tâter le pouls ā quelqu'un.

Samtycka till något.      Consentir ā quelque chose.

Jag samtycker dertill.     J'y consens.

Dölja, förborga.        Cacher.

Förståndet, anden.       L'esprit.
I sanning.           En vérité.
I sjelfva verket.       En effet.
Sanningen.           La vérité.
Verkningen.          L'effet.
Sann, rätt, verklig.      Vrai.
En sannfärdig man.       Un homme vrai. 
Det är den rätta platsen    Voilā la vraie place de ce tableau.
     för denna tafla.

Hafva höga tankar om någon   Farie cas de quelqu'un.
Sätta värde på någon.

Värdera, akta någon.      Estimer quelqu'un.

Jag sätter icke mycket värde  Je ne fais grand cas
        på denne man.     de cet homme.
Jag sätter mycket värde    Je fais grand cas de lui.
          på honom.
Händelsen, fallet.       Le cas.

Blomman.            La fleur.

Jemns med.           Ā fleur de.

Denne man har framstående   Cet homme a les yeux ā fleur de tęte.
      ögon (är utögd).

Blomma, blomstra.       Fleurir.

Växa.             Croître, croissant, crû.

Jag, du, han (hon) växer.   Je crois, tu crois, il (elle) croît.
Växa hastigt.         Croître rapidement.
Blifva stor, växa till.    Grandir.
Detta barn växer synbart    Cet enfant grandit ā vue d'oeil.
 (så fort att man kan se det).
Detta barn har vuxit mycket  Cet enfant a bien grandi
       på en liten tid.      en peu de temps.

Säden (sädesfälten) har växt  Cette pluie a fait grandir les blés.
   mycket efter detta regn.
Säd.              Du blé.

Ett nattläger, tillhåll.    Un gîte.
Ett skygd, skjul.       Un abri.
En hydda, koja.        Une chaumičre.
Söka skygd emot något.     Se mettre ā l'abri de quelque chose.
Låtom oss söka skygd      Mettons-nous ā l'abri
  emot regnet, vinden!      de la pluie, du vent!
Låtom oss inträda i      Entrons dans
  denna hydda för att vara    cette chaumičre, pour ętre
    skyddade mot ovädret!   ā couvert de la tempęte, ou
	             pour ętre ā l'abris des
                 injures du temps!

Öfverallt.           Partout.

Öfver hela staden.       Par toute la ville.
En skugga.           Une ombre

I skuggan.           Ā l'ombre.

Låtom oss sätta oss i     Allons nous asseoir ā
  skuggan af detta träd!     l'ombre de cet arbre!

Låtsa, ställa sig som om...  Faire semblant de.

Denne man låtsar sofva.    Cet homme fait semblant de dormir.

Detta unga fruntimmer låtsar  Cet demoiselle fait semblant de
       förstå Fransyska.        savoir le franįais.
De ställa sig, som om de    Ils font semblant de
  ville närma sig till oss.   s'approcher de nous.

Nu.              Maintenant.

Ifrån.             Dčs.

Ifrån morgonen.        Dčs le matin.
Ifrån (dag-)gryningen.     Dčs le point du jour.
Ifrån vaggan, från barndommen. Dčs le berceau.
Från närvarande tid.      Dčs ā présent.

Så snart som.         Dčs que.

Så snart jag får se honom,   Dčs que je le verrai,
  skall jag tala med honom.   je lui parlerai.

Af fruktan att...       De crainte de
                   eller
                 de peur de.

Förkyla sig.          Se refroidir, s'enrhumer.

Jag vill icke gå ut,      Je ne veux pas sortir, 
af fruktan att förkyla mig.	 de peur de m'enrhumer.
Han vill icke gå till staden, Il ne veut pas aller ā la ville,
  af fruktan att möta en af   de peur de rencontrer un de
  sina borgenärer.        ses créanciers.
Han vill icke öppna sin börs, Il ne veut pas ouvrir sa bourse, 
  af fruktan att förlora     de peur de perdre
  sina penningar.        son argent.
Afskrifva.           Copier. (Se 60 Lekt. Anm. A.)
Deklinera, böja.        Décliner.
Renskrifva,          Mettre au net.
  prydligt afskrifva.
Ett substantiv (sakord).    Un substantif.
Ett adjektiv (egenskapsord).  Un adjectif.
Ett pronomen.	Un pronom.
Ett verb (tidsord).      Un verbe.
En preposition.        Une préposition.
En språklära, en ordbok.    Une grammaire, un dictionnaire.

Skriföfning 210.

Förstår Ni eder på kläde? Jag förstår mig derpå. Vill Ni köpa mig
några alnar? Om Ni vill gifva mig penningarne, så skall jag köpa eder
sådant. Ni skall göra mig en stor tjenst (obliger). Förstår sig denne
man på kläde? Han förstår sig icke mycket derpå. Huru bär Ni er åt för
att göra detta? Jag bär mig åt på detta sätt. Vill Ni visa mig, huru
Ni går tillväga? Det vill jag visst (bien). Hvad skall jag (que me
faut-il) göra tills i morgon? Ni skall renskrifva edra themata,
skrifva tre andra och läsa öfver den följande lektionen. Huru bär Ni
eder åt, för att skaffa eder varor utan penningar? Jag köper dem på
kredit. Hurur bör sig eder syster åt, för att lära Fransyskan utan
ordbok? Hon går tillväga på detta sätt. Hon går ganska skickligt
tillväga. Men huru bär eder broder sig åt? Han bär sig ganska
oskickligt åt; han läser och uppsöker orden i ordboken. Han kan
studera på detta sätt i tjugu år, utan att kunna bilda (faire) en enda
sats (une seule phrase). Hvarföre nedslår eder syster ögonen? Hon
nedslår dem, emedan hon skämmes att icke hafva skrifvit sitt
thema. Skola vi äta frukost i dag uti trädgården? Det är så vackert
väder, att vi måste njuta deraf (qu'il faut en jouir). Hvad tycker Ni
om detta kaffe? Jag finner det utmärkt gott. Hvarföre bugar Ni eder?
Jag bugar mig, för att upptaga näsduken, som jag har tappat. Hvarföre
gömma sig edra systrar? De skulle icke gömma sig, om de icke fruktade
att blifva sedda. För hvem frukta de? De frukta för sin lärarinna
(instructrice), som bannade dem i går derföre, att de icke öfverläst
sina lexor.

Skriföfning 211.

Har Ni redan sett min son? Jag har icke sett honom ännu; huru mår han?
Han mår ganska bra. Ni skall icke känna igen honom, ty han har vuxit
mycket på en liten tid.. Hvarföre gifver denne man intet åt de
fattiga? Han är ganska snål (avare); han vill icke öppna sin börs, af
fruktan att förlora sina penningar. Hurudant väder är det? Det är
ganska varmt; vi hafva på länge icke haft något regn. Jag tror att vi
få (nous aurons) ett oväder (un orage). Det kan väl hända. Vinden
tilltagert (s'élever), åskan går redan; hör Ni henne? Ja, jag hör
henne; men ovädret är ännu långt borta (encore bien loin). Icke så
långt borta, som Ni tror; se hurur det blixtrar! Gud (mon Dieu)!
hvilket störtregn (quelle averse)! Om vi gå in någonstädes, skola vi
vara i skygd för ovädret. Låtom oss då (donc) gå in i denna hydda; der
skola vi vara skyddade för regnet och stormen. Hvar skola vi nu gå?
Hvilken väg skola vi taga? Den kortaste (court) är den bästa. Solen
skiner för starkt, och jag är ännu ganska trött; låton oss sätta oss i
skuggan af detta träd! Hvad är det för en man, som sitter under
trädet? Jag känner honom icke. Det synes som han (il paraît qu'il)
vill vara ensam; ty, då vi närma oss honom, låtsar han sofva. Han är
som eder syster; hon förstår ganska väl Fransyskan; men, om jag börjar
tala med henne, låtsar hon som om hon icke förstode mig. Ni har lofvat
mig att tala med kaptenen; hvarföre har Ni icke gjort det? Jag har
ännu icke sett honom; men, så snart jag får se honom, skall jag tala
med honom.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: