free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sextionionde Lektionen.  Soixante-neuvičme Leįon.

Låta slå            Se faire battre.
  (illa handtera) sig.
Göra sig betald.        Se faire payer.
Låta bjuda sig på middag.    Se faire inviter ā dîner.

Först; i början.        D'abord.
För det första.         Premičrement, en premier lieu.
För det andra.         Secondement, en second lieu.
För det tredje etc.       Troisičmement, en troisičme lieu, etc.
Är eder moder hemma?      Votre mčre est-elle chez elle?
	              Votre mčr est-elle ā la maison?
Hon är hemma.          Elle y est.
Jag går till henne.       Je vais chez elle.

Ett skäl, en anledning.     Un sujet.

En anledning till bekymmer.   Un sujet de chagrin.
Ett skäl till bedröfvelse,   Un sujet de tristesse.
      sorgbundenhet.
Hon har skäl att vara sorgsen. Elle a un sujet de tristesse.
Bekymmer; sorg, bedröfvelse.  Le chagrin, la tristesse. 
Är denna qvinna färdig     Cette femme est-elle pręte
       att gå ut?              ā sortir?
Hon är det.           Elle l'est.

Oaktadt, trots.         Malgré, en dépit de.

Det oaktadt.          Malgré cela.
Mot hans, hennes, deras vilja. Malgré lui, elle, eux

Ställa så till.         Faire en sorte de.

Ställer Ni så till, att Ni   Faites-vous en sorte 
    slutar edert arbete    de finir votre ouvrage
    hvarje Lördagsafton?    tous les samedis soir?
Ställer Ni så till, att Ni   Faites-vous en sorte 
  har slutat edert arbete    d'avoir fini votre ouvrage
    hvarje Lördagsafton?   tous les samedis-soir?
Laga så, att Ni gör detta   Faites en sorte de faire cela
    för att tjena mig.          pour m'obliger.

Anm. A. Så ofta som att är liktydigt med för att, återgifves det i
Fransyskan med pour, som betecknar ändamålet, afsigten eller grunden,
hvarföre något göres.

Jag skall göra allt möjligt,  Je ferai tous
       att tjena eder.    pour vous obliger.

Vetta, ligga åt.        Donner sur.
  Hafva utsigt, utgång åt.

Fönstre vetter åt gatan.    La fenętre donne sur la rue.
Fönstret ligger åt floden.   La fenętre donne sur la rivičre.
Bakdörren leder till      La porte de derričr donne sur
     trädgården.                le jardin.

Dränka.             Noyer.

Dränka en hund.         Noyer un chien.
Dränka sig, drunkna.      Se noyer.
Springa ut genom fönstret.   Sauter par la fenętre.
Kasta ut genom fönstret.    Jeter par la fenętre.
Jag drunknar.          Je me noie. (Se 24 Lekt. Anm. C.)
Han hoppade ut genom fönstret. Il sauta par la fenętre.

Fästa, fastbinda.        Attacher.

Han blef bunden vid ett träd.  On l'attacha ā un arbre.

Boskapen.            Le bétail; plur., les bestiaux.
Hålla sig varm.         Se tenir chaud. 
Hålla sig sval.         Se tenir frais.
Hålla sig ren, snygg.      Se tenir propre.
Vara på sin vakt emot någon.  Se tenir en garde contre quelqu'un.
Var på eder vakt        Tenez-vous en garde
       emot denne man!    contre cet homme.

Taga sig tillvara /       Prendre garde ā
  akta sig för någon / något.	  quelqu'un / ā quelque chose.

Om Ni icke aktar eder för    Si vous ne prenez pas garde ā
  denna häst, skall han     ce cheval, il vous
       sparka eder.     donnera un coup de pied.

Akta eder, att falla!      Prenez garde de tomber!
 Akta eder, att Ni icke faller!
Vara på sin vakt emot någon.  Se tenir (ętre) sur ses gardes
                        avec quelqu'un.
Akta sig för någon eller något. Se garder de quelqu'un
                  ou de quelque chose.
Tag eder i akt för denne man!  Tenez-vous sur vos gardes
                      avec cet homme.
Se eder före! Akta eder!    Prenez garde!

En tanke.            Une pensée.
En idé.             Une idée.
Ett infall.           Une saillie.
Falla (någon) in;        Venir en pensée
     komma att tänka på.     (ā l'idée, ā l'esprit).
Det faller mig något in.    Il me vient une idée.
Detta har aldrig fallit mig in. Cela ne m'est jamais venu ā l'esprit.

Få ett infall. Understå sig.  S'aviser.

Han fick nyligen det infallet  Il s'avisa l'autre jour
       att bestjäla mig.       de me voler.
Hvad faller eder in?      De quoi vous avisez-vous?
  Hvad understår Ni
     er att göra?
I mitt, edert, hans eller    Ā ma, ā votre, ā sa place.
      hennes ställe.
Man måste lägga hvar sak    Il faut mettre chaque chose
     på sitt ställe.            ā sa place.
Omkring.            Autour.
Rundtomkring.          Tout autour.
Vi seglade omkring England.   Nous naviguâmes autour de
                       l'Angleterre.
De gingo omkring i staden, för Ils allčrent įa et lā dans la ville,
att se dess märkvärdigheter.	      pour en voir les choses
                            remarquables.

Gå omkring huset.        Aller autour de la maison.
                  Faire le tour de la maison.
Gå omkring i huset.       Aller įa et lā dans la maison.

Kosta.             Coûter.

Huru mycket kostar detta eder? Combien cela vous coûte-t-il?
Huru mycket kostar       Combien ce livre
  eder denna bok?         vous coûte-t-il?
Den kostar mig         Il me coûte
  tre och en half riksdaler.   trois écus et demi.
Detta bord kostar        Cette table lui
  honom sju riksdaler.      coûte sept écus.

Ensam, enda, blott.       Seul; fém. seule.

Jag var ensam.         J'étais seul.
En enda qvinna.         Une seule femme.
En enda Gud.          Un seul Dieu.
Gud allena kan göra detta.   Dieu seul peut faire cela.
Blotta tanken derpå       La seule pensée de cela
    är brottslig.           est criminelle.
Ett enda genomläsande      Une seule lecture
  är icke tillräckligt, att    ne suffit pas, pour
   tillfredsställa en man,	  contenter un homme
        som har smak.      qui ā du goût.

Skjuta ihjel.          Tuer d'un coup d'arme ā feu.

Skjuta en för pannan.      Brûler la cervelle ā quelqu'un.
Skjuta sig med en pistol.    Se brûler la cervelle d'un
                     coup de pistolet.
Han har skjutit sig för pannan. Il s'est brûlé la cervelle.
Han har skjutit sig för pannan Il s'est brûle la cervelle
       med en pistolkula.   d'un coup de pistolet.

Han tjenade länge, kom till   Il servit longtemps, parvint
  stora hedersbeställningar    aux honneurs,
        och dog nöjd.   et mourut content.

Anm. B. I vissa fall, när verberna stå alla uti samma tempus,
upprepas vanligen icke pronominerna för tredje personen.

Han ankom fattig,        Il arriva pauvre,
  blef på kort tid rik      devint riche en peu de temps,
  och förlorade åter allt	  et perdit tout
  på ännu kortare tid.      en moins de temps encore.

Skriföfning 214.

Hvad fattas eder? Hvarföre ser Ni så melankolisk (avoir l'air si
mélancolique) ut? Jag skulle icke se så melankolisk ut, om jag icke
hade skäl att vara sorgsen. Jag har just nyss hört, att en af mina
bästa vänner skjutit sig med en pistol för pannan, och att en af min
hustrus bästa väninnor dränkt sig. Hvar har hon dränkt sig? Hon har
dränkt sig i den flod, som är bakom hennes hus. I går morse steg hon
upp klockan fyra, utan att säga ett ord till någon (personne), sprang
ut genom fönstret, som vetter åt trädgården, och kastade sig i floden,
der hon drunknade. Jag har stor lust (grande envie) att bada (se
baigner) i dag. Hvar vill Ni bada? I floden. Är Ni icke rädd att
drunkna? Ack nej! jag kan simma. Hvem har lärt er det? Förliden sommar
tog jag några lektioner i simskolan (ā l'école de natation). När hade
Ni slutat eder lexa? Jag hade slutat den, då Ni inkom. De, som hade
mest (le plus) bidragit (contribuer) till hans upphöjelse (ā son
élévation) på sina förfäders thron (le thrône), voro desamma, som med
största ifver (le plus d'acharnement) arbetade uppå att störta honom
derifrån (ā l'en précipiter). Så snart Caesar (César) hade öfvergått
(passer) Rubicon, hade han icke längre att öfverlägga (ā délibérer):
han måste segra eller dö. En kejsare, som var uppbragt (irrité) på en
stjerntydare (un astrologue), frågade honom: "Eländige (misérable)!
hvilken död (de quel genre de mort) tror du att du skall dö?" - "Jag
skall dö af feber," svarade stjerntydaren. - "Du ljuger," sade
kejsaren; "du skall dö genast en våldsam död (de mort violente)". Då
man var i begrepp att gripa (saisir) honom, sade han till kejsaren:
"Eders Majestät (Seigneur), befall (ordonnez) att man känner mig
(qu'on me tâte, présent Subj., hvarom sednare) på pulsen, och man
skall finna, att jag har feber." Detta infall räddade hans lif.

Skriföfning 215.

Ser Ni huset der nere (cette maison lā-bas)? Jag ser det: hvad är det
för hus? Det är ett värdshus (une auberge); om Ni vill, skola vi gå
dit in, för att dricka ett glas vin; ty jag är ganska törstig. Ni är
alltid törstig, då Ni ser ett värdshus. Om vi gå in, skall jag dricka
eder skål (Lekt. 63). Hellre än att gå (Lekt. 61) på ett värdshus,
dricker jag intet. När skall Ni betala mig hvad Ni är (mig) skyldig?
Då jag får (aurai) penningar; det är gagnlöst att fordra af mig några
i dag, ty Ni vet ganska väl, att det finnes ingenting att få af den,
som ingenting har. När tror Ni att Ni får (quand pensez-vous avoir)
penningar? Jag tror mig få sådana nästa år. Vill Ni göra hvad jag
skall säga eder? Jag vill göra det, om det icke är för svårt. Hvarföre
skrattar Ni åt mig? Jag skrattar icke åt eder, utan åt eder rock. Är
han icke lik eder (Lek. 63)? Han liknar honom icke; ty min är kort
(court) och eder är alltför lång (long); min är svart och eder är
grön. Hvarföre umgås Ni med (Lekt. 63) denne man? Jag skulle icke
umgås med honom, om han icke hade gjort mig stora tjenster. Tro honom
icke (ne vous y fiez-pas), ty, om Ni icke är på eder vakt, skall han
bedraga eder. Hvarföre arbetar Ni så mycket (tant)? Jag arbetar för
att en gång (un jour) blifva nyttig för mitt fädernesland. Då jag ännu
var (étant encore) liten, sade jag en dag till min fader: "Jag förstår
icke handeln (la commerce) och kan icke sälja; låt mig få
(permettez-moi de) leka." Min fader svarade mig leende (en souriant):
"Det är genom att handla som (c'est en faisant le commerce que) man
lär sig handla, och genom att sälja som man lär sig att sälja." "Men,
min käre fader," inföll jag (répliquer): "Genom att leka (en jouant)
lär man sig äfven att leka." "Du har rätt," sade han mig; "men man
måste förut (auparavant) lära det, som är nödvändigt (nécessaire) och
nyttigt." Dömen icke (ne jugez point), att I icke mågen (vous qui ne
voulez pas) blifva dömda! Hvarföre sen i grandet (une paille) i eder
broders öga, I, som icke märken bjelken (une poutre), som är uti edert
eget öga? Skulle Ni renskrifva edra themata, om jag renskrefve mina?
Jag skulle renskrifvit dem, om Ni renskrefve edra. Skulle eder syster
hafva renskrifvit sitt bref, om jag hade renskrifvit mitt? Hon skulle
hafva renskrifvit det. Skulle hon hafva rest, om jag hade rest? Jag
kan icke säga eder, hvad hon skulle hafva gjort, om Ni hade rest.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: