free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sjuttioförsta Lektionen.   Soixante et onzičme Leįon.

Stå upprätt.          Ętre debout.
  Vara uppe (på benen).

Blifva uppe.          Rester debout.

Vill Ni tillåta mig att     Voulez-vous me permettre
     gå till torget?        d'aller au marché?

Skynda, skynda sig.       Se dépęcher.

Skynda er och          Dépęchez-vous et
     kom snart tillbaka!    revenez bientôt!

Gå och säg honom, att jag    Allez lui dire que je
    icke kan komma idag!    ne puis venir aujourd'hui.

Anm. A. Verberna aller, gå, och venir, komma, åtföljas i Fransyskan
af Infinitiven och förbindas icke, såsom i Svenskan, genom och med det
följande verb, som utsäger rörelsens ändamål.

Han kom och sade oss, att han  Il vint nous dire qu'il
       icke kunde komma.   ne pouvait pas venir.
Gå och besök edra vänner.     Allez voir vos amis.

Gråta.             Pleurer.

Det minsta slag         Le moindre coup
  kommer honom att gråta.     le fait pleurer.

Förskräcka.           Effrayer.
Förskräckas, blifva förskräckt. S'effrayer.

Den minsta sak förskräcker   La moindre chose l'effraie.
    honom (eller henne).
Blif icke förskräckt!      Ne vous effrayez pas.
Förskräckas för (af) någonting. S'effrayer de quelque chose.
Hvarföre blir Ni förskräckt?  De quoi vous effrayez-vous?

På min bekostnad.        Ā mes dépens.
På hans (hennes),        Ā ses, ā nos dépens.
       vår bekostnad.
På andras bekostnad.      Aux dépens d'autrui.
Denne man lefver på       Cet homme vit aux
      allas bekostnad.    dépens de tous le monde.

Bero af..., ankomma på...    Dépendre de...

Detta beror på         Cela dépend des
      omständigheterna.    circonstances.
Detta ankommer icke på mig.   Cela ne dépend pas de moi.
Det beror af honom       Il dépend de lui
  att göra detta.        de faire cela.
Ack! ja, det beror af honom.  Oh! oui, cela dépend de lui.

Förvåna.            Étonner.

Förvånas, förundra sig.     S'étonner.

Förundra sig öfver något.	Ętre étonné de quelque chose.

Jag förundrar mig deröfver.   J'en suis étonné.
     Det förundrar mig.
Det tilldrog sig något     Il arriva une chose
  utomordentligt, som       extraordinaire, qui
    förvånade alla.      étonna tout le monde.

Tilldraga sig.         Se passer.

Det har tilldragit sig     Il s'est passé
   mångahanda saker, som    plusieurs choses qui
   skola öfverraska eder.    vous surprendront.

Öfverraska.           Surprendre.	

Det skall gå förbi många dagar Il se passera plusieurs jours
   till dess (dessförinnan).     d'ici lā (avant cela).
Det inträdde en man,      Il entra un homme
  som frågade mig,        qui me demanda 
   huru jag mådde.	      comment je me portais.

Följaktligen, då, således.   Donc.

Derför.             C'est pourquoi.

Här om dagen.          L'autre jour.
Nyligen.            Derničrement.
Inom kort.           Dans peu de temps.

Inom.              Dans, en.

Anm. B. Inom, med afseende å tid, öfversättes med dans, då en
kommande tidpunkt, före hvilken något skall ske, uttryckes; med en, då
man angifver den förgångna tidsrymd, under hvilken en handling
varat. Det förra uttryckes i Svenskan ofta med om; det sednare med på.

Han skall komma om åtta dagar. Il arrivera dans huit jours.
Han gjorde denna resa      Il a fait ce voyage
    på åtta dagar.        en huit jours.
Han skall hafva slutat sina   Il aura fini
  studier inom tre månader.    ses études dans trois mois.
Han fulländade sina studier   Il a fini ses études
         på ett år.        en un an.
Han har sysselsatt sig     Il a fait une étude
  företrädesvis med        particuličre
  geometrien (han har slagit   de la géométrie.
      sig på geometrien).

Han har många vänner.      Il a bien des amis.
                  Il a beaucoup d'amis.

Anm. C. Bien, såsom myckenhets-adverb, åtföljes af partitiva
artikeln, och beaucoup af prepositionen de. (Se
Lekt. 13. Anm. B. 14. Not.)

I hafven mycket tålamod.    Vous avez bien de la patience.
	              Vous avez beaucoup de patience.
De hafva mycket penningar.   Ils on bien de l'argent.
Ni har mycket mod.       Vous avez bien du courage.

Skänka någon något.       Faire présent de quelque
                    chose ā quelqu'un.
Herr Lambert skref till     Monsieur Lambert m'écrivit
  mig härom dagen, att hans    l'autre jour que Mesdemoiselles
  systrar skulle komma hit    ses soeurs viendrairent ici dans
  inom kort, och bad mig     peu de temps, et me pria
     säga det åt eder.	      de vous le dire.
Ni kan således få se dem    Vous pourrez donc les voir
  och gifva dem de böcker,	  et leur donner les livres
        som Ni köpt.      que vous avez achetés.
De hoppas, att Ni skall     Elles espčrent, que vous leur
   skänka dem åt dem.           en ferez présent.
Deras broder har försäkrat mig,	Leur frčre m'a assuré
  att de akta eder, utan att   qu'elles vous estiment, sans
    personligen känna eder.   vous connaître personellement.

Leds, hafva ledsamt. Ledsna.  S'ennuyer.

Huru skulle jag kunna hafva   Comment pourrais-je m'ennyer
  ledsamt i edert sällskap?         auprčs de vous?
Han leds öfver allt.      Il s'ennuie partout.

Angenäm, behaglig.       Agréable.
Vara välkommen.         Ętre le bienvenu.
Ni är öfver allt välkommen.   Vous ętes partout le bienvenu.

Skriföfning 219.

Vill Ni dricka en kopp the? Jag tackar eder; jag dricker icke gerna
the. Tycker Ni om kaffe? Jag tycker om det, men jag har just nyss
druckit det. Har Ni icke ledsamt här? Huru skulle jag kunna hafva
ledsamt i detta angenäma sällskap? Hvad mig beträffar, så har jag
alltid ledsamt. Om Ni gjorde som jag, skulle Ni icke hafva ledsamt; ty
jag hör på alla dem, som säga mig något. På detta sätt erfar jag tusen
angenäma saker och har icke tid att hafva ledsamt; men Ni gör
ingenting af allt detta (de tous cela): derföre har Ni tråkigt. Jag
skulle göra alldeles som (tout comme) Ni, om jag icke hade skäl att
vara sorgsen. Har Ni sett herr Lambert? Jag har sett honom; han har
sagt mig, att hans systrar skulle vara här inom kort, och har bedt mig
säga det åt eder. Då de ankommit, kan Ni gifva dem de guldringar (la
bague), som Ni köpt; de smickra sig dermed, att Ni skall skänka dem åt
dem, ty de tycka om eder, utan att personligen känna eder. Har min
syster redan skrifvit till eder? Hon har skrifvit till mig, och jag
ämnar just svara henne. Får jag säga henne, att Ni är här? Säg henne
det, men säg henne icke, att jag väntar med otålighet (avec
impatience). - Hvarföre har Ni icke medtagit eder syster (58
Lekt. Anm. B.)? Hvilkendera? Den, som Ni alltid har med eder, den
yngsta. Hon ville icke gå ut, emedan hon har tandvärk. Jag är mycket
ledsen deröfver, ty det är en ganska god flicka. Huru gammal är hon?
Hon är nära femton år. Hon är ganska stor efter (pour) sin ålder
(l'age). Huru gammal är Ni? Jag är tjugutvå år gammal. Är det möjligt?
Jag trodde, att Ni icke ännu var tjugu år gammal.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: