free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sjuttioandra Lektionen.    Soixante-douzičme Leįon.

Om Negationens plats.

Icke.	Ne pas. Ne point.

Ne står före verbet eller, i sammansatta tempora, före dess hjelpverb,
och pas eller point efter detsamma. T. ex.

Har Ni icke min bok? N'avez-vous pas mon livre?
Jag har den icke.        Je ne l'ai pas.
Tala icke med denne man.    Ne parlez pas ā cet homme!
Har Ni icke sett min broder?  N'avez-vous pas vu mon frčre?
Har han icke lärt Fransyskan?  N'a-t-il pas appris le franįais?
Han har icke lärt den.     Il ne l'a pas appris.

Anm. A. Ne och pas sättas båda före verbet, om detta står uti
Infinitiven. Ex.

Han älskar mig för mycket,   Il m'aime trop
  för att icke göra det.     pour ne pas le faire.
Jag går min väg, för att    Je m'en vais pour
  icke misshaga honom.      ne pas lui déplaire.
Man måste hafva bra litet    Il faut ętre peu sensé
  förstånd, för att icke     pour ne pas
        inse detta.      voir cela.

Anm. B. Icke kan uttryckas med ne utan pas vid följande 4 verber:

Upphöra, sluta.         Cesser de.
Våga, töras.          Oser.
Kunna.             Pouvoir. Savoir.

Ni upphör icke att       Vous ne cessez de
  bedja mig om penningar.     me demander de l'argent.
  (Ni beder mig oupphörligt
        om penningar).
Hon upphör icke         Elle ne cesse
  att beklaga sig.        de se plaindre.
Jag törs icke         Je n'ose
  bedja eder derom.       vous le demander.
Hon vågar icke säga er det.  Elle n'ose vous le dire.
Jag kan icke gå dit.      Je ne puis y aller.
Jag kan icke säga er det.   Je ne saurais vous le dire.
Ni kan icke tro det.      Vous ne sauriez le croire.

Anm. C. Point är en starkare negation än pas; pas nekar vilkorligt,
med tillfälle till förbehåll; men point ovilkorligt, med eftertryck
och utan förbehåll. Det förra öfversättes med: icke; det sednare med
alldeles (alls) icke. T. ex. Il ne dort pas, han sofver icke,
d. v. s. icke för det närvarande; il ne mange pas, han äter (nu)
icke. Il ne dort point, il ne mange point, han sofver, äter alls icke,
hvilket antyder en mera uthållande sömnlöshet, brist på matlust. - Det
bästa exempel på skilnaden emellan de två negationerna är de två
följande verserna af Moličre:

Jag svarar icke för      Je ne vous réponds pas des
  min faders vilja;       volontés d'un pčre;
Men jag gifter mig       Mais je ne serai point 
  alldeles icke med någon    ā d'autre
      annan än Valčre.    qu'ā Valčre.

Dessutom, för öfrigt.     En outre, d'ailleurs.

Utom detta.          Outre cela.
Utom hvad jag nyss sagt.    Outre ce que je viens de dire.
Det finnes ingen möjlighet att Il n'y a pas moyen
   nu skaffa sig penningar.  de trouver de l'argent ā présent.

Stöta, drifva.         Pousser.

Längs efter          Le long du chemin.
  (längs utåt) vägen.
Längs efter gatan.       Le long de la rue.
Längs hela...allt igenom.   Tout le long de...
Hela året igenom.       Tout le long de l'année.

Sätta i stånd att...      Mettre ā męme de...
Vara i stånd att..       Ętre en état ou ętre č męme de...

Till höger; på höger hand.   Ā droite; ā main droite.
Till venster; på venster hand. Ā gauche; ā main gauche.
Skulle Ni icke kunna säga mig Ne pourriez-vous pas me dire
  den genaste (närmaste)    quel est le chemin le plus
  vägen till stadsporten?	 court pour arriver ā la porte
                          de la ville?
Gå utför denna gata och,    Suivez cette rue,
  då Ni kommit till slutet    et quand vous serrez au bout, 
  deraf, vänd till höger;    tournez ā droite;
  Ni skall sedan träffa en    vous trouverez un
  korsgata, som Ni        carrefour que vous
  skallgå tvärs öfver.      traverserez.
Och sedan?            Et puis?
Sedan kommer Ni in på en    Puis vous entrerez dans une
  temligen bred gata,      rue assez large,
  som leder till ett       qui vous menera sur une
  stort torg, hvarest Ni     grande place, oų vous
  ser en återvändsgränd.     verrez un cul-de-sac.
Återvändsgränden lemnar Ni   Vous laissez le cul-de-sac
  till venster och går under   ā gauche et vous passerez sous
arkaderna, som äro bredvid.    les arcades qui sont ā côté.
Derefter kan Ni fråga vidare. Ensuite vous demanderez.
En arkad, pelaregång.     Une arcade. 
Korsgatan.           Le carrefour.
Återvändsgränden.       Le cul-de-sac (l'impasse).
Floden.            La rivičre.

Gifta sig.           Se marier.
Gifta sig med någon.      Épouser quelqu'un.
Bortgifta.           Marier.

Giftermålet.          Le mariage.
Sedan min kusin gift bort   Moun cousin, ayant marié
  sin syster, gifte han sig   sa soeur, épousa
  med fröken Delby.       mademoiselle Delby.
Är eder kusin gift?      Votre cousin est-il marié?
Vara ungkarl.         Ętre garįon.

Förlägen, i förlägenhet.    Embarassé.
En förlägenhet.        Un embarras.
Ni gör mig förlägen.      Vous m'embarrassez.
Ni sätter mig i förlägenhet.  Vous me mettez dans l'embarras.
Han begär min systers hand.  Il demande ma soeur en mariage.
  Han friar till min syster.

Måttet.            La mesure.

Taga mått och steg.      Prendre des mesures.
Jag skall taga andra      Je prendrai d'autres
    mått och steg.            mesures.

Min Gud hvad tiden förgår   Mon Dieu! que le temps passe
  fort i edert sällskap!     vîte dans votre société 
                   (en votre compagnie)!
Artighetsbetygelse,      Le compliment.
    kompliment.
Ni gör mig en kompliment,   Vous me faites un compliment
  hvarpå jag icke vet hvad    auquel je ne sais que
      jag skall svara.          répondre.

Skulden, felet.        La faute.

Det är icke mitt fel.     Ce n'est pas ma faute.
Tillräkna mig det icke!    Ne me l'imputez pas.

Tillräkna någon.        Imputer ā quelqu'un.
  Gifva någon skulden till...

Hvems fel är det?       Ā qui est la faute?
  Hvem kan hjelpa det?
Jag kan ej hjelpa det.     Je sais qu'y faire.
                 Je ne saurais qu'y faire.

Uppskofvet.          Le délai.
Han gör det utan uppskof.   Il le fait sans délai.
Jag måste bort         Je vais me sauver.
  (draga mig undan).
Gå bort! Bort med eder!    Sauvez-vous! Allez-vous-en!

Skämta.            Plaisanter, badiner.

Skämtet.            La plaisanterie, le badinage.
Ni skämtar.          Vous badinez. Vous vous moquez.
Han förstår icke skämt.    Il n'entend pas raillerie.

Bedja en om förlåtelse.    Demander pardon ā quelqu'un.

Förlåta.            Pardonner.
Jag ber om förlåtelse.     Je vous demande pardon.
Förlåtelsen.          Le pardon.

Gå förut, gå för fort.	    Avancer.
Klockan går förut, för fort.  La montre avance.
Gå efter, gå för sakta.	    Retarder.
Klockan går efter, för sent.  La montre retarde.
Min klocka har stadnat.	    Ma montre s'est arrętée.
Stadna.			    S'arręter.
Hvar voro vi?		    Oų étions-nous?
  Huru långt hade vi hunnit?
Vi hade hunnit till      Nous en étions ā la
  fyrationde lektionen,    quarantičme leįon,
  sidan 136.		    page 136.
Uppdraga ett ur.	    Remonter une montre.
Ställa en klocka.	    Régler une montre.
Eder klocka går tjugu	    Votre montre avance de vingt
  minuter förut, och min en  minutes, et la mienne
         quart efter. retarde d'un quart d'heure.
Klockan slår strax tolf.    Il va sonner midi.
Slå.              Sonner.

Med vilkor.          Ā condition. Sous condition.

Förutsatt.           Supposé.
Jag skall låna eder      Je vous pręterai
  penningar, med vilkor att   de l'argent, ā condition que
  Ni för framtiden är      vous serez désormais
  sparsammare, än Ni       plus économe que vous
  hittills varit.        ne l'avez été jusqu'ici.
Härefter, framdeles,      Désormais, dorénavant,
  för framtiden.	    ā l'avenir.
Framtiden.		    L'avenir.
Sparsam, hushållsaktig.	    Économe, économique, ménager.
Upphöra med att spela,	    Renoncer au jeu.
  afstå från att spela.
Följa ett råd.		    Suivre un conseil.
Ni ser så svårmodig ut.	    Vous avez l'air si mélancolique.
Adjö, farväl.		    Adieu.
Jag hoppas snart få återse   Au plaisir de vous revoir
  er! Glöm icke bort mig!	 (au revoir)!

Skriföfning 220.

Huru mycket är klockan? Hon är half tu. Ni säger att hon är half tu,
och min klocka är (ā ma montre il est) blott half ett. Klockan slår
strax två. Förlåt mig, hon har icke ännu slagit ett. Jag försäkrar
eder, att hon är tjugufem minuter öfver ett; ty min klocka går ganska
bra. Min Gud! hvad tiden fort förgår uti edert sällskap! Ni gör mig en
kompliment, på hvilken jag icke vet hvad jag skall svara. Har Ni köpt
eder klocka i Paris? Jag har icke köpt henne, min onkel har skänkt mig
henne. Hvad har detta fruntimmer enförtrott eder? Hon har anförtrott
mig en hemlighet om en grefve, som är i stor förlägenhet för (ā cause
de) en af sina döttrars giftermål. Anhåller någon om hennes hand? Ja,
och den, som friar till henne, är en adelsman från grannskapet (le
voisinage). Är han rik? Nej, det är en fattig fan (le diable), som
icke eger en sou (le sou). Du säger, att du icke har vänner ibland
dina medlärjungar (les condisciples); men är detta icke ditt eget fel?
Du har talat illa (mal parlé) om dem, och de hafva icke förolämpat
dig. De hade gjort dig godt, och icke desto mindre (néanmoins) har fu
grälat med dem (Lekt. 64). Tro mig; den, som har inga vänner,
förtjenar (mériter) icke att hafva någon.

Skriföfning 221.

Samtal (le dialogue) emellan (entre) en skräddare och hans lärling
(garįon). Carl (Charles), har du burit kläderna till Grefve Narissi?
Ja (oui, Monsieur), jag har burit dem till honom. Hvad sade han? Han
sade ingenting, utom (sinon) att han hade stor lust att gifva mig en
örfil (des soufflets, plur.), emedan jag icke hade burit dem till
honom förr.Hvad svarade du honom? "Min herre", sade jag honom, "jag
förstår icke detta skämt; betala mig hvad Ni är skyldig, och, om Ni
icke gör det på ögonblicket, skall jag taga andra mått och steg!"
Knappt hade jag sagt det, förrän han lade handen på sin värja (porter
la main ā son épée), och jag tog till flykten.

Skriföfning 222.

Hvaröfver förundrar Ni eder? Jag förundrar mig deröfver, att jag
finner eder (de vous trouver) ännu i sängen. Om Ni visste, huru
(combien) sjuk jag är, skulle Ni icke förundra eder deröfver. Har
klockan redan slagit tolf? Ja, min fru, hon är redan half ett. Är det
så sent? Är det möjligt? Det är icke sent; det är ännu tidigt. Går
eder klocka rätt (bien)? Nej, min fröken, hon går en qvart förut. Och
min går en half timme efter. Hon har kanhända stadnat? Verkligen, Ni
har rätt! Är hon uppdragen? Hon är uppdragen, och går ändock
(pourtant) icke. Hör Ni? klockan slår ett. Då vill jag ställa min
klocka och gå hem. Ack, jag ber (de grâce), stadna ännu en stund! Jag
kan icke, ty vi äta på slaget ett (ā une heure précise). Adjö då,
välkommen snart tillbaka!

Skriföfning 223.

Hvad är det åt eder, min käre vän? Hvarföre ser Ni så svårmodig ut?
Ingenting (je n'ai rien). Skulle Ni händelsevis (par hasard) hafva
några bekymmer? Jag har ingenting, och tll och med mindre än
ingenting; ty jag har icke en sou (pas le sou) och är skyldig mycket
åt mina borgenärer. Är jag icke ganska olycklig? När man är frisk och
(at qu'on) har vänner, är man icke olycklig. Tordes jag bedja eder om
en tjenst? Hvad önskar Ni? Haf den godheten och låna mig femtio
riksdaler! Jag skall med nöje låna er dem, men med vilkor, att Ni
afstår från att spela och blir sparsammare, än Ni hittills varit. Jag
ser nu att Ni är min vän, och jag älskar eder för mycket för att icke
följa edert råd. Johan (Jean)! Hvad befalles? Bär hit vin! På
ögonblicket. Henrik (Henri)! Madame! Gör upp eld. Tag hit papper,
bläck och penna! Tag hit äfven skrif-sand (de la poudre) eller
läskpapper (du papier brouillard), lack (de la cire ā cacheter) och
ljus (de la lumičre)! Gå till min syster och säg henne, att hon icke
väntar på mig, och var här tillbaka (de retour) klockan tolf, för att
bära mina bref på posten. Ja (bien), Madame. (Se slutet af 24 Lekt.)

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: