free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sjuttiotredje Lektionen.    Soixante treizičme Leįon.

Vara, hålla, räcka (om kläder). Durer.
Skall detta kläde hålla länge? Ce drap durera-t-il bien?
Huru länge har denna		Combien de temps cet
  eder rock hållit?		  habit vous a-t-il duré?

Efter min smak, i mitt tycke.  Ā mon gré.

Efter allas smak.        Au gré de tout le monde.
Man kan icke göra något		On ne peut rien faire
  i hans smak.          ā son gré.

Ett inackorderingsställe.	Une pension.
       En pension.
Hafva inackordering.      Tenir pension.
       Hålla pension.
Vara inackorderad.       Se mettre en pension.
      Inackordera sig.

Utropa.             Sécrier.

Oroa.              Inquiéter.

Oroa sig, blifva orolig.    S'inquiéter.

Vara orolig.          Ętre inquiet; inquičte.
Hvaröfver oroar Ni eder?    Pourquoi vous inquiétez-vous?
Jag är icke orolig.       Je ne m'inquičte pas.
Denna underrättelse oroar mig. Cette nouvell m'inquičte.
Jag är orolig deröfver, 	Je suis inquiet de 
  att jag icke alls erhåller   ne point recevoir
  någon underrättelse.      de nouvelles.
Hon är orolig öfver denna sak. Elle est inquičte sur cette affaire.
Oroa eder icke!         Ne vous inquiétez pas.
  Var icke orolig!
Oron.              L'inquiétude.
Lugn (adj).           Tranquille.

Lugna.             Tranquiller.

Lugna eder!           Tranquillez-vous!

Förändra sig.          Changer.

Denne man har          Cet homme a
  mycket förändrat sig,      beaucoup changé 
  sedan jag sist såg honom.	  depuis que je ne l'ai vu.

Begagnas, tjena, vara nyttig.  Servir.
Hvartill begagnar Ni detta?   Ā quoi cela vous sert-il?
Jag begagnar det till intet.  Cela ne me sert ā rien.
Hvartill begagnar        Ā quoi cela sert-il
  eder broder detta?       ā votre frčre?
Han begagnar det till intet.  Cela ne lui sert ā rien.
Hvartill begagnar        Ā quoi
     Ni denna käpp?      ce bâton vous sert-il?
Jag brukar honom till att    Il me sert ā
    prygla mina hundar.     battre mes chiens.
Hvartill begagnar eder     Ā quoi ce cheval sert-il
   broder denna häst?      ā votre frčre?
Han brukar honom att föra    Il lui sert ā porter
  sina grönsaker till torgs.   ses légumes au marché.
Hvartill brukar eder      Ā quoi ces bouteilles
  värd dessa flaskor?       servent-ils ā votre hôte?
Han begagnar dem,        Elles lui servent
  att deruti slå sitt vin.    ā y mettre son vin.

Tjena till.           Servir de.
  Brukas i stället för.

Min bössa tjenar mig till staf. Mon fusil me sert de bâton.
Detta hål tjenar honom     Ce trou lui sert
      till bostad.        de maison.
Han har brukat sin halsduk   Sa cravate lui a servi
      såsom nattmössa.     de bonnet de nuit.

Tjena. Vara nyttigt.      Servir (med de före Infinitiven).

Hvartill tjenar det       Ā quoi sert-il
   att Ni gråter?        de pleurer?
Det är för mig af ingen nytta. Cela ne me sert ā rien.

Midt emot.           Vis-ā-vis de.

Midt emot detta hus.      Vis-ā-vis de cette maison. 
Midt emot denna trädgård.    Vis-ā-vis de ce jardin.
Midt emot mig.         Vis-ā-vis de moi.
Alldeles midt emot.       Tout vis-ā-vis.
Han bor midt emot slottet.   Il demeure vis-ā-vis du château.
Jag bor midt emot        Je demeure vis-ā-vis de
  Kongliga Bibliotheket.     la bibliothčque royale.
Bemägtiga sig.         S'emparer de.
Vittna, bevisa, visa.      Témoigner.
Vittna emot någon.       Témoigner contre quelqu'un.
Han har bevisat mig       Il m'a témoigné
   mycken vänskap.        beaucoup d'amitié.
Göra någon löjlig.       Tourner quelqu'un en ridicule.
Blifva löjlig.         Tomber en ridicule.
Göra sig löjlig.        Se rendre ridicule.

Vara född.           Ętre né.

Hvar är Ni född?        Oų ętes-vous né?
Jag är född i detta land.    Je suis né dans ce pays.
Hvar är eder syster född?    Oų votre soeur est-elle née?
Hon är född i Norra       Elle est née aux
  Amerikas Förenta Stater.    États-Unis de l'Amérique du Nord.
Hvar äro edra bröder födda?   Oų vos frčres sont-ils nés?
De äro födda i Frankrike.    Ils sont nés en France.

Den inackorade, pensionären.  Le pensionnaire.
Jagtväskan.           La gibecičre.
Ett örngåt, en hufvudkudde.   Un oreiller.
Dun.              Le duvet.

Skriföfning 224.

Törs jag fråga eder, min herre, hvar grefven af B. bor? Han bor
bredvid slottet, på andra sidan om floden. Skulle Ni kunna säga mig,
hvilken väg jag bör taga för att komma dit? Gå längs ut med floden, så
skall Ni se en liten gata till höger, som för eder rakt (directement)
till hans hus. Det är ett skönt hus; Ni skall lätt (aisément) finna
det. Jag tackar eder, min herre. Bor grefve N. här? Ja, min herre, var
god och stig in! Är grefven hemma? Jag önskar hafva äran (l'honneur)
att tala med honom. Ja, han är hemma; hvem får jag äran att anmäla
(annoncer)? Jag är från B. och mitt namn är (s'appeler) F. Hvad är den
närmaste vägen till (pour aller ā) arsenalen (un arsenal)? Följ denna
gata och, då Ni är vid slutet deraf, vänd till venster, så skall Ni
träffa på en korsgata, som Ni går tvärs öfver. Sedan kommer Ni in på
en trängre (étroit) gata, som leder eder till ett stort torg, der Ni
ser en återvändsgränd. Genom hvilken jag måste gå? Nej, den har ingen
utgång (il n'y a pas d'issue). Ni skall lemna den på höger hand och gå
under pelargången, som är bredvid. Och sedan? Sedan kan Ni fråga
vidare. Jag är eder mycket tacksam. Det är ingenting att tacka för.

Skriföfning 225.

Kan Ni öfversätta ett Engelskt bref på Fransyska? Det kan jag. Hvem
har lärt eder det? Min lärare i Fransyskan har satt mig i stånd att
göra det. Hvaröfver oroar sig eder moder? Hon oroar sig deröfver, att
hon icke fått några underrättelser från sin son, som är vid (ā)
arméen. Hon behöfer icke vara orolig för honom; ty om han råkar uti
några ledsamheter, vet han alltid reda sig derur. Förliden sommar, då
vi voro tillsammans (ensemble) på en jagt, öfverraskade oss mörkret
(la nuit nous surprit) åtminstone tio timmars väg (une lieu) från vårt
landtställe (maison de campagne). Nå väl (Eh bien)! hvar tillbragten I
natten? Jag var i början ganska orolig, men eder broder icke det allra
ringaste (pas le moins du monde); tvärtom lugnade han mig, så att jag
förlorade min oro. Vi funno ändtligen en bondkoja (une cabane de
paysan), der vi tillbragte natten. Då hade jag tillfälle att se, huru
skicklig eder broder är. Han begagnade några bänkar och en knippa halm
(une botte de paille), för att göra en beqväm (commode) bädd; en
flaska tjenade honom till ljusstake, våra jagtväskor begagnade vi
såsom hufvudkuddar och våra halsdukar såsom nattmössor. Då vi vaknade
på morgonen voro vi så friska och muntra (frais et gaillards), som om
vi hade sofvit på dun och siden. En tjenstsökande (un candidat) sökte
hos (demander ā) konungen af Preußen en tjenst (un emploi). Denne
furste frågade honom, hvar han var född. "Jag är född i Berlin,"
svarade han. "Gå er väg!" sade monarken (le monarque); "alla Berlinare
(un Berlinois) duga till ingenting." "Jag ber Ers Maj:t om
förlåtelse," fortsatte kandidaten; "det finnes också dugliga (bons),
jag känner två sådana." "Hvilka äro dessa två?" frågade konungen. "Den
förste," svarade kandidaten, "är Eders Majestät och den andra är jag."
Konungen kunde icke låta bli (s'empęcher de) att skratta åt detta
svar, och beviljade (accorder) honom hans begäran. (Se slutet af 24
Lekt.)

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: