free web hosting | free hosting | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sjuttiofjerde Lektionen.    Soixante-quatorzičme Leįon.

Förlora ur ögonsikte.      Perdre de vue.
Synen.             La vue.

Jag har glasögon,        Je porte des lunettes,
  emedan jag är närsynt.     parceque j'ai la vue basse.
Jag är kortsynt (närsynt).   J'ai la vue courte.
Skeppet är så långt borta,   Le bâtiment est si loin
  att vi förlora det snart    que nous le perdrons bientôt
  ur ögonsigte.          de vue.
Jag har förlorat        J'ai perdu
  detta ur sigte.         cela de vue.
Som jag på lång tid       Comme il y a longtemps que je n'ai
  icke varit i England,      été en Angleterre,
  har jag förlorat        j'ai perdu
  eder broder ur sigte.      de vue votre frčre.
Som jag icke har några     Comme je n'ai pas
  Fransyska böcker,        de livres franįais, 
  har jag icke fullföljt 	  j'ai perdu de vue 
  (försummat) mitt studium	  l'étude
  af detta språk.         de cette langue.

Anm. A. Jag skulle etc.., jag borde etc.., med presens af Infinitiven
utaf ett annat verb i Svenskan, uttryckes i Fransyskan genom
Conditionnel présent af verbet devoir, böra. T. ex.

Ni skulle göra detta.      Vous devriez faire cela.
Han borde icke tala       Il ne devrait pas parler
  så med sin fader.        ainsi ā son pčre.
Vi borde gå tidigare.      Nous devrions aller
                  de meilleure heure.
De skulle höra på det,     Ils devraient écouter ce
  som Ni säger dem.        que vous leur dites.
I borden vara mer uppmärksamma Vous devriez faire plus d'attention
  på hvad jag säger eder.     ā ce que je vous dis.

Anm. B. Jag skulle.., jag borde.., med Perfektum af Infinitiven utaf
ett annat verb i Svenskan, uttryckes i Fransyskan med Conditionnel
passé af devoir och Inf. présent af det andra verbet. Exempel:

Ni skulle hafva gjort detta.  Vous auriez dû faire cela.
Han skulle hafva burit sig åt  Il aurait dû s'y prendre
  bättre än han gjort.      mieux qu'il n'a fait.
Ni skulle hafva gått till väga Vous auriez dû vous y prendre
       på ett annat sätt.  d'une maničre différente.
De skulle hafva burit sig åt,  Ils auraient dû s'y prendre
        såsom jag gjort.  comme je m'y suis pris.
Vi borde hafva burit oss åt   Nous aurions dû nous y prendre
  annorlunda, än de gjort.    d'une autre maničre qu'ils
                  ne s'y sont pris.

Önska.             Souhaiter.

Jag önskar eder         Je vous souhaite
  en god morgon, en god dag.   la bon jour.
Jag önskar eder         Je vous souhaite
  en lycklig resa.        un bon voyage.

Spela ett parti biljard.    Faire une partie de billard.
Spela (blåsa) flöjt.      Jouer de la flûte.
Ett fall.            Une chute.
Falla.             Faire une chute, tomber.
En uppehållsort, vistelse.   Un séjour.
Uppehålla sig.         Faire un séjour, séjourner.
Tänker Ni uppehålla       Comptez-vous faire
  eder länge i staden?      un long séjour dans la ville?
Jag tänker icke uppehålla    Je ne compte pas y faire
  mig der länge.         un long séjour.

Hafva föresatt sig, ärna.    Se proposer de.

Jag ärnar göra den resan.    Je me propose de faire ce voyage.
Jag ärnar gå med på       Je me propose d'aller ā
   ett jagtparti.        une partie de chasse.

Ana, förmoda.          Se douter.

Jag anar hvad han gjort.    Je me doute de ce qu'il a fait.
Han förmodar icke hvad     Il ne se doute pas de ce
  som skall vederfaras honom.   qui va lui arriver.

Tänka på någon eller något.   Penser ā quelqu'un ou ā quelque chose.

På hvem tänker Ni?       Ā qui pensez-vous?
På hvad tänker Ni?       Ā quoi pensez-vous?

Handla om... Vara fråga om...  S'agir de...

Det handlar om...        Il s'agit de...
Det är icke fråga        Il ne s'agit pas
   om edert nöje,        de votre plaisir,
   utan om edra framsteg.    mais de vos progrčs.
Ni leker; men här är icke    Vous jouez, Monsieur; mais il ne
     fråga om leka utan,    s'agit pas de jouer,
       om att studera.	  il s'agit d'étudier.
Hvarom är det fråga?      De quoi s'agit-il?
Frågan är att veta,       Il s'agit de savoir
  hvad vi skola göra för att   ce que nous ferons
  angenämt fördrifva tiden.	  pour passer notre temps
                  agréablement.

Med uppsåt, enkom.       Exprčs.

Jag ber om förlåtelse,     Je vous demande pardon,
  jag har icke gjort det     je ne l'ai fait pas
         med flit.           exprčs.

Tiga, tystna.          Se taire, taisant, tu.

Tiger Ni?            Vous taisez-vous?
Jag tiger.           Je me tais.
Han tiger.           Ils se tait.
Sedan han talat en       Aprčs avoir parlé pendant une
  half timme, tystnade han.    demi-heure, il se tut.

Skriföfning 226.

En tjuf gick in (étant entré) en dag uti ett inackorderings hus (och)
stal der tre kappor. Vid utgåendet mötte honom en af de inackorderade,
som hade en vacker bebrämad (galonné) kappa. Seende så många kappor,
frågade han mannen, hvar han hade tagit dem. Tjufven svarade helt
lugnt (froidement), att de tillhörde tre herrar i huset, hvilka hade
lemnat dem åt honom för att han skulle borttaga fläckar derur (ā
dégraisser). "Borttag då äfven fläckarnen ur min, ty det behöfdes
ganska väl (il en a grand besoin)," sase sen inackorade; "men",
tillade han, "Ni måste återställa den åt mig klockan 3." "Jag skall
icke försumma det (y manquer), min herre," svarade tjufven och bar
bort fyra kappor, som han ännu icke återburit (n'a pas encore
rapportés). I sjungen, mina herrar, men nu är det icke fråga om att
sjunga; I borden tiga och höra på hvad man säger eder. Vi äro i
förlägenhet. Hvaröföver (quel est votre embarras)? Jag vill genast
säga eder det; frågan är att veta, huru vi skola angenämt fördrifva
vår tid. Spelen ett parti biljard eller schack (51 Lekt. Anm.)! Vi
ämna företaga ett jagtparti; går Ni med (ętes-vous des nôtres)? Jag
kan icke; ty jag har icke ännu läst öfver min lexa, och, om jag
försummar den, skall min lärare banna mig. Hvar och en efter sitt
tycke; om Ni hellre stadnar hemma än går på jagt, så kunna vi icke
hindra eder derifrån. Kommer herr B. med oss? Kanhända. Jag skulle
icke gerna gå med honom, ty han är en alltför stor pratmakare (trop
bavard); för öfrigt (ā cela prčs) är han en hederlig karl. Hvad fattas
eder? Ni ser ledsen ut. Jag har orsak (avoir lieu de) att vara ledsen,
ty det är ingen möjlighet (pas moyen) att nu skaffa sig penningar. Har
Ni varit till Herr A.? Jag har varit till honom, men det är ingen
möjlighet att få låna något af honom. Jag förmodade, att han icke
skulle låna mig några; derföre har jag också icke velat bedja honom
derom; och, om Ni icke hade sagt mig, att jag skulle göra det, så
skulle jag icke hafva blottställt mig (s'exposer) för ett afslag (le
refus).

Skriföfning 227.

Jag förmodade, att Ni var törstig, och att edra systrar skulle vara
hungriga; derföre har jag fört eder hit. Jag är likväl (pourtant)
ledsen att icke se eder moder. Hvarföre dricker Ni icke edert kaffe?
Om jag icke vore sömnig, skulle jag dricka det. Än (tantôt) är Ni
sömnig, än fryser Ni, än är Ni varm, och än är det något annat åt eder
(et tantôt quelque autre chose). Jag tror Ni tänker för mycket på den
olycka, som träffat eder väninna. Om jag icke tänkte derpå, hvem
skulle tänka derpå? På hvem tänker eder broder? Han tänker på mig; ty
vi tänka alltid på hvarandra (l'un ā l'autre), då vi icke äro
tillsammans (ensemble). Jag har sett i dag sex spelare (le joueur),
som alla vunno (gagner) på samma gång (en męme temps). Det är
omöjligt; ty en spelare kan blott vinna, då en annan förlorar. Ni
skulle hafva rätt, om jag talade om kort- eller biljardspelare (21
Lekt. Anm.); men jag talar om flöjt- och fiolspelare (de joeurs de
flûte et de violon). Gör (utför) Ni någonsin musik (faire de la
musique)? Ganska ofta, ty jag tycker mycket om musik. Hvilket
instrument spelar Ni? Jag spelar fiol, och min syster spelar
klaver. Min broder, som spelar bas (la basse), ackompagnerar oss (nous
accompagne), och fröken Stoltz klappar händerna (applaudir) åt oss
ibland. Spelar hon icke äfven något musikaliskt instrument (un
instrument de musique)? Hon spelar harpa (la harpe), men hon är för
stolt (fičre) att utföra musik med oss. En temligen (assez) fattig
stad gjorde betydliga omkostnader (une dépense considerable) på
festligheter och illuminationer (en fętes et en illuminations) vid
tilllfället för sin furstes genomresa (du passage de son). Denne
syntes sjelf förvånad deröfver. "Den har blott gjort," sade en hofman
(un courtisan), "hvad den var skyldig." "Det är sannt," inföll
(reprendre) en annan; "men den är ock skyldig för allt hvad den
gjort." (Se slutet af 24 Lekt.)

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: