free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sjuttiofemte Lektionen.    Soixante-quinzičme Leįon.

Mot, emot i fysiskt afseende  Vers.
(om ort och tid).	
Mot, emot i moraliskt afseende Envers.
(om det sedliga uppförandet)	

Han kommer emot mig.      Il vient vers moi.
Han har uppfört sig ganska   Il s'est comporté
       väl emot mig.    trčs bien envers moi.
Vi måste alltid uppföra oss   Il faut nous comporter toujours
     väl emot hvar man.     bien envers tout le monde.
Andras uppförande är blott ett La conduite des autres n'est qu'un
       eko af vårt eget.          écho de la notre.
Om vi uppföra oss väl      Si nous nous comportons bien
  mot dem, så skola de också   envers eux,ils se comporteront
  uppföra sig väl emot oss; 	  bien aussi envers nous;
  men, om vi behandlade      mais si nous en usons
  dem illa, böra vi icke     mal avex eux, nous ne devons pas
  vänta bättre af dem tillbaka.  attendre mieux de leur part.

Behandla någon väl;       En user bien avex quelqu'un.
  förhålla sig väl emot någon.
Behandla någon illa;      En user mal avex quelqu'un.
  förhålla sig illa mot någon.

Då Ni alltid behandlat mig väl, Comme vous en avez toujours
  skall jag icke         bien usé avec moi, je n'en
  behandla eder illa.      userai pas mal avec vous.
Som han alltid         Comme il en a toujours
  behandlat mig väl,       bien usé avec moi,
  så har jag alltid        j'en ai toujours
  förhållit mig på samma     usé de la męme
  sätt emot honom.        maničre avec lui.

Bruka, göra bruk av...     User de...

Han brukar sina rättigheter.  Il use de ses droits.
Man måste väl bruka       Il faut bien user de
   sina talenter.          ses talents.

Dröja.             Tarder.

Dröj icke att komma tillbaka!  Ne tardez pas ā revenir.
     Kom snart tillbaka!
Jag skall            Je ne
  ofördröjligen återkomma.    tarderai pas ā revenir.

Jag längtar att...       Il me tarde de...

Anm. När tarder brukas opersonligt i betydelsen af längta, fordrar
det de före följande infinitiv. Ex:

Jag längtar att se min broder. Il me tarde de voir mon frčre.
Han längtar att få       Il lui tarde de recevoir
  sina penningar.              son argent.
Vi längta efter middagen,   Il nous tarde de dîner, parce
 emedan vi äro ganska hungriga.   que nous avons bien faim.
De längta att gå i säng,    Il leur tarde de se coucher
  ty de äro ganska trötta.    parce qu'ils sont trčs fatigués.

Vara i beqvämt, behagligt,   Ętre ā son aise.
  trefligt tillstånd;
  finna sig väl, obesvärad.	
Vara i obeqvämt, obehagligt,  Ętre mal ā son aise.
  otrefligt tillstånd;
  finna sig illa, besvärad.

Jag sitter ganska beqvämt   Je suis bien ā mon aise
      på denna stol.      sur cette chaise.
Ni sitter obeqvämt       Vous ętes mal ā l'aise
   på eder stol.         sur votre chaise.
Hvad kan detta vara?      Qu'est-ce que cela peut ętre?
Vi hafva det icke bra     Nous sommes mal ā notre aise
   i denna pension.          dans cette pension.
Denne man lefver beqvämt, ty  Cet homme est ā son aise, car
  han har mycket penningar.   il a beaucoup d'argent.
Denne man är illa deran,    Cet homme est mal ā son aise,
    emedan han är fattig.    parce qu'il est pauvre.

Inrätta sig trefligt,     Se mettre ā son aise.
  beqvämligt. Göra sig
       goda dagar.

Inrätta åt eder        Mettez-vous ā votre aise!
  allt beqvämligt!

Vara besvärad.         Ętre gęné.

Låta störa sig; besvära sig.  Se gęner.
Besvära eder icke!       Ne vous gęnez pas!
Denne man låter aldrig störa sig; 	Cet homme ne se gęne jamais;
han besvärar sig aldrig för någon.	il ne se gęne jamais pour personne.
Kan Ni, utan att göra eder   Pouvez-vous, sans vous
   något omak, låna mig      gęner, me pręter
        eder bössa?        votre fusil?

Enständigt bedja.       Faire des instances.
                 Prier avec instance.

Jag har på det enträgnaste   Je l'en ai sollicité avec
     bedt honom derom.    toutes instances possibles.

Enträget anhålla om, anmoda.  Solliciter.

Här och der.          Par-ici, par-lā.
Då och då.           De loin en loin.
Gång (tid) efter annan.    De temps en temps.
Bra nog.            Tant bien que mal.
Jag har skrifvit min      J'ai fait ma composition
   uppsats bra nog.         tant bien que mal.

Uppskjuta.           Remettre.

Låtom oss uppskjuta detta   Remettons cela
     till morgondagen!      ā demain.
Uppskjutom denna lektion    Remettons cette leįon
   till en annan gång!      ā une autre fois.

Meddela någon något.      Faire part de quelque
                  chose ā quelqu'un.
Har Ni meddelat eder      Avez-vous fait part
     fader detta?       de cela ā votre pčre? 
Jag har meddelat honom det.  Je lui en ai fait part.
¨
Förgäfves...	
Hvad man än..;         Avoir beau.
huru mycket man ock...	

Jag blickade förgäfves     J'avais beau regarder tout
      rundt omkring mig;        autour de moi;
   jag såg hvarken menniska    je ne voyais ni homme,
          eller hus,         ni maison;
    icke det ringaste spår  pas la moindre apparence
      af menniskoboning.        d'habitation.
En menniskoboning.       Une habitation.
Jag talar förgäfves,      J'ai beau parler,
  Ni hör icke alls på mig.    vous ne m'écoutez point.
Huru mycket jag        J'ai beau faire
  ock bemödar mig,        de mon mieux,
  så kan jag ingenting      je ne puis rien
  göra honom till lags.     faire ā son gré.
Hvad Ni än må säga,      Vous avez beau dire,
  skall ingen tro eder.     personne ne vous croira.
Huru mycket penningar     Ils ont beau gagner
  de ock förtjena, så      de l'argent, ils
  blifva de aldrig rika.	 ne seront jamais riches.
Vi må söka så mycket      Nous avons beau chercher,
  som helst, så skola vi     nous ne trouverons pas
  icke finna hvad vi förlorat.	 ce que nous avons perdu.

Helsa (på).          Saluer.

Jag har den äran att      J'ai l'honneur de vous saluer.
     (helsa eder)
  bjuda eder farväl.
   Ödmjuke tjenare!	
Helsa honom (henne)      Dites-lui bien des
  mycket från mig!        choses de ma part.
Jag beder eder framföra min  Je vous prie de faire
  helsning till         mes compliments ā
  eder syster.          mademoiselle votre soeur.
Framför min vördnad för honom! Presentez-lui mes respects!
Jag skall icke underlåta det. Je n'y manquerai pas.

Den närvarande tiden.     Le présent.
Den förflutna tiden.      Le passé.
Den tillkommande tiden.    L'avenir; le futur.
Tidsförlusten.         La perte du temps.
Njuten alla nöjen,       Jouissez de tous les plaisirs
  som dygden tillåter!         que la vertu permet.

Skriföfning 228.

Har Ni skrifvit eder Fransyska uppsats? Jag har skrifvit den. Var eder
lärare nöjd dermed? Han var det icke. Huru mycket jag ock bemödar mig,
så kan jag icke göra något honom till lags. Ni må säga hvad Ni vill,
ingen skall tro eder. Kan Ni, utan att göra eder någon olägenhet, låna
mig femhundra francs? Som Ni behandlat mig väl, så skall jag förhålla
mig på samma sätt mot eder; jag skall låna eder de penningar, som Ni
behöfver, men med vilkor, att Ni återbetalar mig dem i nästa vecka. Ni
kan lita derpå. Huru har min som uppfört sig emot eder? Han har
uppfört sig väl emot mig; ty han uppför sig väl emot alla. Hans fader
sade honom ofta: "Andras uppförande är blott ett återljud af vårt
eget. Om vi uppföra oss väl emot dem, skola de äfven uppföra sig väl
emot oss; men, om vi behandla dem illa, få vi icke vänta något bättre
af dem tillbaka." Får jag se edra bröder? Ni skall se dem i
morgon. Som de just nyss återkommit från en lång resa (le voyage),
längta de att få sofva; ty de äro ganska trötta. Hvad har min syster
sagt? Hon sade, att hon längtar efter middagen, emedan hon är ganska
hungrig. Har Ni det bra i eder pension? Jag har det ganska bra
der. Har Ni meddelat eder broder, hvad jag sagt eder? Som han var
ganska trött, längtade han att få sofva, så att jag har uppskjutit
till morgondagen att lemna honom del deraf.

Skriföfning 229.

Jag har den äran att önska eder en god dag. Huru mår Ni? Ganska bra,
jag tackar er. Och huru står det till hemma hos eder (et comment se
porte-t-on chez vous)? Temligen bra, Gud ske lof (Dieu merci)! Min
syster har varit litet illamående (indisposée), men hon är nu
återställd (rétablie); hon har bedt mig framföra (m'a chargé de) många
helsningar till (pour) eder. Jag är förtjust (charmé) att höra, det
hon mår väl. Hvad eder beträffar, så är Ni helsan sjelf; Ni har det
friskaste utseende i verlden (vous avez la meilleure mine du
monde). Jag har icke tid att vara sjuk; mina göromål tillåta mig det
icke. Var god och sitt ned! här är en stol. Jag vill icke hindra
(distraire) eder i edra sysselsättningar (les occupations); jag vet,
att tiden är dyrbar (précieux) för en handlande (le négociant). - Jag
har ingenting så angeläget (rien de pressé) att göra nu; min post (le
courrier) är redan expedierad (expédié). Jag skall icke stadna
längre. Jag ville blott i förbigående (en passant) höra efter, huru Ni
mådde (s'informer de la santé de qn.). Ni gör mig mycken ära. _Det är
ganska vackert väder i dag. Om Ni tillåter, skall jag på eftermiddagen
(cette aprčs-dînée) hafva nöjet att återse eder, och, om Ni då har
tid, skola vi göra en liten spatsertur tillsammans. Med största
nöje. I den händelsen skall jag vänta edr. Jag skall komma och taga ut
(venir prendre) eder emot klockan sju. Adjö då, vi träffas snart åter!
Ödmjuke tjenare!

Skriföfning 230.

Tidsförlusten är en oersättlig (irréparable) förlust. Man kan icke för
allt guld i verlfen återfå (recouvrer) en enda minut. Det är alltså af
högsta vigt (de la derničre importance), att väl använda tiden, som
endast består (consister) af (en) minuter, hvaraf vi måste draga nytta
(dont il faut tirer parti). Man har blott det närvarande; det
förflutna är icke mer, och framtiden är oviss (incertain). Oändligt
många menniskor (une infinité d'hommes) förstöra sig (se ruiner) genom
att vilja lefva för godt (ā force de faire bonne chčre). Om de flesta
menniskor (la plupart des hommes) visste nöja sig med det, som de
hafva, så skulle de vara lyckliga; men deras girighet gör dem alltför
ofta olyckliga. För att vara lycklig, måste man glömma det förflutna,
icke oroa sig för framtiden och njuta af det närvarande. Jag var
ganska bedröfvade, då min kusin kom till mig. "Hvad felas dig?"
frågade han mig. "Ack, min käre kusin," svarade jag honom, "med dessa
penningar (en perdant cet argent) har jag förlorat allt." "Oroa dig
icke!" sade han till mig, "ty jag har funnit dina penningar."

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: