web space | website hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sjuttiosjunde Lektionen.    Soixante-dix-septičme Leįon.

En sidenklädning.        Une robe de soie.
Ett köksbord.          Une table de cuisine.
Ett magnybord.         Une table d'acajou.
Ett stenhus.          Une maison de pierre.
En väderqvarn.         Un moulin ā vent.
En kaffeqvarn.         Un moulin ā café.

Anm. A Redan i 2:dra Lektionen är visadt, att prepositionen de sättes
emellan tvenne Substantiver, af hvilka det sednare betecknar ämnet,
hvaraf det genom det förra angifna föremålet är gjord. Uttrycker åter
det andra substantivet ändamålet eller bruket eller äfven den enskilda
beståndsdelarne af det förra, så sättes emellan dem prepositionen ā. I
Svenskan bilda de båda substantiverna här, liksom då de åtskiljas af
de (Lekt. 2), ofta ett sammansatt ord, hvaruti ordföljden är omvänd i
förhållande till den i Fransyskan.

En sammetshatt.         Un chapeau de velours.
En silfverkanna.        Un pot d'argent.
En vattenqvarn.         Un moulin ā eau.
En ångqvarn.          Un moulin ā vapeur.
Styckekrut.           De la poudre ā canon.
Eldgevär.            Des armes ā feu.
En enhets-vagn.         Une voiture ā un cheval.
En fyrspänd vagn.        Une voiture ā quatre chevaux.
En tvåhjulig vagn.       Une voiture ā deux roues.
En fyrhjulig vagn.       Une voiture ā quatre roues.
Ett envåningshus.        Une maison ā un étage.
Ett tvåvåningshus.       Une maison ā deux étages. 
Ett trevåningshus.       Une maison ā trois étages.

Öfverdrifva.          Outrer.

Denne man öfverdrifver allt   Cet homme outre tout
   hvad han säger och gör.    ce qu'il dit et tout ce qu'il fait.

Tjena i stället för..
Vara i stället för...      Tenir Lieu de...

Denne man är för mig      Cet homme me
  i faders ställe./        tient lieu de pčre.
Denne man är såsom far för mig. Cet homme me sert de pčre.
Detta paraply          Ce parapluie
  tjenar honom till käpp./    lui tient lieu de canne.
Detta paraply          Ce parapluie
  begagnar han såsom käpp.    lui sert de canne.

En tumme; ett tum.       Un pouce.
I smått; i minut.        En petit; en détail.
I stort; i gross.        En grand; en gros.
Deromkring; ungefär.      Ā peu prčs.
Ömsom; den ene efter den andre. Tour ā tour.

Bemöda sig. Anstränga sig.   S'efforcer de.

Hängifva sig åt sorgen.     S'abandonner ā la douleur.

Smälta.             Fondre.

(Smälta) utbrista i tårar.   Fondre en larmes.

Föranleda, uppväcka.      Faire naître.

Föranleda svårigheter.     Faire naître des difficultés.
Föranleda tvister.       Faire naître des querelles.
Uppväcka misstankar.      Faire naître des soupįons.
Denne mans uppförande har    La conduite de cet homme a 
  uppväckt hos mig misstankar.  fait naître des soupįons
                  dans mon esprit.
Skaka.             Secouer.

Skaken detta träd,       Secouez cet arbre,
 så skola frukterna nedfalla!  et les fruits en tomberont.

Vara i saknad af..., sakna.   Manquer de...

Denne man är i saknad af allt. Cet homme manque de tout.
Jag saknar intet.        Je ne manque de rien.

En kuvert            Un couvert.
  (tallrik, knif och gaffel).
Ett bord för fyra personer.   Une table de quatre couverts.
Ett bord för tio personer.   Une table de dix couverts.
Ett skrifbord.         Une table ā écrire.
En matsal.           Une salle ā manger.
En sängkammare.         Une chambre ā coucher.
Ett repeterur.         Une montre ā répetition.
En oljflaska.          Une bouteille ā huile.
En senapsdosa.         Un pot ā moutarde.
En vattenkanna, handkanna.   Un pot ā l'eau.
En jagtbössa.          Un fusil de chasse.
En metref.           Une ligne ā pęcher.

Fordra.             Exiger.

Hvad fordrar Ni af mig?     Qu'exigez-vous de moi?
Jag fordrar intet af eder.   Je n'exige rien de vous.
En mjölkkanna.         Un pot au lait.

Anm. B. Om, med afseende å hvad i Anm. A är sagdt, det sednare
substantivet ännu bestämdare skall angifva det förras ändamål eller
bruk och uttrycka, att detta ändamål eller bruk för ögonblicket eller
vanligen uppfylles, så sättes framför detsamma au eller ā la i
Sing. och aux i Plur.

Kaninhandlaren.         L'homme aux lapins.
Ostronmånglerskan.       La femme aux huitres.


Om namn på personer, hvilka äro härledda från Latinet eller Grekiskan.

Anm. C. Männers namn, som i Svenskan ändas på a, är lika i båda
språken; men namn på qvinnor och gudinnor, som i Svenskan hafva
ändelsen a, förändra detta a i Fransyskan till stumt e. T. ex.:

Caligula.            Caligula.
Dolabella.           Dolabella.
Cleopatra.           Cléopâtre.
Diana.             Diane.
Julia.             Julie.

Anm. D. De flesta namn, som i Svenskan ändas på as eller es, förändra
i Fransyskan dessa ändelser till stumt e. Ex.

Eneas.             Enée.
Pythagoras.           Pythagore.
Ulysses.            Ulysse.
Sokrates.            Socrate.

Anm. F. De flesta tvåstaviga namn på -us (os) hafva samma ändelse i
Fransyskan. Men tre- eller flerstaviga namn på us förvandla dett us
(os) till e. Ex.

Cyrus.             Cyrus.
Venus.             Vénus.
Camillus.            Camille.
Orpheus.            Orphée.

Anm. G. De flesta namn på al (af Latinska ändelsen alis) eller is äro
i båda språken lika. Ex.

Juvenal.            Juvénal.
Sesostris.           Sésostris.

Anm. H. Ändelsen ander förändras i Fransyskan till andre. Ex.

Alexander.           Alexandre.
Lysander.            Lysandre.

Anm. I. Namn på konungariken, provinser och städer, som i Svenskan
ändas på a eller en, hafva i Fransyskan stumt e; och de, som ändas på
burg, förbyta denna ändelse till bourg.

Arabien.            L'Arabie.
Asien.             L'Asie.
Europa.             L'Europe.
Afrika.             L'Afrique.
Amerika.            L'Amérique.
Freiburg.            Fribourg.
Hamburg.            Hambourg.

Läckerbitar.          Les bons morceaux.
Han älskar ett godt bord.    Il aime les bons morceaux.
På ljusa dagen.         En plein jour.
Gå till bords;         Se mettre ā table.
  sätta sig till bords.

Skriföfning 234.

Har eder syster gått ut i dag? Hon har gått ut att handla åtskilliga
saker. Hvad har hon köpt? Hon har köpt sig en sidenklädning och en
spets-slöja (un voile de dentelle). Hvad har Ni gjort af min
silfverkanna? Hon står på köksbordet, tillika med (avec) oljeflaskan,
mjölkkannan, vattenkannan, senapsdosan och kaffeqvarnen. Vill Ni hafva
en vinflaska? Nej, jag vill hafva en flaska vin och icke en
vinflaska. Om Ni vill hafva godheten och gifva mig nyckeln till
vinkällaren (la cave au vin), så skall jag gå efter en. Hvad fordrar
denne man af mig? Han fordrar ingenting; men han skall emottaga hvad
Ni gifver honom, ty han är i saknad af allt. Jag skall säga eder, att
jag icke tycker om honom; ty hans uppförande uppväcker hos mig
misstankar. Han öfverdrifver allt, hvad han säger och gör. Ni gör
orätt uti att hafva en så dålig tanke (une opinion9 om honom; ty han
har varit såsom fader åt eder. Jag vet hvad jag säger. Han har
bedragit mig i smått och i stort, och hvarje gång han besöker mig,
begär han något utaf mig. På detta sätt har han begärt af mig allt
hvad jag hade, det ena efter det andra: min jagtbössa, min metref,
mitt repeter-ur och mina guldljusstakar. Hängif eder icke så mycket åt
sorgen, annars (sinon) skall Ni komma mig att utbrista i tårar!

Demokritus och Heraklitus voro två filosofer af ganska olika karakter
(d'un caractčre bien différent): den förre skrattade åt menniskornas
dårskaper (la folie), och den andre gret deröfver. De hade båda två
(tous les deux) rätt; ty menniskornas dårskaper förtjena, att man
deråt både skrattar och gråter.

Skriföfning 235.

Har Ni sett eder systerdotter? Ja; det är en ganska snäll flicka, som
skrifver bra och talar ännu bättre Fransyska; derföre älskas och
hedras hon af alla. Och hvad gör hennes broder? Tala icke med mig om
honom; det är en obeskedlig gosse, som alltid skrifver illa och talar
ännu sämre Fransyskan; också är han (aussi n'est-il) af ingen
älskad. Han tycker mycket om ett godt bord, men böcker älskar han
icke. Stundom lägger han sig på ljusa dagen och påstår sig vara sjuk;
men då man sätter sig till bords, är han vanligen återställd till
helsan. Han skall studera medicin (la médecine), men han har icke den
ringaste lust (aucune envie) derför.Han talar nästan alltid om sina
hundar, som han älskar med passion (passionnément). Hans fader är
ytterst ledsen deröfver. Den unge narren (un imbécile) sade nyligen
till sin syster: "Jag skall blifva soldat, så snart freden (la paix)
blir kungjord (publier)."

Min käre fader och min kära moder åto i går middag med några vänner på
"Konungen af Spanien" (d'Espagne). Hvarföre talar Ni alltid Svenska
och aldrig Fransyska? Emedan jag är blyg. Ni skämtar; är Svensken
någonsin blyg? Jag har en slukande appetit (un grand appétit); gif mig
något godt att äta! Har Ni penningar? Nej, min herre. Då har jag också
intet åt eder att äta. Vill Ni icke gifva mig på kredit? Jag sätter i
pant (engager) min ära. Det är för litet. Huru (comment), min herre?

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: