free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Sjuttionionde Lektionen.    Soixante-dix-neuvičme Leįon.

Imparfait du Subjonctif.

Första personen af Imparfait du Subjonctif bildas af Prétérit défini
(68 Lekt.) genom förvandling: uti första konjugationen af
slutstafvelsen ai till asse, och uti de tre andra konjugationerna
genom tillägg af se. Denna regel har icke ett enda undantag i hela
språket. Ändelserna för de öfriga personerna synas af det följande.

Jag talade - att jag måtte tala. Je parlai - que je parlasse,que tu
parlasses, qu'il parlât, que nous parlassions, que vous parlassiez,
qu'ils parlassent.

Jag slutade - att jag måtte sluta. Je finis - que je finisse, que tu
finisses, qu'il finît, que nous finissions, que vous finissiez, qu'ils
finissent.

Jag emottog - att jag måtte emottaga. Je reįus - que je reįusse, que
tu reįusses, qu'il reįût, que nous reįussions, que vous reįussiez,
qu'ils reįussent.

Jag sålde - att jag måtte sälja. Je vendis - que je vendisse, que tu
vendisses, qu'il vendît, que nous vendissions, que vous vendissiez,
qu'ils vendissent.

Anm. A. Prétérit och Plusquefarfait du Subjonctif bildas på samma
sätt som Prétérit indéfini och Plusqueparfait de l'Indicatif; det
förra blir nemligen sammansatt af Subjonctif Présent af hjelpverbet
och Participe passé af hufvudberbet, det sednare af Imparfait du
Subjonctif af hjelpverbet och Participe passé af hufvudverbet. T. ex.:

Att jag måtte hafva älskat.   Que j'aie aimé.
Att jag måtte hafva kommit.   Que je sois venu.
Att jag måtte hafva älskat.   Que j'eusse aimé.
Att jag måtte hafva kommit.   Que je fusse venu.

Anm. B. De förflutna tidsformerna af Subjonctif brukas, då verbet i
hufvudsatsen, hvilket styr Subjonctif i bisatsen, står uti en
förfluten tidsform eller uti Conditionel.


IV. Om bruket af Subjonctif.

Subjonctif står alltid efter följande konjunktioner:

Med mindre att, om icke.    Ā moins que.
I fall att,           Au cas que,
  för den händelsen att.     En cas que.
Förrän, innan.         Avant que.
Af fruktan att,         De crainte que,
  på det att icke.        De peur que.
Till dess.           Jusqu'ā ce que.
Långt ifrån att.        Loin que.
Icke att, icke som om      Non que, Non pas que.
Oaktadt att.          Nonobstant que.
Förutsatt, att, i händelse att. Posé que, Supposé que.
På det att, för att.      Pour que, Afin que.
Om aldrig så litet.       Pour peu que.
Så vida som, så framt.     Pourvu que.
Ehuru.             Quoique, Bien que, Encore que.
Om blott litet.         Si peu que.
Utan att.            Sans que.
Vare sig att.          Soit que

Exempel.

Vill Ni stadna här,       Voulez-vous rester ici
   tills jag kan         jusqu'ā ce que je puisse
   gå ut med eder?        sortir avec vous?
Jag skall gå ut,        Je sortirai
  innan han återkommer.      avant qu'il revienne.
I fall Ni hade hvad Ni icke   En cas que vous eussiez ce que vous
  har, skulle Ni vara rik.    n'avez pas, vous seriez riche.
Jag skickar eder min bok,    Je vous envoie mon livre,
  för att Ni må läsa den.     afin que vous le lisiez.
Ehuru edra barn äro lata,    Bien que vos enfants soient paresseux,
  göra de likväl framsteg.    ils font des progrčs.
Om en man ock hade aldrig så  Pour peu qu'un homme fût connu
  liten bekantskap med en     d'un autre, il fallait
  annan, måste han deltaga uti  qu'il entrât dans la dispute
  striden och våga sitt lif,   et qu'il payât de sa personne,
  liksom han sjelf hade varit   comme s'il avait été lui-męme
  vred.              en colere.
Huru dermed ock må vara.    Quoi qu'il en soit.
Ehuruväl hon är liten och 	Quoiqu'elle soit petite et
  ser illa ut, så är hon icke   qu'elle ait mauvaise mine, elle ne
  dess mindre älskvärd.      laisse pas d'ętre aimable.
Jag skulle icke vilja hafva   Je ne la voudrais pas
  henne till hustru, ehuru    pour femme, quoiqu'elle soit
  hon är rik och har       riche et qu'elle ait
  mycket förstånd,        de l'esprit,
  ty hon har icke godt hjerta.  parce qu'elle n'a pas bon coeur.
Så vida Ni är min vän,     Pourvu que vous soyez de mes amis,
  är jag nöjd.          je suis content.
Vare sig att Ni har       Soit que vous ayez
  rätt eller orätt.        raison ou tort.
Jag nämner tydligt de personer, Je nomme nettement les personnes
  som jag vill nämna,       que je veux nommer,
  alltid med afsigt att      toujours dans la vue de
  prisa deras dygder       louer leur vertu 
  och förtjenster;        ou leur mérite;
  jag skrifver deras namn     j'écris leurs noms
  med stora bokstäfver,      en lettres capitales,
  för att man må se dem      afin qu'on les voie
  på långt håll, och att     de loin et que
  läsaren icke må löpa fara 	  le lecteur ne coure pas le risque 
  att förbise dem.        de les manquer.
                         (La Bruyčre)
Filoktet talade af naturen   Philoctčte naturellement parlait
  mindre, men han var häftig,   moins, mais il était prompt,
  och om man blott eggade     et si peu qu'on excitât
  litet hans liflighet, kom    sa vivacité, on lui
  man honom att säga saker,    faisait dire ce
  som han hade beslutit att	  qu'il avait résolu
  förtiga.            de taire.
                       (Fénélon)

Anm. C. Några konjunktioner styra Indicatif eller Subjonctif,
allteftersom man vill uttrycka, att saken bestämdt skett eller skall
ske, eller att den icke är viss, utan blott önskad. Dessa äro:

De faįon que.
De maničre que.
De sorte que.          Så, att; på det sättet, att.
En sorte que
Tellement que.

Sinon que.           Utom att.

Ni uppför eder så,       Ind. Vous vous conduisez
  att Ni älskas af alla.      de faįon que vous ętes
                   aimé de tout le monde..
Uppför er så,          Subj. Conduisez-vous de faįon
  att Ni blir älskad!        que vous soyez aimé.

Anm. D. Konjunktionen que, använd i andra membrum af en sammansatt
satsfogning, för att undvika upprepandet af en i första membrum
förekommande konjunktion, fordrar samma modus som det ord, för hvilket
det står. Ex.:

Eftersom Ni känner honom     Ind. Dčs que vous le connaissez
  och svarar för honom.       et que vous répondez de lui.
Ni skall icke lära något,    Subj. Vous n'apprendrez rien,
  så vida Ni icke är         ā moins que vous ne soyez
  uppmärksam och regelmässigt     et que vous ne fassiez
  öfverläser edra lexor.       réguličrement vos devoirs.

Anm. E. Om que brukas för att undvika upprepandet af si, om, så styr
det likväl Subjonctif. Ex.:

Om eder vän vore här       Si votre ami était ici,
  och ville besöka mig.      et qu'il voulût me voir.
Om han älskade mig och      S'il m'aimait et
  uppriktigt önskade min lycka.  et qu'il désirât sincčrement
                  mon bonheur.
Om någon kommer,         Si quelqu'un vient
  och jag icke är hemma,      et que je ne sois pas ā la maison,
  så skicka efter mig.       envoyez-moi chercher.
Om eder broder skriver      Si votre frčre
  till eder,            vous écrit 
  och Ni icke är nöjd       et que vous ne soyez pas content
  med hans bref,          de sa lettre,
  så beder jag eder att      je vous prie de
  låta mig veta det.        m'en instruire.

Anm. F. Que fordrar Subjonctif, om det brukas i stället för
åtskilliga andra konjunktioner, såsom: afin que, soit que, sans que,
avant que, ā moins que, jusqu'ā ce que. T. ex.:

Var flitig, att edra föräldrar  Appliquez-vous que vos parents
  må vara nöjda!          soient contents
              (que står här i stället för afin que).
Jag må läsa eller skrifva,    Que je lise ou que j'écrive,
  så finner man alltid något    on y trouve toujours ā redire
  något att klandra dervid.
              (que står här i stället för soit que).
Börja icke, förr än jag     Ne commencez-pas que je
  underrättar eder!        ne vous avertisse
              (que står här i stället för avant que).
Han straffas aldrig,       Jamais on ne le punit,
  utan att han förtjenar det.   qu'il ne l'ait mérité
              (que står här i stället för ā moins que).
Vänta tills eder         Attendez que votre
  fader återkommer!        pčre revienne
              (que står i stället för jusqu'ā ce que).

Skriföfning 238.

M. de Turenne ville aldrig köpa något på kredit hos handlande, "af
fruktan," sade han, "att de skulle förlora en stor del, om han
händelsevis blefve dödad". Alla arbetare (un ouvrier), som han använde
i sitt hus, hade befallning (ordre) att lemna sina räkningar (un
mémoire), innan han drog i fält (se mettre en campagne), och de blefvo
ordentligt betalda.

Ni skall aldrig blifva aktad (respecter), med mindre Ni öfvergifver
(abandonner) det dåliga sällskap, med hvilket Ni umgås. Ni skall icke
kunna sluta edert arbete i qväll, om jag icke hjelper eder. Jag skall
förklara (expliquer) för eder alla svårigheter, för att Ni icke må
förlora modet (se décourager) uti edert företag (une
entreprise). Förutsatt att Ni förlorade edra vänner, hvad skulle det
blifva af eder? I fall Ni behöfver min hjelp, kalla på mig, så skall
jag hjelpa eder. En vis och klok man (un homme sage et prudent) lefver
med hushållsaktighet (avec économie), medan han är ung, för att han
skall njuta frukterna af sitt arbete, då han blir gammal. Bär dessa
penningar till Herr N., på det han må kunna betala sina skulder (une
dette)! Vill Ni låna mig dessa penningar? Jag lånar dem icke åt eder,
om Ni icke lofvar mig att återbetala (rendre) dem, så snart Ni kan (le
plus tôt que vous pourrez). Har generalen ankommit? Han ankom i går
morse till lägret (le camp), trött (las) och utmattad (harassé), men
just i lagom tid (trčs ā propos); han gaf genast sina order att börja
fäktningen (pour engager l'action), ehuru han icke ännu hade alla sina
trupper. Äro edra systrar lyckliga? De äro det icke, ehuru de äro
rika; ty de äro icke nöjda. Ehuru de hafva godt minne, så är detta
dock icke tillräckligt för att lära ett språk, det må vara hvilket som
helst (quelque langue que ce soit); de måste äfven bruka (faire usage)
sitt omdöme (le jugement). Se, huru älskvärdt detta fruntimmer är;
ehuru hon icke har någon förmögenhet, älskar jag henne icke desto
mindre. Vill Ni låna mig eder fiol? Jag skall låna eder den, så vida
Ni återlemnar den åt mig i afton. Skall eder moder komma och helsa på
mig? Hon skall komma, så framt Ni lofvar att föra henne på
koncerten. Jag skall icke upphöra att besvära (importuner) henne,
tills hon har förlåtit mig. Gif mig pennknifven (le canif)! Jag skall
gifva eder den, så vida Ni icke vill göra något elakt bruk
deraf. Skall Ni resa till London? Jag skall resa dit, så framt Ni gör
mig sällskap (accompagner), och jag skall ännu en gång skrifva till
eder broder, för den händelsen att han icke har fått mitt bref.

Skriföfning 239.

Hvar var Ni under drabbningen (affaire)? Jag låg till sängs, för att
låta förbinda (panser) mina sår. Gud gifve (plût ā Dieu), att jag
varit der! Jag skulle hafva velat segra (vaincre) eller stupa
(périr). Vi undveko slagtningen, af fruktan att vi skulle blifva tagna
till fånga, emedar deras stridskrafter (la force) voro (Part. prés.)
våra öfverlägsna (supérieur). Gud förbjude (ā Dieu ne plaise), att jag
må tadla edert uppförande; men edra göromål skola aldrig göras såsom
sig bör, om Ni icke gör dem sjelf. Reser Ni snart? Jag reser icke
förrän jag ätit middag. Hvarföre har Ni sagt mig, att min fader hade
ankommit, ehuru Ni visste motsatsen? Ni är så häftig, att Ni råkar på
ögonblicket i vredesmod (vous vous emportez ā l'instant), om man
aldrig så litet motsäger (contrarier) eder. Om eder fader icke
ankommer i dag, och Ni behöfver penningar, så skall jag låna eder
sådana. Jag är eder mycket förbunden. Har Ni edert thema färdigt? Icke
alldeles; om jag hade haft tid och icke varit så orolig för (de) min
faders ankomst, så skulle jag hafva haft det alldeles färdigt. Om Ni
studerar och är uppmärksam, så försäkrar jag eder, att Ni skall på
ganska kort tid lära eder Fransyska språket. Den, som vill lära en
konst åt andra, måste grundligt (ā fond) känna den sjelf; han får icke
meddela annat än fullt bestämda (précises) och väl genomtänkta (bien
digérées) begrepp (la notion) deruti; han måste inprägla (faire
entrer) dem, ett och ett i sender (une ā une), uti sin lärjunges
förstånd (dans l'esprit), och framför allt (surtout) icke öfverlasta
(surcharger) hans minne med onyttiga och ovigtiga (insignifiant)
regler.

Min käre vän, låna mig en Louisd'or! Här äro två, i stället för en. I
huru stora förbindelser (que d'obligations) står jag icke till eder!
Jag är alltid glad, då jag ser eder, och jag finner min lycka uti eder
lycka. Är detta hus till salu? Vill Ni köpa det? Hvarföre icke (non)?
Hvarföre talar icke eder syster? Hon skulle tala, om hon icke vore så
tankspridd (distrait). Jag tycker mycket om vackra anekdoter; de
krydda (assaisonner) samtalet (la conversation) och roa alla. Jag
beder eder, berätta mig några sådana! Var god och sök på 188:de sidan
af den bok, som jag lånat eder, så (et) skall Ni finna några. (Se
slutet af 24 Lekt.)

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: