free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Åttationde Lektionen.      Quatre-vingtičme Leįon.

Fortsättning om Subjonctif.

Huru - än. Så - än.        Quelque (adverb).

Anm. A. Quelque, framför ett adjektiv, är oböjligt och fordrar
Subjonctif.

Så god Ni än må vara.       Quelque bon que vous soyez.
Huru rika de än må vara.     Quelque riches qu'ils soient.

Hvad - än.            Quelque (adjektiv).
Huru - mycken/mycket - än.

Anm. B. Quelque, åtföljd af ett substantiv och något annat verb än
ętre, vara, är oföränderligt framför en singularis, men antager
framför pluralis ett s. Det fordrar alltid subjonctif.

Huru mycket mod Ni än må hafva,  Quelque courage que voys ayez,
  så har han dock mer än Ni.    il en a plus que vous.
Huru mycket tålamod        Quelque patience
  vi än må hafva,          que nous ayons,
  så hafva vi deraf aldrig nog.   nous n'en ayons jamais assez.
Hvad rikedomar han än må besitta, Quelques richesses qu'il ait,
  så skall han dock         il en verra
  snart se slutet deraf.      bientôt la fin.
Huru mycken godhet        Quelque bonté que
  jag än har för honom,       j'aie pour lui,
  så skall jag dock aldrig     je n'en aurai jamais
  hafva så mycket deraf,      autant
  som han förtjenar.	       qu'il le mérite.
Hvad fel Ni än må göra,      Quelques fautes que vous fassiez,
  så skall jag draga försorg    j'aurai soin
  om deras rättande.        de les corriger.

Hvilken, hvilket, hvilka - än.  Quel que; quels que;
Huru stor, stort, stora, än.   quelle que, quelles que.

Anm. C. Quel que (i två ord), åtföljdt af ett substantiv och verbet
ętre, vara, öfverensstämmer med substantivet uti genus och numerus och
fordrar subjonctif.

Huru stor den lycka,       Quel que soit le bonheur
  som Ni njuter, än må vara,    dont vous jouissiez,
  så är jag dock          je suis
  lyckligare än Ni.         plus heureux que vous.
Huru stor förmögenhet       Quelle que soit la fortune
  Ni än må besitta,         que vous possédiez,
  så kan Ni i ett ögonblick     vous pouvez la perdre
  förlora densamma.         en un instant.
Huru stora de ansträngningar,   Quels que soient les efforts
  som Ni gör,            que vous fassiez,
  så skall Ni aldrig lyckas.	   vous ne réussirez jamais.
Huru stor den möda,        Quelles que soient les peines
  som Ni gör eder, än må vara,   que vous preniez,
  så skall Ni derför icke      on ne vous en aura
  hafva någon tack.         aucune obligation.

Ingen, intet.           Aucun; aucune.
  Icke någon, icke något.
Ehvad, hvad helst.        Quelque chose que;
                   quoi que ce soit.

Anm. D. Hvad som helst uttryckes i början af en sats med quelque
chose que, eller quoi que, och efter ett verb med quoi que ce soit,
samt styr följande verb i subjonctif.

Ehvad Ni må göra för min fader,  Quelque chose (eller: quoi)
 skall han             que vous fassiez pour mon
 vedergälla eder derför.	   pčre, il vous en récompensera.
Jag beklagar mig icke       Je ne me plains
  öfver hvad som helst.       de quoi que ce soit.

Eho, hvem som helst.       Qui que ce soit.

Anm. E. De obestämda pronominerna: qui que ce soit, hvem som helst;
personne, ingen; pas un, icke en enda; aucun, ingen; rien, ingenting,
styra verbet i den derpå följande relativ-satsen uti subjonctif.

Om hvem Ni helst må tala,     De qui que se coit que vous parliez,
  undvik förtal!          évitez la médisance.
Jag känner ingen,         Je ne connais personne
  som är så god som Ni.       qui soit aussi bon que vous.
Jag har icke funnit något,    Je n'ai rien vu 
  som man kan tadla         qu'on puisse blâmer
  uti hans uppförande.       dans sa conduite.


5. Om bruket af Subjonctif.

a) En superlativ, hvarpå qui eller que följer, styr verbet i
relativsatsen uti subjonctif. T. ex.:

Ni är det mest älskvärda     Vous ętes la dame la plus aimable
  fruntimmer, som jag känner.    que je connaisse.
Det är den underligaste menniska, C'est l'homme le plus extraordinaire
  som jag någonsin sett.      que j'aie jamais vu.
I ären de flitigaste lärjungar,  Vous ętes les élčves les plus studieux
  som jag någonsin har haft.    que j'aie jamais eus.
Den bästa vakt,          La meilleure garde
  som en konung kan hafva,     qu'un roi puisse avoir,
  är hans undersåtars hjertan.   c'est le coeur de ses sujets.

b) Ordningstal, åtföljda af qui eller que, styra verbet i
relativ-satsen uti subjonctif. T. ex.:

Det är den förste man,      C'est le premier homme
  som har vågat säga mig det.    qui ait osé me le dire.
Ni är det andra älskvärda     Vous ętes la deuxičme
  fruntimmer, som jag träffat    dame aimable que j'aie rencontrée
  i denna stad.           dans cette ville.

c) Orden le seul, l'unique, den endda, åtföljda af qui eller que,
styra verbet i relativ-satsen uti subjonctif. T. ex.:

Ni är den ende,          Vous ętes le seul
  på hvilken jag kan lita.     sur qui je puisse compter.

Anm. F. Om före qui eller que derjemte står en genitiv, på hvilken
dessa relativa pronominer hafva afseende, behöfver verbet efter nyss
(under a, b, c) nämnda ord icke sättas uti subjonctif.

Hon är den skönaste af      C'est la plus belle
  de fruntimmer,          des femmes
  som voro på operan.        qui étaient ā l'opéra.
Jag känner ingen af de personer, Je ne connais aucune des personnes
  som hafva kommit         qui sont venues
  till eder denna morgon.      chez vous ce matin.
Jag hoppas att Ni icke      J'espčre que vous ne
  omtalar något af det,       direz rien de ce
  som jag har anförtrott eder.	   que je vous ai confié.
Jag har läst den andra      J'ai lu le second
  delen af det verk,        volume de l'ouvrage
  som Ni lånat mig.         que vous m'avez pręté.

Anm. G. Subjonctif utan styrande ord användes i början af en sats för
att uttrycka förvåning, önskan eller förbannelse. T. ex.:

Bevare eder himlen städse     Fasse le Ciel que pareil
  för en sådan olycka!       malheur ne vous arrive jamais!
Gud gifve!            Plût ā Dieu! Plût au Ciel!
Gud gifve att det vore så!    Plût ā Dieu qu'il en fût ainsi!
Gud gifve             Plût ā Dieu
  att han hade gjort det!     qu'il l'eût fait!
Gud gifve att alla stora     Plût ā Dieu que tous les grands
  herrar älskade freden!      seigneurs aimassent la 	paix!
Gud gifve att vi         Plût au Ciel que nous ne fussions
  aldrig vore olyckligare!     jamais plus malheureux!
Må Ni vara lycklig!        Puissiez-vous ętre heureux!

Anm. H. Subjonctif utan styrande ord användes ibland äfven i början
af en sats, i stället för quand męme, om ock, och
conditionnel. T. ex.:

Om de ock vore          Fussent-ils
  hundra mil härifrån,       ā cent lieues d'ici,
  skulle jag hemta dem.       j'irais les chercher.
Om det ock kostade mig      Dût-il m'en couter
  allt hvad jag eger,        tout ce que je possčde,
  skall jag veta bevara mig     je saurai me préserever
  från en dylik olycka.       d'un semblable malheur.

Anm. I. Det är för utländingar af vigt att anmärka, att, när
hufvudsats och bisats hafva samma subjekt eller den sednares subjekt
är objekt i den förra, det ligger i Fransyska språkets anda att
föredraga konstruktionen med Infinitiven framför den med Subjonctif,
så ofta detta kan ske utan tvetydighet och satsens byggnad det
tillåter. Man säger derför:

Jag kommer att helsa på eder.   Je viens (pour) vous voir, och icke:
	               *Je viens pour ce que je vous voie.
Jag tror icke,          Je ne crois pas
  att jag kan gå ut i morgon.    pouvoir sortir demain, och icke:
	               *Je ne crois pas que je puisse
                   sortir demain.

Om bruket af Subjonctif.

Till slut må anmärkas, att, om en underordnad sats eller bisats är
förenad med hufvudsatsen genom ett af de relativa pronominerna eller
partiklarne qui, que, dont, oų o. s. v., densamma står i Indicatif, då
den uttrycker någonting positivt eller visst, men i Subjonctif, om den
uttrycker något ovisst eller tvifvelaktigt. T. ex.:

Jag skall gifta mig med en qvinna, Ind. J'épouserai une femme
  som behagar mig.            qui me plaira.
Jag skall gifta mig med en qvinna, Subj. J'épouserai une femme
 som kan behaga mig,           qui me plaise.
 eller: den qvinna, med hvilken
     jag skall gifta mig,
     måste behaga mig.
Här är en bok,           Ind. Voilā un livre
  som Ni kan i nödfall rådfråga.     que vous pourrez consulter
                      au besoin.
Gif mig en bok,          Subj. Donnez-moi un livre
  som jag i nödfall kan rådfråga!     que je puisse consulter
                      au besoin.
Låna mig boken,          Ind. Prętez-moi le livre
  som Ni icke behöfver!          dont vous n'avez pas besoin!
Låna mig en bok,          Subj. Prętez-moi un livre
  som Ni icke behöfver!          dont vous n'ayez pas besoin!
Lemna icke en plats,        Ind. Ne quittez pas une place,
  der Ni sitter beqvämt,         oų vous ętes commodément
  och hvarifrån Ni hör väl!	      et d'oų vous entendez bien.
Välj en plats,           Subj. Choisissez une place
  der Ni får sitta beqvämt,        oų vous soyez commodément,
  och hvarifrån Ni kan höra väl!     et d'oų vous entendiez bien.

Ytterligare några exempel, lånade från de bästa författare, på bruket
af Subjonctif.

Låt gerna råda dig,        Aimez qu'on vous conseille,
  men icke berömma dig!       et non pas qu'on vous loue.
               Boileau.

Jag skulle hellre vilja,      J'aimerais mieux
  att han angåfve sitt namn,     qu'il déclinât son nom,
  Och sade: Jag är Orestes      Et dit: Je suis Oreste,
  eller Agamemnon,          ou bien Agamemnon,
  Än att han går och,        Que d'aller,
  med en hop förvirrade under,    par un tas de confuses merveilles,
  Pratar ens öron fulla,       Sans rien dire ā l'esprit, 
  utan att säga något        étourdir les oreilles.
  till förståndet.      Densamme.
                  

Vi måste åtminstone försöka    Il faut au moins du Rhin tenter
  den lyckliga öfvergången      l'heureux passage:
  öfver Rhen:
  En alltför sträng pligt fordrar  Un trop juste devoir veut
  att vi skola våga densamma.    que nous l'essayions.
               Densamme.

På hvem vill Ni väl          Sur qui, dans son malheur,
  att han skall           voulez-vous qu'il s'appuie?
  stödja sig i sin olycka?
               Racine.

Så låt mig här            Laissez-moi donc ici,
  i deras svala skugga         sous leurs ombrages frais,
  Vänta, tills September        Attendre que Septembre
  hösten återfört,           ait ramené l'automne,
  Och Ceres nöjd har          Et que Cérčs contente ait
  åt Pomona lemnat platsen!       fait place ā Pomone.
               Boileau.

Tillåt att den darrande        Souffrez que pour jamais le
  Hippolitus för alltid         tremblant Hippolite
  Lemnar den ort,            Disparaisse des lieux
  som din maka bebor!          que votre épouse habite.
               Racine.

Jag samtycker att mina ögon      Je consens que mes yeux
  alltid må bedragas.          soient toujours abusés.
               Densamme.

Jag vill gerna,            Je consens de bon coeur,
  för att göra slut på min dårskap,   pour finir ma folie,
  Att alla viner            Que tous les vins
  för mig blifva Vins de Brie;     pour moi deviennent vins de Brie;
  Att i Paris hvar vinter        Qu'ā Paris le gibier
  må saknas vildbråd,          manque tous les hivers,
  Och att knappt i Augusti       Et qu'ā peine au mois d'août
  grönärter må ätas.          l'on mange des pois verts.
  Sådan som han är,           Tel qu'il est,
  önska alla Greker           tous les Grecs demandent
  att han må dö.            qu'il périsse.
               Racine.

Min fader sjelf, ack!         Mon pčre męme, hélas!
  måste jag säga dig det?        puisqu'il faut te le dire,
  Min fader bjuder,	         Mon pčre,
  medan han mig räddar,         en me sauvant, ordonne
  att jag skall dö.           que j'expire.
               Densamme.

Bjud att man älskar eder,       Commanderz qu'on vous aime,
  och Ni skall bli älskad.       et vous serez aimé.
               Densamme.

Frukta, herre, frukta,        Craignez, seigneur, craignez
  att det stränga ödet         que le ciel rigoreux
  Hatar eder nog,            Ne vous haīsse assez
  att höra edra böner.         pour exauxer vos voeux.
               Densamme.

Jag fruktade att himmelen,      Je craignais que le ciel,
  genom en grym hjelp,         par un cruel secours,
  Skulle bjuda eder den död,      Ne vous offrit la mort
  som Ni alltid sökte.         que vous cherchiez toujours.
               Densamme.

Jag räds, för att intet        Je tremble qu'Athalie,
  dölja för eder, att Athalia,     ā ne vous rien cacher,
  I det hon låter rycka eder      Vous-męme de l'autel
  sjelf från altaret,          fous faisant arracher,
  Slutligen fullbordar på        N'achčve enfin sur vous
  eder sin förfärliga hämd       ses vengeances funestes,
  Och afkastar återstoden        Et d'un respect forcé ne
  af en tvungen vördnad.        dépouille les restes.
               Densamme.

Jag räds, att er           Je tremble que sur lui votre
  rättvisa vrede            juste colčre
  Skall snart förfölja uti       Ne poursuive bientôt
  honom en förhatad moder.       une odieuse mčre.
               Densamme.

Akta dig, att aldrig stjernan,    Prends garde que jamais l'astre
  som oss lyser,            qui nous éclaire,
  Ser dig oförvägen träda        Ne te voie en ces lieux
  in på denna ort!           mettre un pied téméraire.
               Racine.

Akta dig, att icke en vokal,     Gardez qu'une voyelle,
  genom att för hastigt springa,    ā courir trop hâtée,
  Stöter med en annan hop        Ne soit d'une voyelle
  och tumlar om på vägen!        son chemin heurté.
               Boileau.

Det var en ringa sak, att,      C'était peu que sa main,
  af helvetet förd, hans hand      conduite par l'enfer,
  Salpeter hade knådat,         Eût pétri le salpętre,
  hade slipat jernet.          eût aiguisé le fer.
               Densamme.

Skriföfning 240.

Ni måste hafva tålamod, ehuru Ni har ingen lust dertill; ty jag måste
också vänta, tilldess jag erhåller mina penningar. I fall jag får dem
i dag, skall jag betala eder allt, som jag är eder skyldig. Tro icke,
att jag glömt det; ty jag tänker hvarje dag derpå. Eller tror Ni
kanske, att jag redan erhållit dem? Jag tror icke, att Ni redan
erhållit dem; men jag fruktar, att edra andra kreditorer (le
créancier) redan erhållit dem. Ni skulle vilja hafva mera tid för att
studera, och edra bröder önska att de icke behöfde lära något. Grud
gifve, att Ni hade hvad jag önskar eder, och att jag hade hvad jag
åstundar! Ehuru vi icke hafva haft hvad vi önska, hafva vi nästan
alltid varit nöjda, och herrarne B. hafva nästan ständigt varit
otillfreds, ehuru de haft allt, hvarmed en förnuftig menniska (un
homme raisonnable) kan var nöjd. Tro icke, Madame, att jag haft eder
solfjäder (un éventail)! Hvem säger eder, att jag tror det? Min svåger
skulle vilja, att han icke hade haft hvad han har haft. Hvarföre? Han
har alltid haft många borgenärer och inga penningar. Jag åstundar att
Ni alltid talar med mig Fransyska; och Ni måste lyda mig, om Ni vill
lära den och icke vill onyttigtvis (inutilement) förlora eder tid. Jag
skulle vilja att Ni vore flitigare (plus appliqué) och mer uppmärksam,
då jag talar med eder. Om jag icke vore eder vän och Ni icke vore min,
så skulle jag icke tala så till eder. Tro icke herr M. (méfiez-vous
de...), ty han smickrar eder. Tänker Ni, att en smickrare (un
flatteur) kan vara en vän? Ni känner honom icke så väl som jag, ehuru
Ni ser honom alla dagar. Tro icke, att jag är ond på honom, derföre
att hans fader förolämpat mig! Åh! der kommer han (le voilā qui
vient); Ni kan sjelf säga honom allt.

Skriföfning 241.

Hvad tänker Ni om (de) vår konung? Jag säger, att han är en stor man;
men jag tillägger att, så mägtiga (puissant) konungarne än må vara, de
dö lika väl som den ringaste (vil) af deras undersåtar. Har Ni varit
nöjd med mina systrar? Jag har varit det; ty, så fula de än äro, äro
de icke desto mindre ganska älskvärda, och huru lärda våra grannars
döttrar än äro, så misstaga de sig likväl mången gång. Är deras fader
icke rik? Huru rik han än må vara, så kan han i ett ögonblick förlora
allt. Hvilken den fiende än må vara, för hvars illvilja (la malice) Ni
fruktar (appréhender), så bör Ni förlita eder (se reposer) på eder
oskuld; ty lagarne (la loi) fördöma (condamner) alla förbrytare (un
criminel), de må vara hvilka som helst. Hvilka edra afsigter (une
intention) än må vara, så borde Ni hafva handlat annorlunda
(différemment). Hvilka skäl (la raison) Ni än må anföra (alléguer), så
skola de icke urskulda eder, i och för sig sjelf tadelvärda (blâmable
en elle-męme), handling. Hvad helst som vederfares eder i denna
verlden, knota (murmurer) icke mot den gudomliga Försynen (la divine
providence); ty hvad vi än lida, förtjena vi det. Ni är aldrig
tillfreds, jag må göra hvad som helst. Hvad Ni än må säga, så skila
edra systrar straffas, om de förtjena det och om de icke söka att
bättra sig (s'amender). Hvem har tagit mitt guldur? Jag vet icke. Tro
icke att jag haft det, eller att fröken C. har haft eder
silfversnusdosa (la tabatičre); ty jag har sett dem begge uti eder
systers händer, då vi lekte pantleken (jouer au gage touché). I morgon
reser jag till Dover (Douvres), men om fjorton dagar kommer jag
tillbaka, och då skall jag besöka eder och eder familj. Hvar är eder
syster nu? Hon är i Paris, och min broder är i Berlin. Man säger, att
denna lilla qvinna skall gifta sig med General K., eder vän; är det
sannt? Jag har icke hört något derom. Hvad är det för nytt från vår
stora armée? Man säger att den står (ętre) mellan Weser (le Véser) och
Rhen (le Rhin). Som allt hvad posten sade mig förekom (paraître) mig
ganska sannolikt (vraisemblable), begaf jag mig genast hem, skref
några bref och reste till (pour) London.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: