free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Åttatiotredje Lektionen.     Quatre-vingt-troisičme Leįon.

Det fattas ännu en fjerdedel.   Il s'en faut d'un quart.
Det fattas ännu hälften.     Il s'en faut de la moitié.
Huru mycket fattas det?      Combien s'en faut-il?
Det fattas icke mycket mera.   Il ne s'en faut plus gučre.
Det felas blott litet.      Il s'en faut de peu de chose.
Jag är på ett tum när       Il s'en faut d'un pouce que je sois
   lika stor som Ni.              aussi grand que vous.
Jag var på långt när icke     Il s'en fallait de beaucoup que je
      så rik som Ni.        fusse aussi riche que vous.
Hälften.             La moitié.
Tredjedelen.           Le tiers.
Fjerdedelen.           Le quart.
Ni tror att Ni          Vous croyez
  återgifvit mig allt;       m'avoir tout rendu;
  det fattas ännu mycket.      il s'en faut de beaucoup.
      (Dictl de l'Academie Franįaise, edit. 1762.
       Boiste & Laveux, Dictionnaire des difficultés.)

Anm. A. Il s'en faut har de efter sig, när en bristande quantitet
angifves, men åtföljes icke af de, om det afser en bristande qualitet.

Den yngste är icke så snäll    Le cadet n'est pas si sage
  som den äldste,          que l'aîné,
  icke på långt när.        il s'en faut beaucoup.
      (Dict. de l'Acad. Franį., edit. 1762 och 1798.)

Våra köpmän äro långt ifrån    Il s'en faut beaucoup que nos
  att gifva oss           commerįants nous donnent
  ett begrepp om denna dygd,    l'idée de cette vertu
  hvarom våra missionärer      dont nous parlent
  berätta oss;           nos missionaires;
  man fråge dem om	       on peut les consulter sur
  Mandarinernas röfverier.     les brigandages des mandarins.
      (Montesquieu, de l'Esprit des Lois, ch. XXI.)

Han är nästan lika stor      Il ne s'en faut presque rien qu'il ne
     som sin broder.       soit aussi grand que son frčre.
      (Le Dict. Critique de Féraud.).

Anm. B. Om il s'en faut åtföljes af en negation eller af ett nekande
ord, såsom: peu, föga; gučre, nästan intet; presque, nästan; rien,
intet, o. s. v.; eller om satsen är frågande, så följer i den
underordnade satsen ne.

Ett tal, som af intet bindes   Un discours que rien ne lie
  eller förvirras, går och     et n'embarrasse, marche et
  flyter af sig sjelft       coule de soi-męme,
  samt strömmar ibland       et il s'en faut peu qu'il
  nära nog hastigare,        n'aille quelquefois plus vite
  än talarens tanke sjelf.	   que la pensée męme de l'orateur.
      (Boileau, Traité du Sublime, ch. XVI.)

Utan eftertanke. Utan urskilning. Ā tort et ā travers.

Han talar tanklöst som en tok.  Il parle ā tort et ā travers
                         comme un fou.

Gripa till våldsamheter.     En venir ā des voies de fait.
En gerning, ett faktum.      Un fait.
Det är ett faktum.        C'est un fait.
Eller ock.            Ou bien.

Drifva gäck med...        Se moquer de...
Motsäga någon;          Démentir quelqu'un.
  beslå någon med lögn.
Om han sade detta, så skulle jag S'il disait cela,
  beslå honom med osanning.	   je le démentirais.
Hans handlingar motsäga hans ord. Ses actions démentent ses paroles.

Komma undan (undslippa) med.   En ętre quitte pour.

Klösa, rifva.           Égratigner.

Jag föll ned ifrån trädet,    Je suis tombé du haut de l'arbre,
  men jag har icke gjort mig    mais je ne me suis pas fait
  mycket illa.           beaucoup de mal.
Jag har undsluppit med en skråma. J'en ai été quitte pour
                     une égratignure.
Tjufven har blifvit tagen,    Le voleur a été pris,
  men han skall komma undan med  mais il en sera quitte pour
  ett par månaders fängelse.    quelques mois de prison.

Genom mycket...          Ā force de...

Genom mycket arbete.       Ā force de travail.
Genom mycket gråtande.      Ā force de pleurer.
Ni skall gråta ut ögonen på eder. Ā force de pleurer,
                   vous perdrez les yeux.
Jag erhöll af honom denna ynnest J'obtins de lui cette faveur 
      genom mycket bedjande.      ā force de pričres.

Så när som på detta. 
Om man undantager detta.     Ā cela prčs.

Om man undantager detta fel,   Ā ce défaut prčs,
   så är det en bra gosse.     c'est un bon garįon.

I kapp.              Ā l'envie (l'un de l'autre).

Dessa människor arbeta i kapp.  Ces hommes travaillent ā l'envie
                  (l'un de l'autre).

Ren, snygg.            Propre.
Rent linne.            Du linge propre ou blanc.

Så mycket mer - som.       D'autant plus - que.

Så mycket mindre - som.      D'autant moins - que.

Jag är så mycket mer missnöjd   Je suis d'autant plus mécontent
  med hans uppförande,       de sa conduite,
  som han står i många       qu'il m'a beucoup
  förbindelser till mig.      d'obligations.
Jag är så mycket mindre      Je suis d'autant
  nöjd med hans uppförande,     moins satisfait de sa conduite,
  som jag hade större anspråk på  que j'avais plus de droits ā
  hans vänskap.           son amitié.

Tänka, fundera på.         Ręver (ā).

Jag har länge funderat       J'ai ręvé longtemps
  på denna sak.           ā cette affaire.

Vara naken.            Ętre nu - nue.

Vara barhufvad.          Avoir la tęte nue.
                   Hålla hatten i hand.
Vara barfotad.           Avoir les pieds nus.

Anm. C. Adjektivet nu, naken, är oföränderligt, då det föregår ett
substantiv. T. ex.:

Vara barfotad.           Ętre nu-pieds.
Vara barhufvad.          Ętre nu-tęte.
Rida barbacka.           Aller ā poil.

Vara nära att... Hafva så när...  Manquer de eller penser.

Anm. D. Manquer har de före följande Infinitiv, men penser
icke. T. ex.:

Jag var nära att förlora      J'ai manqué de perdre
     mina penningar.       mon argent.
Jag hade så när förlorat      J'ai pensé perdre
     mina penningar.       mon argent.
Jag var nära att mista lifvet.   Je penai perdre la vie.
Vi hade så när           Nous avons manqué de nous
  afskurit våra finger.       couper les doigts.
Han var nära att falla.      Il a manqué de tomber.
Han var nära att blifva dödad.   Il a manqué d'ętre tué.
	               Il a pensé ętre tué.
	               Peu s'en est fallu qu'il
                         n'eût été tué.
Han var nära döden.        Il a pensé mourir.

I hamn och häl efter eder.     Ā vos trousses.
Fienden är i hamn och häl     L'ennemi est ā nos trousses.
        efter oss.

Slå ned (om åskan)         Tomber.
Åskan har slagit ned.       La foudre est tombée.
Under det min broder var ute på  Mon frčre étant en
  öppna hafvet, uppstod       pleine mer, il survint
  en häftig storm;          une grande tempęte;
  åskan slog ned på fartyget,    la foudre tomba sur le vaisseua,
  hvilket sattes i brand,      qu'elle mit en feu,
  och hela besättningen       et tout l'équipage
  kastade sig i hafvet        se jeta dans la mer
  för att frälsa sig         pour se sauver
  medelst simmande.         ā la nage.
Han intogs af fasa,        Il fut saisi de frayeur,
  då han såg elden          voyant que le feu
  gripa omkring sig         gagnait de
  åt alla sidor.           tous les côtés.
Han visste icke hvad utväg     Il ne savait quel
  han skulle taga.          parti prendre.
Han tvekade icke längre.      Il ne balanįa plus.
Jag har icke ännu haft några    Je n'ai pas encore eu de
  underrättelser ifrån honom.    ses nouvelles.
En engel.             Un ange.
Ett mästerverk.          Un chef-d'oeuvre.
Mästerverk.            Des chefs-d'oeuvre.

Anm. E. Om ett begrepp betecknas genom två substantiver, som äro
genom en preposition, utsatt eller underförstådd, med hvarandra
förenade, så erhåller blott det första pluralistecknet.

Aftonblommor            Des belles de nuit.
  (sådana som först mot aftonen utveckla sig).
  (äfven) Jalappa-blommor.

Hans eller hennes ansigtsbildning. Sa physionomie.
Hans eller hennes växt.      Sa taille.
Uttrycket.             L'expression.
Anblicken.             L'aspect.
Förnöjsamheten.          Le contentement.
Vördnaden.             Le respect.
Beundran.             L'admiration.
Behaget.              Les grâces.
Förtjusande.            Ā ravir.
Intagande.             Engageant.
Smärt.               Svelte.
Utmärkt, ovanligt.         Supérieurement.
Hans (hennes) anblick ingifver   Son aspect inspire
  vördnad och beundran.       du respect et de l'admiration.

Skriföfning 245.

Vill Ni äta middag hos mig (dîner avec qn)? Mycket förbunden; (men) en
af mina vänner har bjudit mig på middag; han har låtit anrätta (faire
préparer) min älsklingsrätt (un mets favori). Hvilken rätt är det? Det
är en mjölkrätt (du laitage). Hvad mig beträffar, så är jag ingen vän
af mjölkrätter; det finnes ingenting bättre än (il n'y a rien de tel
que) ett godt stycke oxkött eller kalfstek. Hvart har eder yngste
broder tagit vägen? Han har lidit skeppsbrott på sin resa (en allant)
till Amerika. Ni måste berätta mig detta. Rätt gerna (volontiers). Då
man var ute på öppna hafvet, uppstod en häftig storm. Åskan slog ned
på skeppet och satte det i brand. Besättningen kastade sig i hafvet,
för att rädda sig medelst simmande. Min broder visste icke hvad utväg
han skulle taga; emedan han aldrig lärt sig simma. Förgäfves funderade
han; intet medel fann han att rädda sitt lif. Han betogs af fasa, då
han såg att elden grap omkring sig åt alla sidor. Han tvekade icke
längre och kastade sig i hafvet. Nå väl (eh bien)! hvad har det
blifvit af honom? Jag vet intet derom; ty jag har ännu icke haft någon
underrättelse från honom. Men hvem har berättat er allt detta? MIn
brorsson som var närvarande, och räddade sig. Eftersom Ni talar om (ā
propos de ) eder brorsson, hvar är han för närvarande (actuellement)?
Han är i Italien. Är det länge, sedan Ni hade någon underrättelse från
honom? Jag har haft ett bref från honom i dag. Hvad skrifver han? Han
skrifver till mig, att han har gift sig med en fröken, som medför åt
honom 100.000 riksdaler. Är hon vacker? Skön som en engel; hon är ett
naturens mästerverk. Hennes ansigte är mildt och uttrycksfullt; hennes
ögon äro de skönaste i verlden, och hennes mun (la bouche) är mycket
täck (mignonne). Hon är hvarken för stor eller för liten; hennes växt
är smärt; alla hennes rörelser äro fulla af behag, och hennes sätt att
vara (les maničres) äro ganska intagande. Hennes anblick ingifver
vördnad och beundran. Hon har äfven stora själsgåfvor (beaucoup
d'esprit); hon talar flera språk, dansar ovanligt väl och sjunger
förtjusande. Min brorson finner hos henne (lui trouve) blott ett
fel. Och hvilket är det? Hon är anspråksfull (avoir des
prétentions). Det finnes intet fullkomligt i verlden. Hvad Ni är
lycklig! Ni är rik, har en god hustru, vackra barn, ett skönt hus och
allt, som Ni önskar. Icke allt, min vän. Hvad önskar Ni då mera?
Förnöjsamhet; ty Ni vet, att blott den är lycklig, som är förnöjd.

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: