free web hosting | free website | Business Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Lärobok i Fransyska språket
efter
Prof. H.G. Ollendorff's
nya MethodUtarbetad af
J.U. Grönlund.
Stockholm
Zacharias Hæggströms Förlag
1861Åttatiofjerde Lektionen.     Quatre-vingt-quatričme Leįon.

Reda, lösa, utreda, utgrunda.   Démęler.

Reda håret.            Démęler les cheveux.
Lösa svårigheter.         Démęler des difficultés.
Jag har icke kunnat utgrunda   Je n'ai pas pu démęler 
  meningen med denna sats.     le sens de cette phrase.
En tvist, träta.         Un démęle.
Hafva en tvist med någon.     Avoir un démęle avec quelqu'un.

Akta sig för att.         Se garder de.

Jag skall nog akta mig      Je me garderai bien
  att göra det.           de le faire.
Akta er väl att Ni icke      Gardez-vous bien de
  lånar denne man penningar!    pręter de l'argent ā cet homme.
Han aktar sig väl att       Il se garde bien de
  besvara den fråga,        répondre ā la question
  som jag har gjort honom.     que je lui ai faite.
Fråga, göra en fråga.       Faire un question.
Om Ni understår eder       Si vous vous avisez
  att göra det,           de le faire,
  så skall jag straffa eder.    je vous punirai.

Passa, kläda (om kläder), anstå. Seoir, seyant eller séant.

Anm. Detta verb begagnas blott i 3:dje pers. Singularis och Pluralis.

Kläder detta mig?         Cela me sied-il?
Det kläder eder icke.       Cela ne vous sied pas.
Det anstår eder icke       Il ne vous sied pas
    att göra det.           de le faire.
Detta kläder eder utmärkt väl.  Cela vous sied ā merveille.
Hennes hårklädsel klädde henne  Sa coiffure lui seyait
          ganska illa.         fort mal.
Det passar just eder att     Il vous sied bien de
    förevita mig det.       me le reprocher
                 (ett ironiskt uttryck).

Följa deraf.           S'ensuivre.

Det följer deraf, att       Il s'ensuit que
  Ni icke borde göra detta.     vous ne devriez pas faire cela.
Huru kommer det till,       Comment se fait-il
  att Ni kommit så sent?      que vous soyez venu si tard?
Jag vet icke,           Je ne sais pas
  huru det kommer sig.       comment cela se fait.
Huru kom det till, att han    Comment se faisait-il qu'il
  icke hade sin bössa?       n'eût (n'avait) pas son fusil?
Jag vet icke, huru det kom sig.  Je ne sais pas comment cela se faisait.

Fasta.              Jeûner.

Vara på fastande mage.      Ętre ā jeûn.
Underrätta en om något.      Avertir quelqu'un de quelque chose.
Underrätta denne man om      Avertissez cet homme du
  hans broders återkomst!      retour de son frčre.

Göra klar, förklara.       Éclaircir.
Himmelen klarnar.         Le temps s'éclaircit.
Svalka, förfriska.        Rafraîchir.
Svalka eder och          Rafraîchissez-vous, et
  kom straxt tillbaka!       revenez tout de suite.
Bleka, göra hvit.         Blanchir.
Svärta.              Noircir.
Blifva blek, blekna.       Pâlir.
Blifva gammal.          Vieillir.
Blifva ung på nytt.        Rajeunir.
Rodna, blifva röd.        Rougir.

Roa.               Égayer.

Roa sig, göra sig lustig.     S'égayer.
Han roar sig på min bekostnad.  Il s'égaie ā mes dépens.

Förställa sig, hyckla; låtsa.   Feindre, feignant, feint.

Jag, du, han hycklar.       Je feins, tu feins, il feint.
Han förstår konsten        Il possčde l'art
  att förställa sig.        de feindre.

Draga ut på tiden.        Traîner les choses en longeur.
  Gå långsamt tillväga.

Jag vill icke gerna hafva     Je n'aime pas ā avoir
  något att göra          affaire
  med denne man, ty han	   par ce qu'il
  drager ut på tiden        traîne toujours les choses 
  med allting.           en longeur.

Ett bevis.            Une preuve.
Det är ett bevis.         C'est une preuve.

Råka vilse, förvilla sig.     S'égarer.

Igenom.              Ā travers le, la
                   (der vägen är fri).
		         Au travers de
                   (der vägen måste banas).

Kulan har gått igenom muren.   Le boulet a passé ā travers
                         la muraille.
Jag har stött värjan       Je lui ai passé l'épée
  midt igenom hans lif.       au travers du corps.

Skriföfning 246.

Kejsar Carl den femte råkade en dag, då han var ute på jagt, vilse i
skogen, och, hafvande kommit till ett hus, inträdde han der för att
förfriska sig. Der befunno sig fyra män, som låtsade sofva. En af dem
stod upp, närmade sig till Kejsaren och sade till honom, att han hade
drömt, det han skulle taga från honom hans klocka, och han tog
den. Derpå uppstod en annan och sade honom, att han hade drömt, det
hans öfverrock (surtout) skulle passa (accommoder) honom utmärkt väl,
och han tog densamma. Den tredje tog ifrån honom hans börs. Slutligen
kom äfven den fjerde och sade till honom: "Jag hoppas, Ni icke skall
blifva ond, om jag genomsöker edra fickor (si je vous fouille)," och,
under det han gjorde det, blef han varse omkring kejsarens hals en
guldkedja, hvarvid en hvisselpipa (un sifflet) var fäst, hvilken han
ville stjäla ifrån honom. - Men Kejsaren sade till honom: "Nej, gode
vän, förrän Ni beröfvar mig (priver quelqu'un de quelque chose) denna
klenod, måste Ni lära känna dess kraft (la vertu)." Sägande detta,
hvisslade han. Hans folk, som sökte honom, skyndade till huset och
blefvo öfvermåttan förvånade (frappés d'étonnement) att finna Hans
Majestät i ett dylikt tillstånd. Men då Kejsaren såg sig utom all
fara, sade han: "Här äro män, som drömt allt hvad de ville. Jag vill
nu också i min ordning drömma;" och, sedan han hade betänkt sig
(réflechir) några sekunder, sade han: " Jag har drömt, att I alla fyra
förtjenen att blifva hängda." Och detta var lika snart sagdt som
verkstäldt (exécuté) framför huset.

Då en gång en konung höll sitt intåg i en stad klockan 2 på
eftermiddagen, skickade senaten emot honom deputerade (un député), för
att komplimentera (complimenter) honom. Den, som skulle föra ordet
(porter la parole), började sålunda: "Alexander den Store, den Store
Alexander", och kom af sig (demeurer court). - Konungen, som var
ganska hungrig, sade: "Ack (hé), min vän, Alexander den Store hade
ätit middag, och jag är ännu på fastande mage." Sedan han sagt detta,
fortsatte han sin väg åt (vers) rådhuset (hôtel de ville), der man
hade beredt för honom en präktig middagsmåltid.

Skriföfning 247.

En beskedlig gubbe, som var mycket sjuk, lät kalla till sig sin ännu
unga fru och sade till henne: "Min kära, du ser, att min sista stund
nalkas, och att jag är tvungen att lemna dig. Om du önskar att jag dör
i frid, måste du derföre visa mig en ynnest (une grâce). Du är ännu
ung och skall utan tvifvel åter gifta dig (se remarier); jag vet det,
men jag beder dig att icke taga Herr Ludvig, ty jag tillstår, att jag
alltid varit mycket svartsjuk på honom och är det ännu. Jag skulle
således dö i förtviflan, om du icke lofvade mig detta." Frun svarade:
"Min käre man (mon coeur), jag beder dig, låt icke detta hindra dig
från att dö i frid; ty jag försäkrar dig, att, till och med om jag
ville gifta mig med honom, jag icke kunde det, emedan jag är redan
förlofvad med (ętre promise ā) en annan."

Fredrik den Store hade för vana (ętre dans l'habitude) att alltid, då
en soldat inträdde i hans lifvakt, ställa till honom tre frågor,
nemligen: "Huru gammal är du? Huru länge har du varit i min tjenst? Är
du nöjd med din sold (la paie) och behandling (le traitement)?" - Det
hände sig, att en i Frankrike född, ung soldat, som hade varit i
tjenst i sitt fädernesland, önskade träda i Preußisk tjenst. Hans
utseende gjorde att han genast blef antagen; men han var alldeles
okunnig i Tyska språket, och hans Kapten, efter att hafva underrättat
honom derom, att Konungen, då han för första gången såge honom, skulle
ställa till honom några frågor på detta språk, rådde honom att lära
sig utantill de trenne svaren, som han hade att gifva derpå. I följd
deraf lärde han sig dem påföljande dag. Så snart han visade sig i
ledet (les rangs), gick Fredrik fram till honom för att fråga
(interroger) honom. Händelsen ville dock, att han denna gång började
med (par) den andra frågan och frågade honom: "Huru länge har du varit
i min tjenst?" "Tjuguett år," svarade soldaten. Konungen, förvånad
(frappé) öfver hans ungdom, hvilken tydligen röjde att han icke burit
så länge musköten (le mousquet), sade till honom: "Huru gammal är du?"
"Ett år, med förlov, Ers Majestät" (n'en déplais ā votre
Majesté). Fredrik, ännu mer förvånad, utropade: "En af oss båda måste
hafva förlorat förståndet." - Soldaten, som tog detta för den tredje
frågan, svarade med säker stämma (avec aplomb): "Båda, med förlof,
Eders Majestät."

Innehållsförteckning

I boken ingår äfven efter lektionerna:

Lektionerna äro afskrifna af Erik Jonsson år 1993. Fullkomlig öfverensstämmelse med förlagan utlofvas icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: