free web hosting | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

»Med en ockrare avses vanligen den, som tar ränta på lån. Marx har observerat, att Luther också avser den, som tar ränta på köpande och säljande. Denna ränta är identisk med det »mervärde« som köpmannen vid prissättningen tillägger sin vara, och som är större, än vad som motsvarar kostnaden för anskaffning och distribution.«. (ur kapitlet Marxismens klassiker i Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk historieskrivning)


Småborgerlig reaktionär
eller
progressiv revolutionär?
Martin Luther
i
marxistisk historieskrivning

av Per Jonsson

Utgiven såsom tryckt pappersbok i Landskrona 1983.
(ISBN 91 85454 21 4)
Offentliggjord på Internätet år 1999.

Copyright © 1983 Per Jonsson.
Copyright © 1999 Erik Jonsson.

Pappersboken finns på en del offentliga bibliotek. Vill man veta var, kan man t.ex. söka i Libris


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt] [Index]
Nästa: Inledning.
Baksidestext från den på papper tryckta boken (1983):

»Inför Lutherjubiléet 1983 har man kunnat iaktta tendenser till en officiell omvärdering av Martin Luther i DDR. Hur förhåller sig den nya synen på Luther till tidigare marxistisk historieskrivning? Innebär den ett brott med historiematerialismen och ett närmande till kristendomen? Eller är det en tillfällig, opportunistiskt betingad moderörelse utan anknytning till tidigare forskning? I föreliggande historiografiska översikt söker författaren bl.a. besvara dessa frågor.«.


Ur en recension:

»Förf. går systematiskt igenom synen på Luther och reformationen hos marxismens klassiker och i aktuell marxistisk diskussion. Läsaren får intressanta och informativa exempel på hur den marxistiska historieuppfattningen kan appliceras på religion. Förf arbetar rent refererande och analyserande. Hans egen inställning lyser inte igenom, vilket kanske kan förefalla litet torrt men i en bok som denna måste bedömas som förtjänstfullt objektivt.«.

Hans Nystedt, Bibliotekstjänst


Per Jonsson: Martin Luther i marxistisk
historieskrivning.

Denna sidas innehåll finnes även på sidan http://www.geocities.com/Athens/Troy/6160/luthmarx.html


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Generaldepotens Fotografiska Anstalt.

Ryska Litteraturdepoten.

Emil Tusens Uppfostringsanstalt.

Generaldepotens Typografiska Anstalt.

Generaldepotens Förströelsedetalj.

Hävder och anor.

Generaldepotens Bibliografiska Anstalt.

Några skrifter, vilka kan nerladdas på en gång i en
enda fil vardera.  HTML-filerna lämpar sig vanligen bäst
för läsning på skärm, mens PDF-filerna merendels
lämpar sig bäst för utskrift.

Undantag ifrån detta utgör sådana texter, vilka
innehåller frakturstil men enbart i PDF-filen och
därför kan se bäst ut i denna även vid
läsning på skärm.


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).