Därpå gick dörren upp, och en mörk gestalt trädde in, i hvilken jag till min förskräckelse igenkände mig själf i kapucinerhabit med skägg och tonsur. Gestalten kom allt närmare min bädd, jag kunde icke röra mig, och hvarje frampressadt ljud kväfdes som af stelkramp. Nu satte sig skepnaden på sängkanten och grinade mot mig som i hån. »Nu måste du komma med mig,« sade den, »vi skola klättra upp på taket under väderflöjeln, den sjunger en lustig visa just nu, ty ufven skall ha bröllop. Där skola vi brottas med hvarandra, och den som stöter ned den andre blir kung och får dricka blod.«

Jag kände hur gestalten grep tag i mig och sökte lyfta mig. Förtviflan gaf mig åter krafter. »Du är icke jag, utan djäfvulen,« skrek jag och klöste det hemska spöket i ansiktet, men det var som om mina fingrar borrade sig in i ögonen som i tomma hålor, och gestalten gaf till ett gällt skratt.

free web hosting | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

generaldepoten/lxr/index.html
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Djäfvulselixiret

Kapucinermunken broder Medardus'
efterlämnade papper
utgifna af
E.T.A. Hoffmann
Öfversättning af Erik Brogren

Afskrifven af Erik Jonsson <generaldepoten@rambler.ru> under år 2002 (tvåtusentvå) och 2003 (tvåtusentre) efter det i Landskrona Stadsbibliotek befintliga exemplaret.

Denna bok har äfven utkommit under titlarna »Djäfvulens elixir«, »Trolldrycken« och »Djävulselixiret«.

Hela texten finnes i frakturstil i PDF-filer, hvilka kunna öppnas i Acrobat Reader eller motsvarande PDF-läsare. PDF-filerna lämpa sig bättre för utskrift än HTML-filen. PDF-filerna innehålla dels text i frakturstil, dels i antikvastil. Frakturstilsutförandet anbefalles i första hand, eftersom frakturstilen genom sin skönhet förhöjer läsupplefvelsen (i synnerhet om man verkligen tycker om att läsa och icke blott vill komma åt innehållet). Den frakturovane kan hämta filer med bägge stilsorterna och ha antikvatexten såsom »stödhjul« tills vana vid att läsa fraktur uppnåtts. PDF-filerna lämpa sig bättre än HTML-filerna för utskrift på papper. PDF-dokumenten äro afsedda för enkelsidig utskrift med lika höger- och vänstersidor. I antikvautförandet äro förlagans sidbrytningar markerade med sidnummer i marginalerna och understrykning af de ord eller delar däraf, som inleda sidorna (kapitelöfverskrifter undantagna, ty kapitel börja alltid på ny sida).

E.T.A. HOFFMANN (1776-1822):
Djäfvulselixiret (1814-1816).
Öfversättning af Erik Brogren (1877-1932).
Stockholm 1904

Följande länkar till olika delar och kapitel leda samtliga till HTML-filen lxr.html (c:a 592 kB).

En del uppenbara tryckfel i förlagan äro rättade (möjligen ha äfven några nya fel oafsiktligen införts i afskriften).

Fullkomlig öfverensstämmelse med den på papper tryckta förlagan utlofvas icke.

Senaste ändringar

Mycket har nu rättats, sedan afskriften först lades ut på Världsväfven. Här äro de senaste rättelserna i frakturtexten:


E.T.A. Hoffmann (1776–1822):
»Djäfvulselixiret« (»Trolldrycken«, »Djävulselixiret«)
Öfversättning af Erik Brogren (1877–1932).
Hela boken finns äfven i PDF-filen elixiret.pdf (c:a 1,5 MB), hvilken är bättre lämpad för utskrift än dessa HTML-filer.

Emil Tusen <generaldepoten@rambler.ru> 4.11.2003 (den fjärde november år tvåtusentre)

Se även:


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.

Innehåll:

Litteraturförteckning
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).