Om än Sandorf hade vetat, att han hade hamnat i Foiba, hade hans belägenhet ej förändrats deraf, ty ingen visste, hvarhän den förde sina upprörda vatten. Ifrån stranden vid grottans ingång hade man mången gång kastat tillslutna flaskor, men man hade aldrig återfunnit dem i något vattendrag på istriska halfön. Endera hade de blifvit sönderslagna mot undervattensklipporna i den mörka grottan, eller också hade strömmen fört dem till någon underjordisk håla...
free web hosting | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Jules Verne:
Mathias Sandorf.

I:7. Foibaströmmen.

Senaste ändring af någon fil: Sön 14 Okt 2007 16:06:44 CEST
Detta kapitel senast ändradt 7 Apr  2006  

I:7. Foibaströmmen.


¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Detta kapitel senast ändradt 7 Apr  2006  

Innehåll:

Senaste ändring af någon fil: Sön 14 Okt 2007 16:06:44 CEST

Jules Verne (1828–1905): Mathias Sandorf. Roman (1863–1885).
Öfversättning år 2005 (tvåtusenfem) och 2006 (tvåtusensex) ifrån fransyska språket (med visst stöd af en rysk öfversättning) till mer eller mindre skånsk svenska af Erik Jonsson (1954– ).
Copyright © 2005–2006 Erik Jonsson.
Förvaras åtkomligt.
Uppgifterna om författarens och öfversättarens namn få ej aflägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
Bäst före nästa ändringsdatum.

Innehållsförteckning

Kartor

Andra sidor om »Mathias Sandorf«


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll: